Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης


1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Ορολογία

Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις:

 • πακέτο/αντικείμενο/αποστολή: η αποστολή, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου,
 • υπηρεσία μεταφοράς: υπηρεσία, που παρέχεται από μεταφορείς, οι οποίοι επιλέγονται από τη Eurosender για να εκτελέσουν την αποστολή των αγαθών και χειρίζονται αποτελεσματικά τη μεταφορά, στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους,
 • απαγορευμένα αντικείμενα: όλα τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να αποσταλούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους Όρους και Προϋποθέσεις του επιλεγμένου μεταφορέα, την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους κανονισμούς μεταφορών,
 • αντικείμενα που εξαιρούνται από την ασφάλιση: αντικείμενα που επιτρέπεται να αποσταλούν, αλλά μπορούν να αποσταλούν μόνο με ευθύνη του πελάτη,
 • Eurosender: Eurosender SARL
 • Eurosender SARL.: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με Αριθμό Μητρώου B230321 και ΑΦΜ LU30797030, που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων Eurosender.com,
 • Eurosender.com: διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας η Eurosender διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων για υπηρεσίες μεταφοράς και logistics, που παρέχονται από μεταφορείς,
 • εργάσιμη ημέρα: καθημερινές εκτός Σαββάτου, Κυριακής, εθνικών εορτών και αργιών στις χώρες παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης της αποστολής,
 • βάρος: πραγματικό βάρος της αποστολής, εκφρασμένο σε χιλιόγραμμα ή υπολογισμένο βάσει φόρμουλας, που παρέχεται από τους μεταφορείς οι οποίοι εκτελούν την αποστολή των αγαθών, λαμβάνοντας υπόψη άλλα χαρακτηριστικά μιας αποστολής (δηλαδή διαστάσεις…),
 • εσείς/ο πελάτης/ο χρήστης: πρόσωπο ή πρόσωπα, που αιτούνται την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς, οι οποίες παρέχονται από μεταφορείς μέσω Eurosender.

Eurosender SARL

Η Eurosender SARL είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με Αριθμό Μητρώου B230321 και ΑΦΜ LU30797030, με επίσημη έδρα στην οδό 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Λουξεμβούργο, και που διαχειρίζεται το σύστημα για διαδικτυακές κρατήσεις Eurosender.com. Η εταιρεία βρίσκεται στο Registre de Commerce et des Sociétés και έχει Αριθμό Μητρώου B230321. Η Eurosender SARL είναι υπόλογο πρόσωπο, έτσι απαιτείται να χρεώνει ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές.

Το Eurosender.com είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων για υπηρεσίες μεταφοράς, που παρέχονται από μεταφορείς.

H Eurosender ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως μεταφορέας εμπορευμάτων. Όταν γίνεται η παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, ο πελάτης εξουσιοδοτεί τη Eurosender, στο όνομά της (στο όνομα της Eurosender) και για λογαριασμό του πελάτη (εντολέας), να κλείσει υπηρεσίες μεταφοράς με έναν από τους μεταφορείς που η Eurosender έχει συνάψει συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας που επιλεγεί συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας που της ανατέθηκε. Η Eurosender είναι υπεύθυνη αποκλειστικά για την επιλογή του μεταφορέα, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την υπηρεσία μεταφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη του μεταφορέα, που επιλέγεται για την εκτέλεση της μεταφοράς. Είναι αυτοί, και όχι η Eurosender, που εκτελούν την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των αποστολών, κανονίζουν τη μεταφορά και που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η Eurosender θα εκχωρήσει όλες τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συναλλαγές που συνάπτονται στο όνομά της για λογαριασμό του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υπό την ευθύνη του μεταφορέα για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της μεταφοράς. Σε περίπτωση εκχώρησης όλων των αξιώσεων και δικαιωμάτων, ο πελάτης υποχρεούται, από μόνος του, να ανακτήσει ή να επιβάλει τις αξιώσεις και τα δικαιώματα έναντι του μεταφορέα.

Τυχόν πρόσθετες δαπάνες, που προκύπτουν λόγω πρόσθετων απαιτήσεων των πελατών από τον επιλεγμένο μεταφορέα, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη την επιστροφή των δαπανών, που καλύφθηκαν από την Eurosender για λογαριασμό του πελάτη, ακόμη και αν οι εν λόγω δαπάνες δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς.

Η Eurosender δεν δέχεται παραγγελίες από μη εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή μεταπωλητές και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς οποιαδήποτε παραγγελία, που έγινε από μη εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή μεταπωλητές.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, η Eurosender μπορεί να εγκρίνει μεμονωμένους εμπόρους και μεταπωλητές. Κάθε μεταπωλητής πρέπει να υποβάλει το αίτημά του εγγράφως στη Eurosender για να ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης.

2. Γενικοί κανόνες υπηρεσιών

Οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που έχουν γίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Eurosender.com, εκτός εάν ισχύει διαφορετικός κανόνας για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή/και στους Όρους και Προϋποθέσεις του συγκεκριμένου μεταφορέα, στους οποίους ο πελάτης συμφωνεί ρητά πριν επιβεβαιώσει την παραγγελία. Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώνεται για τους ειδικούς κανόνες μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που έκανε κράτηση στην πλατφόρμα.

2.1 Επιβεβαίωση και ακύρωση της παραγγελίας

Μετά από μια παραγγελία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, δίνεται στον πελάτη ένας αριθμός παραγγελίας, που επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία έχει γίνει αποδεκτή και έχει σταλεί για περαιτέρω επεξεργασία. Όλες οι παραγγελίες δεν επιστρέφονται αφού ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει την παραγγελία, εκτός εάν ο πελάτης αγόρασε την Ευέλικτη κράτηση, κατά την υποβολή της παραγγελίας, που θα επιτρέψει αλλαγές στην παραγγελία και επιστροφές χρημάτων, μέχρι την επιτυχή παραλαβή των δεμάτων. Μια αποστολή θεωρείται ότι παραλήφθηκε επιτυχώς, εάν οι πληροφορίες παρακολούθησης του μεταφορέα υποδεικνύουν ότι έχει παραληφθεί ή εάν ο μεταφορέας ή ο πελάτης μπορούν να επιβεβαιώσουν την επιτυχή παραλαβή, παρέχοντας απόδειξη παραλαβής.

Η παραγγελία ενδέχεται να μην επιβεβαιωθεί εάν, για παράδειγμα, η τοποθεσία δεν είναι προσβάσιμη από τον επιλεγμένο μεταφορέα ή εάν η παραλαβή ήταν να πραγματοποιηθεί σε εθνική εορτή ή άλλες μη εργάσιμες ημέρες στη σχετική χώρα.

Η επιλογή της Ευέλικτη κράτηση είναι διαθέσιμη για αγορά κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, μόνο με επιπλέον χρέωση. Η χρέωση για την ευέλικτη κράτηση δεν επιστρέφεται. Η επιλογή της Ευέλικτης κράτησης περιλαμβάνεται στην τιμή για τους εγγεγραμμένους χρήστες B2B που έκαναν την παραγγελία ενώ ήταν συνδεδεμένοι.

Μόλις πληρωθεί η παραγγελία, ο πελάτης θα λάβει ένα email που επιβεβαιώνει την παραγγελία και υποδηλώνει ότι η Eurosender θα ζητήσει μια υπηρεσία μεταφοράς από τον μεταφορέα στο όνομά της και για λογαριασμό του πελάτη.

Η Eurosender θα προωθήσει μέσω email τον αριθμό εντοπισμού στον πελάτη, μόλις τον παρέχει ο επιλεγμένος μεταφορέα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα). Με αυτόν τον αριθμό, ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο της αποστολής.

Η παραγγελία αποθηκεύεται στις εγκαταστάσεις της Eurosender και είναι προσβάσιμη από τον πελάτη ανά πάσα στιγμή, κατόπιν γραπτού αιτήματος που αποστέλλεται στο help@eurosender.com. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά ότι το συμφωνηθέν Συμφωνητικό μαζί με τα δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με την παραγγελία και είναι απαραίτητα σύμφωνα με τον Κώδικα Καταναλωτή του Λουξεμβούργου, θα παρέχονται μέσω email.

Ο πελάτης συμφωνεί ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμα να ακυρώσει την συμφωνία με την Eurosender από τη στιγμή που η Eurosender υποβάλλει τα στοιχεία της παραγγελίας στον επιλεγμένο μεταφορέα. Εάν ο πελάτης αποφασίσει να ακυρώσει την παραγγελία πριν η Eurosender υποβάλλει τα στοιχεία της παραγγελίας στον επιλεγμένο μεταφορέα, ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει το «Έντυπο άσκησης του δικαιώματος του καταναλωτή να αποσυρθεί από τη σύμβαση» και να το στείλει με email στο help@eurosender.com ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Eurosender SARL
9 Rue du Laboratoire
LU-1911 Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο

Οι επιστροφές χρημάτων είναι εφικτές μόνο εάν ο πελάτης έχει επιλέξει την Ευέλικτη κράτησης κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και έχει ζητήσει την επιστροφή χρημάτων πριν από την παραλαβή. Εάν ο μεταφορέας έχει ήδη επιχειρήσει να παραλάβει την αποστολή, αλλά η απόπειρα απέτυχε με ευθύνη του πελάτη, η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος μιας τέτοιας αποτυχημένης προσπάθειας, όπως ορίζεται από τον μεταφορέα, από το εγκεκριμένο ποσό που θα επιστραφεί στον πελάτη. Ανεξάρτητα από το εάν έχει επιλεχθεί η Ευέλικτη κράτηση, δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων για καμία παραγγελία, μετά την αποστολή της ετικέτας στον πελάτη. Μετά την παραλαβή, οι επιστροφές χρημάτων δεν είναι πλέον εφικτές, για οποιονδήποτε λόγο. Η Eurosender δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη για ζημιές ή επιπλέον έξοδα που προκλήθηκαν από οποιοδήποτε γεγονός, σύμφωνα με την ενότητα 2.7 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εφόσον χορηγηθεί, το επιστρεφόμενο ποσό θα εκδοθεί ως πίστωση στον λογαριασμό του πελάτη στην Eurosender, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές παραγγελίες. Εάν η επιλογή «πληρωμή με πίστωση» δεν είναι διαθέσιμη στον πελάτη, το επιστρεφόμενο ποσό θα επιστραφεί στον ίδιο λογαριασμό πληρωμής, που ο πελάτης χρησιμοποίησε για να κάνει την παραγγελία (πιστωτική κάρτα, λογαριασμός PayPal, τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.).

Χρεώσεις για επιπλέον ασφάλιση και ευέλικτη κράτηση, δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που χορηγηθεί επιστροφή χρημάτων, το ποσό που θα επιστραφεί θα είναι διαθέσιμο στον πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που η Eurosender ενημερώσει τον πελάτη για την αποδοχή της επιστροφής χρημάτων.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη, ο πελάτης συμφωνεί να μην παραδώσει καμία αποστολή στον μεταφορέα, εάν φτάσει στη διεύθυνση παραλαβής. Στην περίπτωση που ο πελάτης παραδώσει την αποστολή, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που θα προκύψουν.

Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη σε περίπτωση που υπάρχει αιφνίδια αλλαγή τιμολόγησης για τη διαδρομή που επέλεξε ο πελάτης τη στιγμή της παραγγελίας, πριν λάβει την εξουσιοδότηση από τον πελάτη για αυτήν την επιπλέον χρέωση. Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί την επιπλέον χρέωση για την αλλαγή της τιμής στην επιλεγμένη διαδρομή, η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον πελάτη πλήρη επιστροφή χρημάτων και να μην προωθήσει την παραγγελία για υπηρεσίες μεταφοράς σε οποιονδήποτε μεταφορέα.

2.2 Επιλογές πληρωμής

Όλες οι συναλλαγές πληρωμής που διεκπεραιώνονται μέσω της ιστοσελίδας μας, εξασφαλίζονται μέσω πιστοποιητικών SSL GeoTrust© που διασφαλίζουν ότι οι επικοινωνίες μεταξύ του διακομιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας, είναι κρυπτογραφημένες και ασφαλείς.

Όταν κλείνετε μια υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας μας, η Eurosender προσφέρει στους πελάτες της τις παρακάτω επιλογές πληρωμής:

Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας με την οποία θα γίνει η πληρωμή για την παραγγελία υπηρεσιών μεταφοράς.

Όλες οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα, γίνονται απευθείας μέσω του ασφαλούς συστήματος της Braintree ή Adyen, τους συνεργάτες μας για την επεξεργασία πληρωμών, και των τραπεζικών τους εταίρων. Η Eurosender δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες, δεδομένου ότι όλη η διαδικασία επιβεβαίωσης των πληρωμών, πραγματοποιείται από την Braintree ή Adyen και των τραπεζικών τους εταίρων, άμεσα.

Είναι ευθύνη του πελάτη ότι η επιλεγμένη πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιεί για να κάνει την πληρωμή της κράτησης των υπηρεσιών μεταφοράς, είναι ενεργή και έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την επιτυχή επεξεργασία της συναλλαγής. Τυχόν επιπλέον χρεώσεις που προκύψουν σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Πληρωμή μέσω PayPal

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα του PayPal, όπου ο πελάτης πρέπει να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, ή να δημιουργήσει ένα λογαριασμό, εάν δεν υπάρχει ένας ενεργός. Μόλις η πληρωμή γίνει με επιτυχία στην πλατφόρμα της PayPal, ο πελάτης θα μεταφερθεί πίσω στην ιστοσελίδα μας, όπου η επιβεβαίωση της πληρωμής και της παραγγελίας θα είναι διαθέσιμη.

Είναι ευθύνη του πελάτη, ο οποίος επιλέγει την PayPal για να πληρώσει την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς, να εξασφαλίσει ότι ο λογαριασμός στην PayPal είναι ενεργός και έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για να γίνει με επιτυχία η συναλλαγή. Τυχόν επιπλέον χρεώσεις που προκύψουν σε περίπτωση που η συναλλαγή απορριφθεί, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, η παραγγελία δεν θα επιβεβαιωθεί αμέσως, αλλά θα επιβεβαιωθεί όταν η Eurosender λάβει μια επιβεβαίωση της επιτυχούς τραπεζικής μεταφοράς, για το συνολικό ποσό της κράτησης. Ο πελάτης θα λάβετε ένα email από την Eurosender με οδηγίες για το πώς να πληρώσει, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον τραπεζικό λογαριασμό της Eurosender, το ποσό που πρέπει να μεταφερθεί, κ.α.

Τυχόν σχετικές τραπεζικές χρεώσεις, που επιβάλλονται κατά την τραπεζική μεταφορά, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Εάν το ποσό, που θα λάβει στον τραπεζικό λογαριασμό η Eurosender, είναι μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να έχει κατατεθεί, η παραγγελία δεν θα επιβεβαιωθεί. Η Eurosender δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη ότι το κατατεθειμένο ποσό δεν ήταν αρκετό για να επιβεβαιώσει την παραγγελία.

Ο πελάτης έχει ένα μέγιστο χρονικό περιθώριο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για να στείλει ένα email στο help@eurosender.com, επισυνάπτοντας αντίγραφο επιβεβαίωσης επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος. Η επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία παραλαβής. Αν δεν ληφθεί πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία παραλαβής, θα οριστεί μια νέα ημερομηνία παραλαβής μόνο αφού ληφθεί η επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να ενημερώσει την Eurosender ότι έχει γίνει η τραπεζική μεταφορά. Όταν αυτή η επιβεβαίωση ληφθεί από την Eurosender, ο πελάτης λαμβάνει ένα email που επιβεβαιώνει την πληρωμή της παραγγελίας. Εάν δεν ληφθεί η επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος εντός τριάντα (30) ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί και ο χρήστης θα ειδοποιηθεί.

Πληρωμή με πίστωση χρήστη

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου πληρωμής είναι ότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να εισάγει τα στοιχεία πληρωμής (δηλαδή, τα δεδομένα από την πιστωτική κάρτα ή τον λογαριασμό PayPal) κάθε φορά που κάνει κράτηση των υπηρεσιών μεταφορών μέσω της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, η Eurosender επιβραβεύει την αφοσίωση, παρέχοντας εκπτώσεις για τις παραγγελίες που πληρώνονται με την πίστωση (credits) που είναι διαθέσιμη στο προφίλ χρήστη του πελάτη.

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει την πίστωση που έχει διαθέσιμη στον λογαριασμό του όταν κάνει μια παραγγελία.

Όταν επιβεβαιώνει την πληρωμή, ο πελάτης πρέπει να έχει επαρκή διαθέσιμη πίστωση στο λογαριασμό του για να κάνει μια παραγγείλει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής πίστωση, ο πελάτης μπορεί να προβεί σε ανανέωση της πιστοληπτικής ικανότητας πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal. Εάν ο πελάτης επιλέξει να ανανεώσει της πίστωση χρήστη, χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα ή PayPal, δεδομένου ότι ο πελάτης έχει επαρκή κεφάλαια στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στον λογαριασμό στην PayPal, η ανανέωση θα επιβεβαιωθεί αυτόματα και η πίστωση θα είναι διαθέσιμη για χρήση αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να ανανεώσει την πίστωση στο λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή.

2.3 Συσκευασία

Ο πελάτης συμφωνεί ότι τα συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο εξωτερικό και εσωτερικό συσκευασίας, ανάλογα με το είδος των αντικειμένων που πρόκειται να μεταφερθεί. Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη ανάλογα με το βάρος και το περιεχόμενο της αποστολής. Η συσκευασία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά και το χειρισμό στα κέντρα logistics του επιλεγμένου μεταφορέα ή των συνεργατών τους. Ακανόνιστου σχήματος αντικείμενα, όπως βαλίτσες, πρέπει να είναι προσεκτικά τυλιγμένα με πλαστική μεμβράνη. Στο εσωτερικό, το αντικείμενο πρέπει να έχει κατάλληλη συσκευασία, για παράδειγμα αεροπλάστ, για την πρόληψη φθορών, θραύσης και ζημιών στα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Εάν τα αντικείμενα δεν είναι σωστά συσκευασμένα μέσα και έξω, η ασφάλιση δεν θα ισχύει και ο πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές και απώλειες αντικειμένων που δεν έχουν συσκευαστεί σωστά. Ο μεταφορέας μπορεί επίσης να απορρίψει το αίτημα για ασφαλιστική αποζημίωση, εάν κρίνει ότι η αποστολή είναι επικίνδυνη και ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε άλλες αποστολές κατά τη μεταφορά. Ο μεταφορέας μπορεί επίσης να επιστρέψει την παραληφθείσα αποστολή ή να αρνηθεί την παραλαβή της αποστολής εξ ολοκλήρου, λόγω ακατάλληλα συσκευασμένων αντικειμένων.

Οι μεταφορείς με τους οποίους συνεργάζεται η Eurosender δεν χειρίζονται δέματα που φέρουν οποιαδήποτε επιγραφή ή ετικέτα που υποδηλώνει εύθραυστο περιεχόμενο ή συνιστά τον προσεκτικό χειρισμό του δέματος, με διαφορετικό τρόπο ή με ιδιαίτερη προσοχή. Η επισήμανση «εύθραυστο» ή «χειρισμός με προσοχή» δεν εξαιρεί με κανέναν τρόπο τον αποστολέα από την υποχρέωση κατάλληλης συσκευασίας των προϊόντων, ούτε προστατεύει πραγματικά τα αγαθά.

2.4 Περιορισμοί μεγέθους και βάρους

Ο πελάτης συμφωνεί να παραδώσει στον μεταφορέα τον ακριβή αριθμό των αντικειμένων, στις ακριβείς διαστάσεις και βάρος που έχει παραγγείλει και ότι όλα τα αντικείμενα συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του μεγέθους και του βάρους.

Τυχόν πρόσθετες δαπάνες, που προκύπτουν λόγω του γεγονότος ότι ο πελάτης επιλέγει να στείλει περισσότερα αντικείμενα από όσα έχει κάνει κράτηση στη διαδικασία παραγγελίας, ή ότι ο πελάτης έχει στείλει μεγάλου μεγέθους ή υπέρβαρων φορτίων, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την Eurosender για λογαριασμό του πελάτη, ακόμη και αν οι εν λόγω δαπάνες τιμολογούνται από τον μεταφορέα μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει διοικητική αμοιβή έως και δεκαπέντε (15) ευρώ για τη διαχείριση πρόσθετων χρεώσεων που προέκυψαν από αυτές τις περιπτώσεις.

Εάν ο αριθμός των αντικειμένων, το βάρος ή το μέγεθος της αποστολής, υπερβαίνει το όριο που έχει ορίσει ο χρήστης κατά την κράτηση της υπηρεσίας μεταφοράς μέσω της Eurosender, κάνοντας αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί ότι η Eurosender επιτρέπεται να:

 • προβεί σε επιπλέον χρέωση στην πιστωτική κάρτα με την οποία ο πελάτης έκανε την κράτηση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, εάν η αποστολή δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ή μέγεθος που επιτρέπεται από τον μεταφορέα, Ή
 • προβεί σε επιπλέον χρέωση στην πιστωτική κάρτα με την οποία ο πελάτης έκανε την κράτηση, με ποσό που καθορίζεται από τον μεταφορέα υπό τη μορφή της συμβατικής ποινής για υπέρβαρα ή υπερμεγέθη, εάν η αποστολή υπερβαίνει το μέγιστο βάρος ή μέγεθος, που επιτρέπεται από τον επιλεγμένο μεταφορέα. Εναλλακτικά, ο επιλεγμένος μεταφορέας μπορεί να επιλέξει να αρνηθεί τη μεταφορά της αποστολής και να μην χρεώσει τη συμβατική ποινή.

Σε περίπτωση που η Eurosender δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτόματα πρόσθετες χρεώσεις στην πιστωτική κάρτα με την οποία ο πελάτης έκανε την κράτηση, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί εγγράφως και ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το επιπλέον ποσό εντός της μέγιστης περιόδου των επτά (7) ημέρες. Η ειδοποίηση αυτή θεωρείται εκτελεστή χωρίς δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που η Eurosender δεν λάβει την πληρωμή εντός της προαναφερόμενης περιόδου, ο πελάτης υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας εκτελεστικής είσπραξης.

Στην περίπτωση που ο πελάτης σκοπεύει να στείλει περισσότερα αντικείμενα από όσα έχει παραγγείλει, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Eurosender σχετικά με αυτό, το αργότερο έως τις 12 π.μ. της εργάσιμης ημέρας πριν από την παραλαβή.

Εάν τα αντικείμενα είναι υπερβολικά μεγάλα ή υπέρβαρα, ο πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ο μεταφορέας μπορεί επίσης να επιστρέψει την παραληφθείσα αποστολή ή να αρνηθεί την παραλαβή της αποστολής εξ ολοκλήρου, λόγω αντικειμένων μεγάλου μεγέθους ή βάρους.

2.5 Απαγορευμένα αντικείμενα

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί με τον κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων που εξαιρούνται από τη μεταφορά στο παρόν και δηλώνει ότι δεν θα στείλει κανένα αντικείμενο σε αυτή τη λίστα, ή οποιοδήποτε αντικείμενο απαγορεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις του επιλεγμένου μεταφορέα ή με τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση παραλαβής ή παράδοσης.

Παραδείγματα απαγορευμένων αντικειμένων είναι:

 • ζώα και ζωικά προϊόντα,
 • όπλα και πυρομαχικά,
 • επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα,
 • ανθρώπινα λείψανα και τεφροδόχοι,
 • παράνομα αντικείμενα,
 • ιατρικά δείγματα,
 • αντικείμενα που χρειάζονται ένα περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία,
 • πορνογραφία,
 • μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα,
 • αερολύματα,
 • υγρά,
 • αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημία σε άλλες αποστολές κατά τη μεταφορά,
 • προϊόντα καπνού και αλκοόλ σύμφωνα με τους περιορισμούς κάθε χώρας,
 • κλεμμένα αντικείμενα ή αγαθά που δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή οποιουδήποτε άλλου νόμου των σχετικών χωρών,
 • πλαστά προϊόντα,
 • ουσίες που απαιτούν ειδικές άδειες μεταφοράς, ειδικό χειρισμό ή ειδική τεκμηρίωση,
 • για αεροπορικές μεταφορές: όλες οι αποστολές με μπαταρίες ιόντων λιθίου και μετάλλων λιθίου, απαγορευμένα αντικείμενα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 της 11 Μαρτίου
 • 2008 και τους κανόνες εφαρμογής της, όπως τροποποιήθηκαν κατά καιρούς,
 • αποστολές που θα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

Ο επιλεγμένος μεταφορέας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τον χειρισμό αποστολών των οποίων το περιεχόμενο είναι επικίνδυνης ή επιβλαβής φύσης, ή ενδέχεται να φιλοξενούν ή να ενθαρρύνουν παράσιτα, ή κινδυνεύει να αλλοιωθεί ή να επηρεάσει αρνητικά άλλα αγαθά. Εάν οι εν λόγω αποστολές παραδίδονται στον επιλεγμένο μεταφορέα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τα αφαιρέσει ή αλλιώς να χειριστεί την αποστολή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, με έξοδα του πελάτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία που προκύπτει σε σχέση με τέτοιες αποστολές και θα αποζημιώνει τον επιλεγμένο μεταφορέα ή/και την Eurosender έναντι όλων των κυρώσεων, αξιώσεων, ζημιών, δαπανών και εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με αυτά, και η αποστολή μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο που η εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπό την επιμέλεια του οποίου μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή, κρίνει κατάλληλο.

2.6 Παραλαβή και παράδοση

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να παρέχει μια πλήρης και ακριβής διεύθυνσης για την παραλαβή και παράδοση της αποστολής, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τη διευκόλυνση της παραλαβής και παράδοσης. Τα στοιχεία της διεύθυνσης πρέπει να ταιριάζουν στην οριοθετημένη περιοχή κατά τη διαδικασία της κράτησης, και να μην περιλαμβάνονται στο πεδίο «σχόλια». Διαφορετικά, οι μεταφορείς ενδέχεται να μην λάβουν τις πλήρεις πληροφορίες που απαιτούνται για μια επιτυχή παραλαβή και παράδοση.

Η παράδοση θα πρέπει να γίνει σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος, ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα πρέπει να είναι σε θέση να παρκάρει το φορτηγό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρα από το ενδεικνυόμενο σημείο παράδοσης. Η υπηρεσία πόρτα-πόρτα είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στην κύρια είσοδο του κτιρίου. Ο οδηγός του μεταφορέα δεν υποχρεούται να παραλάβει ή να παραδώσει την αποστολή στους επάνω ορόφους.

Καταγράφοντας τη διεύθυνση παραλαβής και παράδοσης στη διαδικασία κράτησης, ο πελάτης εγγυάται ότι είναι μια τυπική διεύθυνση, γνωστή στο κοινό, στην οποία οι αποστολές λαμβάνονται τακτικά. Δεν αρκεί η καταγραφή μιας γενικής διεύθυνσης, όπως ένα λιμάνι. Στην περίπτωση νέων κτιρίων, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι η διεύθυνση είναι ήδη γνωστή στον μεταφορέα και ότι έχει ήδη παραλάβει αποστολές σε αυτήν τη διεύθυνση στο παρελθόν.

Εάν η διεύθυνση παραλαβής ή παράδοσης βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή ή νησί, ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει εκ των προτέρων με την Eurosender για να ελέγξει εάν είναι εφικτή η παραλαβή ή/και η παράδοση στην εν λόγω διεύθυνση, καθώς ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις για συγκεκριμένες περιοχές. Εάν η υπηρεσία μεταφοράς δεν είναι εφικτή στη διεύθυνση που ο πελάτης δήλωσε στην παραγγελία και ο πελάτης δεν έχει ελέγξει τη διεύθυνση με την Eurosender εκ των προτέρων, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για την υπηρεσία μεταφορά.

Πριν από την παραλαβή, ο πελάτης πρέπει να αφαιρέσει όλες τις παλιές ετικέτες ή πληροφορίες διεύθυνσης από τη συσκευασία, τη βαλίτσα ή την παλέτα. Για να αποφευχθεί η σύγχυση κατά την παράδοση, μόνο η διεύθυνση του παραλήπτη πρέπει να επικολληθεί στη συσκευασία, τη βαλίτσα ή την παλέτα.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι η σωστή ετικέτα έχει τοποθετηθεί στη σωστή αποστολή, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο μεταφορέας εκτυπώνει την ετικέτα, και να λάβει την απόδειξη παραλαβής από τον οδηγό, που αποδεικνύει ότι η αποστολή παραλήφθηκε από τον σωστό μεταφορέα στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ζητήματος, ο μεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί παράπονα ή αξιώσεις, χωρίς την απόδειξη παραλαβής, που αποδεικνύει την ευθύνη τους για τη μεταφορά.

Κατά τη διαδικασία κράτησης, ο πελάτης πρέπει να δηλώσει τον τοπικό τηλεφωνικό αριθμό στη χώρα παραλαβής και παράδοσης, στον οποίο κάποιος θα είναι διαθέσιμος την ώρα της παραλαβής και της παράδοσης. Ωστόσο, ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα, δεν υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον χρήστη ή τις επαφές επικοινωνίας. Εάν ο οδηγός το επιλέξει, θα επικοινωνήσει μόνο με τοπικούς αριθμούς τηλεφώνου. Η υπηρεσία που προσφέρει η Eurosender δεν περιλαμβάνει κλήση στον πελάτη πριν από την παραλαβή και την παράδοση. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός τηλεφώνου, που παρέχεται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία κράτησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκρινίσει τις συνθήκες της παραλαβής και της παράδοσης ή για πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστεί η Eurosender ή ο επιλεγμένος μεταφορέας.

Κατά την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης, ο παραλήπτης πρέπει να βρίσκεται στη δηλωθείσα διεύθυνση, μεταξύ 9:00 και 18:00, εάν η επιλεγμένη υπηρεσία είναι η «Απλή Υπηρεσία Αποστολής» ή «Express», ή τη στιγμή που συμφωνήθηκε απευθείας με τη μεταφορική εταιρεία, εάν η επιλεγμένη υπηρεσία είναι η «Μεταφορά Εμπορευμάτων».

Ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα θα κάνει μια προσπάθεια παραλαβής ή παράδοσης στη δηλωθείσα διεύθυνση. Εάν κανείς δεν είναι διαθέσιμος στην παρεχόμενη διεύθυνση, ο οδηγός θα φύγει. Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Eurosender σε περίπτωση αποτυχημένης παραλαβής ή παράδοσης της αποστολής, έτσι ώστε η Eurosender να μπορεί να ζητήσει άλλη προσπάθεια παραλαβής ή παράδοσης της αποστολής. Εάν η παραλαβή ή η παράδοση δεν είναι επιτυχής την ημέρα που έχει προγραμματιστεί για έναν λόγο που δεν σχετίζεται με το επιλεγμένο μεταφορέα, ένα νέο αίτημα παραλαβής ή παράδοσης μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον χρεώσεις που θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο επιλεγμένος μεταφορέας δικαιούται να παραδώσει την αποστολή σε μια εναλλακτική διεύθυνση (γειτονική διεύθυνση, τοπικό ταχυδρομείο ή σημείο παράδοσης). Εάν η αποστολή δεν παραληφθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την πρώτη προσπάθεια παράδοσης, ή εάν η αποστολή έχει συσκευαστεί ακατάλληλα, ή εάν η αποστολή έχει υποστεί ζημιά, είναι πολύ μεγάλη ή πολύ βαριά, ο επιλεγμένος μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει την αποστολή στη διεύθυνση παραλαβής, με επιβάρυνση του πελάτη.

Η Eurosender δεν εγγυάται μεταφορά και παράδοση αποστολής σε διαφορετική διεύθυνση από εκείνη που είχε αρχικά δηλώσει ο πελάτης κατά την κράτηση υπηρεσιών μεταφοράς μέσω της ιστοσελίδας Eurosender.com. Η Eurosender μπορεί μόνο να ενημερώσει τον μεταφορέα για τις αλλαγές στη διεύθυνση παράδοσης, ως αίτημα του πελάτη. Ούτε η Eurosender ούτε ο μεταφορέας μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι εάν η αποστολή δεν παραδοθεί σε διεύθυνση που παρέχεται μετά τη χρήση της ετικέτας για την αποστολή.

Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η παράδοση θεωρείται αποτελεσματική εάν:

 • η αποστολή παραδίδεται σε οποιονδήποτε βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης κατά ψηφιακής ή χειρόγραφης υπογραφής, συμπεριλαμβανομένων γειτόνων και προσώπων που παρίστανται στις αναφερόμενες εγκαταστάσεις,
 • η αποστολή παραδίδεται σε μια εναλλακτική διεύθυνση,
 • μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης στη διεύθυνση παράδοσης, η αποστολή παραδίδεται σε μία από τις αποθήκες του επιλεγμένου μεταφορέα, που βρίσκεται κοντά στην αρχική διεύθυνση παράδοσης,
 • ο επιλεγμένος μεταφορέας έχει αφήσει μια ειδοποίηση παράδοσης στον υπεύθυνο επικοινωνίας παράδοσης, ή αν αυτό είναι εμφανές μέσω του συστήματος εντοπισμού της αποστολής,
 • η αποστολή παραδίδεται στη διεύθυνση παράδοσης σε ένα πρόσωπο που παρουσιάζει τον εαυτό του ψευδώς ως παραλήπτη,
 • η αποστολή επιστρέφει πίσω στη διεύθυνση παραλαβής, μετά το πέρας του μέγιστου αριθμού ημερών κράτησης σε αποθήκη του μεταφορέα ή λόγω ακατάλληλης συσκευασίας ή ζημιάς στην αποστολή. Αυτό μπορεί να επιβαρύνει με επιπλέον κόστος τον πελάτη.

Εξαιρέσεις σχετικά με τις παραδόσεις αποστολών ενδέχεται να ισχύουν σε ορισμένες περιοχές λόγω συνθηκών και πάγιας πρακτικής των τοπικών μεταφορέων.

Μόλις η παράδοση θεωρηθεί αποτελεσματική, γίνεται κατανοητό ότι η Eurosender και ο επιλεγμένος μεταφορέας απαλλάσσονται από την ευθύνη μεταφοράς.

2.7 Ημερομηνίες παράδοσης

Όλοι οι χρόνοι παραλαβής και παράδοσης είναι κατά προσέγγιση και δεν είναι εγγυημένοι. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί ότι πολλές εξωτερικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παραλαβή ή την παράδοση της αποστολής.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί να παρακολουθεί τακτικά την αποστολή και, σε περίπτωση τυχόν ασυνήθιστων δεδομένων ή προόδου, να ενημερώσει αμέσως την Eurosender.

Όσον αφορά στις τελωνειακές διαδικασίες σε κάθε χώρα, ο επιλεγμένος μεταφορέας πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η παράδοση γίνεται στην ώρα της. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η αποστολή του μπορεί να παραδοθεί με καθυστέρηση εξαιτίας των τελωνειακών διαδικασιών και άλλων διοικητικών διαδικασιών. Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή εξόδων, που καλύπτονται από την Eurosender για λογαριασμό του πελάτη, που σχετίζονται με τελωνειακές διαδικασίες.

Η Eurosender δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον πελάτη για ζημιές που προκλήθηκαν από οποιοδήποτε γεγονός βάσει αυτής της ενότητας των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ούτε απαιτείται να αποζημιώσει οποιοδήποτε σχετικό κόστος.

3. Είδη υπηρεσιών

3.1 Απλή υπηρεσία αποστολής

Η Απλή Υπηρεσία αναφέρεται σε όλες τις απλές αποστολές δεμάτων εντός της ΕΕ.

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς με την υπηρεσία «Απλή Αποστολή», ο πελάτης συμφωνεί ότι το πακέτο ή η βαλίτσα θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση παραλαβής για να παραληφθεί από το επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών κούριερ, από τις 9:00 έως τις 18:00. Λόγω απρόβλεπτων παραγόντων που σχετίζονται με τον πάροχο υπηρεσιών κούριερ, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά από αυτήν την ώρα. Σπάνια, λόγω απρόβλεπτων παραγόντων, ο επιλεγμένος πάροχο υπηρεσιών κούριερ μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εάν ο οδηγός του επιλεγμένου παρόχου υπηρεσιών κούριερ δεν είναι παρών για την παραλαβή της αποστολής κατά την ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει αμέσως την Eurosender σχετικά με αυτό το γεγονός, έτσι ώστε η Eurosender να μπορέσει να κανονίσει με τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών κούριερ μια δεύτερη προσπάθεια παραλαβής.

Η απλή συσκευασία είναι ένα χαρτοκιβώτιο, που αποτελείται από δύο ή περισσότερα στρώματα χαρτονιού. Ο πελάτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει μια βαλίτσα τυλιγμένη με ένα προστατευτικό φιλμ, ωστόσο, μια βαλίτσα μπορεί να θεωρηθεί ως ακατάλληλη συσκευασία και συνεπώς να απορριφθεί από την εταιρεία κούριερ στην περίπτωση της παραλαβής ή της παράδοσης. Τα αντικείμενα ακανόνιστου μεγέθους, όπως οι βαλίτσες, πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά με πλαστική μεμβράνη (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και των λαβών), έτσι ώστε αιχμηρά αντικείμενα της βαλίτσας να μην προκαλέσουν ζημιές σε άλλες αποστολές. Μια κατάλληλη συσκευασία πρέπει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, να είναι ανθεκτική σε πτώση από ύψος ενός (1) μέτρου. Ούτε ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών κούριερ, ούτε η Eurosender είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στη συσκευασία κατά τη μεταφορά. Οι περισσότερες εταιρείες κούριερ θεωρούν τις βαλίτσες ως είδος συσκευασίας. Οι πλαστικές σακούλες, οι τσάντες ταξιδιού και τα πλαστικά κουτιά, δεν επιτρέπονται ως είδη συσκευασίας.

Κάθε πακέτο πρέπει να παραδοθεί στον οδηγό του επιλεγμένου παρόχου υπηρεσιών κούριερ ως ένα κομμάτι. Εάν ο πελάτης σκοπεύει να στείλει περισσότερα πακέτα, ο ακριβής αριθμός πρέπει να δηλωθεί κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς. Διαφορετικά, ο πελάτης θα πρέπει να κάνει νέα παραγγελία.

Η συσκευασία πολλών πακέτων μαζί και η αποστολή τους ως μία μεμονωμένη μονάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να γίνει μόνο με ευθύνη του πελάτη, καθώς μόνο μία ετικέτα φτιάχνεται για κάθε δηλωμένο δέμα.

Κανένα πακέτο ή βαλίτσα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες διαστάσεις:

 • Μέγιστο μήκος: 175 εκατ. ΚΑΙ
 • Μήκος + 2 φορές το πλάτος + 2 φορές το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 300 εκατ.

Για σκοπούς που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, το μήκος αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πλευρά του πακέτου ή της βαλίτσας.

3.1.1 Η επιλογή «η πιο κοντινή δυνατή ημερομηνία»

Σε περίπτωση που για τη διαδρομή που έχει επιλεγεί από τον πελάτη, η Eurosender προσφέρει την επιλογή «η πιο κοντινή δυνατή ημερομηνία», ο χρήστης πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με την ώρα και την ημερομηνία της παραλαβής απευθείας με τον επιλεγμένο μεταφορέα και να εκτυπώσει την παρεχόμενη ετικέτα. Η Eurosender δεν φέρει ευθύνη για το συντονισμό της ώρας και της ημερομηνίας παραλαβής. Δεν θα γίνει παραλαβή έως ότου καθοριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μεταξύ του πελάτη και του επιλεγμένου μεταφορέα.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις διαδρομές παράδοσης που οργανώνονται από τον επιλεγμένο μεταφορέα, η ημερομηνία παραλαβής μπορεί να συμφωνηθεί ακόμη και την ίδια ημέρα κατά την οποία ο χρήστης έχει κάνει κράτηση για τη μεταφορά μέσω του Eurosender.com.

Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες μεταφοράς με την επιλογή «η πιο κοντινή δυνατή ημερομηνία», ο πελάτης συμφωνεί ότι το πακέτο ή η βαλίτσα θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση παραλαβής, ώστε να τα παραλάβει ο επιλεγμένος μεταφορέας, την ημερομηνία και ώρα που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ του χρήστη και του μεταφορέα.

3.2 Express

Ο πελάτης μπορεί να κλείσει μια υπηρεσία Express για αποστολή πακέτων, παλετών και φακέλων με έγγραφα που δεν περιορίζονται σε χώρες της ΕΕ.

3.2.1 Βάρος και διαστάσεις

Κανένα πακέτο δεν πρέπει να υπερβαίνει το βάρος και τις διαστάσεις που ακολουθούν:

 • Μέγιστο βάρος: 70 κιλά
 • Μέγιστες διαστάσεις: 120 x 80 x 80 εκατ.
 • Μέγιστο συνολικό βάρος αποστολής: 3.000 κιλά

Εάν η συσκευασία υπερβαίνει το μέγιστο βάρος ή/και τις διαστάσεις, ο πελάτης θα χρεωθεί επιπλέον για την αποστολή.

Η παλέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει το βάρος και τις διαστάσεις που ακολουθούν:

 • Μέγιστο βάρος: 1.000 κιλά
 • Μέγιστες διαστάσεις: 120 x 120 x 160 εκατ.
 • Μέγιστος αριθμός παλετών: 10

Αυτές είναι οι απόλυτες διαστάσεις. Εάν η παλέτα υπερβαίνει το μέγιστο βάρος ή/και τις διαστάσεις, η αποστολή δεν θα πραγματοποιηθεί και ο πελάτης δεν θα δικαιούται αποζημίωση. Όλες οι τιμές αφορούν σε στοιβαζόμενες παλέτες. Για αποστολή μη στοιβαζόμενης παλέτας, μπορούν να επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις.

3.2.2 Αποστολή φακέλων

Ο πελάτης μπορεί να στείλει έγγραφα και προσωπικά πιστοποιητικά, όταν χρησιμοποιεί φάκελο για την υπηρεσία express. Εάν επιλέξετε την υπηρεσία express για αποστολή φακέλου, ο πελάτης θα έχει την επιλογή να αγοράσει την επέκταση ευθύνης του μεταφορέα, για έως 400 ευρώ ανά αποστολή και δεν θα είναι δυνατή καμία πρόσθετη ασφάλιση.

Μέγιστο βάρος: μέχρι 500 γρ. ανά φάκελο, μέχρι 2 κιλά ανά αποστολή

Μέγιστες διαστάσεις: 35 x 28 x 1 εκατ.

3.2.3 Τελωνειακή διαδικασία και τεκμηρίωση

Σε περίπτωση που η διαδρομή που επιλέξει ο πελάτης για την αποστολή του, περιλαμβάνει χώρα που δεν είναι, τη στιγμή που έγινε η παραγγελία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί με τα εξής:

Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος να παράσχει το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πρωτότυπου εμπορικού τιμολογίου ή κάθε άλλου εγγράφου που ζητείται από τον μεταφορέα ή/και από τις τελωνειακές αρχές. Εάν οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή απαιτεί πρόσθετη τεκμηρίωση για την επιβεβαίωση της δήλωσης εισαγωγής/εξαγωγής, είναι ευθύνη του αποστολέα να παράσχει τα απαιτούμενα έγγραφα, με δικά του έξοδα. Εάν ο πελάτης στέλνει μη εμπορικά αντικείμενα, ένα προτιμολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη αξίας, για τους σκοπούς της τελωνειακής διαδικασίας. Εάν αποστέλλονται πιστοποιητικά ή/και έντυπα έγγραφα, περιοδικά, χειρόγραφα κ.λπ., συνήθως δεν απαιτούνται πρωτότυπα τιμολόγια.

Το πρωτότυπο ή το αντίγραφο του πρωτότυπου εμπορικού τιμολογίου, δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον ΦΠΑ στην ανάλυση των τιμών.

Ο μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή ή ακόμη και να επιστρέψει τα δέματα πίσω στον αποστολέα, επιβάλλοντας επιπλέον έξοδα για τα οποία ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, σε περίπτωση που δεν παρέχεται η απαιτούμενη τεκμηρίωση ή δεν είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς.

Ο αποστολέας βεβαιώνει ότι όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εξαγωγή και την εισαγωγή της αποστολής, είναι αληθείς και ορθές και αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που έχουν γίνει ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις σχετικά με την αποστολή ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, μπορεί να προκύψουν αγωγές ή/και ποινικές διώξεις, οι κυρώσεις των οποίων περιλαμβάνουν κατάσχεση και πώληση της αποστολής.

Στο βαθμό που μπορεί εθελοντικά να βοηθήσουμε τον πελάτη να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες τελωνειακές και άλλες διατυπώσεις, η βοήθεια αυτή θα παρέχεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί να μας αποζημιώσει και να μας κρατήσει αβλαβείς από τυχόν αξιώσεις που μπορεί να ασκηθούν εναντίον μας, που προκύπτουν από τις πληροφορίες που μας παρέχονται και οποιεσδήποτε δαπάνες επιβαρυνθούμε σχετικά με αυτό και πληρωθούν οποιαδήποτε διοικητικά τέλη, μπορούμε να χρεώσουμε τον πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή την κατάσταση.

Οποιοιδήποτε τελωνειακοί δασμοί, φόροι (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., αλλά όχι αποκλειστικά και µόνο αυτού), κυρώσεις, έξοδα αποθήκευσης ή άλλα έξοδα που θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα των πράξεων των τελωνειακών ή άλλων κυβερνητικών αρχών, ή των παραλείψεων του αποστολέα ή του παραλήπτη στην παροχή κατάλληλης τεκμηρίωσης, θα βαρύνουν τον αποστολέα ή τον παραλήπτη της αποστολής. Σε περίπτωση που η Eurosender αποφασίσει να χρεώσει τον παραλήπτη και ο παραλήπτης αρνηθεί να καταβάλει τα έξοδα, ο πελάτης συμφωνεί να μας τα καταβάλει, μαζί με την αμοιβή μας για την εμπλεκόμενη διοίκηση, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος που θα επιβάλλουμε.

Ο αποστολέας επιβεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της αποστολής δεν απαγορεύεται από τις IATA, ICAO, IMDG ή ADR και δεν είναι απαγορευμένα αντικείμενα και, σε περίπτωση που είναι, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την Eurosender πριν από την παραλαβή. Ο μεταφορέας μπορεί επίσης να αρνηθεί μονομερώς οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια ή νόμιμα.

Ο μεταφορέας θα προσπαθήσει να επιταχύνει όλες τις διατυπώσεις εκτελωνισμού για την αποστολή, αλλά δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν καθυστερήσεις, απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από παρέμβαση τελωνειακών ή άλλων κυβερνητικών αρχών.

3.2.4 Παραλαβή και παράδοση

Ο μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί μια παραλαβή στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο που δεν είναι στον έλεγχο του μεταφορέα, όπως απομακρυσμένες περιοχές ή κυρώσεις που επιβάλλονται στη χώρα παραλαβής (εμπάργκο).

Θα γίνουν δύο προσπάθειες παράδοσης. Αποστολές δεν μπορούν να παραδοθούν σε Ταχυδρομικές Θυρίδες. Οι αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη που δίνεται από τον πελάτη, αλλά όχι αναγκαστικά προσωπικά στον Παραλήπτη που ονοματίζεται. Ο Παραλήπτης μπορεί να ειδοποιηθεί για μια επερχόμενη παράδοση ή για μια αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης. Στον Παραλήπτης μπορεί να δοθούν εναλλακτικές επιλογές παράδοσης, όπως παράδοση σε άλλη ημέρα, μη απαιτούμενης υπογραφής, ανακατεύθυνση ή παραλαβή από το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης. Μπορεί να επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις για αλλαγές στη διεύθυνση παράδοσης.

Εάν η αποστολή θεωρηθεί μη αποδεκτή, έχει υποτιμολογηθεί για τελωνειακούς σκοπούς, ο Παραλήπτης δεν μπορεί εύλογα να αναγνωριστεί ή να εντοπιστεί ή ο Παραλήπτης αρνείται την παράδοση ή να πληρώσει τελωνειακούς δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις της αποστολής, ο μεταφορέας θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την επιστροφή της αποστολής στον αποστολέα με κόστος που θα επιβαρύνει στον πελάτη, αποτυχία των οποίων η αποστολή μπορεί να απελευθερωθεί, να απορριφθεί ή να πωληθεί χωρίς να συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στον πελάτη. Ο μεταφορέας μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε αποστολή που οποιοσδήποτε νόμος απαγορεύει να επιστραφεί στον αποστολέα, καθώς και οποιαδήποτε αποστολή με απαγορευμένα αντικείμενα.

3.2.5 Ασφάλιση

Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για κάθε αποστολή σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.3, εξ ορισμού. Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, με επιπλέον χρέωση. Η αποστολή θα ασφαλιστεί για το ποσό αξίας που δηλώνει ο πελάτης κατά τη διαδικασία παραγγελίας, περιοριζόμενο στη μέγιστη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη των 500.000 ευρώ ανά αποστολή.

3.3 Εμπορεύματα

Κατά την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς με την υπηρεσία «Αποστολή με Βαν», LTL / FTL ή ατομική προσφορά, ο πελάτης συμφωνεί ότι τα πακέτα ή οι παλέτες θα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση παραλαβής για να τα παραλάβει ο επιλεγμένος μεταφορέας από τις 8:00 έως τις 18:00. Ο επιλεγμένος μεταφορέας θα επικοινωνήσει με τον πελάτη πριν ή την ημέρα της παραλαβής, για να επιβεβαιώσει την παραλαβή. Δεν θα πραγματοποιηθεί παραλαβή μέχρι να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μεταξύ του πελάτη και του μεταφορέα. Λόγω απρόβλεπτων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο μεταφορέα, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. Σπάνια, λόγω απρόβλεπτων παραγόντων, ο επιλεγμένος μεταφορέας μπορεί να πραγματοποιήσει την παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Eurosender σχετικά με τη συσκευασία της αποστολής του και τυχόν ειδικές απαιτήσεις προκειμένου να παραλάβει ή να παραδώσει την αποστολή του. Μόλις επιβεβαιωθεί η παραγγελία, τυχόν πρόσθετα αιτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν επιπλέον χρεώσεις και καθυστερήσεις στην υπηρεσία, που θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εάν ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα δεν είναι παρών για την παραλαβή την ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης της Eurosender για το γεγονός αυτό, ώστε η Eurosender να μπορέσει να κανονίσει με τον μεταφορέα μια δεύτερη απόπειρα παραλαβής.

Η αποστολή πρέπει να είναι έτοιμη για μεταφορά τη στιγμή που ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα φτάσει για την παραλαβή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα που πρόκειται να μεταφερθούν, πρέπει να είναι συσκευασμένα σωστά και έτοιμα για τη μεταφορά. Στην περίπτωση παλέτας, η αποστολή πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένη, στερεωμένη στη στοιβαζόμενη παλέτα και ασφαλισμένη για μεταφορά. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόκτηση της παλέτας, με τα δικά του μέσα. Σε ορισμένες χώρες παραλαβής, η Eurosender είναι σε θέση να κανονίσει να φέρει ο μεταφορέας την παλέτα τη στιγμή της παραλαβής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης πρέπει να κανονίσει αυτήν την επιπλέον υπηρεσία με την Eurosender, πριν επιβεβαιωθεί η παραλαβή.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η σωστή ετικέτα τοποθετείται στο σωστό δέμα ή παλέτα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο μεταφορέας εκτυπώνει την ετικέτα. Κατά τη στιγμή της παραλαβής ή μετά την άφιξη της αποστολής στην αποθήκη, ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα κολλάει την ετικέτα αναγνώρισης στην αποστολή και, εάν το περιλαμβάνει η υπηρεσία, παρέχει τις πληροφορίες εντοπισμού, τις οποίες η Eurosender θα προωθήσει στον πελάτη, με την πρώτη ευκαιρία.

Όλες οι εμπορευματικές μεταφορές που κλείνονται μέσω του Eurosender.com πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων (CMR), όπως και επίσης αντιμετωπίζονται τυχόν διαφορές ή αξιώσεις που απορρέουν από την υπηρεσία που εκτελείται από τον υπεύθυνο μεταφορέα.

3.3.1 Αποστολή με βαν

Όταν γίνεται κράτηση της υπηρεσίας «αποστολή με βαν», ο πελάτης συμφωνεί ότι η αποστολή του θα είναι διαθέσιμη, σωστά συσκευασμένη και ασφαλής για μεταφορά, στη διεύθυνση παραλαβής για να την παραλάβει ο επιλεγμένος μεταφορέας, από τις 8:00 έως τις 20:00. Ο επιλεγμένος μεταφορέας θα επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την άφιξη στη διεύθυνση παραλαβής. Σε σπάνιες περιπτώσεις, λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο μεταφορέα, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Εάν ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα δεν εμφανιστεί κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία παραλαβής, ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει αμέσως την Eurosender για αυτό το γεγονός, έτσι ώστε η Eurosender να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση με τον μεταφορέα και να κανονίσει νέα ημερομηνία παραλαβής, το συντομότερο δυνατό.

Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Eurosender σχετικά με τη συσκευασία της αποστολής του και τυχόν ειδικές απαιτήσεις για την παραλαβή ή την παράδοση της αποστολή του. Ο πελάτης κατανοεί ότι ο οδηγός του μεταφορέα δεν είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει στη φόρτωση και/ή εκφόρτωση του φορτίου και ότι αυτό το είδος της βοήθειας πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά κατά τη διαδικασία κράτησης. Μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση, τυχόν πρόσθετα αιτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις παράδοσης και μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον έξοδα, τα οποία θα επιβαρύνουν τον πελάτης. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση που η αποστολή είναι πιο βαριά ή πιο μεγάλη από αυτή που δηλώθηκε κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.

Ο πελάτης κατανοεί ότι η υπηρεσία «Αποστολή με Βαν» δεν συνοδεύεται από υπηρεσία εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο. Ο πελάτης είναι πάντα σε θέση να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη διαμετακόμιση της αποστολής, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης της Eurosender, η οποία θα ελέγξει τις τελευταίες ενημερώσεις διαμετακόμισης απευθείας με τον μεταφορέα.

Ο πελάτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Ο μεταφορέας θα επικοινωνήσει με τον παραλήπτη κατά την άφιξη στη διεύθυνση παράδοσης. Εάν ο παραλήπτης δεν είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση παράδοσης, ο οδηγός θα περιμένει στη διεύθυνση έως ότου ο πελάτης οργανώσει την εκφόρτωση της αποστολής, όπως έχει συμφωνηθεί. Ο πελάτης γνωρίζει ότι τυχόν περιττή αναμονή του οδηγού, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρεώσεις, που θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

3.3.2 Μεταφορά ελάχιστου φορτίου φορτηγού (LTL) και πλήρους φορτίου (FTL)

Όταν γίνεται κράτηση της υπηρεσίας «LTL» ή «FTL», ο πελάτης συμφωνεί ότι η αποστολή του θα είναι διαθέσιμη, σωστά συσκευασμένη και ασφαλής για μεταφορά, στη διεύθυνση παραλαβής για να την παραλάβει ο επιλεγμένος μεταφορέας, από τις 8:00 έως τις 20:00, ή σύμφωνα στη συμφωνία πριν από τη παραλαβή. Ο επιλεγμένος μεταφορέας θα επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την άφιξη στη διεύθυνση παραλαβής. Σε σπάνιες περιπτώσεις, λόγω αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με τον επιλεγμένο μεταφορέα, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Η υπηρεσία LTL και FTL παρέχεται από μεταφορείς που χρησιμοποιούν ημιρυμουλκούμενα, ρυμουλκούμενα ή φορτηγά παράδοσης.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση της αποστολής. Ένα περονοφόρο όχημα και μια αποβάθρα πρέπει να παρέχονται στο σημείο φόρτωσης/εκφόρτωσης.

Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Eurosender σχετικά με τη συσκευασία της αποστολής του και τυχόν ειδικές απαιτήσεις για την παραλαβή ή την παράδοση της αποστολή του. Ο πελάτης κατανοεί ότι ο οδηγός του μεταφορέα δεν είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει στη φόρτωση και/ή εκφόρτωση του φορτίου και ότι αυτό το είδος της βοήθειας πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά κατά τη διαδικασία κράτησης. Μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση, τυχόν πρόσθετα αιτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις παράδοσης και μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον έξοδα, τα οποία θα επιβαρύνουν τον πελάτης. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση που η αποστολή που παραλήφθηκε είναι πιο βαριά ή πιο μεγάλη από αυτή που δηλώθηκε κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.

Ο πελάτης κατανοεί ότι η υπηρεσία «LTL/FTL» δεν συνοδεύεται από υπηρεσία εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο. Ο πελάτης είναι πάντα σε θέση να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη διαμετακόμιση της αποστολής, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης της Eurosender, η οποία θα ελέγξει τις τελευταίες ενημερώσεις διαμετακόμισης απευθείας με τον μεταφορέα.

Ο πελάτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Ο μεταφορέας θα επικοινωνήσει με τον παραλήπτη κατά την άφιξη στη διεύθυνση παράδοσης. Εάν ο παραλήπτης δεν είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση παράδοσης, ο οδηγός θα περιμένει στη διεύθυνση έως ότου ο πελάτης οργανώσει την εκφόρτωση της αποστολής, όπως έχει συμφωνηθεί. Ο πελάτης γνωρίζει ότι τυχόν περιττή αναμονή του οδηγού, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρεώσεις, που θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

3.3.3 Ατομική προσφορά

IΕάν δεν υπάρχει επιλογή κράτησης της συγκεκριμένης μεταφοράς με άμεση τιμολόγηση στην πλατφόρμα (λόγω μη τυπικών διαστάσεων ή ειδικών απαιτήσεων της αποστολής), ο πελάτης πρέπει να υποβάλει αίτημα για ατομική προσφορά. Θα πρέπει να ζητηθεί μέσω της σχετικής φόρμας (https://www.eurosender.com/individual-offer) ή να σταλεί εγγράφως στο email sales@eurosender.com με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τον αριθμό των παλετών ή των πακέτων που θα αποσταλούν,
 • τις ακριβείς διαστάσεις της αποστολής (ύψος, πλάτος και μήκος), όχι κατά προσέγγιση,
 • το ακριβές βάρος της αποστολής, όχι κατά προσέγγιση,
 • το περιεχόμενο και την αξία της αποστολής,
 • τις πλήρεις διευθύνσεις παραλαβής και παράδοσης της αποστολής,
 • διευκρινίσεις εάν ο χρήστης ενδιαφέρεται να αγοράσει επιπλέον ασφάλεια.

Η Eurosender θα προετοιμάσει μια προσφορά για τον πελάτη το συντομότερο δυνατό και θα παρέχει συμβουλές για τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο για στοιβαζόμενες παλέτες, εξ ορισμού. Εάν ο πελάτης επιβεβαιώσει μια τέτοια προσφορά, αλλά προετοιμάσει μια μη στοιβαζόμενη παλέτα για παραλαβή από τον μεταφορέα, τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που θα προκύψουν θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

4. Διαδικασίες αξιώσεων

4.1 Ευθύνη για την υπηρεσία

Η Eurosender είναι ο διαχειριστής της διαδικτυακής πλατφόρμας για κρατήσεις υπηρεσιών μεταφοράς και, ως εκ τούτου, δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στην αποστολή ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της. Η Eurosender λειτουργεί μόνο με αξιόπιστους μεταφορείς και, ως εκ τούτου, οι ζημιές ή/και οι απώλειες είναι ασυνήθιστες.

Οι μεταφορείς είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή, τη μεταφορά και την παράδοση όλων των αποστολών, που κλείστηκαν μέσω της πλατφόρμας Eurosender.com.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι, παρά τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν οι μεταφορείς, οι συσκευασίες, οι βαλίτσες ή οι παλέτες εκφορτώνονται, ταξινομούνται και φορτώνονται με μηχανικά μέσα και επομένως πρέπει να συσκευάζονται σωστά. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συσκευασία.

4.2 Διαδικασία παραπόνων

Η Eurosender ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων, διαχειριζόμενη τη διαδικτυακή πλατφόρμα για την κράτηση υπηρεσιών μεταφοράς. Η Eurosender είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή μεταφορέων, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς. Τούτου λεχθέντος, σε περίπτωση που ο πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες της Eurosender ως παραγγελιοδόχου, ο πελάτης θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παραπόνων.

Προκειμένου να ξεκινήσει η εσωτερική διαδικασία παραπόνων, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει την Eurosender εγγράφως, στέλνοντας email στη διεύθυνση claims@eurosender.com ή συστημένη επιστολής στη διεύθυνση Eurosender SARL, 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Λουξεμβούργο, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα:

 1. λεπτομερή περιγραφή της καταγγελίας,
 2. ιδανικά, το όνομα ή τα ονόματα των προσώπων από τη Eurosender που ο πελάτης επικοινώνησε,
 3. ένα αντίγραφο του email επιβεβαίωσης της παραγγελίας, ΚΑΙ,
 4. ένα αντίγραφο όλων των email που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του πελάτη και της ομάδας της Eurosender.

Αν ο πελάτης δεν ενημερώσει δεόντως την Eurosender ή δεν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην επιστολή, η διαδικασία υποβολής παραπόνων δεν θα ξεκινήσει.

Μετά την παραλαβή μιας ολοκληρωμένης καταγγελίας, η Eurosender θα διαβιβάσει την υπόθεση στο τμήμα Αξιώσεων, που θα αξιολογήσει το φάκελο της υπόθεσης. Το τμήμα Αξιώσεων της Eurosender θα στείλει μια απάντηση στον πελάτη σχετικά με την καταγγελία εντός τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της καταγγελίας.

4.3 Ασφάλεια και ασφαλιστική κάλυψη

Η Eurosender δεν ενεργεί ως ασφαλιστική εταιρεία. Τα πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης της αποστολής δεν προσφέρονται από την Eurosender. Προσφέρονται απευθείας από τους μεταφορείς ή από ασφαλιστικές εταιρείες με υφιστάμενες συμφωνίες με μεταφορείς ή με τη Eurosender. Για αυτόν τον λόγο, οι Όροι και Προϋποθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως η Ergo ή η Lloyds και των επιλεγμένων μεταφορέων, ισχύουν για όλα τα θέματα, που σχετίζονται με την ασφάλιση αποστολών, που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας.

Όλες οι παραγγελίες για μεταφορά πακέτων ή βαλιτσών που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου Eurosender.com για την υπηρεσία «Απλή Αποστολή» περιλαμβάνουν ασφάλιση που παρέχεται από τον επιλεγμένο μεταφορέα ή από ασφαλιστική εταιρεία, με μέγιστη κάλυψη διακοσίων (200) ευρώ. Το ασφάλιστρο περιλαμβάνεται ήδη στη βασική τιμή της αποστολής. Η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται σε έξοδα που προκαλούνται σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του πακέτου.

Όλες οι παραγγελίες για οδική μεταφορά, εξασφαλίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων (CRM). Όλες οι παραγγελίες για αεροπορική μεταφορά διασφαλίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, κατά περίπτωση.

Εάν η αποστολή περιέχει αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας σε σύγκριση με τη μέγιστη ασφαλιστική κάλυψη, ο χρήστης καλείται να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση άμεσα στην ιστοσελίδα μας. Η πρόσθετη ασφάλεια πρέπει να αγοραστεί κατά τη διαδικασία παραγγελίας και χρεώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του επιλεγμένου μεταφορέα ή της ασφαλιστικής εταιρείας. Για να αγοράσει ο πελάτης πρόσθετη ασφάλιση, αυτός/αυτή πρέπει να αποδέχεται τις πολιτικές που ισχύουν για το επιλεγμένο πακέτο πρόσθετης ασφάλισης, δηλαδή τη DTV Cargo Policy Open, την DTV Cargo Policy All Risks και την εκπεστέα δήλωση αποποίησης που ισχύει για την ασφάλιση με την ERGO Versicherung AG.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η Eurosender θα εκχωρήσει όλες τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συναλλαγές, που έγιναν στο δικό της όνομα για λογαριασμό του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υπό την ευθύνη του επιλεγμένου μεταφορέα για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των μεταφορικών υπηρεσιών. Ο πελάτης είναι τότε υποχρεωμένος, αυτομάτως ή από μόνος του, να ανακτήσει ή να εκτελέσει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα έναντι του μεταφορέα.

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής, η Eurosender προσφέρει υποστήριξη πελατών για την υποβολή παραπόνων στον επιλεγμένο μεταφορέα. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με την αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον μεταφορέα ή από την ασφαλιστική εταιρεία.

Η αξίωση ζημίας δεν μπορεί να ξεκινήσει σε περίπτωση ζημιών στα μέσα συσκευασίας (χαρτοκιβώτιο, βαλίτσα), αλλά μόνο στο περιεχόμενο της αποστολής. Επιπλέον, η ασφάλιση δεν ισχύει για το περιεχόμενο της αποστολής, σε περίπτωση:

 • ακατάλληλης συσκευασίας,
 • αντισυμβατικής αποστολής,
 • μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων,
 • μεταφοράς ηλεκτρονικών συσκευών (όπως τηλεοράσεων, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού) χωρίς την πρωτότυπη συσκευασία,
 • μεταφοράς μεταχειρισμένων ή από δεύτερο χέρι ηλεκτρονικών συσκευών,
 • αποστολών για τις οποίες η παράδοση θεωρείται αποτελεσματική σύμφωνα με την Ενότητα 2.6 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων,
 • αποστολές ειδικής παραγγελίας ρούχων και παπουτσιών ή ακριβών σχεδιαστών. Γενικά, τα ρούχα και τα παπούτσια μπορούν να αποζημιωθούν μόνο έως 200 ευρώ ανά τεμάχιο,
 • σε περίπτωση χρήσης της «Απλής Αποστολής», η μέγιστη ασφαλιστική αποζημίωση είναι 1.000 ευρώ ανά αντικείμενο,
 • μεταφοράς μουσικών οργάνων που δεν προστατεύονται ανάλογα με την ευαισθησία τους. Μια σκληρή θήκη ή παρόμοια συσκευασία με επαρκή εσωτερική προστασία είναι το ελάχιστο επιτρεπτό,
 • ζημιές που προκλήθηκαν από τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές,
 • έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων από τον πελάτη (φωτογραφικών ή έγγραφων) που αποδεικνύουν ότι το δέμα ήταν σε άριστη κατάσταση πριν από τη παραλαβή, Ή,
 • αξιώσεις που δεν υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική αξία του κατεστραμμένου ή χαμένου αντικειμένου. Η μόνη αποδεκτή απόδειξη αξίας είναι η αρχική απόδειξη (ο συντελεστής ΦΠΑ και οι δόσεις θα αφαιρεθούν ανάλογα από την αρχική τιμή του αντικειμένου),
 • παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο.

Εκτός από τη λίστα των απαγορευμένων αντικειμένων σύμφωνα με την Ενότητα 2.5, κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός εάν ρητά επιβεβαιωθεί από τον μεταφορέα ή από την ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία, δεν θα γίνει αποδεκτό για τα ακόλουθα είδη:

 • λουλούδια και άλλα φυτά,
 • καπνός και αλκοόλ,
 • τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων σε υγρή μορφή),
 • αντικείμενα μεγάλης αξίας,
 • αντικείμενα με συναισθηματική αξία,
 • εύθραυστα αντικείμενα, όπως γυαλί και πορσελάνη,
 • κοσμήματα, χρυσός και άλλοι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι και μέταλλα,
 • αντίκες, εικόνες, έργα τέχνης.

Ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή αποστολών που είναι σαφώς ακατάλληλα (πολύ βαρύ, πολύ μεγάλο, ανεπαρκώς συσκευασμένο), αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την επάρκεια της συσκευασίας ή το περιεχόμενο της αποστολής. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός του επιλεγμένου μεταφορέα μπορεί ακόμα να δεχτεί την αποστολή, ακόμη και αν δεν είναι συσκευασμένη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή εάν περιέχει αντικείμενα που είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Η Eurosender ή ο επιλεγμένος μεταφορέας, δεν υποχρεούνται να ελέγχουν τα σχόλια που κάνουν οι πελάτες κατά την παραγγελία στον ιστότοπό μας. Ακόμα και αν ο πελάτης ανέφερε ότι τα προς αποστολή αντικείμενα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους, η παραγγελία μπορεί να προωθηθεί στον μεταφορέα που μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταφορά. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή αντικειμένων με ακατάλληλη συσκευασία ή με απαγορευμένο περιεχόμενο, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπλέον, αν αγοραστεί, η επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη δεν θα ισχύει για αυτά τα αντικείμενα.

Η Eurosender δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, αποτυχία ή καθυστέρηση στην παραλαβή, μεταφορά ή παράδοση, ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές ή έξοδα, που προκύπτουν από υπηρεσίες μεταφορών, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Eurosender.com. Η Eurosender δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, προέρχεται από οποιοδήποτε από τα νούμερα που περιγράφονται παραπάνω.

4.3.1 Διαδικασία αξιώσεων σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας

Σε περίπτωση απώλειας ενός πακέτου, βαλίτσας ή παλέτας, η Eurosender προσφέρει υποστήριξη πελατών στην υποβολή καταγγελιών στον επιλεγμένο μεταφορέα. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με το παραδεκτό της ασφάλισης, λαμβάνεται αποκλειστικά από τον μεταφορέα ή από την ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση ζημιάς στην αποστολή, η κατάσταση πρέπει να αναφέρεται στον οδηγό του επιλεγμένου μεταφορέα από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο στην παραλαβή της αποστολής. Οποιαδήποτε ζημιά στην αποστολή πρέπει να αναφέρεται κατά τη στιγμή της παράδοσης, συμπληρώνοντας μια αναφορά ζημιών με το οδηγό ή με την υπογραφή της απόδειξης της παράδοσης με επιφύλαξη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επιλεγμένος μεταφορέας ή η ασφαλιστική εταιρεία, μπορεί να απορρίψουν οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση.

Για να ξεκινήσει μια διαδικασία με τον επιλεγμένο μεταφορέα για ζημιά ή απώλεια, η Eurosender θα πρέπει να λάβει στη διεύθυνση claims@eurosender.com τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Εάν η αποστολή δεν παραδοθεί εντός πέντε (5) ημερών από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Eurosender εγγράφως στέλνοντας email στο help@eurosender.com, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα:

 1. κατάλογο των περιεχομένων της αποστολής και την αξία τους,
 2. μια εξωτερική περιγραφή της αποστολής,
 3. πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο της συσκευασίας,
 4. ένα αντίγραφο του email επιβεβαίωσης της παραγγελίας, ΚΑΙ,
 5. ένα αντίγραφο της επιβεβαίωσης παράδοσης, με υπογραφή από το πρόσωπο που παρέδωσε την αποστολή στην παραλαβή.

Εάν μια αποστολή παραδόθηκε κατεστραμμένη, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Eurosender εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, μετά την παραλαβή της κατεστραμμένης αποστολής, επισυνάπτοντας τα εξής:

 1. το έγγραφο που υπογράφεται από τον οδηγό και από τον πελάτη,
 2. φωτογραφίες που αποδεικνύουν σαφώς τη ζημιά (ο πελάτης πρέπει να παρέχει εικόνες της αποστολής και των αντικειμένων, πριν και μετά την παραλαβή, που δείχνουν με σαφήνεια τη ζημιά στο δέμα ή τα αντικείμενα που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα της μεταφοράς),
 3. κατάλογο των περιεχομένων της αποστολής και την αξία τους,
 4. τη διεύθυνση στην οποία ο μεταφορέας μπορεί να επιθεωρήσει και, εάν είναι απαραίτητο, να φέρει τα κατεστραμμένα αντικείμενα, ΚΑΙ,
 5. ένα αντίγραφο του email επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

Εάν ο πελάτης δεν ενημερώσει δεόντως την Eurosender ή δεν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο email που θα αποσταλεί στο claims@eurosender.com, η κοινοποίηση θα θεωρηθεί ως μη αποσταλείσα.

Σε περίπτωση ζημίας της αποστολής, ο πελάτης υποχρεούται να διατηρήσει την αποστολή στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε, καλύπτοντας όλα τα σχετικά έξοδα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης. Εάν το πακέτο έχει υποστεί ζημιά στο εξωτερικό, ο πελάτης θα πρέπει να βγάλει φωτογραφίες των ζημιών, πριν βγάλει τα αντικείμενα από το πακέτο.

Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει οτι κάποια από τα αντικείμενα λείπουν από την αποστολή τη στιγμή της παράδοσης, μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία αξίωσης. Ο πελάτης πρέπει να παρέχει στην Eurosender μέσω email τα ίδια έγγραφα όπως και στην περίπτωση της ζημιάς, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της αποστολής πριν από την παραλαβή και μετά την παράδοση, που αποδεικνύουν ότι το δέμα έχει ανοιχτεί/υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά, που θα οδηγούσε στο να λείπει περιεχόμενο.

Μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, η Eurosender, για λογαριασμό του πελάτη, θα στείλει στον επιλεγμένο μεταφορέα την αίτηση για ασφαλιστική αποζημίωση, με όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται από τον πελάτη. Η απόφαση σχετικά με το αποδεκτό της ασφάλισης, είναι αποκλειστική ευθύνη απευθείας του μεταφορέα, ή των ασφαλιστικών εταιρειών με υπάρχουσες συμφωνίες με τους μεταφορείς ή την Eurosender. Οι μεταφορείς ή οι ασφαλιστικές εταιρείες με υπάρχουσες συμφωνίες με τους μεταφορείς ή την Eurosender μπορεί να χρειαστούν μέχρι δύο (2) μήνες για να αποφασίσουν το παραδεκτό μιας αξίωσης. Η μη λήψη οριστικής απόφασης εν ευθέτω χρόνω δεν αποτελεί ευθύνη της Eurosender.

Οι αξιώσεις εξετάζονται πάντα από τον επιλεγμένο μεταφορέα πρώτα. Εάν ο επιλεγμένος μεταφορέας αποφασίσει να απορρίψει την αξίωση, η ασφαλιστική εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αρνηθεί την αξίωση επίσης. Η πρόσθετη ασφάλιση μπορεί να καλύψει μόνο την αξία που αξιώνει ο πελάτης και δεν καλύπτεται από τη βασική ασφάλιση του μεταφορέα ή/και τη σύμβαση CMR, στην περίπτωση που ο μεταφορέας αποδεχτεί την ευθύνη του, καθώς είναι επικουρική ασφάλιση. Ο επιλεγμένος μεταφορέας και ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξετάζουν κάθε υπόθεση αξίωσης και αποφασίζουν σχετικά με το ποσό της αποζημίωσης, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχει ο πελάτης και σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις τους, καθώς και με τις εσωτερικές τους πολιτικές. Κατά την απόφαση για την ασφαλιστική αποζημίωση, ο μεταφορέας και η ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνουν υπόψη την έκταση των ζημιών (ανεξάρτητα από το αν το αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι). Ένα τέλος απόσβεσης μπορεί επίσης να αφαιρεθεί, εάν τα κατεστραμμένα αντικείμενα δεν είναι καινούργια. Τα έξοδα ΦΠΑ και αποστολής (εάν εμφανίζονται στο τιμολόγιο που αποδεικνύει την αξία των αντικειμένων) δεν επιστρέφονται.

Η Eurosender διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς την ανάγκη να παρέχει εξηγήσεις, να απορρίψει ή να αρνηθεί ένα αίτημα, λόγω ελλιπών, παραπλανητικών, αντιφατικών ή ψευδών στοιχείων που έλαβε από τον πελάτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Eurosender δεν θα αναγνωρίσει οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις από τον πελάτη ή από τρίτους που σχετίζονται με τον πελάτη.

Η Eurosender δεν αναγνωρίζει κανένα εναλλακτικό πάροχο επίλυσης διαφορών.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Εκτός εάν οι υποχρεωτικοί κανόνες της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο πελάτη ορίζουν διαφορετικά:

 • αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και τα συμβόλαια για τα οποία ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, θα ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου,
 • όλες οι πιθανές διαφορές που προκύπτουν από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή από τις συμβάσεις για τις οποίες ισχύουν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, θα επιλυθούν στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, ΚΑΙ,
 • σε περίπτωση διαφορών στο νόημα μεταξύ των διαφόρων μεταφράσεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, θα υπερισχύει το κείμενο που γράφτηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα.

Πολιτική Απορρήτου

Η Eurosender SARL, δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητό σας, στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς θεωρούμε ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί βασικό πυλώνα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου στοχεύει να σας ενημερώσει σχετικά με το ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέξουμε, για ποιους σκοπούς μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε και ποια δικαιώματα έχετε.

Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι είμαστε ο ελεγκτής των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται, λαμβάνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σχετικά με εσάς, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) και κάθε άλλη εθνική ή υπερεθνική νομοθεσία που ισχύει για εμάς.

Το υπεύθυνο μέρος όσον αφορά τον GDPR στο πλαίσιο αυτού του ιστότοπου είναι η Eurosender SARL, μια εταιρεία με έδρα που βρίσκεται στη διεύθυνση 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Λουξεμβούργο και έχει εγγραφεί στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B 230321 («Eurosender», «εμείς», «μας»). Με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, η Eurosender είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τον σωστό τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλείστε να διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω, για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική, μην αποκτήσετε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή μην αλληλεπιδράσετε με οποιαδήποτε άλλη πτυχή της επιχείρησής μας.

Κάνοντας μια παραγγελία ή ανοίγοντας έναν λογαριασμό στην Eurosender, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Επιπλέον, εγγυάστε ότι όλα τα πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία μας έχουν δοθεί από εσάς σχετικά με την παραγγελία σας ή το λογαριασμό σας, γνωρίζουν αυτήν την πολιτική, αποδέχονται και συναινούν στις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και είναι πρόθυμα και ικανά, κατόπιν αιτήματος του Επιτρόπου Πληροφόρησης ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής Προστασίας Δεδομένων, να παράσχουν γραπτή απόδειξη της συγκατάθεσής τους και της αποδοχής τους.

1. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς

Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα για εσάς:

1.1 Πληροφορίες που μας δίνετε

Μπορεί να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπληρώνοντας φόρμες στο https://www.eurosender.com (τον ιστότοπός μας) ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, όταν κάνετε μια παραγγελία στον ιστότοπό μας, άλλες δραστηριότητες που εκτελούνται συνήθως στον ιστότοπο και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 • πληροφορίες για τον πελάτη: το ονοματεπώνυμό σας (το όνομα και το επώνυμό σας ή το όνομα της εταιρείας και το όνομα και το επώνυμο του υπευθύνου), τον αριθμό ΦΠΑ, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου, τις χρηματοπιστωτικές πληροφορίες και πιστωτικών καρτών,
 • πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή: (όνομα και επώνυμο του προσώπου που παραδίδει το πακέτο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση παραλαβής),
 • πληροφορίες σχετικά με την παράδοση: (όνομα και επώνυμο του προσώπου στο οποίο θα παραδοθεί το πακέτο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση παράδοσης),
 • πληροφορίες σχετικά με την επιβεβαίωση: (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • πληροφορίες που παρέχετε μέσω των καναλιών υποστήριξης, όπου μπορεί να επιλέξετε να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με μια αποστολή. Είτε μιλάτε απευθείας με κάποιον από τους αντιπροσώπους μας, είτε επικοινωνείτε διαφορετικά με την ομάδα υποστήριξής μας, θα μας παρέχετε πληροφορίες επικοινωνίας, περίληψη του προβλήματος που αντιμετωπίζετε και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση, εικόνες οθόνης ή πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένου είδους συσκευής, λειτουργικού συστήματος, είδους προγράμματος περιήγησης, διεύθυνσης IP, διευθύνσεων URL των σελίδων παραπομπής/εξόδου, αναγνωριστικών συσκευών και δεδομένων σφαλμάτων.
1.2 Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες Eurosender, ακόμα και κατά την πλοήγηση στους ιστότοπούς μας.

 • Τη χρήση των Υπηρεσιών: Παρακολουθούμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε, τις υπηρεσίες που επιλέγετε, τις επιλογές πληρωμής που προτιμάτε, τις διευθύνσεις που χρησιμοποιείτε συχνά, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ.
 • Cookies και άλλες τεχνολογίες: τα χρησιμοποιούμε για να προσφέρουμε λειτουργικότητα και να σας αναγνωρίζουμε όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.
1.3 Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε ή από δημόσια μητρώα. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, μεταφορέων, επιχειρηματικών εταίρων, υπεργολάβων τεχνικών, πληρωμών και υπηρεσιών παράδοσης, διαφημιστικών δικτύων, παρόχων αναλύσεων, παρόχων πληροφοριών αναζήτησης, οργανισμών αναφοράς πιστώσεων) και μπορεί να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από αυτούς.

2. Περίοδος τήρησης

Στόχος μας είναι να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο ελάχιστο δυνατό βαθμό. Εάν οι ακριβείς περίοδοι αποθήκευσης δεν αναφέρονται σε αυτήν τη δήλωση, θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και, εάν ενδείκνυται, για όσο ορίζεται νόμιμα.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς των οποίων συλλέχθηκαν, θα διαγράψουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα.

3. Σκοποί της επεξεργασίας

3.1 Πληροφορίες που μας δίνετε για τον πελάτη

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για:

 • να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών μαζί σας, της αποστολής πληροφοριών συναλλαγών, έλεγχο ταυτοποίησης κατά τη σύνδεση, παροχή υποστήριξης πελατών, και λειτουργία και συντήρηση των υπηρεσιών μας,
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχουμε ότι είναι παρόμοια με εκείνα που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει, σε περίπτωση που έχετε δώσει άμεση συγκατάθεση για τη λήψη αυτού του είδους της επικοινωνίας και δεν την έχετε αποσύρει,
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που έχετε δώσει άμεση συγκατάθεση για τη λήψη αυτού του είδους της επικοινωνίας και δεν την έχετε αποσύρει,
 • να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας,
 • να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο του ιστότοπού μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας,
 • για την έρευνα και την ανάπτυξη: μαθαίνουμε πώς οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και τα σχόλια που παρέχονται απευθείας σε εμάς, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον εντοπισμό των τάσεων, της χρήσης, των μοτίβων δραστηριότητας και των τομέων ενσωμάτωσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας,
 • για την προστασία των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων και νόμιμων δικαιωμάτων μας, όποτε απαιτείται κάτι τέτοιο σε σχέση με νομικές αξιώσεις, συμμόρφωσης, ρυθμιστικές και ελεγκτικές λειτουργίες και γνωστοποιήσεις σε σχέση με την απόκτηση, τη συγχώνευση ή την πώληση μιας επιχείρησης.
3.2 Οι πληροφορίες που μας δίνετε και σχετίζονται με την παραλαβή, την παράδοση και την επιβεβαίωση

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για:

 • να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των πληροφοριών αυτών στον μεταφορέα εντός του ΕΟΧ για την οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς),
 • να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.
3.3 Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με τις πληροφορίες που μας δίνετε. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και τις συνδυασμένες πληροφορίες για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω (ανάλογα με τα είδη πληροφοριών που λαμβάνουμε).

4. Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας

Ανάλογα με τη φύση και το εύρος της εκχώρησής μας ή των υπηρεσιών που ζητούνται από εμάς, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία στους ακόλουθους παραλήπτες, στο βαθμό που τέτοια αποκάλυψη ή μετάδοση κρίνεται λογικά απαραίτητη ή επιθυμητή για την ικανοποίηση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω ή στο συγκεκριμένο νόμιμο αίτημα των πελατών μας, τα ενδιαφερόμενα θέματα δεδομένων. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Eurosender, που εδρεύει στις χώρες του ΕΟΧ που χρειάζονται πρόσβαση στις πληροφορίες για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης συνάπτεται μαζί σας,
 • εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο της Eurosender, προκειμένου να λειτουργούν και να βελτιώνουν προϊόντα και υπηρεσίες,
 • επιλεγμένα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μεταφορέων και άλλων επιχειρηματικών συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων (όλοι εντός των χωρών του ΕΟΧ) για την εκτέλεση οποιουδήποτε συμβολαίου που συνάψουμε μαζί τους ή εσάς, συμπεριλαμβανομένων: μεταφορέων, παρόχων ιστοσελίδων και ανάπτυξης εφαρμογών, φιλοξενίας, συντήρησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, αποθήκευσης, εικονικής υποδομή, επεξεργαστές πληρωμών, εταιρείες λογιστικής, παρόχων πλατφορμών CRM, παρόχων τηλεφωνικού δικτύου, παρόχων συστημάτων ανάλυσης κ.λπ.

Όταν επιλέγουμε τρίτους στους οποίους ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας, η Eurosender λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

 • Σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς κάποιας επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, οπότε ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή τέτοιων επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων, αλλά μόνο στην περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
 • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους και προϋποθέσεις μας (https://www.eurosender.com/en/terms-conditions) και άλλες συμφωνίες, ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Eurosender, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς, με σκοπό την προστασία της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Η Eurosender θα ήθελε να επισημάνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα καθήκοντα έναντι των πελατών, των συνεργατών και του προσωπικού και, κατά συνέπεια, δεν γνωστοποιεί δεδομένα σε κανέναν, εκτός εάν αυτό απαιτείται για να συμμορφωθεί είτε με έγκυρη και δεσμευτική κυβερνητική εντολή ή ρυθμιστικής αρχής, είτε για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης για την οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία (όπως οι περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω). Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κυβερνητικά ή ρυθμιστικά όργανα, πρέπει να ακολουθήσουν την εφαρμοστέα νομική διαδικασία για να λάβουν έγκυρες και δεσμευτικές εντολές και αυτές οι εντολές αναθεωρούνται από την Eurosender, οι οποίες ενδέχεται να αντιταχθούν σε πολύ ευρείες ή κατά τα άλλα ακατάλληλες ή ανεπαρκείς εντολές.

Εκτός εάν απαγορεύεται να το πράξει, ή εάν υπάρχει σαφής ένδειξη παράνομης συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Eurosender, η Eurosender ειδοποιεί στους πελάτες της πριν γνωστοποιήσει επαφή του πελάτη, έτσι ώστε να μπορούν να αναζητήσουν και να προετοιμάσουν την προστασία από την γνωστοποίηση.

Η Eurosender λαμβάνει επίσης σοβαρές προφυλάξεις όσον αφορά τις μεταφορές εκτός του ΕΟΧ. Η Eurosender δεσμεύεται να μην μεταφέρει δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επίσης επαρκές επίπεδο προστασίας ή κατάλληλων διασφαλίσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα εκτελέσιμα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

5. Newsletter

Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, που θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και όλες τις αλλαγές στην πλατφόρμα μας που πρέπει να γνωρίζετε. Όταν μπαίνετε στη σελίδα μας όντας συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στην Google, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στη Eurosender μέσω αναδυόμενης ειδοποίησης. Αυτό το βήμα θα σας εγγράψει αυτόματα στο πρόγραμμα των ενημερωτικών δελτίων μας. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα εισαγωγικό email, με το οποίο μπορείτε εύκολα να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση που δεν θέλετε να το λαμβάνετε. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα μετά από ένα (1) μήνα.
Τα δεδομένα που κοινοποιούνται από τον λογαριασμό σας στην Google για τη δημιουργία λογαριασμού Eurosender και την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα και η εικόνα προφίλ σας – η παροχή πρόσθετων δεδομένων είναι προαιρετική. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στόχευση των διαφημίσεών μας.
Επίσης, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιήσατε και τους χρόνους εγγραφής και επιβεβαίωσης. Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να επαληθεύσει την εγγραφή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να σας ενημερώσει για πιθανή κακής χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε e-mail με το ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας αίτημα στη διεύθυνση dataprotection@eurosender.com.

6. Νομική βάση

Προκειμένου να είναι νόμιμη η επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει πάντα να βασίζει τις δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σε έναν από τους νομικούς λόγους που απαριθμούνται στον GDPR. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε την κατάλληλη νομική βάση για να το πράξουμε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία όταν:
 1. έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,
 2. είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να γίνουν βήματα κατόπιν αιτήματός σας προτού συνάψετε μια σύμβαση,
 3. είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται η εταιρεία,
 4. είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας, εφόσον τα συμφέροντά μας δεν υπερισχύουν των συμφέροντά σας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Για παράδειγμα:
  • να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα σε περίπτωση νομικής αξίωσης,
  • να διατηρήσουμε και να ενημερώσουμε τη λίστα επαφών μας,
  • να χειριστούμε επικοινωνίες που λάβαμε από εσάς, επαφές μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας,
  • για τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών και την σταθερότητα.

7. Τα δικαιώματά σας & μέτρα

7.1 Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση σχετικά με το κατά πόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν και, όπου συμβαίνει αυτό, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και τις σχετικές πληροφορίες, σχετικά με αυτό.

7.2 Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το δικαίωμα ολοκλήρωσης ελλιπών προσωπικών πληροφοριών.

7.3 Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις που δηλώνονται από τον GDPR.

7.4 Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)

Έχετε το δικαίωμα διαγραφής όποτε οι αρχικοί σκοποί δεν είναι πλέον σχετικοί και ότι δεν έχουμε νόμιμους λόγους να απορρίψουμε το αίτημά σας για διαγραφή.

7.5 Δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας

Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία αυτή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας εάν θεωρείτε ότι επεξεργαζόμαστε λανθασμένα δεδομένα ή ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

7.6 Δικαίωμα μεταφοράς

Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο μέρος.

7.7 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας.

7.8 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη χώρα σας. Ωστόσο, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προτού υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία στην αρμόδια αρχή.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε γραπτό αίτημα στη διεύθυνση dataprotection@eurosender.com.

8. Κοινοποίηση παραβίασης

Θα ειδοποιήσουμε την Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο 72 ώρες μετά τον εντοπισμό της παραβίασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, πελάτες και επαφές θα ειδοποιούνται προσωπικά για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μόνο όταν η παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

9. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να κάνουμε στην Πολιτική Απορρήτου μας στο μέλλον, θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα και, εάν απαιτείται, θα ενημερώνεστε μέσω email.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η Πολιτική αξιολογήθηκε για τελευταία φορά και ενημερώθηκε στις 4 Μαρτίου 2021.

10. Άλλοι ιστότοποι

Ο ιστότοπός μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους του δικτύου συνεργατών μας, των διαφημιζόμενων και των θυγατρικών μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Παρακαλείστε να ελέγξετε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

11. Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα και αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση dataprotection@eurosender.com.


Αυτή η έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων είναι σε ισχύ από την 4η Μαρτίου 2021.