Pixel
 • /
 • /
 • Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.    Všeobecne

V rámci týchto Obchodných podmienok platia nasledujúce definície:

 • Balík/vec/batožina/kufor/zásielka: zásielka, vrátane jej obsahu.
 • Poskytovateľ kuriérskych služieb: partner(-i) vykonávajúci prepravu zásielok v rámci svojej činnosti, ktorý(-í) je/sú v skutočnosti prevádzkovateľom(-mi) dopravy.
 • Zakázané položky: položky, ktorých prenos je zakázaný týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, platnými právnymi nariadeniami a dopravnými predpismi.
 • Eurosender: Eurosender d.o.o., Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, Slovenia.
 • Eurosender d. o. o. je spoločnosť, ktorá spravuje online rezervačný systém Eurosender.com.
 • Eurosender.com je online rezervačný systém kuriérskych služieb, ktoré zabezpečujú partneri spoločnosti Eurosender d.o.o.
 • Pracovný deň: každý deň okrem soboty, nedele, sviatkov či iných nepracovných dní v danej krajine, v ktorej je zásielka prevzatá, prepravená alebo doručená.
 • Hmotnosť: skutočná hmotnosť balenia vyjadrená v kilogramoch.
 • Vy/zákazník: osoba alebo osoby, ktorá(-é) si objednala(-i) kuriérsku službu

 

2.    Spoločnosť Eurosender d.o.o.

Eurosender d. o. o. je spoločnosť, ktorá spravuje online rezervačný systém Eurosender.com. Eurosender.com je online rezervačný systém kuriérskych služieb, ktoré zabezpečujú partneri spoločnosti Eurosender d.o.o.

Odoslaním svojej objednávky zákazník oprávňuje spoločnosť Eurosender d.o.o. k uzavretiu zmluvy o preprave s poskytovateľom kuriérskych služieb, ktorá spĺňa podmienky na uskutočnenie služby v mene poskytovateľa ako aj zákazníka. Spoločnosť Eurosender d.o.o. nevykonáva prepravu zásielok a je výlučne zodpovedná len za výber poskytovateľa kuriérskych služieb a nie za plnenie záväzkov z jeho strany. Poskytovateľ kuriérskych služieb, ktorého vybrala spoločnosť Eurosender d. o. o., vykoná prevzatie, prepravu a doručenie zásielky, zariadi organizáciu prepravy a je zodpovedný za realizáciu prepravy.

Na žiadosť zákazníka spoločnosť Eurosender d. o. o. postúpi všetky nároky a práva vyplývajúce z transakcií uskutočnených vo vlastnom mene na účet zákazníka, vrátane uplatnenia nárokov na základe zodpovednosti vybraného poskytovateľa kuriérskych služieb za nerealizovanie alebo nesprávne realizovanie kuriérskej služby. Zákazník je povinný si uplatniť alebo vymáhať nároky a práva od poskytovateľa kuriérskej služby.

Všetky dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku dodatočných požiadaviek zákazníka voči vybranému poskytovateľovi kuriérskych služieb hradí zákazník.

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, výslovne súhlasí s tým, že stráca právo zrušiť dohodu so spoločnosťou Eurosender d.o.o. do 14 dní od zadania objednávky, a to v deň, keď bola dohoda plne realizovaná – v prípade, ak zákazník využije svoje právo ešte pred uplynutím tejto lehoty. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, výslovne súhlasí s tým, že potvrdenie o uzatvorenej Dohode s údajmi uvedenými v článku 43b/1 Zákona o ochrane spotrebiteľov alebo o Dohode s týmito údajmi budú poskytnuté prostredníctvom emailu.

Spoločnosť Eurosender d.o.o. neprijíma objednávky od neautorizovaných predajcov a vyhradzuje si právo zrušiť všetky objednávky, ktoré boli zadané neautorizovanými predajcami.

Spoločnosť Eurosender d.o.o. uplatňuje postupy autorizácie jednotlivých predajcov v súlade s vnútornými zásadami a postupmi. Každý predajca môže vyžadovať začatie konania na základe písomnej žiadosti.
 

3.    Dodacia lehota

Všetky uvedené dodacie lehoty sú približné, predpokladané dodacie lehoty a nie sú garantované. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok si je zákazník vedomý toho, že rôzne vonkajšie okolnosti môžu spôsobiť oneskorenie prevzatia alebo doručenia zásielky.

Spoločnosť Eurosender d.o.o. pravidelne monitoruje itinerár každej zásielky, avšak prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazník tiež zaväzuje, že bude pravidelne sledovať trasu zásielky a bezodkladne oznámi spoločnosti Eurosender d.o.o. alebo poskytovateľovi kuriérskych služieb písomne akékoľvek nezvyčajné okolnosti alebo údaje.

V prípade konania colných režimov v jednotlivých krajinách spoločnosť Eurosender d.o.o. uplatní všetko úsilie, aby zistila včasné doručenie zásielky. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník súhlasí s tým, že zásielka nemusí byť doručená včas v dôsledku colných a iných administratívnych postupov.

Všetky dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku colných alebo iných postupov znáša zákazník.

Spoločnosť Eurosender d.o.o. nie je povinná zaplatiť náhradu zákazníkovi za škody spôsobené v dôsledku okolností uvedených v tretej časti týchto Všeobecných obchodných podmienok, ani nie je povinná akékoľvek náklady vymáhať.
 

4.    Obmedzenia týkajúce sa hmotnosti a veľkosti zásielky

4. 1 Rozsah obmedzení

Zásielka, ktorej preprava je vyhradená prostredníctvom služby spoločnosti Eurosender d.o.o., musí byť zaslaná v jednom kuse.

Ak by ste chceli poslať viac položiek, musíte pri rezervovaní prepravy zvoliť väčší počet zásielok.

Všetky zásielky by mali mať nasledujúce rozmery:

 • Maximálna dĺžka: 175 cm.
 • Súčet dĺžky + 2 x šírky + 2 x výšky nesmie byť väčší ako 300 cm.
 • Dĺžkový údaj predstavuje najdlhšiu stranu.

Všetky zásielky musia byť zabalené takým spôsobom, ktorý umožňuje automatické triedenie v logistických centrách poskytovateľa kuriérskych služieb.

Ak sa zistí, že zásielka je nadrozmerná, každý poskytovateľ kuriérskych služieb si vyhradzuje právo odmietnuť túto zásielku alebo jej prepravu a uplatniť si prirážku podľa všeobecného cenníka poskytovateľa kuriérskych služieb, ktorú bude v konečnom dôsledku znášať zákazník.
 

4.2. Obmedzenie hmotnosti zásielky

Každá jednotlivá zásielka musí spadať do medzí hmotnosti v súlade s výberom v čase rezervácie služby.

Ak sa zistí, že zásielka má nadmernú hmotnosť, zákazník prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí s tým, že spoločnosť Eurosender d.o.o.:

 • odpíše z Vašej debetnej/kreditnej karty ,s ktorou zákazník uskutočnil nákup, akýkoľvek príplatokpodľa platného cenníka,
 • ak zásielka prekročí maximálnu hmotnosť, potom ju môže poskytovateľ kuriérskych služieb odmietnuť alebo účtovať penále za nadmernú hmotnosť vo výške, ktorú platcovi kreditnou kartou účtuje spoločnosť Eurosender d.o.o.

Ak nie je spoločnosť Eurosenderschopná automaticky odpísať sumu z Vašej karty, potom Vás bude informovať písomne a túto sumu budete musieť zaplatiť spoločnosti Eurosender d.o.o. do 7 dní.

Opomenutie vykonať platbu môže mať za následok vznik dodatočných nákladov spojených s vymáhaním, ktoré v konečnom dôsledku bude znášať zákazník.
 

5.    Potvrdenie a zrušenie

Po zadaní svojej objednávky budete mať k dispozícii jej číslo, ktoré potvrdzuje, že Vaša objednávka bola prijatá na spracovanie.

V pracovný deň pred plánovaným dátumom prevzatia dostanete správu s potvrdením, ktorá bude uvádzať, že sme objednali poskytovateľa kuriérskej služby v našom vlastnom mene a na Váš účet na realizovanie kuriérskych služieb.

Najneskôr v deň prevzatia dostanete emailovú správu s potvrdením a číslom pre sledovanie zásielky. Objednávka nemusí byť vo veľmi zriedkavých prípadoch potvrdená (napr. lokalita nie je prístupná, termín spadá na štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja,...).

Kým nedostanete upozornenie o tom, že sme objednali kuriérsku službu pre realizáciu Vašich objednávok, svoju objednávku môžete zrušiť alebo upraviť a suma za nákup Vám bude vrátená podľa Vášho zvoleného spôsobu platby po odpočítaní administratívneho poplatku vo výške 15,- EUR alebo 15%podľa toho, ktorá suma je väčšia.

Všetky následné zmeny budú mať za následok zrušenie objednávky bez vrátenia zaplatenej čiastky.
 

6.    Balenie, označovanie a vyzdvihnutie

Zákazník je zodpovedný za poskytnutie úplnej a presnej adresy pre vyzdvihnutie a/alebo doručenie zásielky a akýchkoľvek ďalších informácií relevantných pre ich uskutočnenie.

Odoslaním objednávky súhlasíte s tým, žezásielka, ktorá je k dispozícii na tejto adrese pre vyzdvihnutie, je pripravená pre poskytovateľa kuriérskych služieb na prevzatie vo vybraný deň v čase od 9.00 do 18.00 hod. Vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam na strane poskytovateľa kuriérskych služieb môže byť prevzatie stanovené na vybraný deň uskutočnené skôr alebo neskôr. V extrémne zriedkavých prípadoch môže byť v dôsledku nepredvídateľných okolností na strane poskytovateľa kuriérskych služieb vyzdvihnutie uskutočnené na ďalší pracovný deň.

Vyzdvihnutie musí prebiehať na ľahko prístupnom mieste. Kuriér musí byť schopný pristaviť vozidlo do 25 m od miesta vyzdvihnutia.

Kuriér dorazí na adresu, zaklope na dvere a počká, kým mu balík nebude odovzdaný. Ak dvere nikto neotvorí (nikto nie je prítomný, zvonček nefunguje, adresa je neprístupná, t.j. potrebná je prístupová karta/kľúč), kuriér odíde.

Ďalší pokus o vyzdvihnutie zásielky sa uskutoční rovnakým postupom v nasledujúci pracovný deň - ak bude aj tento pokus neúspešný, objednávka bude zrušená a zákazník nebude mať nárok na vrátenie peňazí za prepravu.

Ak sa kuriér nedostaví vo vybraný deň do 18.00 hod., prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník súhlasí s tým, že bude okamžite informovať spoločnosť Eurosender d.o.o., aby mohla zorganizovať nové vyzdvihnutie.

Po odoslaní objednávky musí zákazník zadať svoje miestne telefónne číslo v krajine vyzdvihnutia a doručenia, na ktorom bude k dispozícii v čase vyzdvihnutia a doručenia.

Služba spoločnosti Eurosender d.o.o. nezahŕňa telefónny hovor pred vyzdvihnutím alebo doručením, ale v niektorých krajinách sa telefónne číslo môže použiť na objasnenie okolností vyzdvihnutia/doručenia alebo poskytnutie dodatočných informácií, ktoré môže požadovať spoločnosť Eurosender d.o.o. alebo poskytovateľ kuriérskych služieb.

Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Eurosender d.o.o. môže predložiť poskytovateľovi kuriérskych služieb informácie uvedené na objednávke za účelom realizovania služby.

Pred prevzatím musí zákazník odobrať všetky staré nálepky alebo predchádzajúce informácie o adrese - na obale môže byť uvedená iba adresa príjemcu.

Zákazník súhlasí s tým, že tovar bude zabalený vo vnútornom a vonkajšom obale vhodnom pre danú kategóriu prepravovaného tovaru. Obal musí byť vhodný na prepravu a manipuláciu v logistických centrách poskytovateľa kuriérskych služieb. Vhodné obaly musia byť, okrem iného, odolné proti pádu z výšky jedného metra.

Obal musí zodpovedať váhe a obsahu zásielky. Vzhľadom na automatické triedenie na triediacich dopravníkoch musí byť zásielka pevne zabalená.

Jediným príkladom vhodného balenia sú kartónové škatule zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev lepenky alebo kufor zabalený v ochrannej plastovej fólii, pričom v oboch prípadoch musí byť interiér chránený bublinkovou fóliou.

Plastové tašky, cestovné tašky a plastové prepravky nie sú považované za prípustný spôsob balenia.

Škatule, kartónové škatule a iné vhodné obaly môžu byť počas prepravy poškodené. Ak sa ako obaly používajú kufre, musia byť primerane chránené, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Obaly nie sú predmetom poistného krytia. Spoločnosť Eurosender d.o.o. a poskytovateľ kuriérskych služieb nenesú zodpovednosť za poškodenie obalu, ku ktorému by došlo počas prepravy.

Ak nie sú príslušné zásielky správne zabalené, nemôžu byť predmetom poistného krytia. Odosielateľ je zodpovedný za škody a straty nevhodne zabalených zásielok.

Spoločnosť Eurosender d.o.o. nenesie zodpovednosť:

 • za stratu, škodu alebo akékoľvek iné škody, poplatky alebo náklady vyplývajúce z prepravy zásielky alebo s ňou spojené,
 • Spoločnosť Eurosender d.o.o., ako on-line rezervačný systém, objednáva kuriérske služby na vlastné meno a na účet zákazníka od poskytovateľa kuriérskych služieb a je zodpovedná len za výber poskytovateľa kuriérskych služieb a nie za uskutočnenie prepravnej služby. Kuriér alebo zákazník - v prípadoch, ak nedodržiava tieto Všeobecné obchodné podmienky a všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa kuriérskych služieb - je zodpovedný za škodu a náklady vzniknuté počas prepravy zásielky,
 • Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky a je povinný ich zaplatiť (napr. clá a ďalšie poplatky).

Ak niektoré z týchto nákladov, strát alebo poplatkov vyrovná spoločnosť Eurosender d.o.o., zákazník je povinný jej ich nahradiť na základe vystavenej faktúry do 8 dní od prijatia faktúry.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Zákazník súhlasí s tým, že kuriérovi odovzdá objednaný počet zásielok, ktoré sú v súlade s obmedzeniami platnými pre ich rozmery a hmotnosť. V prípade, že zákazník odovzdá ťažšie zásielky alebo väčší počet zásielok, potom je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady. V prípade zrušenia objednávky zo strany zákazníka sa zákazník zaväzuje, že kuriérovi neodovzdá zásielku pri jeho príchode, inak bude povinný uhradiť vzniknuté náklady.
 

7.    Doručenie

Pri objednaní služby je zákazník zodpovedný za uvedenie presnej a správnej adresy doručenia. Miesto doručenia musí byť verejne prístupné. Kuriér musí byť schopný zaparkovať svoje auto najviac 25 m od miesta doručenia.

V deň doručenia musí byť adresát na adrese doručenia medzi 9.00 a 18.00 hod., inak musí určiť osobu, ktorá prevezme zásielku v jeho mene. V niektorých prípadoch môže byť zásielka dodaná na alternatívnu adresu. V prípade nových budov zákazník potvrdzuje, že adresa je už poskytovateľovi kuriérskych služieb známa a už zásielky v minulosti prijal.

Ak nie je dodávka vykonaná v plánovaný deň z nejakého iného dôvodu ​​než z dôvodu na strane kuriéra (zákazník je preč), potom bude ďalší pokus o doručenie uskutočnený v jednom z najbližších pracovných dní. V prípade neprítomnosti zákazníka je kuriér oprávnený doručiť zásielku na alternatívnu adresu (susedná adresa alebo miestna pošta alebo miestna lokalita doručenia) na základe vlastného uváženia. V takom prípade kuriér zanechá odkaz na hlavnej adrese s udaním miesta doručenia zásielky. Ak zásielka nie je prevzatá do 7 dní od prvého pokusu o doručenie, kuriérska spoločnosť si vyhradzuje právo vrátiť zásielku na adresu odosielateľa na náklady odosielateľa. V súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami budú zákazníkovi účtované dodatočné náklady - v tomto ohľade si spoločnosť Eurosender d.o.o. vyhradzuje právo odpísať príslušnú sumu z kreditnej karty použitej pri zadávaní objednávky.

Pri dodaní spoločnosť Eurosender d.o.o. nemôže zaručiť prenos a doručenie zásielky na inú adresu. V prípade úspešného presmerovania sa nová adresa použije ako adresa doručenia pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok - dodatočné náklady na presmerovanie budú účtované zákazníkovi, ktorý si zásielku objednal.

Ak bola zásielka doručená na alternatívnu adresu a zákazníkovi bolo zanechané oznámenie alebo ak je to zrejmé zo sledovania zásielky, potom bude podľa týchto Podmienok zásielka považovaná za doručenú.

V súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa doručenie považuje za odovzdanie zásielky akejkoľvek osobe na adrese doručenia výmenou za podpis. Po doručení už spoločnosť Eurosender d.o.o. ani žiaden zo zmluvných kuriérov viac nie sú zodpovední za zásielku. Rovnako tak sa doručenie považuje za uskutočnené, ak osoba prevezme zásielku na adrese doručenia tým, že sa falošne predstaví ako príjemca.

Pri uvádzaní adresy doručenia musí zákazník zabezpečiť, že sa jedná o verejne známu štandardnú dodaciu adresu, na ktorej sú zásielky pravidelne doručované. Uvedenie všeobecnej adresy, ako je napríklad prístav, nie je dostatočné a môže viesť k neúspešnému doručeniu a vráteniu zásielky odosielateľovi na náklady osoby, ktorá si ju objednala.

Okrem štandardného zoznamu zakázaných predmetov zákazník nesmie posielať položky, ktoré sú zakázané v krajine príjemcu.
 

8.    Oneskorenie a zodpovednosť za oneskorenie

Spoločnosť Eurosender d.o.o. neponúka žiadne zaručené dodacie lehoty. Všetky dodacie lehoty sú len informatívne a môžu sa zmeniť a predĺžiť z dôvodu na strane kuriérov a z vonkajších príčin.

V prípade neskorého dodania spoločnosť Eurosender d.o.o. alebo poskytovateľ kuriérskych služieb nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ani nie je povinný splniť akékoľvek povinnosti alebo uhradiť akékoľvek náklady vyplývajúce z omeškania.
 

9.    Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu zásielky

Eurosender je on-line rezervačný systém a ako taký nebude zodpovedný za stratu alebo poškodenie zásielky alebo jej obsahu. Eurosender spolupracuje len s vysokokvalitnými poskytovateľmi kuriérskych služieb, a preto k poškodeniu či strate dochádza veľmi zriedkavo.

Poskytovateľ kuriérskych služieb je zodpovedný za prevzatie, prepravu a doručenie všetkých zásielok rezervovaných cez portál Eurosender nasledovne:

Všetky objednávky zadané cez portál Eurosender zahŕňajú aj poistenie do výšky 200,- EUR, ktoré je už zahrnuté v základnej cene prepravy.

Ak zásielka obsahuje položky s vyššou hodnotou, odosielateľ je povinný zabezpečiť si dodatočné poistenie. Ak si prajete, aby sme vám pomohli dojednať dodatočné pripoistenie, môžete sa po nákupe obrátiť na náš helpdesk na adrese help@eurosender.com. Doplnkové pripoistenie musí byť zabezpečené do 1 dňa pred dátumom odovzdania zásielky a je účtované v súlade s cenníkom príslušného kuriéra.

Aby sa predišlo poškodeniu, musíte vziať do úvahy, že aj napriek opatrnosti zo strany poskytovateľov kuriérskych služieb sú zásielky vykladané, triedené a nakladané elektronicky, a preto musia byť riadne zabalené. Zásielka musí byť zabalená takým spôsobom, aby nedošlo k jej poškodeniu v prípade pádu z výšky jedného metra.

Od odovzdania zásielky po miesto jej doručenia bude vaša zásielka pod dohľadom kuriéra.

Každá zásielka musí byť riadne zabalená. Za vhodné balenie sa považuje nepoškodený kartón zodpovedajúcej tvrdosti (v závislosti od obsahu zásielky) alebo škatuľa zabalená v ochrannej plastovej fólii.
 

10.    Poistenie, odškodnenie a zakázané položky

10.1 Poistenie, zodpovednosť a poistné krytie

Všetky dopravné činnosti objednané prostredníctvom on-line služby sú poistené poskytovateľom kuriérnych služieb s maximálnym poistným krytím 200,- EUR. Poistenie kryje náklady a škody v prípade straty, poškodenie zásielky a úhradu prepravných nákladov pri stratených alebo poškodených zásielkach.

Na žiadosť zákazníka spoločnosť Eurosender d. o. o. postúpi všetky nároky a práva vyplývajúce z transakcií uskutočnených vo vlastnom mene na účet zákazníka, vrátane uplatnenia nárokov na základe zodpovednosti vybraného poskytovateľa kuriérskych služieb za nerealizovanie alebo nesprávne realizovanie kuriérskej služby. Zákazník je povinný si sám uplatňovať alebo vymáhať nároky a práva voči poskytovateľovi kuriérskej služby.

V prípade straty spoločnosť Eurosender d.o.o. pomôže zákazníkovi pri uplatňovaní nárokov voči poskytovateľovi kuriérskych služieb.

Poistenie sa neuplatňuje v prípade:

 • nesprávneho zabalenia zásielky,
 • neštandardnýchzásielok,
 • položiek, u ktorých sa naše služby neodporúčajú bez predchádzajúceho upozornenia a zakúpenia dodatočného poistenia, ako sú napr. televízory, mobilné telefóny, počítače a ďalšie počítačové a elektronické vybavenie,
 • obsahu zásielky, ktorá bola úspešne doručená v súlade s bodom 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Škody spôsobené terorizmom, prírodnými katastrofami a prepravou nedovolených predmetov nemôžu byť predmetom poistného krytia.

Spoločnosť Eurosender d.o.o. nenesie zodpovednosť za škody, straty, zmeškané alebo oneskorené prevzatie, neuskutočnené alebo neskoré doručenie alebo za akékoľvek iné škody alebo náklady, ktoré vyplývajú zo služieb objednaných prostredníctvom webového portálu Eurosender, ani za náklady a škody, ktoré sú následne spojené s týmito službami.

Spoločnosť Eurosender d.o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty zisku v dôsledku udalostí popísaných v predchádzajúcom odseku.
 

10.2 Postup v prípade poškodenia alebo straty

S cieľom zahájiť konanie s kuriérom v dôsledku vzniknutej straty alebo poškodenia zásielky spoločnosť Eurosender musí získať informácie uvedené v tomto bode.

Za účelom uplatnenia poistného krytia zákazník musí sledovať prepravu svojej zásielky. Ak nenastanú žiadne zmeny ohľadom zásielky do 7 dní, zákazník je povinný kontaktovať spoločnosť Eurosender do 48 hodín od uplynutia lehoty siedmich dní a zahájiť konanie vyhľadania zásielky.

Ak zásielka nie je dodaná do 5 dní od jej plánovaného dátumu dodania, zákazník nás musí o tom písomne ​​informovať.

Oznámenie uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch musí byť doložené:

 • zoznamom obsahu zásielky a jej hodnotou,
 • vonkajším opisom zásielky,
 • informáciami o spôsobe balenia,
 • potvrdením o odovzdaní zásielky.

V prípade doručenia poškodenej zásielky zákazník nemusí bezpodmienečne prevziať zásielku a musí spísať spolu s kuriérom správu, ktorá bude obsahovať fotografie a podrobný opis jej poškodenia. Zápis musí byť podpísaný kuriérom aj zákazníkom. Okrem toho musí zákazník informovať spoločnosť Eurosender písomne ​​do 48 hodín od prijatia poškodenej zásielky. Oznámenie musí byť sprevádzané:

 • zápisom,
 • fotografiami poškodenia,
 • hodnotou poškodených vecí,
 • adresou, na ktorej kuriér môže skontrolovať a, ak je to potrebné, vyzdvihnúť poškodené položky,
 • potvrdením o odovzdaní zásielky.

V prípade, že zákazník neinformuje spoločnosť Eurosender d.o.o. a predloží všetky požadované dokumenty, má sa za to, že oznámenie nebolo odoslané.

V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný ponechať si zásielku na vlastné náklady v stave, v akom bola doručená až do ukončenia konania.

Po prijatí všetkých potrebných podkladov spoločnosť Eurosender d.o.o. zašle poskytovateľovi kuriérskych služieb žiadosť o vymáhanie poistného plnenia v prospech zákazníka.
 

10.3 Zakázané predmety

Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník súhlasí so zoznamom zakázaných predmetov a vyhlasuje, že nebude posielať žiadne položky, ktoré sú uvedené na tomto zozname, ani položky, ktoré sú zakázané podľa všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa kuriérskych služieb alebo zákonov krajiny, v ktorej má byť odovzdanie alebo doručenie uskutočnené.

Zákazník sa zaväzuje, že nebude posielať tovar, ktorý bol odcudzený, ani tovar, ktorý nie je vo voľnom obehu na základe platných právnych predpisov Európskej únie.

Spoločnosť Eurosender d.o.o. zakazuje prepravu šperkov, zlata, starožitností, obrazov, ľudských pozostatkov, ľudských orgánov, zvierat, skla a porcelánu. Ak zákazník aj tak odošle nejaký zo zakázaných predmetov, potom bude zodpovedný za všetky škody a výdavky vzniknuté v tomto ohľade.

Medzi zakázané predmety patria tiež všetky nebezpečné látky a látky, ktoré si vyžadujú špeciálne povolenia na prepravu, osobitné zaobchádzanie alebo špecifickú dokumentáciu.

Niektoré príklady zakázaných položiek:

 • zvieratá a živočíšne produkty
 • zbrane a munícia
 • nebezpečné látky a predmety
 • kvety a ostatné rastliny
 • ľudské pozostatky a pohrebné urny
 • nelegálne položky
 • lekárske vzorky
 • položky, ktoré vyžadujú prostredie s regulovanou teplotou
 • pornografia
 • lieky na predpis a iné liečivá
 • tabak
 • potraviny
 • položky vysokej hodnoty
 • položky sentimentálnej hodnoty


PLATNÉ PRÁVO

Ak záväzné pravidlá krajiny, v ktorej má zákazník trvalé bydlisko, neuvádzajú inak:

 • tieto Všeobecné obchodné podmienky a Dohody, ktoré obsahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, sa musia vykladať podľa práva Slovinska,
 • prípadné spory budú riešené na súde príslušnej jurisdikcie v Slovinsku,
 • v prípade sémantických rozdielov medzi rôznymi prekladmi týchto Všeobecných obchodných podmienok má prednosť text v slovinskom jazyku.

 

Spoločnosť Eurosender pôsobí ako zmocnenec: potvrdením objednávky zákazník oprávňuje spoločnosť Eurosender k uzavretiu dohody vlastným menom a na účet zákazníka (klienta) s poskytovateľom kuriérskych služieb (kuriérom), ktorý spĺňa podmienky pre uskutočnenie služieb.

Spoločnosť Eurosender ručí len za výber poskytovateľa kuriérskych služieb (kuriéra) a zásielku sama neprepraví.