Pixel
 • /
 • /
 • Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

1.    Obecné informace

V těchto všeobecných podmínkách jsou použity následující pojmy:

 • Balík / věc / zavazadlo / kufr / zásilka: zásilka včetně obsahu.
 • Poskytovatel kurýrních služeb: partner, popř. partneři, kteří v rámci své činnosti provádějí přepravu zásilek. Jedná se vlastně o přepravce.
 • Zakázané předměty: předměty, jejichž přenos zakazují tyto všeobecné podmínky, obecně závazné předpisy a přepravní normy.
 • Eurosender: Eurosender d.o.o., Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, Slovinsko.
 • Eurosender d.o.o. je společnost, která spravuje online rezervační systém Eurosender.com.
 • Eurosender.com je online systém rezervace kurýrních služeb poskytovaných partnery společnosti Eurosender d.o.o.
 • Pracovní den: každý den kromě soboty, neděle, státního svátku či jiného dne pracovního klidu v zemi, kde se balík přebírá, přepravuje či doručuje.
 • Hmotnost: skutečná hmotnost balíku, vyjádřená v kilogramech.
 • Vy / zákazník: osoba či osoby, které si kurýrní službu objednají.
   

2.    Společnost Eurosender d.o.o.

Eurosender d.o.o. je společnost, která spravuje online rezervační systém Eurosender.com. Eurosender.com je online systém rezervace kurýrních služeb poskytovaných partnery společnosti Eurosender d.o.o.

Odesláním objednávky pověřuje zákazník společnost Eurosender d.o.o. uzavřením přepravní smlouvy s poskytovatelem kurýrních služeb, který splňuje podmínky realizace služby. Smlouvu uzavírá společnost Eurosender d.o.o. za sebe a za zákazníka. Společnost Eurosender d.o.o. neprovádí přepravu zásilek. Zodpovídá pouze za výběr poskytovatele kurýrních služeb, nikoli za splnění povinností ze strany poskytovatele kurýrních služeb. Poskytovatel kurýrních služeb vybraný společností Eurosender d.o.o. provádí převzetí, přepravu a doručení zásilky, zajišťuje organizaci přepravy a zodpovídá za provedení přepravy.

Na žádost zákazníka postoupí společnost Eurosender d.o.o. veškeré nároky a práva vyplývající z transakcí uzavřených jejím jménem za zákazníka, včetně nároků z neplnění či nenáležitého plnění kurýrních služeb v rámci zodpovědnosti vybraného poskytovatele kurýrních služeb. Zákazník je povinen vymáhat nároky a práva na poskytovateli kurýrních služeb.

Náklady navíc vzniklé v důsledku dodatečných požadavků zákazníka na vybraného poskytovatele kurýrních služeb jdou k tíži zákazníka.

Zákazník, který je spotřebitelem, výslovně uznává, že pozbývá práva zrušit smlouvu se společností Eurosender d.o.o. do 14 dnů od objednávky k datu, kdy je smlouva beze zbytku splněna - v případě, že toto právo uplatňuje před uplynutím této lhůty. Zákazník, který je spotřebitelem, je výslovně srozuměn s tím, že potvrzení o uzavřené smlouvě či samotná smlouva budou spolu s údaji uvedenými v článku 43b/1 zákona o ochraně spotřebitele poskytnuty e-mailem.

Eurosender d.o.o. nepřijímá objednávky neautorizovaných distributorů a vyhrazuje si právo takové objednávky rušit.

V souladu s vnitřními předpisy a postupy provádí Eurosender d.o.o. u jednotlivých distributorů autorizaci. Každý distributor může o zahájení procesu autorizace písemně zažádat.
 

3.    Dodací lhůta

Dodací lhůty se vždy uvádějí odhadem a jsou pouze přibližné, nikoli zaručené. Přijetím těchto všeobecných podmínek je zákazník srozuměn se skutečností, že mohou nastat různé vnější okolnosti, které povedou k opoždění převzetí či doručení zásilky.

Společnost Eurosender d.o.o. cestu každé zásilky v pravidelných intervalech sleduje.  Zákazník se však přijetím těchto všeobecných podmínek rovněž zavazuje cestu zásilky v pravidelných intervalech sledovat a společnost Eurosender d.o.o. či poskytovatele kurýrních služeb ihned písemně uvědomí o případných neobvyklých faktorech či údajích.

V případě celního odbavování v konkrétní zemi učiní společnost Eurosender d.o.o. vše pro to, aby byl balík doručen včas. Přijetím těchto všeobecných podmínek je zákazník srozuměn s tím, že balík nemusí být doručen včas, zpozdí-li jeho doručení celní odbavování a jiná administrativní řízení.

Náklady navíc vzniklé z důvodu celního odbavování či jiných řízení jdou k tíži zákazníka.

Společnost Eurosender d.o.o. není povinna hradit zákazníkovi škodu, kterou utrpí z důvodu faktorů uvedených ve třetí části těchto všeobecných podmínek. Rovněž není povinna vymáhat žádné náklady.
 

4.    Povolená hmotnost a velikost balíku

4.1    Rozsah omezení

Balík, jehož přeprava je rezervována prostřednictvím služby společnosti Eurosender d.o.o., je nutno poslat jako jeden kus.

Chcete-li poslat více položek, je třeba zvolit k rezervaci přepravy větší počet balíků.

Všechny balíky se musí vejít do následujících rozměrů:

 • Maximální délka: 175 cm.
 • Délka + 2 x šířka + 2 x výška nesmí přesáhnout 300 cm.
 • Délkou je myšlena nejdelší strana balíku.

Všechny balíky musí být zabaleny tak, aby je bylo možno automaticky třídit v logistických centrech poskytovatele kurýrních služeb.

Překročí-li balík povolenou velikost, každý poskytovatel kurýrních služeb si vyhrazuje právo balík či přepravu odmítnout a účtovat si příplatek dle svého obecně platného ceníku. Zodpovědnost za úhradu tohoto příplatku nese v konečném důsledku zákazník.
 

4.2. Povolená hmotnost balíku

Každý balík se musí vejít do povolené hmotnosti, která se volí při rezervaci služby.

Má-li balík nadváhu, zákazník je přijetím těchto všeobecných podmínek srozuměn s tím, že společnost Eurosender d.o.o.:

 • vám z debetní či kreditní karty použité k nákupustrhne případný příplatekdle příslušného ceníku;
 • váží-li balík více, než je povoleno, může jej poskytovatel kurýrních služeb odmítnout, nebo si naúčtovat penále za balík s nadváhou, ve výši, kterou z kreditní karty plátce strhne Eurosender d.o.o.

Pokud se společnosti Eurosenderd.o.o. nepodaří částku z karty automaticky strhnout, písemně vás uvědomí. V tom případě bude třeba, abyste společnosti Eurosender d.o.o. uvedenou částku do 7 dnů uhradili.

Neprovedení platby může mít za následek další náklady spojené s jejím vymáháním, za jejichž úhradu zodpovídá v konečném důsledku zákazník.
 

5.    Potvrzení a zrušení

Po provedení objednávky obdržíte číslo objednávky, jímž se potvrzuje, že objednávka byla přijata ke zpracování.

V pracovní den před plánovaným datem převzetí obdržíte zprávu s potvrzením, že jsme za vás jménem naší společnosti objednali provedení kurýrních služeb u poskytovatele těchto služeb.

Nejpozději v den převzetí obdržíte potvrzovací e-mailovou zprávu s číslem ke sledování zásilky. Jen ve velmi vzácných případech se stává, že objednávka není potvrzena (např. v případě, že je místo nepřístupné nebo je státní svátek či jiný den pracovního klidu …).

Dokud neobdržíte oznámení o tom, že jsme na základě vašich objednávek objednali doručovací službu, můžete objednávku zrušit nebo změnit. Zaplacená částka vám v tom případě bude vrácena, stejným způsobem, jakým jste zaplatili. Odečten vám bude administrativní poplatek ve výši 15 EUR nebo 15 %, podle toho, která z obou částek je vyšší(ta bude odečtena).

Jakékoli následné změny povedou ke zrušení objednávky bez vrácení zaplacené částky.
 

6.    Balení, označení a vyzvednutí

Zákazník zodpovídá za uvedení úplné a přesné adresy vyzvednutí a doručení i dalších případných informací, které jsou k provedení vyzvednutí či doručení důležité.

Odesláním objednávky prohlašujete, žebalík připravený na této adrese vyzvednutí je pro poskytovatele kurýrních služeb připraven k převzetí v době mezi 9:00 a 18:00 vybraného dne. V případě nepředvídaných okolností na straně poskytovatele kurýrních služeb může být převzetí ve vybraný den provedeno i dříve nebo později. V krajně vzácných případech může dojít k tomu, že v důsledku nepředvídatelných okolností na straně poskytovatele kurýrních služeb bude vyzvednutí provedeno až další pracovní den.

Vyzvednutí musí proběhnout na snadno přístupném místě - kurýr musí mít možnost zastavit s vozidlem v okruhu do 25 m od místa vyzvednutí.

Kurýr dorazí na danou adresu, zaklepe na dveře a bude očekávat předání balíku. Pokud mu nikdo neotevře (nikdo není přítomen, na dveřích není zvonek, adresa je nepřístupná, tj. k přístupu je nutná karta nebo klíč), kurýr odejde.

Další pokus o vyzvednutí balíku proběhne stejným způsobem následující pracovní den. Pokud se vyzvednutí opět nezdaří, bude objednávka zrušena a zákazník nebude mít nárok na vrácení platby za přepravu.

Pokud se kurýr ve vybraný den nedostaví do 18:00, zákazník se přijetím těchto všeobecných podmínek zavazuje, že společnost Eurosender d.o.o. ihned uvědomí, aby zajistila nové převzetí.

Při odeslání objednávky musí zákazník uvést své místní telefonní číslo v zemi vyzvednutí a doručení, na němž bude v době vyzvedávání a doručování k zastižení.

Zatelefonování před vyzvednutím či doručením není součástí služby společnosti Eurosender d.o.o. V některých zemích však může být telefonní číslo využito k objasnění okolností vyzvednutí či doručení nebo ke zjištění dalších informací, které bude potřebovat společnost Eurosender d.o.o. nebo poskytovatel kurýrních služeb.

Přijetím těchto všeobecných podmínek je zákazník srozuměn s tím, že Eurosender d.o.o. může poskytovateli kurýrních služeb za účelem provedení služby předat údaje uvedené v objednávce.

Před převzetím musí zákazník odstranit všechny staré štítky a předchozí adresy - na krabici smí být pouze adresa příjemce.

Zákazník se zavazuje zboží zabalit do vnitřního a vnějšího obalu vhodného pro danou třídu přepravovaného zboží. Obal musí být vhodný pro přepravu a manipulaci v logistických centrech poskytovatele kurýrních služeb. Vhodný obal musí být mimo jiné odolný proti pádu z výšky jednoho metru.

Obal musí být vhodný s ohledem na hmotnost a obsah zásilky. Vzhledem k tomu, že se zásilky třídí automaticky na jezdících pásech, musí být zásilka zabalena skutečně důkladně.

Kurýr vás není povinen kontaktovat telefonicky. Ve případě, že vám zavolají, použijí jenomlokální telefonní čísla

Za jediný příklad vhodného obalu se považuje kartonová krabice ze dvou či více vrstev lepenky nebo kufr zabalený v ochranném plastovém obalu, přičemž obsah je v obou případech chráněn bublinkovou folií.

Plastové a cestovní tašky a plastové bedny se nepovažují za povolený druh obalu.

Krabice, kartonové krabice a další vhodné obaly se mohou během přepravy poškodit. Pokud jako obal používáte kufr, musí být náležitě zabalen tak, aby nedošlo k jeho poškození. Žádné obaly nejsou předmětem pojistného krytí. Společnost Eurosender d.o.o. ani poskytovatel kurýrních služeb nenesou odpovědnost za poškození obalu, k němuž dojde během přepravy.

Nejsou-li předměty správně zabaleny, nebude se na ně vztahovat pojistné krytí. Za poškození i ztrátu nevhodně zabalených předmětů zodpovídá odesílatel.

Společnost Eurosender d.o.o. nenese odpovědnost:

 • za ztrátu, poškození ani jinou škodu, poplatky či výdaje vzniklé na základě přepravy zásilky nebo v souvislosti s přepravou zásilky;
 • společnost Eurosender d.o.o. jako online rezervační systém objedná za zákazníka svým jménem kurýrní služby od poskytovatele kurýrních služeb. Odpovídá pouze za výběr poskytovatele kurýrních služeb, nikoli za realizaci služby přepravy. Kurýr či zákazník - v případě, že nedodrží tyto všeobecné podmínky a všeobecné podmínky poskytovatele kurýrních služeb - nese odpovědnost za škodu a výdaje vzniklé během přepravy zásilky;
 • zákazník je odpovědný za všechny poplatky a je povinen je uhradit (např. clo a další poplatky).

Uhradí-li některé z těchto nákladů, ztrát či poplatků společnost Eurosender d.o.o., je zákazník povinen jí je proplatit, a to na základě vystavené faktury do 8 dnů od jejího obdržení.

DODATEČNÉ POLOŽKY

Zákazník se zavazuje kurýrovi předat objednaný počet zásilek, které vyhovují omezením co do rozměrů a odpovídají uvedené hmotnosti. Pokud zákazník odevzdá těžší zásilky nebo jich odevzdá více, je povinen uhradit veškeré vzniklé náklady. Zákazník se zavazuje, že pokud objednávku zruší a kurýr se přesto dostaví, zásilku kurýrovi nepředá. V opačném případě bude povinen uhradit vzniklé náklady.
 

7.    Doručení

Při objednání služby zákazník zodpovídá za uvedení přesné a správné adresy doručení. Doručovací místo musí být veřejně přístupné a kurýr musí mít možnost zaparkovat vozidlo v okruhu do 25 m od doručovacího místa.

V den doručení musí být adresát na doručovací adrese přítomen v době mezi 9:00 a 18:00 nebo určit jinou osobu, která za něj balík převezme. V některých případech je možno balík doručit na alternativní adresu. Jedná-li se o novou budovu, zákazník potvrzuje, že adresa je poskytovateli kurýrních služeb již známa a že sem balíky v minulosti již dostával.

Nedojde-li k doručení v plánovaný den z důvodu, který není na straně kurýra (zákazník je nepřítomen), proběhne další pokus o doručení v některém z dalších pracovních dnů. V případě nepřítomnosti zákazníka je kurýr oprávněn se rozhodnout, že balík doručí na alternativní adresu (sousední adresa nebo místní pošta či doručovací místo). V tom případě zanechá kurýr na první adrese vzkaz s informací o tom, kam bude zásilka doručena. Pokud k převzetí balíku nedojde do 7 dnů od prvního pokusu o doručení, vyhrazuje si kurýrní společnost právo balík na náklady odesílatele vrátit, a to na adresu odesílatele. Vzniklé náklady navíc budou v souladu s těmito všeobecnými podmínkami naúčtovány zákazníkovi - společnost Eurosender d.o.o. si v tomto ohledu vyhrazuje právo připsat částku k tíži kreditní karty použité při odesílání objednávky.

Po doručení nezaručuje společnost Eurosender d.o.o. převod a doručení zásilky na jinou adresu. V případě úspěšného přesměrování bude nová adresa použita jako doručovací adresa pro účely těchto všeobecných podmínek. Dodatečné náklady na přesměrování se účtují zákazníkovi, který si balík objednal.

Je-li zásilka doručena na alternativní adresu a zákazníkovi byl zanechán vzkaz nebo tato skutečnost jasně vyplývá z údajů o sledování zásilky, považuje se zásilka dle těchto všeobecných podmínek za doručenou.

Dle těchto všeobecných podmínek se za doručení považuje: předání zásilky libovolné osobě na doručovací adrese proti podpisu. Po doručení již za zásilku nezodpovídá společnost Eurosender d.o.o. ani žádný ze smluvních kurýrů. Podobně se doručení považuje za uskutečněné v případě, že zásilku na doručovací adrese převezme někdo, kdo se za příjemce pouze vydává.

Při uvádění doručovací adresy musí zákazník zajistit, aby šlo o veřejně známou standardní doručovací adresu, na níž se balíky přijímají běžně. Uvedení pouze obecné adresy, například přístavu, nestačí a může mít za následek nezdařilé doručení nebo navrácení zásilky odesílateli na náklady toho, kdo si ji objednal.

Kromě běžného seznamu zakázaných předmětů nesmí zákazník posílat ani předměty, které jsou zakázány v zemi příjemce.
 

8.    Prodlení a zodpovědnost za prodlení

Eurosender d.o.o. nenabízí žádné záruky ohledně dodacích lhůt. Dodací lhůty jsou vždy pouze informativní a mohou se měnit a prodlužovat, z důvodů na straně kurýrů a z vnějších příčin.

V případě prodlení s doručením nenese společnost Eurosender d.o.o. ani poskytovatel kurýrních služeb odpovědnost za náhradu případné škody ani za vyrovnání závazků či nákladů vzniklých z prodlení.
 

9.    Zodpovědnost za poškození a ztrátu zásilky

Eurosender je online rezervační systém a jako takový nenese odpovědnost za případnou ztrátu či poškození balíku nebo jeho obsahu. Eurosender spolupracuje pouze s velice kvalitními poskytovateli kurýrních služeb a k poškození či ztrátě proto dochází jen velice zřídka.

Poskytovatel kurýrních služeb zodpovídá za převzetí, přepravu a doručení všech zásilek, pro které byla tato služba rezervována přes portál Eurosender, a to následovně:

Součástí všech objednávek provedených přes portál Eurosender je pojištění do výše až 200,00 EUR, které je již započteno v základní ceně přepravy.

Obsahuje-li zásilka předměty vyšší hodnoty, musí si připojištění zajistit sám odesílatel. Pokud si přejete, abychom vám se sjednáním připojištění pomohli, můžete se po provedení nákupu obrátit na naše oddělení podpory na adrese help@eurosender.com. Připojištění je nutno mít sjednané nejpozději 1 den před datem předání zásilky a je účtováno dle ceníku kurýra.

Aby se předešlo újmě, musíte uvážit skutečnost, že ačkoli jsou poskytovatelé kurýrních služeb obezřetní, balíky se vykládají, třídí a nakládají elektronicky, a proto musí být řádně zabaleny. Balík musí být zabalen tak, aby se nepoškodil v případě pádu z výšky až jednoho metru.

Od chvíle předání až do místa doručení bude váš balík pod dozorem kurýra.

Každá zásilka musí být řádně zabalená. Za vhodný obal se považuje nepoškozený karton odpovídající tvrdosti (dle obsahu balíku) nebo krabice obalená ochranným plastem.
 

10.    Pojištění, odškodnění a zakázané předměty

10.1    Pojištění, odpovědnost a pojistné krytí

Veškeré přepravní operace objednané přes online službu jsou pojištěny poskytovatelem kurýrních služeb do výše krytí maximálně 200,00 EUR. Pojištění kryje náklady a náhradu škody v případě ztráty, poškození balíku a proplacení nákladů na přepravu za ztracené či poškozené balíky.

Na žádost zákazníka postoupí společnost Eurosender d.o.o. veškeré nároky a práva vyplývající z transakcí uzavřených jejím jménem za zákazníka, včetně nároků z neplnění či nenáležitého plnění kurýrních služeb v rámci zodpovědnosti vybraného poskytovatele kurýrních služeb. Zákazník je povinen vymáhat nároky a práva na poskytovateli kurýrních služeb sám.

V případě ztráty poskytne společnost Eurosender d.o.o. zákazníkovi pomoc s uplatněním nároků vůči poskytovateli kurýrních služeb.

Pojištění se nevztahuje:

 • Na nevhodně zabalené zásilky.
 • Na nestandardní zásilky.
 • Na předměty, pro které se naše služby nedoporučují bez předchozího upozornění a zaplacení připojištění. To se týká např. televizorů, mobilních telefonů, počítačů a dalšího počítačového příslušenství a elektronického vybavení.
 • Na obsah zásilky, která byla úspěšně doručena dle bodu 7 těchto všeobecných podmínek.

Pojištěním nelze krýt ani škodu způsobenou terorismem, živelnou pohromou či přepravou nedovolených předmětů.

Eurosender d.o.o. nenese odpovědnost za škodu, ztrátu, zmeškané či opožděné převzetí, nezdařilé či opožděné doručení ani žádné jiné škody a náklady vzniklé ze služeb objednaných přes webový portál Eurosender. Odpovědnost nenese ani za náklady a náhradu škody, které jsou s těmito službami následně spojeny.

Eurosender d.o.o. nenese odpovědnost za případný ušlý zisk v důsledku událostí popsaných v předchozím odstavci.
 

10.2    Postup v případě poškození nebo ztráty

Aby mohla společnost Eurosender zahájit s kurýrem proces v případě ztráty nebo poškození zásilky, musí obdržet informace uvedené v tomto bodě.

Za účelem zajištění pojistného krytí musí zákazník sledovat cestu balíku. Pokud do 7 dnů nenastanou ohledně balíku žádné změny, je zákazník povinen kontaktovat společnost Eurosender do 48 hodin od uplynutí sedmidenní lhůty a zahájit proces hledání balíku.

Není-li balík doručen do 5 dnů od plánovaného data doručení, je třeba, aby nás zákazník písemně informoval.

Oznámení, o němž se hovoří v předchozích dvou odstavcích, musí být doplněno o následující informace:

 • Seznam obsahu balíku a jeho hodnota.
 • Popis vzezření balíku.
 • Údaje o způsobu zabalení.
 • Potvrzení o předání balíku.

V případě doručení poškozené zásilky nesmí zákazník zásilku převzít bezpodmínečně a musí spolu s kurýrem sepsat hlášení, které bude obsahovat fotografie a podrobný popis poškození. Zápis musí podepsat kurýr i zákazník. Dále musí zákazník písemně informovat společnost Eurosender do 48 hodin od obdržení poškozené zásilky. K oznámení musí být připojeno následující:

 • Zápis.
 • Fotografie, na nichž je vidět poškození.
 • Hodnota poškozených věcí.
 • Adresa, na které může kurýr provést kontrolu a poškozené věci tam v případě potřeby odvézt.
 • Potvrzení o předání balíku.

Pokud zákazník společnost Eurosender d.o.o. neinformuje a všechny požadované doklady předloží, má se za to, že oznámení nebylo předáno.

V případě poškození zásilky je zákazník povinen zásilku na vlastní náklady uschovat ve stavu, v němž byla doručena, dokud celý proces neproběhne.

Po obdržení všech požadovaných pomocných dokladů zašle společnost Eurosender d.o.o. poskytovateli kurýrních služeb žádost o uplatnění pojištění za zákazníka.
 

10.3    Zakázané předměty

Přijetím těchto všeobecných podmínek je zákazník srozuměn se seznamem zakázaných předmětů a prohlašuje, že nebude posílat žádné předměty, které jsou na tomto seznamu uvedeny, ani žádné předměty zakázané všeobecnými podmínkami poskytovatele kurýrních služeb či zákonem země, kde musí proběhnout předání či doručení.

Zákazník se zavazuje, že nebude posílat nic odcizeného ani zboží, které není ve volném oběhu dle obecně závazných předpisů Evropské unie.

Společnost Eurosender d.o.o. zakazuje přepravu šperků, zlata, starožitností, obrazů, lidských ostatků, lidských orgánů, zvířat, skla a porcelánu. Pokud zákazník přesto některý ze zakázaných předmětů pošle, odpovídá za veškeré škody a výdaje, které v tomto ohledu vzniknou.

K zakázaným předmětům patří i veškeré nebezpečné látky a látky, které vyžadují zvláštní povolení pro přepravu, zvláštní manipulaci či specifickou dokumentaci.

Několik příkladů zakázaných předmětů:

 • Zvířata a živočišné produkty.
 • Zbraně a střelivo.
 • Nebezpečné látky a předměty.
 • Květiny a jiné rostliny.
 • Lidské ostatky a pohřební urny.
 • Nezákonné předměty.
 • Lékařské vzorky.
 • Věci, které vyžadují prostředí s řízenou teplotou.
 • Pornografie.
 • Léky na předpis a jiná léčiva.
 • Tabák.
 • Potraviny.
 • Věci vysoké hodnoty.
 • Věci, které mají citovou hodnotu.


ROZHODNÉ PRÁVO

Pokud nestanoví jinak závazná ustanovení země, v níž má zákazník bydliště:

 • Vykládají se tyto všeobecné podmínky a smlouvy či dohody, jichž jsou tyto všeobecné podmínky součástí, dle slovinského práva.
 • Případné spory řeší slovinský soud, který má v daném případě příslušnost.
 • V případě rozdílů ve smyslu různých překladů těchto všeobecných podmínek platí text ve slovinském jazyce.

 

Společnost Eurosender vystupuje jako pověřenec: potvrzením objednávky ji zákazník pověřuje, aby za něj (klienta) vlastním jménem uzavřela smlouvu s poskytovatelem kurýrních služeb (kurýrem), který splňuje podmínky realizace služby.

Společnost Eurosender odpovídá pouze za výběr poskytovatele kurýrních služeb (kurýra). Přepravu zásilky sama nezajišťuje.