Ogólne warunki świadczenia usług

Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Warunki ogólne
 2. Terminy dostaw
 3. Ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi przesyłek
 4. Potwierdzenie i anulowanie zamówienia
 5. Sposób płatności
 6. Pakowanie, etykietowanie i podjęcie paczek lub walizek
 7. Dostawa
 8. Opóźnienia i odpowiedzialność w przypadku opóźnienia
 9. Odpowiedzialność za utraty i uszkodzenia paczek
 10. Ubezpieczenia, reklamacje, skargi oraz przedmioty zakazane
 11. Usługa ekspresowa i trasy globalne
 12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Polityka prywatności


1. Warunki ogólne

Terminologia

Następujące definicje będą miały zastosowanie w niniejszych warunkach:

 • Paczka / przesyłka / przedmiot: przesyłka wraz z całą jej zawartością,
 • Usługa kurierska: usługa świadczona przez firmy kurierskie wybrane przez Eurosender w celu wykonania przesyłki przedmiotów, które przeprowadzają transport w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
 • Zakazane przedmioty: przedmioty, które nie mogą być objęte usługą przesyłki zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi transportu,
 • Eurosender: Eurosender SARL,
 • Eurosender SARL .: spółka z o.o., o numerze rejestracyjnym B230321 oraz numerze VAT LU30797030, która zarządza systemem zamawiania usług kurierskich on-line,
 • Eurosender.com: platforma internetowa, poprzez którą Eurosender zarządza systemem zamawiania usług kurierskich świadczonych przez firmy kurierskie,
 • Dzień roboczy: każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt narodowych i innych świąt w krajach podjęcia, transportu lub dostarczenia przesyłki,
 • Waga: ostateczna waga przesyłki wyrażona w kilogramach lub obliczona za pomocą wzoru dostarczonego przez firmy kurierskie, które realizują przesyłkę przedmiotu,
 • Państwo / Ty / klient / użytkownik: osoba (lub osoby), zamawiająca usługi kurierskie świadczone przez firmy kurierskie za pośrednictwem Eurosender.

Eurosender SARL

Eurosender SARL. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze rejestracyjnym B230321oraz numerze VAT LU30797030 z siedzibą pod adresem 8-12, rue d’Epernay, L-1490, Luxembourg, która zarządza Eurosender.com – systemem zamawiania usług kurierskich on-line. Eurosender.com to system rezerwacji online dla usług kurierskich, świadczonych przez firmy kurierskie.

Spółka wpisana jest do Registre de Commerce et des Sociétés z numerem rejestracyjnym B230321.

Eurosender SARL jest osobą prawną, stąd też ma obowiązek naliczyć podatek VAT z tytułu przeprowadzanych transakcji.

Eurosender.com oraz pochodne strony internetowe tej domeny (dalej jako “nasza strona”) są stronami internetowymi, poprzez które Eurosender zarządza systemem rezerwacji dla usług kurierskich świadczonych przez firmy kurierskie, które zostały wybrane przez Eurosender do wykonania transportu przesyłek w ramach prowadzonej przez nie działalności. Eurosender ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wybór dostawców usług kurierskich, a nie za wykonanie usługi transportu przesyłki.

Eurosender działa w roli komisanta, a nie spedytora. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, klient upoważnia Eurosender, w imieniu własnym oraz na rachunek klienta (komitenta), do zamówienia usług kurierskich u jednej z firm kurierskich, z którymi Eurosender posiada obowiązującą umowę – pod warunkiem, że wybrana firma kurierska spełnia wymogi dotyczące wykonania zleconej usługi. Eurosender ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór dostawców usług kurierskich, a nie za wykonanie przewozu. Spełnienie zobowiązań związanych z usługą transportu jest wyłącznie w gestii firm kurierskich, wybranych do wykonania transportu. To oni, a nie Eurosender, którzy wykonują podjęcie, transport i doręczanie przesyłek, są odpowiedzialne za zorganizowanie transportu i są odpowiedzialne za realizację usługi.

Na życzenie klienta, Eurosender zrzeka się wszelkich roszczeń i praw wynikających z transakcji zawieranych przez Eurosender w imieniu własnym i na rachunek klienta, w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności wybranego operatora usług kurierskich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług kurierskich. Klient zobowiązany jest do odzyskania lub wyegzekwowania roszczeń i praw w stosunku do dostawcy usług kurierskich.

Wszelkie dodatkowe koszty, poniesione z powodu posiadania przez klienta dodatkowych wymagań względem wybranego dostawcy usług kurierskich lub związane z cłem, będą ponoszone wyłącznie przez klienta. Eurosender zastrzega sobie prawo do żądania od klienta zwrotu kosztów poniesionych przez Eurosender w imieniu klienta, nawet jeśli takie koszty są generowane po zakończeniu usługi kurierskiej.

Klient wyraża zgodę na rezygnację z prawa do odstąpienia od Umowy z Eurosender w momencie, gdy Eurosender przekaże szczegóły zamówienia wybranemu dostawcy usług kurierskich.

Eurosender nie przyjmuje zamówień od nieautoryzowanych dystrybutorów lub sprzedawców oraz zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od zamówienia złożonego przez nieautoryzowanych dystrybutorów lub sprzedawców.

Zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami, Eurosender może upoważnić poszczególnych dealerów, czy sprzedawców. Każdy sprzedawca powinien złożyć swój wniosek na piśmie do Eurosender w celu rozpoczęcia procedury autoryzacji.

 

2. Terminy dostaw

Czasy dostawy są przybliżone i nie są gwarantowane. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, klient jest świadomy i zgadza się, że wiele zewnętrznych okoliczności może spowodować opóźnienia w podjęciu lub doręczeniu przesyłki.

Przez przyjęcie niniejszych Warunków, klient zobowiązuje się do regularnego śledzenia przesyłki, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek niecodziennych sytuacji, do natychmiastowego powiadomienia Eurosender.

W odniesieniu do procedur celnych w każdym kraju, wybrany dostawca usług kurierskich powinien dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia, że dostawa zostanie dokonana na czas. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, klient rozumie i akceptuje fakt, że przesyłka może być dostarczona z opóźnieniem z powodu procedur celnych oraz innych procedur administracyjnych. Osoba pod adresem odbioru jest wyłącznie odpowiedzialna za opłaty związane z procedurami celnymi. Eurosender zastrzega sobie prawo do żądania od klienta zwrotu kosztów związanych z procedurami celnymi poniesionych przez Eurosender w imieniu klienta.

Eurosender nie jest zobowiązany do rekompensaty za szkody spowodowane w wyniku jakichkolwiek zdarzeń określonych w drugiej części niniejszego Regulaminu, nie jest także zobowiązany do zwrotu kosztów z nimi związanych.

 

3. Ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi przesyłek

Klient zobowiązuje się przekazać kierowcy wybranego dostawcy usług kurierskich dokładną liczbę przesyłek zamówionych przez Eurosender.com, zaś wszystkie przesyłki muszą być zgodne z ograniczeniami wielkości i wagi. W przypadku usługi przeprowadzek lub ofert indywidualnych, klient również zobowiązuje się przekazać kierowcy wybranego dostawcy usług kurierskich dokładną liczbę przesyłek zamówionych przez Eurosender.com, upewniając się tym samym, że wymiary wszystkich przesyłek, walizek lub palet są zgodne z wskazanym w zamówieniu rozmiarem i wagą. Jeśli klient wręczy mniej lub więcej paczek, walizek, palet lub przekaże kurierowi takie, które są cięższe niż zostało to zgłoszone w zamówieniu, klient będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów generowanych przez tę modyfikację.

W przypadku rezygnacji z zamówienia przez klienta, klient wyraża zgodę na nieprzekazywanie paczki, walizki lub palet kierowcy wybranej firmy kurierskiej, jeśli dotrze on do adresu podjęcia. W przypadku, gdy klient wręczy paczki, walizki lub palety, będzie odpowiedzialny za wszystkie poniesione wydatki.

Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z transportem większej ilości przesyłek, niż zostało to wskazane w zamówieniu lub przesyłek ponadgabarytowych (dotyczy to zarówno wymiarów, jak i wagi), będą ponoszone wyłącznie przez klienta. Eurosender zastrzega sobie prawo do żądania od klienta zwrotu kosztów pokrytych przez Eurosender w imieniu klienta, nawet jeśli takie koszty są fakturowane przez firmę kurierską po zakończeniu usługi transportowej. Eurosender zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości do piętnastu (15) EUR, ze względu na obsługę dodatkowych kosztów związanych z wysyłką większej ilości przesyłek, niż zostało to wskazane w zamówieniu lub przesyłek ponadgabarytowych (dotyczy to zarówno wymiarów, jak i wagi).

Jeśli liczba przesyłek, czy też waga lub rozmiar paczek, walizek albo palet przekracza dopuszczalny limit, określony przez Klienta w momencie składania zamówienia, akceptując niniejsze Warunki Ogólne, Klient zezwala Eurosender na:

 1. Pobranie właściwej kwoty z karty kredytowej, z której klient korzystał podczas składania zamówienia, określonej zgodnie z obowiązującym cennikiem, jeśli tylko paczka, walizka lub przesyłka nie przekracza maksymalnych wymiarów lub wagi ustalonej przez daną firmę logistyczną; lub,
 2. Pobranie właściwej kwoty z karty kredytowej, z której klient korzystał podczas składania zamówienia, określonej przez wskazanego do zrealizowania transportu dostawcę usług logistycznych jako karę za nadanie ponadgabarytowej przesyłki, niezgodnej z wymiarami dopuszczalnymi przez przewoźnika. Opcjonalnie, zamiast pobrania dodatkowej opłaty, firma logistyczna może także odmówić podjęcia i transportu przesyłki niezgodnej z regulaminem.

W momencie, gdy Eurosender nie będzie w stanie pobrać właściwej kwoty z danej karty kredytowej, której Klient użył podczas składania zamówienia, poinformuje on o tym na piśmie – Klient zaś będzie musiał uiścić odpowiednią opłatę w ciągu kolejnych siedmiu (7) dni. Takie powiadomienie jest uważane za wiążące, bez deklaracji sądowej. Gdy Eurosender w dalszym ciągu nie otrzyma określonej kwoty we wskazanym terminie, Klient jest zobowiązany pokryć koszty związane z postępowaniem windykacyjnym.

3.1 Ograniczenia dotyczące rozmiaru przesyłek

3.1.1 Informacje ogólne

Każda paczka, walizka lub paleta, której przesyłka została zamówiona przez naszą stronę internetową, musi zostać przekazana do kierowcy wybranego dostawcy usług kurierskich jako jedna całość.

Jeśli klient zamierza wysłać większą liczbę paczek, walizek lub palet, ich dokładna liczba powinna być podana podczas zamawiania usług kurierskich. W przeciwnym razie klient powinien złożyć nowe zamówienie. Przesyłka, której transport został zamówiony poprzez Eurosender., musi być wysłana w postaci jednego przedmiotu.

W przypadku przeprowadzek lub ofert indywidualnych, jeśli klient zdecyduje się na wysłanie większej ilości przesyłek, walizek lub palet, musi poinformować firmę Eurosender o tym zamiarze najpóźniej do godziny 12.00 w południe w dniu poprzedzającym termin podjęcia przesyłki.

3.1.2 Transport paczek i walizek

Żadna paczka lub walizka nie może przekraczać następujących wymiarów:

 • Maksymalna długość: 175 cm; oraz,
 • Długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość nie powinna przekraczać 300 cm.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, długość stanowi najdłuższy bok paczki lub walizki.

W przypadku przeprowadzek lub ofert indywidualnych, żadna z paczek lub walizek nie może przekraczać wskazanego w złożonym zamówieniu rozmiaru.

Wszystkie paczki i walizki muszą być zapakowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie automatycznej segregacji w centrach logistycznych wybranego dostawcy usług kurierskich.

Jeśli paczka lub walizka jest niezgodna z powyższymi ograniczeniami, wybrana firma kurierska zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu i nałożenia dodatkowej opłaty, zgodnie z obowiązującymi warunkami cenowymi. Eurosender zastrzega sobie prawo do żądania od klienta zwrotu kosztów pokrytych przez Eurosender na rachunek klienta, związanych z niestandardowymi wymiarami paczek lub walizek.

3.1.3 Transport palet

Rozmiar palety nie może przekraczać wymiarów podanych przez klienta podczas składania zamówienia bezpośrednio na naszej stronie internetowej bądź w formularzu zapytania o ofertę indywidualną. Na podstawie szczegółów podanych w zamówieniu online lub w indywidualnej ofercie przekazanej przez klienta, Eurosender zapewnia klientowi najlepszą możliwą stawkę w ramach sieci firm kurierskich, które oferują transport palet poprzez platformę Eurosender.

Wniosek o indywidualną ofertę powinien zostać wypełniony przez klienta w formie formularza lub przesłany na piśmie na adres e-mail sales@eurosender.com,z uwzględnieniem następujących informacji:

 • liczba palet do wysłania;
 • dokładne wymiary palety (wysokość, szerokość i długość), bez przybliżeń;
 • dokładna waga palety, bez przybliżeń;
 • zawartość i wartość przesyłki;
 • pełna adres podjęcia i dostawy palety;
 • ewentualną chęć zakupienia dodatkowego ubezpieczenia.

3.2 Ograniczenia dotyczące wagi przesyłek

Wszystkie paczki muszą mieścić się w granicach wagowych zgodnie z informacją, którą klient podał w trakcie składania zamówienia – zarówno za pośrednictwem naszej strony w przypadku paczek i walizek, jak i poprzez formularz zapytania o indywidualną ofertę w przypadku palet.

W przypadku, gdy klient złożył zamówienie na przesyłkę Europalety bezpośrednio przez naszą stronę internetową, za taką paletę uważana jest załadowana europaleta o wymiarach maksymalnie 120 długości x 80 szerokości x 100 wysokości i wadze do 240kg. Jeśli klient dysponuje paletą, która przekracza standardowe wymiary, powininen dokładnie zmierzyć swoją przesyłkę i wypełnić formularz o ofertę indywidualną.

 

4. Potwierdzenie i anulowanie zamówienia

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, klient otrzymuje numer zamówienia, który stanowi potwierdzenie, że zostało ono przyjęte i jest realizowane. Z wyjątkiem zamówień złożonych przez zarejestrowanych klientów biznesowych, którzy zalogowali się na swoje konto firmowe przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia, wszystkie zamówienia nie podlegają zwrotowi po ich potwierdzeniu, chyba, że klient zakupił opcję elastycznego zamówienia, która pozwala na wprowadzanie zmian i anulację zamówienia aż do momentu podjęcia przesyłki przez kuriera. Przesyłka uznana jest za odebraną, jeśli w systemie śledzenia widnieje informacja o zaistniałym podjęciu. Opcja zamówienia elastycznego jest zawarta w cenie dla zarejestrowanych klientów biznesowych, którzy złożyli zamówienie po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto firmowe.

Opcję zamówienia elastycznego można zakupić w trakcie procesu składania zamówienia, za dodatkową opłatą. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

Zawarty kontrakt jest przechowywany przez firmę Eurosender i może być udostępniony klientowi w każdej chwili, po wysłaniu pisemnego wniosku na adres help@eurosender.com.

W dzień roboczy przed wyznaczonym terminem podjęcia, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówionej usługi kurierskiej na jego imię i rachunek.

W przypadku usługi przeprowadzek i ofert indywidualnych, klient otrzyma wiadomość pocztą elektroniczną w ciągu jednego (1) do trzech (3) dni przed podjęciem przesyłki, która stanowić będzie potwierdzenie złożonego zamówienia i przekazanie go do realizacji wybranej firmie kurierskiej.

Klient wyraża zgodę na odstąpienie od prawa do unieważnienia Umowy z Eurosender w chwili, gdy Eurosender ustali szczegóły realizacji zamówienia z wybranym dostawcą usług kurierskich. Jeżeli klient zdecyduje się anulować umowę zanim Eurosender. potwierdzi realizację zamówienia u wybranego dostawcy usług kurierskich, klient powinien wypełnić następujący Formularz odstąpienia od umowy i przesłać go pocztą elektroniczną na help@eurosender.com lub listem poleconym na adres:

Eurosender SARL
Cesta v Gorice 34B
1000 Ljubljana
Słowenia

Klient wyraża wyraźną zgodę na to by wypełniona umowa wraz z danymi, które odnosza się do zamówienia i są niezbędne według Code de la Consommation (Kodeks konsumencki) Luksemburga, wysłana została do niego e-mailem.

Dodatkowe ubezpieczenie oraz opłata za wybór zamówienia elastycznego nie podlegają zwrotowi.

W momencie przesłania przez firmę kurierską dokładnego numeru przesyłki, Eurosender przekaże ją klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ten numer umożliwi użytkownikowi śledzenie procesu doręczenia przesyłki. Jedynie w rzadkich przypadkach zamówienie nie zostanie potwierdzone – jeżeli, na przykład, lokalizacja jest niedostępna dla firmy kurierskiej lub z powodu święta państwowego bądź innego dnia wolnego od pracy, obchodzonego w kraju podjęcia przesyłki lub w Słowenii.

4.1 Zwroty

Zwrot kwoty za zamówienie jest możliwy jeśli klient zakupił opcję zamówienia elastycznego i zwrócił się z prośbą o zwrot kosztów przed podjęciem przesyłki, bądź klient założył konto firmowe i złożył zamówienie po zalogowaniu się jako klient biznesowy oraz zwrócił się z prośbą o zwrot kosztów przed podjęciem przesyłki. Po odebraniu przesyłki, zwrot nie jest możliwy.

Klienci, którzy złożyli zamówienie przy pomocy konta B2B na platformie Eurosender i zwrócą się o zwrot kosztów takiego zamówienia, mogą ów zwrot otrzymać jeśli przesyłka nie została jeszcze podjęta przez daną firmę kurierską. Jeśli prośba o zwrot kosztów została wysłana, a klient zdecyduje się jednak na przekazanie przesyłki kurierowi, zamówienie zostanie uznane za zrealizowane i zwrot kosztów nie zostanie przyznany.

Jeśli zwrot zostanie przyznany, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona w postaci kredytu na konto Eurosender, który może być wykorzystany do opłacenia kolejnych zamówień. Jeśli płatność za pomocą kredytu nie jest dostępna dla klienta, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na to samo konto, za pomocą którego dokonał on zapłaty za zamówienie (w przypadku płatności kartą kredytową, poprzez system PayPal, przelew bankowy itd.).

Kwota zapłacona za usługę “Flexi” nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe ubezpieczenie oraz opłata za wybór zamówienia elastycznego nie podlegają zwrotowi.

W momencie, gdy przyznany jest zwrot kosztów, kwota podlegająca zwrotowi zostanie przekazana Klientowi w trakcie trzydziestu (30) dni od momentu poinformowania o pozytywnie rozpatrzonym wniosku przez Eurosender.

4.2 Anluacje związane ze zmianami cen

Eurosender zastrzega sobie prawo do pobrania właściwej kwoty w momencie nagłej zmiany cen na trasie wybranej przez Klienta, w stosunku do ceny zapłaconej podczas składania zamówienia, po uzyskaniu zgody Klienta. W momencie, gdy Klient odmówi opłacenia dodatkowych kosztów związanych z nagłą zmianą ceny na wybranej trasie, Eurosender zastrzega sobie prawo to zaoferowania pełnego zwrotu kosztów i nie zlecania zamówienia firmie logistycznej.

 

5. Sposób płatności

Wszystkie transakcje płatnicze przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej są zabezpieczone certyfikatami SSL GeoTrust©, które gwarantują, że komunikacja między serwerem użytkownika a naszą stroną internetową jest szyfrowana i bezpieczna.

W przypadku zamawiania usług za pośrednictwem naszej strony, Eurosender oferuje swoim klientom następujące formy płatności:

5.1 Płatność kartą kredytową

Jeżeli klient zdecyduje się na tę metodę płatności, przed potwierdzeniem zamówienia musi wprowadzić dane karty kredytowej, za pomocą której realizowana będzie płatność za zamówienie usługi kurierskiej.

Wszystkie płatności kartą kredytową dokonywane są za pośrednictwem bezpiecznego systemu Braintree – naszego partnera dla rozwiązań w zakresie przetwarzania płatności, oraz partnerami bankowymi Braintree. Eurosender nie przechowuje żadnych informacji o kartach kredytowych, ponieważ cały proces weryfikacji płatności odbywa się poprzez system Braintree i jego partnerów bankowych.

Karta kredytowa, której klient używa, aby dokonać płatności za zamówienie usług kurierskich, powinna być aktywna i posiadać wystarczające dostępne środki, aby z powodzeniem zrealizować transakcję. Wszelkie dodatkowe koszty, generowane w przypadku, gdy karta kredytowa została odrzucona z jakiegokolwiek powodu – będą ponoszone wyłącznie przez klienta.

5.2 Płatność za pośrednictwem systemu PayPal

Jeżeli klient zdecyduje się na tę metodę płatności, przed potwierdzeniem zamówienia zostanie przekierowany na stronę PayPal, gdzie musi zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, lub założyć konto, jeśli go nie posiada. Po pomyślnym przetworzeniu płatności przez system PayPal, klient zostanie przekierowany z powrotem na naszą stronę internetową, gdzie dostępne będą szczegóły zlecenia oraz potwierdzenie zapłaty.

Konto PayPal, którego używa klient, by dokonać płatności za zamówienie usług kurierskich, powinno być aktywne i posiadać wystarczające dostępne środki, tak aby móc z powodzeniem zrealizować transakcję. Wszelkie dodatkowe koszty, generowane w przypadku, gdy transakcja została odrzucona z jakiegokolwiek powodu – będą ponoszone wyłącznie przez klienta.

5.3 Płatność przelewem

Jeżeli klient zdecyduje się na tę metodę płatności, zamówienie nie zostanie potwierdzone natychmiast, a dopiero wtedy, gdy Eurosender otrzyma potwierdzenie przelewu kwoty należnej za zamówienie usługi. Klient otrzyma e-mail przez Eurosender z instrukcjami jak zapłacić, w tym nazwę banku, rachunek bankowy Eurosender, a także kwotę, która ma zostać przekazana, itd.

Wszelkie opłaty generowane przez przelew bankowy, będą ponoszone wyłącznie przez klienta. Jeżeli kwota otrzymana na rachunek bankowy Eurosender będzie mniejsza niż ta, która powinna była zostać przekazana, zamówienie nie zostanie potwierdzone. Eurosender nie jest zobowiązany do powiadamiania użytkownika, że przelana kwota była niewystarczająca, aby potwierdzić zamówienie.

Klient ma maksymalnie trzydzieści (30) dni kalendarzowych, aby wysłać e-mail do help@eurosender.com, załączając kopię potwierdzenia przelewu. Potwierdzenie przelewu powinno być przesłane przez klienta przed wybraną datą podjęcia. Jeśli natomiast potwierdzenie nie zostanie przekazane przed wybraną datą podjęcia, nowy termin zostanie ustalony dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przelewu. Do obowiązków klienta należy poinformowanie Eurosender o zleceniu przelewu. Gdy Eurosender otrzyma potwierdzenie przelewu, klient otrzyma wówczas e-mail z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku braku przesłania potwierdzenia przelewu w terminie trzydziestu (30) dni, zamówienie zostanie anulowane, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

5.4 Płatność za pomocą środków na koncie Eurosender

Zaletą tej metody płatności jest to, że klient nie musi wprowadzić danych środków płatniczych (czyli danych karty kredytowej lub konta PayPal) za każdym razem, gdy zamawia usługi kurierskie za pośrednictwem naszej strony. Dodatkowo, Eurosender nagradza lojalność oferując zniżki na zamówienia opłacone za pomocą kredytów dostępnych na koncie użytkownika.

Jeżeli klient zdecyduje się na tę metodę płatności, będzie korzystał ze środków dostępnych na koncie podczas składania zamówienia.

Przy zatwierdzaniu płatności, klient musi posiadać wystarczające środki na koncie aby opłacić zamówienie. W przypadku, gdy klient nie ma wystarczającej ilości środków, może doładować swoje konto przed zatwierdzeniem płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub systemu PayPal. Jeżeli klient zdecyduje się doładować konto poprzez kartę kredytową lub PayPal (zakładając, że klient ma wystarczające środki na karcie kredytowej lub na koncie PayPal) doładowanie zostanie automatycznie potwierdzone i środki na koncie będą natychmiast dostępne do wykorzystania. W przeciwnym razie doładowanie zostanie anulowane.

Klient może doładować konto w dowolnym momencie.

 

6. Pakowanie, etykietowanie i podjęcie paczek lub walizek

6.1 Informacje ogólne

Klient jest zobowiązany do podania kompletnego i dokładnego adresu podjęcia i dostawy paczki, walizki lub palety, oraz wszelkich innych istotnych informacji ułatwiających odbiór i dostawę. Klient jest także odpowiedzialny za wydrukowanie etykiety identyfikacyjnej, jeśli jest to wymagane ze względu na rodzaj zakupionej usługi lub z powodu szczególnych wymagań wybranego dostawcy usług kurierskich. Ponadto klient powinien upewnić się, że odpowiednia etykieta znajduje się na właściwej paczce – nawet, jeśli nie musi jej drukować.

Kierowca wybranego dostawcy usług kurierskich pojawi się pod wskazanym adresem, zapuka do drzwi wskazanego budynku i będzie oczekiwał przekazania przedmiotu przesyłki. Jeśli nikt nie otworzy drzwi (a zatem jeśli nikt nie jest obecny pod wskazanym adresem, jeśli dzwonek pozostaje bez odpowiedzi lub jeśli konieczna jest przepustka bądź karta dostępu, aby wejść na posesję), kierowca odjedzie.

Kolejna próba podjęcia przesyłki odbędzie się zgodnie z powyższą procedurą – jeżeli nie dojdzie ona do skutku, zamówienie zostanie anulowane, a klient nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów.

Podczas zamawiania usługi, klient powinien podać lokalny numer telefonu w kraju podjęcia i dostawy, pod którym ktoś będzie dostępny w momencie podjęcia i doręczenia przesyłki. Kurier natomiast nie jest zobowiązany do kontaktu z klientem lub osobami kontaktowymi telefonicznie. Jeśli kierowca zdecyduje się to zrobić, to należy pamiętać, iż może wykonywać połączenia jedynie na lokalne numery telefonów.

Usługa oferowana przez Eurosender nie zawiera konieczności powiadamiania klienta telefonicznie przed podjęciem i doręczeniem przesyłki. Jednakże, w niektórych krajach, numer telefonu podany przez klienta podczas składania zamówienia może być wykorzystany w celu doprecyzowania szczegółów podjęcia i doręczenia przesyłki bądź uzyskania innych dodatkowych informacji, których Eurosender lub firma kurierska mogą potrzebować.

Przed podjęciem przesyłki, klient musi usunąć wszystkie stare etykiety i informacje o adresie będące na opakowaniu paczki, walizce lub palecie. By uniknąć pomyłki w dostawie, tylko adres odbiorcy wskazany w zamówieniu powinien być widoczny na przesyłce. Ponadto klient powinien upewnić się, że odpowiednia etykieta znajduje się na właściwej paczce – nawet, jeśli nie musi jej drukować.

Klient zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotów w zależności od rodzaju i zawartości przesyłki – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Opakowanie musi być odpowiednie do transportu i przeładunku w centrach logistycznych firm kurierskich. Powinno być także odporne na upadek z wysokości jednego (1) metra. Przedmioty o nieregularnym kształcie, takie jak walizki, powinny być starannie zabezpieczone folią elastyczną. Klient powinien upewnić się, że cała walizka jest dokładnie zabezpieczona (łącznie z kółkami i uchwytami), tak aby ostre elementy, które mogą znajdować się na zewnątrz walizki, nie uszkodziły innych przesyłek podczas transportu.Zawartość przesyłki również musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie, na przykład folię bąbelkową, by zapobiec potencjalnym uszkodzeniom przewożonych przedmiotów.

Jeśli przesyłka nie będzie odpowiednio zabezpieczona wewnątrz i na zewnątrz, jest ponadwymiarowa lub jej waga przekracza dopuszczalną wartość – ubezpieczenie nie obowiązuje, a klient nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu. Wówczas klient jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę i utratę przesyłki, która nie spełniała określonych wymagań wymiarowych i wagowych. Firma kurierska może także odrzucić roszczenie ubezpieczeniowe jeśli uzna przesyłkę za niebezpieczną i stwarzającą ryzyko uszkodzenia innych przedmiotów podczas transportu.

Jeśli klient zdecyduje się użyć walizki jako opakowania (opakowaną w folię lub nie), firma kurierska uzna to za opakowanie. Dlatego nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia walizki, które mogą wystąpić podczas transportu.

Jeśli klient zdecyduje się użyć walizki lub torby jako metody pakowania i nie zawinie go w plastikową folię zgodnie z instrukcją, firma kurierska nie ponosi odpowiedzialności za utratę paczki jako nieopakowanej powierzchni walizki lub torby może spowodować odpadnięcie etykiety i w konsekwencji doprowadzić do utraty przesyłki.

Jeżeli trasa wybrana przez klient a w procesie zamówienia jest objeta cłem, klient jest zobowiązany załączyć fakturę na przedmioty zawarte w przesyłce. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, w dowolnym momencie i według własnego uznania firmy Eurosender, może to skutkować tym, że zamówienie nie zostanie przekazane do odbioru oraz zostanie anulowane bez mozliwosci zwrotu środków, lub też tym, że zamowienie zostanie anulowane do czasu przesłania wymienionej faktury.

Eurosender w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub inne niefortunne sytuacje, opłaty lub wydatki wynikające z, lub odnoszące się do transportu przesyłek. Eurosender, jako administrator systemu zamówień online, jedynie składa zamówienia na usługi kurierskie w imieniu klienta i na rachunek klienta. Stąd Eurosender ponosi odpowiedzialność jedynie za wybór dostawcy usług kurierskich, a nie za transport przesyłki.

Jeśli użytkownik naruszy niniejsze Ogólne Warunki Umowy lub/oraz Warunki i Zasady wybranej firmy kurierskiej, firma kurierską lub klient, a nie Eurosender, będą odpowiedzialni za wszelkie szkody i wydatki poniesione w trakcie transportu.

Klient jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich wydatków związanych z transportem (tj. ceł i innych podatków) i jest zobowiązany do ich niezwłocznej zapłaty. Jest zwyczajowym, że osoba pod adresem odbiorupokrywa koszta celne, w przypadku kiedy nie jest ona klientem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma Eurosender poniosła koszty z tytułu tych wydatków, użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów na rzecz Eurosender w ciągu siedmiu (7) dni od daty wystawienia rachunku przez Eurosender. Takie zawiadomienie stanowi wezwanie przedsądowe. Jeśli Eurosender nie otrzyma płatności w tym czasie, klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania windykacyjnego.

Akceptując niniejsze Warunki, klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Eurosender.com danych udostępnionych podczas procesu składania zamówienia do wybranego dostawcy usług kurierskich, zgodnie z procedurą opisaną w Polityce prywatności Eurosender.

6.2.1 Opcja “Selection”

W przypadku zamawiania usług kurierskich z opcją “Selection”, klient zgadza się, że przesyłka będzie gotowa do odbioru przez kuriera pod adresem podjęcia między 9:00 a 18:00. Niemniej, ze względu na nieprzewidywalne czynniki związane z działalnością firmy kurierskiej, podjęcia mogą zostać wykonane przed lub po podanym czasie. W rzadkich przypadkach, ze względu na nieprzewidziane okoliczności, kurier może podjąć przesyłkę w ciągu następnego dnia roboczego.

Jeśli kierowca wybranej firmy kurierskiej nie stawi się do podjęcia przesyłki w wyznaczonym dniu, klient, zgodnie z niniejszymi Warunkami, zobowiązuje się natychmiast poinformować Eurosender o tym fakcie, by Eurosender mógł ustalić z firmą kurierską drugą próbę podjęcia przesyłki.

Przesyłka musi być odpowiednio zapakowana do transportu i przeładunku w centrach logistycznych wybranej firmy kurierskiej. Powierzchnia opakowania powinna umożliwić przyklejenie etykiety przesyłki przez kuriera w momencie podjęcia przesyłki. Klient powinien upewnić się, że odpowiednia etykieta znajduje się na właściwej paczce – nawet, jeśli nie musi jej drukować.

Odpowiednimi opakowaniami są na przykład pudełka kartonowe złożone z dwóch lub więcej warstw kartonu lub walizki owinięte folią ochronną. Przedmioty o nieregularnym kształcie, takie jak walizki, powinny być starannie zabezpieczone folią elastyczną. Klient powinien upewnić się, że cała walizka jest dokładnie zabezpieczona (łącznie z kółkami i uchwytami), tak aby ostre elementy, które mogą znajdować się na zewnątrz walizki, nie uszkodziły innych przesyłek podczas transportu. Zawartość przesyłki również musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie, na przykład folię bąbelkową, by zapobiec potencjalnym uszkodzeniom przewożonych przedmiotów.

Plastikowe torby, torby podróżne i pudełka z tworzyw sztucznych nie są akceptowane.

Walizki, pudełka kartonowe i inne opakowania mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli jako opakowanie stosuje się walizkę, musi być ona odpowiednio zabezpieczona w celu uniknięcia uszkodzeń. . Firma kurierska może także odrzucić roszczenie ubezpieczeniowe jeśli uzna przesyłkę za niebezpieczną i stwarzającą ryzyko uszkodzenia innych przedmiotów podczas transportu.

Ani firma kurierska, ani Eurosender nie są odpowiedzialne za ewentualne szkody wyrządzone w przesyłce podczas transportu.

6.2.2 Opcja “Flexi”

W przypadku, gdy na trasie wybranej przez klienta Eurosender dostępna jest opcja “Flexi”, użytkownik zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny podjęcia bezpośrednio z wybraną firmą kurierską. Wówczas Eurosender nie jest odpowiedzialny za wyznaczenie daty i godziny podjęcia przesyłki i zapewnienie odpowiedniej etykiety identyfikacyjnej. Odbiór przesyłki nie odbędzie się do momentu, aż konkretna data i godzina zostanie uzgodniona pomiędzy klientem a firmą kurierską.

W zależności od trasy przesyłki i dostępności terminów, uzgodniona z wybraną firmę kurierską data podjęcia paczki lub walizki może być ustalona nawet na ten sam dzień, w którym klient złożył zamówienie na Eurosender.com.

W przypadku zamówienia usługi “Flexi”, klient zobowiązuje się do przygotowania paczki lub walizki do podjęcia przez kuriera danej firmy kurierskiej w terminie bezpośrednio uzgodnionym między użytkownikiem a firmą kurierską.

Przesyłka musi być odpowiednio zapakowana do transportu i przeładunku w centrach logistycznych wybranej firmy kurierskiej. Powierzchnia opakowania powinna umożliwić przyklejenie etykiety przesyłki. Klient zobowiązany jest do wydrukowania i przyklejenia do przesyłki etykiety identyfikacyjnej zanim paczka lub walizka zostanie podjęta przez kierowcę wybranej firmy kurierskiej. Kierowca może odmówić podjęcia przesyłki, jeśli użytkownik nie wydrukuje i nie przyklei etykiety identyfikacyjnej. Etykieta identyfikacyjna zostanie wcześniej wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Eurosender. Klient powinien upewnić się, że odpowiednia etykieta znajduje się na właściwej paczce.

Odpowiednimi opakowaniami są na przykład pudełka kartonowe złożone z dwóch lub więcej warstw kartonu lub walizki owinięte folią ochronną. Przedmioty o nieregularnym kształcie, takie jak walizki, powinny być starannie zabezpieczone folią elastyczną. Klient powinien upewnić się, że cała walizka jest dokładnie zabezpieczona (łącznie z kółkami i uchwytami), tak aby ostre elementy, które mogą znajdować się na zewnątrz walizki, nie uszkodziły innych przesyłek podczas transportu. Zawartość przesyłki również musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie, na przykład folię bąbelkową, by zapobiec potencjalnym uszkodzeniom przewożonych przedmiotów.

Plastikowe torby, torby podróżne i pudełka z tworzyw sztucznych nie są akceptowane.

Walizki, pudełka kartonowe i inne opakowania mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli jako opakowanie stosuje się walizkę, musi być ona odpowiednio zabezpieczona w celu uniknięcia uszkodzeń. Firma kurierska może także odrzucić roszczenie ubezpieczeniowe jeśli uzna przesyłkę za niebezpieczną i stwarzającą ryzyko uszkodzenia innych przedmiotów podczas transportu.

6.2.3 Usługa “Removals”

W momencie składania zamówienia na usługę “Removals“, klient zgadza się na przygotowanie paczek, walizek lub palet celem ich podjęcia przez wskazaną firmę kurierską pod wyznaczonym adresem w godzinach 8:00 do 18:00. Wybrana firma kurierska skontaktuje się z klietem przed lub w dzień podjęcia przesyłki, by potwierdzić realizację usługi. Podjęcie przesyłki nie będzie miało miejsca do momentu uzgodnienia przez klienta konkretnej daty i godziny podjęcia z firmą kurierską.Ze względu na wszelkie nieprzewidywalne czynniki związane z działalnością firmy kurierskiej, podjęcie przesyłki może zostać wykonane przed lub po podanym czasie. W rzadkich przypadkach, ze względu na nieprzewidziane okoliczności, kurier może podjąć przesyłkę w ciągu następnego dnia roboczego.

Jeśli kierowca wybranej firmy kurierskiej nie stawi się do podjęcia przesyłki w wyznaczonym dniu, klient, zgodnie z niniejszymi Warunkami, zobowiązuje się natychmiast poinformować Eurosender o tym fakcie, by Eurosender mógł ustalić z firmą kurierską drugą próbę podjęcia przesyłki.

Przesyłka musi być odpowiednio przygotowana do transportu w momencie pojawienia się kuriera w celu podjęcia przesyłki. Wszystkie przedmioty muszą być właściwie zapakowane i gotowe do transportu. W przypadku palet, przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana, przytwierdzona do palety, piętrowalna i zabezpieczona w sposób umożliwiający jej transport.

W momencie podjęcia przesyłki lub gdy przesyłka trafi do magazynu, kierowca firmy kurierskiej przytwierdzi do przesyłki odpowiednią etykietę identyfikacyjną.

6.2.4 Usługa “Oferta indywidualna”

W momencie składania zamówienia na usługę “Oferta indywidualna“, klient zgadza się na przygotowanie paczek, walizek lub palet celem ich podjęcia przez wskazaną firmę kurierską pod wyznaczonym adresem w godzinach 8:00 do 18:00. Wybrana firma kurierska skontaktuje się z klietem przed lub w dzień podjęcia przesyłki, by potwierdzić realizację usługi. Podjęcie przesyłki nie będzie miało miejsca do momentu uzgodnienia przez klienta konkretnej daty i godziny podjęcia z firmą kurierską.Ze względu na wszelkie nieprzewidywalne czynniki związane z działalnością firmy kurierskiej, podjęcie przesyłki może zostać wykonane przed lub po podanym czasie. W rzadkich przypadkach, ze względu na nieprzewidziane okoliczności, kurier może podjąć przesyłkę w ciągu następnego dnia roboczego.

Jeśli kierowca wybranej firmy kurierskiej nie stawi się do podjęcia przesyłki w wyznaczonym dniu, klient, zgodnie z niniejszymi Warunkami, zobowiązuje się natychmiast poinformować Eurosender o tym fakcie, by Eurosender mógł ustalić z firmą kurierską drugą próbę podjęcia przesyłki.

Przesyłka musi być odpowiednio przygotowana do transportu w momencie pojawienia się kuriera w celu podjęcia przesyłki. Wszystkie przedmioty muszą być właściwie zapakowane i gotowe do transportu. W przypadku palet, przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana, przytwierdzona do palety, piętrowalna i zabezpieczona w sposób umożliwiający jej transport.

W momencie podjęcia przesyłki lub gdy przesyłka trafi do magazynu, kierowca firmy kurierskiej przytwierdzi do przesyłki odpowiednią etykietę identyfikacyjną.

6.2.5 Usługa “Transport towarowy”

W momencie składania zamówienia na usługę “Transport towarowy“, klient zgadza się na przygotowanie paczek, walizek lub palet celem ich podjęcia przez wskazaną firmę logistyczną pod wyznaczonym adresem w godzinach 8:00 do 18:00. Wybrana firma logistyczna skontaktuje się z klietem przed lub w dzień podjęcia przesyłki, by potwierdzić realizację usługi. Podjęcie przesyłki nie będzie miało miejsca do momentu uzgodnienia przez klienta konkretnej daty i godziny podjęcia z firmą kurierską. Ze względu na wszelkie nieprzewidywalne czynniki związane z działalnością firmy kurierskiej, podjęcie przesyłki może zostać wykonane przed lub po podanym czasie. W rzadkich przypadkach, ze względu na nieprzewidziane okoliczności, kurier może podjąć przesyłkę w ciągu następnego dnia roboczego.

Jeśli kierowca wybranej firmy kurierskiej nie stawi się do podjęcia przesyłki w wyznaczonym dniu, klient, zgodnie z niniejszymi Warunkami, zobowiązuje się natychmiast poinformować Eurosender o tym fakcie, by Eurosender mógł ustalić z firmą kurierską drugą próbę podjęcia przesyłki.

Przesyłka musi być odpowiednio przygotowana do transportu w momencie pojawienia się kuriera w celu podjęcia przesyłki. Wszystkie przedmioty muszą być właściwie zapakowane i gotowe do transportu. W przypadku palet, przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana, przytwierdzona do palety, piętrowalna i zabezpieczona w sposób umożliwiający jej transport.

Klient powinien upewnić się, że odpowiednia etykieta znajduje się na właściwej paczce – nawet, jeśli nie musi jej drukować.

W momencie podjęcia przesyłki lub gdy przesyłka trafi do magazynu, kierowca firmy kurierskiej przytwierdzi do przesyłki odpowiednią etykietę identyfikacyjną.

6.3 Pakowanie, etykietowanie i podjęcie palet

W przypadku zamawiania przesyłki palet, klient zobowiązuje się do przygotowania palety do odbioru przez kuriera wybranej firmy kurierskiej w wybranym dniu i pod wskazanym adresem, w godzinach 8:00 do 18:00. Wybrana firma kurierska skontaktuje się z klientem przed lub w dniu podjęcia przesyłki, celem potwierdzenia realizacji usługi.Odbiór palety nie odbędzie się do momentu, aż konkretna data i godzina zostanie uzgodniona pomiędzy klientem a firmą kurierską. Niemniej, ze względu na nieprzewidywalne czynniki związane z działalnością firmy kurierskiej, podjęcia mogą mieć miejsce przed lub po podanym czasie. W rzadkich przypadkach, ze względu na nieprzewidziane okoliczności, kurier może podjąć przesyłkę w ciągu następnegp dnia roboczego.

Jeśli kierowca wybranej firmy kurierskiej nie stawi się do podjęcia palety w wyznaczonym czasie, klient, zgodnie z niniejszymi Warunkami, zobowiązuje się natychmiast poinformować Eurosender o tym fakcie, tak, aby Eurosender mógł ustalić z firmą kurierską drugą próbę podjęcia.

Paleta musi być gotowa do transportu w chwili, gdy kierowca wybranej firmy kurierskiej stawi się po jej odbiór. Oznacza to, że wszystkie przedmioty, które mają być przetransportowane, muszą być umieszczone na palecie i zabezpieczone do transportu. Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie palety we własnym zakresie. W niektórych krajach, Eurosender może pomóc w organizacji palety wraz z wybraną firmą logistyczną. W takich przypadkach, Klient musi wyrazić chęć skorzystania z takiej usługi zanim podjęcie przesyłki zostanie potwierdzone i zlecone firmie logistycznej.

W momencie podjęcia przesyłki lub gdy trafi ona do magazynu, kierowca wybranej firmy kurierskiej przyklei etykietę identyfikacyjną na paletę.

 

7. Dostawa

Klient jest zobowiązany do podania kompletnego i dokładnego adresu dostawy paczki, walizki lub palety, oraz wszelkich innych istotnych informacji ułatwiających dostawę. Dane adresowe powinny zmieścić się w wyznaczonym polu na stronie internetowej podczas składania zamówienia; nie powinny być zawarte w polu “Uwagi”. W przeciwnym razie, firma kurierska może nie otrzymać kompletnej informacji potrzebnej do pomyślnej dostawy przesyłki. Doręczenie przesyłki kurierowi powinno się odbyć w łatwo dostępnym miejscu – kierowca wybranej firmy kurierskiej musi być w stanie zaparkować samochód co najmniej dwadzieścia pięć (25) metrów od wskazanego punktu dostawy. Usługa od drzwi do drzwi oznacza, że kurier pojawi się pod głównym wejściem do budynku. Kierowca wybranej firmy kurierskiej nie jest zobowiązany do podjęcia lub dostarczenia paczki, walizki lub palety pod same drzwi – na przykład gdy mieszkanie znajduje się na piętrze.

W dniu doręczenia przesyłki, odbiorca powinien być obecny pod adresem dostawy w godzinach między 9:00 a 18:00 (jeżeli wybrano opcję “Selection” lub “Flexi”) bądź w czasie bezpośrednio uzgodnionym z firmą kurierską jeśli przedmiotem przesyłki jest paleta. Odbiorca może również upoważnić inną osobę do odbioru przesyłki w jego imieniu. W niektórych przypadkach możliwa jest dostawa pod alternatywny adres.

Poprzez wskazanie adresu dostawy w procesie zamawiania, klient jest pewien, że jest to standardowy adres, dostępny publicznie, pod którym przesyłki są regularnie odbierane. Wskazanie zbyt ogólnego adresu (np. portu) może skutkować nieudaną dostawą. W takim przypadku, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy na koszt klienta. W przypadku nowych budynków – akceptując niniejsze Warunki klient potwierdza, że adres jest już znany firmom kurierskim oraz, że klient już otrzymał przesyłkę na ten adres w przeszłości.

Jeżeli z jakiegoś powodu doręczenie nie powiedzie się w zaplanowanym dniu, nie z winy firmy kurierskiej (np. ponieważ osoba wyznaczona do odbioru przesyłki nie była obecna pod wskazanym adresem), w większości przypadków, w zależności od kraju dostarczenia przesyłki, następna próba doręczenia odbędzie się w ciągu kilku najbliższych dni roboczych. W przypadku nieobecności klienta, doręczenie zostanie uznane za pomyślne, jeśli zostanie podpisane przez jakąkolwiek osobę obecną pod adresem dostawy, która jest gotowa odebrać przesyłkę; chyba, że pojawią się wątpliwości dotyczące prawa danej osoby do odebrania przesyłki. Kurier nie ma obowiązku od sprawdzenia tożsamości takiej osoby (np. na podstawie dowodu osobistego).

Kurier ma prawo dostarczyć paczkę, walizkę lub paletę pod alternatywny adres (sąsiedni adres, pobliski urząd pocztowy lub punkt dostawy). W tym przypadku, kurier zostawi awizo pod adresem dostawy z informacją dotyczącą miejsca pozostawienia przesyłki do odbioru. Jeśli paczka, walizka lub paleta nie zostanie odebrana w ciągu siedmiu (7) dni od pierwszej próby doręczenia, firma kurierska zastrzega sobie prawo do zwrotu przesyłki na adres podjęcia na koszt klienta. Zgodnie z niniejszymi Warunkami, wszelkimi dodatkowymi kosztami zostanie obciążony klient, a Eurosender zastrzega sobie prawo do pobrania środków z karty kredytowej użytej podczas składania zamówienia.

Eurosender nie gwarantuje doręczenia przesyłki na inny adres niż pierwotnie wskazano w momencie zamawiania usługi na stronie internetowej Eurosender.com. W przypadku, gdy klient skoryguje adres we właściwym czasie, nowy adres zostanie przekazany firmie kurierskiej i będzie użyty jako adres dostawy w ramach niniejszych Warunków. Wszelkie dodatkowe koszty przekierowywania są ponoszone wyłącznie przez klienta.

Wszelkie uszkodzenia przesyłki muszą być zgłoszone w momencie dostawy poprzez wypełnienie protokołu szkody wspólnie z kierowcą lub poprzez podpisanie dowodu odbioru z zastrzeżeniami. W przeciwnym razie, wybrana firma kurierska lub firma ubezpieczeniowa może odrzucić wszelkie roszczenia o odszkodowanie.

Zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, doręczenie jest uważane za pomyślne, jeżeli:

 • przesyłka zostanie przekazana komukolwiek, kto znajduje się pod adresem dostawy i złoży cyfrowy bądź odręczny podpis – w tym sąsiedzi i osoby obecne we wskazanym miejscu;
 • przesyłka jest doręczona pod alternatywny adres;
 • po kilkukrotnych nieudanych próbach doręczenia na adres dostawy, przesyłka jest pozostawiona w jednym z magazynów wybranej firmy kurierskiej, który jest w pobliżu pierwotnie wskazanego adresu dostawy;
 • kurier pozostawił zawiadomienie o dostarczeniu przesyłki do osoby kontaktowej, bądź informacja ta jest wyświetlana przez narzędzie śledzenia przesyłki za pośrednictwem Internetu;
 • przesyłka jest doręczona na adres dostawy osobie, która fałszywie przedstawia się jako odbiorca; lub,
 • przesyłka jest zwrócona na adres jej podjęcia po upływie terminu, do którego dopuszczalne jest przechowywanie przesyłki w magazynie firmy kurierskiej.

Jeśli tylko dostawa przesyłki zostanie uznana za skuteczną, Eurosender oraz wybrana firma kurierska są zwolnione z odpowiedzialności za jej transport.

 

8. Opóźnienia i odpowiedzialność w przypadku opóźnienia

Czasy dostawy są przybliżone i nie są gwarantowane. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, klient jest tego świadomy i wyraża zgodę, iż wiele zewnętrznych okoliczności może być przyczyną opóźnień w podjęciu lub doręczeniu przesyłki.

W przypadku opóźnień, Eurosender w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane opóźnieniem, i nie jest zobowiązany do poniesienia żadnych kosztów i rozliczeń związanych z opóźnieniem. Eurosender nie jest zobowiązany do zrekompensowania strat klientom zaistniałych w wyniku opóźnienia.

 

9. Odpowiedzialność za utraty i uszkodzenia paczek

Eurosender zarządza platformą internetową dla zamówień usług kurierskich i z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia paczki, walizki lub palety, czy jakiegokolwiek przedmiotu stanowiącego zawartość przesyłki. Eurosender współpracuje jedynie z renomowanymi firmami świadczącymi wysokiej jakości usługi kurierskie, zatem szkody i / lub straty należą do rzadkości.

Firma kurierska jest odpowiedzialna za podjęcie, transport i dostawę wszystkich przesyłek, zamówionych przez portal Eurosender.com.

Klient musi mieć świadomość, że pomimo środków ostrożności podjętych przez dostawców usług kurierskich, paczki, walizki lub palety są rozładowywane, sortowane i podlegają obsłudze mechanicznej – dlatego w celu uniknięcia uszkodzeń i strat muszą być odpowiednio opakowane.

Paczki, walizki lub palety są pod opieką firm kurierskich od momentu podjęcia do czasu dostawy.

 

10. Ubezpieczenia, reklamacje, skargi oraz przedmioty zakazane

10.1 Ubezpieczenie, odpowiedzialność i zakres ubezpieczenia

Eurosender działa jako komisant, a nie jako spedytor, zatem ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór dostawców usług kurierskich, a za wykonanie przewozu.

Eurosender nie działa jako firma ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie przesyłek nie leży w zakresie usług oferowanych przez Eurosender; jest natomiast oferowane przez firmy kurierskie bezpośrednio lub przez firmy ubezpieczeniowe na podstawie umów z dostawcami usług kurierskich bądź umów z Eurosender. Stąd, warunki firm ubezpieczeniowych, takich jak Lloyds i Ergo lub dostawców usług kurierskich, takich jak GLS, DPD i DHL, mają zastosowanie we wszystkich sprawach odnoszących się do ubezpieczenia przesyłek zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Wszystkie zamówienia na transport paczek lub walizek złożone przez stronę internetową Eurosender.com w ramach usługi “Selection” lub “Najbliższa możliwa data podjęcia” są objęte ubezpieczeniem zapewnionym przez wybranego dostawcę usług kurierskich lub firmę ubezpieczeniową do maksymalnej wartości dwustu (200) euro. Opłata ubezpieczeniowa jest już zawarta w cenie standardowej usługi przewozu. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki. Nie obejmuje ono kosztów transportu zagubionych lub uszkodzonych przesyłek.

Wszystkie zlecenia na przewożenie palet i ładunków są ubezpieczone zgodnie z postanowieniami Konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym towarów (CMR).

Jeżeli przesyłka zawiera przedmioty o większej wartości w niż maksymalna wartość ubezpieczenia, użytkownik jest zobowiązany do zakupu dodatkowego ubezpieczenia bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dodatkowe ubezpieczenie musi być zakupione w w trakcie składania zamówienia, a jego koszt jest wyliczony zgodnie z cennikiem wybranej firmy kurierskiej lub ubezpieczeniowej. By zakupić dodatkowe ubezpieczenie, użytkownik musi zaakceptować warunki dotyczące odpowiedniej polisy, mianowicie otwartej polisy ubezpieczeniowej mienia w transporcie (DTV Cargo Policy Open), i polisy typu all risks (DTV Cargo Policy All Risks), a także klauzulę zrzeczenia się odpowiedzialności za odliczenie kwoty od ubezpieczenia oferowanego przez firmę ERGO Versicherung AG.

Na życzenie klienta, Eurosender zrzeka się wszelkich roszczeń i praw wynikających z transakcji zawieranych w imieniu własnym lub na rachunek klienta, w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności wybranej firmy kurierskich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług kurierskich. Wówczas klient jest samodzielnie zobowiązany do odzyskania lub egzekwowania roszczeń i praw w stosunku do firmy kurierskiej.

W przypadku utraty przesyłki, Eurosender oferuje wsparcie klienta w składaniu skarg do wybranego firmy kurierskiej. Jednak decyzja o dopuszczalności roszczeń z tytułu ubezpieczenia leży wyłącznie w gestii firmy kurierskiej lub firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie nie ma zastosowania w przypadku:

 • niewłaściwego opakowania przesyłki;
 • przesyłek nietypowych;
 • przesyłek, dla których nasze usługi nie są zalecane (jak widać w sekcji 10.4) bez wcześniejszego powiadomienia firmy Eurosender;
 • wysyłki urządzeń elektronicznych (takich jak telewizory, telefony komórkowe, komputery i inny sprzęt elektroniczny) bez oryginalnego opakowania; w przypadku zgubienia przesyłki, aby móc skorzystać z ubezpieczenia, musza zostać dostarczone zdjęcia urzadzenia w oryginalnym opakowaniu;
 • przesyłek, których doręczenie zostanie uznane za skuteczne zgodnie z § 7 niniejszych Warunków;
 • Ubrania od projektantów i robione na zamówienie. Przy ubraniach z zasady może zostać wypłacone odszkodowanie do €200.
 • W przypadku korzystania z opcji “Selection” lub “Najszybsze możliwe podjęcie” i w przypadku gdy paczka zawiera przedmioty o wartości powyżej €5000, maksymalny zwrot z ubezpieczenia wynosi €1000.
 • Roszczenia, które nie sa poparte dowodami świadczącymi o prawdziwej wartości przedmiotów. Akceptowalnym dowodem jest wyłącznie faktura (stawka VAT oraz amortyzacja zostaną odjęte od oryginalnej ceny).
 • zamienionych paczek, na skutek niewłaściwego przytwierdzenia etykiet do różnych paczek;
 • szkód, które powstały w wyniku terroryzmu oraz katastrof naturalnych;
 • gdy klient nie przedstawił wystarczających dowodów (fotografii lub pisemnego oświadczenia), które wskazują na idealny stan paczki przed jej podjęciem; lub,
 • jeśli użytkownik naruszył niniejsze Warunki w jakikolwiek sposób.

Firmy kurierskie, z którymi współpracuje Eurosender, nie obsługują paczek noszących znak, napis lub etykietę wskazującą na ich delikatną albo kruchą zawartość, lub zawierają instrukcję na temat uważnego obchodzenia się z przesyłką, czy traktowania jej ze specjalną ostrożnością. Etykiety “Fragile” czy “Handle with care” w żaden sposób nie zwalniają nadawcy z obowiązku dokładnego pakowania przedmiotów i właściwego przygotowania ich do wysyłki, i nie zapewniają im odpowiedniej ochrony. Wybrana firma kurierska oraz firma Eurosender nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za paczki, które zostaną uszkodzone lub utracone pomimo posiadania etykiety “Fragile” lub “Handle with care”.

Kierowca danej firmy kurierskiej może odmówić podjęcia paczek, które są nieprzygotowane do transportu (są zbyt ciężkie, zbyt duże, czy nieodpowiednio zapakowane), ale nie jest on zobowiązany do kontroli poprawności opakowania lub zawartości paczek. Oznacza to, że kierowca wybranej firmy kurierskiej może podjąć przesyłkę, nawet jeśli nie jest ona zapakowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszych Warunków Ogólnych, lub zawiera ona przedmioty zabronione. W takim przypadku, wszystkie dodatkowe koszty związane z wysyłką towarów o nieodpowiednim opakowaniu lub przedmiotów zabronionych będą ponoszone wyłącznie przez klienta. Ponadto, w przypadku zakupu dodatkowego ubezpieczenia, nie obejmie ono tychże przedmiotów.

Eurosender lub wybrana firma kurierska nie są zobowiązane do sprawdzenia komentarzy dodanych przez klienta w trakcie procesu składania zamówienia na stronie internetowej. Nawet jeśli klient wspomniał, że wysyłane przedmioty mogą nie spełniać wymogów, zamówienie wciąż może zostać przekazane do realizacji danej firmie kurierskiej. Pomimo tego, że klient poinformował o tym fakcie pozostawiając komentarz na stronie zamówienia, wszystkie dodatkowe koszty związane z transportem przedmiotów, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, będą ponoszone wyłącznie przez klienta. Ponadto, w przypadku zakupu dodatkowego ubezpieczenia, nie obejmie ono tychże przedmiotów. Jeśli klient nie otrzyma pisemnego potwierdzenia od przedstawiciela handlowego Eurosender, działu obsługi klienta lub przedstawiciela ds. reklamacji, każde powiadomienie od klienta nie będzie stanowiło faktu, że Eurosender lub wyznaczona firma kurierska zaakceptowała przejęcie odpowiedzialności za wysyłkę zakazanego przedmiotu.

Eurosender nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, utraty lub opóźnienia w podjęciu, transporcie lub dostawie, a także za wszelkie inne szkody lub koszty, wynikające z usług kurierskich zamówionych przez Eurosender.com. Eurosender nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, pochodzących z któregokolwiek z punktów wymienionych i opisanych powyżej.

10.2 Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty

W przypadku utraty paczki, Eurosender oferuje wsparcie w złożeniu skargi u wybranego dostawcy usług kurierskich. Jednakże, decyzja o dopuszczalności skargi i przyznaniu zwrotu pieniędzy leży wyłącznie w gestii firmy kurierskiej lub firmy ubezpieczeniowej.

W przypadku uszkodzenia lub utraty paczki, walizki lub palety, sytuacja musi być natychmiast zgłoszona przez osobę odbierającą przesyłkę od kierowcy firmy kurierskiej w momencie jej doręczenia. Wszelkie uszkodzenia przesyłki muszą być zgłoszone w momencie dostawy poprzez wypełnienie protokołu szkody wspólnie z kierowcą lub poprzez podpisanie dowodu odbioru z zastrzeżeniami. W przeciwnym razie, wybrana firma kurierska lub firma ubezpieczeniowa może odrzucić wszelkie roszczenia o odszkodowanie.

W celu rozpoczęcia procedury dochodzenia roszczeń wobec firmy kurierskiej za szkody lub straty, Eurosender powinien otrzymać informacje określone w niniejszym paragrafie na adres email claims@eurosender.com.

W celu zapewnienia, iż ubezpieczenie będzie obowiązywało, klient musi czynnie śledzić stan przesyłki paczki, walizki lub palety przez dostępne narzędzia online. Jeśli status śledzenia przesyłki pozostaje bez zmian przez siedem (7) dni, klient jest zobowiązany do kontaktu z firmą Eurosender w ciągu dwóch (2) dni roboczych po upływie siedmiu (7) dni, celem rozpoczęcia procedury jej odszukania.

Jeśli paczka, walizka lub paleta nie zostanie dostarczona w terminie pięciu (5) dni od przewidywanego terminu dostawy, klient musi niezwłocznie powiadomić Eurosender na piśmie, przesyłając na adres email help@eurosender.com następujące informacje:

 1. Wykaz zawartości przesyłki i jej wartości;
 2. Zewnętrzny opis przesyłki;
 3. Informacje o sposobie zapakowania przesyłki;
 4. Kopię potwierdzenia zlecenia przesyłki; oraz,
 5. Kopię potwierdzenia odbioru przesyłki od osoby obecnej pod adresem podjęcia.

Jeśli paczka, paleta lub walizka zostanie dostarczona jako uszkodzona, klient nie powinien odebrać przesyłki bezwarunkowo. Wręcz przeciwnie – klient, wraz z kierowcą wybranej firmy kurierskiej, powinien spisać protokół szkody dotyczący otrzymanej przesyłki, zawierający zdjęcia i szczegółowy opis uszkodzenia. Dokument ten musi być podpisany przez kierowcę i przez klienta. Ponadto, klient musi poinformować Eurosender na piśmie w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania uszkodzonej przesyłki, dołączając następujące informacje:

 1. Dokument podpisany przez kierowcę i klienta;
 2. Zdjęcia wyraźnie świadczące o uszkodzeniu (klient musi dostarczyć fotografię przesyłki i przedmiotów przed i po podjęciu, które wyraźnie wskazują na to, iż uszkodzenie paczki lub poszczególnych przedmiotów nastąpiło podczas lub w związku z transportem)
 3. Wykaz zawartości przesyłki i jej wartości;
 4. Adres, pod którym kurier może sprawdzić i, jeśli to konieczne, dostarczyć uszkodzone przedmioty;
 5. Kopię potwierdzenia zlecenia przesyłki.

Jeśli klient nie powiadomi należycie firmy Eurosender lub nie prześle wszystkich wymaganych dokumentów na adres claims@eurosender.com,uszkodzenie przesyłki będzie traktowane jako niezgłoszone.

W przypadku uszkodzenia przesyłki, klient jest zobowiązany do przechowywania paczki, walizki lub palety w stanie, w którym została ona dostarczona, a także ponieść wszelkie koszty z tym związane, aż do zakończenia procedury roszczenia. Jeśli paczka została uszkodzona na zewnątrz, klient powinien zrobić zdjęcie paczki przed wyjęciem z niej przedmiotów.

W przypadku, gdy klient zauważy brak niektórych przedmiotów w jego przesyłce w momencie jej dostarczenia, procedura reklamacyjna może zostać wszczęta. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, klient powinien przesłać firmie Eurosender taką samą dokumentację, jak w przypadku przesyłki uszkodzonej – w tym fotografie paczki przed podjęciem i po jej doręczeniu, wyraźnie wskazujące na otwarcie lub uszkodzenie przesyłki podczas transportu, które wpłynęło na jej brakującą zawartość.

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających uszkodzenie przesyłki, Eurosender w imieniu klienta wysyła do wybranej firmy kurierskiej wniosek o odszkodowanie, wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi przez klienta. Jednakże, ostateczna decyzja o dopuszczalności roszczeń z tytułu ubezpieczenia leży wyłącznie w gestii firmy kurierskiej lub firmy Eurosender. Firmy logistyczne lub firmy ubezpieczeniowe, które posiadają wiążące umowy z Eurosender i partnerskimi firmami kurierskimi, mogą ustosunkować się do danego wniosku w czasie do dwóch (2) miesięcy.

Roszczenia są zawsze rozpatrywane przez daną firmę kurierską w pierwszej kolejności. Jeśli firma kurierska zdecyduje się na odrzucenie roszczenia, firma ubezpieczeniowa również ma wyłączne prawo do jego odrzucenia. Dana firma kurierska oraz firma ubezpieczeniowa weryfikują każdy przypadek i decydują o wysokości zwrotu, który ma zostać przyznany na podstawie dowodów przedstawionych przez klienta, zgodnie z ich regulaminami i wewnętrznymi procedurami. Decydując o zwrocie kosztów z tytułu zakupionego ubezpieczenia, firma kurierska i firma ubezpieczeniowa biorą pod uwagę zakres szkód (czy przedmiot może, lub nie, nadal być użytkowany). Koszt związany z amortyzacją również może być odliczony, jeśli uszkodzone przedmioty nie są nowe. VAT i koszty przesyłki (jeśli uwzględnione na fakturze potwierdzającej wartość przedmiotów) nie są zwracane.

Eurosender zastrzega sobie prawo, w każdym momencie i bez konieczności udzielania wyjaśnień, na nieprzyjęcie lub odrzucenie wniosku z powodu niepełnych, mylących, sprzecznych lub nieprawdziwych danych otrzymanych od klienta. W takim wypadku Eurosender nie uzna żadnych dalszych rozszczeń ze strony klienta lub osób trzecich działających w jego imieniu.

10.3 Procedura reklamacyjna dotycząca usług świadczonych przez Eurosender

Eurosender działa w roli komisanta, a nie spedytora, zarządzając systemem zamawiania usług kurierskich on-line. Eurosender ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór dostawców usług kurierskich, a nie za transport przesyłki. Stąd też, gry klient ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Eurosender jako komisanta, klient powinien rozpocząć procedurę reklamacyjną.

W celu rozpoczęcia wewnętrznej procedury reklamacyjnej, klient powinien poinformować Eurosender na piśmie poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Eurosender SARL, Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana, Słowenia, dołączając następujące dokumenty:

 1. Szczegółowy opis reklamacji;
 2. Nazwisko lub nazwiska osób z firmy Eurosender, z którymi klient był w kontakcie;
 3. Kopię e-maila z potwierdzeniem zamówienia; oraz,
 4. Kopię całej korespondencji między klientem a zespołem Eurosender.

Jeśli klient nie powiadomi należycie firmy Eurosender lub nie prześle wszystkich wymaganych dokumentów listem poleconym, procedura reklamacyjna nie zostanie wszczęta.

Po otrzymaniu kompletnej skargi, Eurosender przekaże sprawę do Komisji Skarg i Reklamacji, która zapozna się z przesłaną dokumentacją. Komisja Skarg i Reklamacji Eurosender wyśle klientowi odpowiedź dotyczącą zgłoszonej reklamacji w terminie trzydziestu (30) dni od daty jej otrzymania.

10.4 Zabronione przedmioty

Wraz z przyjęciem niniejszych Warunków, klient przyjmuje do wiadomości poniższą listę przedmiotów zakazanych i zobowiązuje się, że nie będzie wysyłać żadnych z przedmiotów z tej listy lub jakiegokolwiek przedmiotu, który jest zabroniony przez regulamin wybranej firmy kurierskiej lub prawo kraju, w którym znajduje się adres podjęcia lub doręczenia.

Klient zgadza się nie wysyłać przedmiotów skradzionych lub niedopuszczonych do swobodnego obrotu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Eurosender zakazuje wysyłania biżuterii, złota, antyków, obrazów, szczątków lub narządów ludzkich oraz zwierzęcych, dzieł sztuki, zwierząt, szkła i porcelany. Jeśli klient zdecyduje się wysłać jakikolwiek z zakazanych przedmiotów, poniesie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty z tym związane.

Wśród zakazanych przedmiotów, znajdują się także wszelkie substancje niebezpieczne i wymagające specjalnych zezwoleń na transport, specjalnego traktowania lub określonej dokumentacji.

Przykłady zakazanych przedmiotów:

 • zwierzęta i produkty i szczątki zwierzęce;
 • broń i amunicja;
 • substancje i przedmioty niebezpieczne;
 • kwiaty i inne rośliny;
 • ludzkie szczątki i urny pogrzebowe;
 • przedmioty nielegalne;
 • próbki medyczne;
 • obiekty, które wymagają środowiska o kontrolowanej temperaturze;
 • pornografia;
 • leki na receptę i inne produkty farmaceutyczne;
 • tytoń oraz alkohol;
 • żywność (również w postaci płynnej);
 • aerozole i perfumy;
 • obiekty o wysokiej wartości;
 • przedmioty o wartości sentymentalnej; a także,
 • Dokumenty, gotówka, karty kredytowe, vouchery i bilety;
 • Metale wartościowe, biżuteria, zegarki, kamienie drogocenne, perły, futra, dywany, zegary, antyki, dzieła sztuki;
 • inne delikatne przedmioty;
 • przedmioty, które mogą uszkodzić inne przesyłki podczas transportu;
 • w przypadku transportu lotniczego: wszystkie litowo-jonowe oraz litowo-metalowe przesyłki, czy towary zakazane zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 roku oraz przepisami z nim związanymi, które mogą ulec zmianie; oraz
 • przesyłki, które byłyby objęte przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Wybrana firma kurierska ma prawo do odmowy obsługi przesyłek, których zawartość jest niebezpieczna albo szkodliwa, lub może spowodować pojawienie się robactwa lub innych szkodników, albo może uszkodzić lub zanieczyścić inne przesyłki. Jeśli takie paczki zostaną przekazane kurierowi, firma kurierska zastrzega sobie prawo do usunięcia lub rozwiązania problemu z przesyłką w dowolny sposób, na koszt klienta, bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie. W takim przypadku, klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub utratę spowodowaną niefortunną przesyłką i zwalnia firmę kurierską i/lub Eurosender z wszelkich kar, roszczeń, uszkodzeń, kosztów i wydatków związanych z jej transportem, a przesyłka ta zostanie potraktowana w taki sposób, jaki dana firma lub osoba, która w danym czasie ma z nią do czynienia, uważa za odpowiedni.

 

11. Usługa ekspresowa i trasy globalne

Klient może zarezerwować usługę ekspresową w celu wysyłki kopert, paczek i palet w krajach członkowskich UE i poza nimi.

11.1 Waga i wymiary

Żadna paczka nie może przekraczać następującej wagi i wymiarów:

 • Maksymalna waga: 70 kg
 • Maksymalne wymiary: 120 x 80 x 80 cm
 • Maksymalna łączna waga przesyłki: 3 000 kg

Jeśli paczka przekroczy maksymalną wagę i / lub wymiary, klient zostanie obciążony dodatkową opłatą za wysyłkę.

Żadna paleta nie może przekraczać następującej wagi i wymiarów:

 • Maksymalna waga: 1 000 kg
 • Maksymalne wymiary: 120 x 80 x 80 cm
 • Maksymalna liczba palet: 10

to wymiary bezwzględne. Jeśli paleta przekroczy maksymalną wagę i / lub wymiary, przesyłka nie zostanie wysłana, a klientowi nie przysługuje zwrot kosztów. Wszystkie ceny są oferowane dla palet sztaplowanych. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za wysyłkę palet niepakowanych w stosy.

11.2 Wysyłka kopert

Klient może wysyłać dokumenty i dowody osobiste, jeśli korzysta z koperty w ekspresowej usłudze wysyłkowej. W przypadku zakupu opcji ekspresowej wysyłki koperty klient będzie miał możliwość wykupienia rozszerzonej odpowiedzialności firmy kurierskiej w wysokości do 400 EUR za przesyłkę, a żadne dodatkowe ubezpieczenie nie będzie możliwe.

 • Maksymalna waga: do 500 g na kopertę, do 2 kg na przesyłkę
 • Maksymalne wymiary: 35 x 28 x 1 cm

11.3 Procedura celna i dokumentacja

W przypadku, gdy trasa wybrana przez klienta obejmuje kraj, który w chwili złożenia zamówienia nie jest członkiem Unii Europejskiej, klient jest świadomy i daje zgodę na to, że:

Nadawca jest odpowiedzialny za dostarczenie oryginału lub kopii oryginalnej faktury handlowej lub innego dokumentu wymaganego przez firmę kurierską i / lub organy celne. Jeżeli jakikolwiek organ celny potrzebuje dodatkowej dokumentacji w celu potwierdzenia zgłoszenia przywozowego / wywozowego, odpowiedzialność za nadanie wymaganej dokumentacji na własny koszt spoczywa na nadawcy. Jeśli klient wysyła przedmioty niekomercyjne, do celów procedury celnej można wykorzystać dokument proforma jako dowód wartości. Jeśli wysyłane są jakiekolwiek dokumenty i / lub drukowane papiery, czasopisma, rękopisy itp., Zwykle nie są wymagane oryginalne faktury.

Oryginał lub kopia oryginalnej faktury handlowej nie powinny zawierać podatku VAT w rozliczeniu ceny.

Kurier może odmówić odbioru, a nawet zwrócić paczkę z powrotem do nadawcy, nakładając dodatkowe koszty, za które klient ponosi wyłączną odpowiedzialność, w przypadku gdy wymagana dokumentacja nie zostanie dostarczona lub nie będzie zgodna z przepisami.

Spedytor zaświadcza, że wszystkie przedstawione oświadczenia i informacje dotyczące wywozu i importu przesyłki będą prawdziwe i poprawne oraz przyjmuje do wiadomości, że w przypadku złożenia nieprawdziwych lub fałszywych oświadczeń dotyczących przesyłki lub którejkolwiek z jej treści, roszczenie cywilne i / lub postępowanie karne, za które mogą zostać nałożone kary przepadku i sprzedaży przesyłki.

W zakresie, w jakim możemy dobrowolnie pomóc klientowi w dopełnieniu wymaganych formalności celnych i innych formalności, taka pomoc zostanie udzielona na wyłączne ryzyko klienta. Klient zgadza się wypłacić nam ewentualne odszkodowanie i zabezpieczyć nas przed wszelkimi wniesionymi przeciwko nam roszczeniami, wynikającymi z dostarczonych nam informacji oraz wszelkimi kosztami, które poniesiemy w związku z tym oraz pokryć wszelkie opłaty administracyjne, którymi możemy obciążyć klienta za świadczenie usług opisanych w ten warunek.

Naliczone zostaną wszelkie opłaty celne, podatki (w tym między innymi podatek VAT, jeśli dotyczy), kary, opłaty za składowanie lub inne wydatki poniesione przez Eurosender w wyniku działań organów celnych lub innych organów rządowych lub niedostarczenia odpowiedniej dokumentacji przez nadawcę lub odbiorcę do klienta lub odbiorcy przesyłki. W przypadku, gdy Eurosender zdecyduje się obciążyć odbiorcę, a odbiorca odmówi zapłaty poniesionych opłat, klient zgadza się zapłacić nam wraz z naszą prowizją za związane z tym opłaty administracyjne, a także wszelkie dodatkowe koszty, które poniesiemy.

Nadawca potwierdza, że zawartość przesyłki nie jest ograniczona przez IATA, ICAO, IMDG lub ADR i nie są to przedmioty zabronione, a jeśli tak, klient jest zobowiązany do poinformowania Eurosender przed odbiorem. Firma kurierska może również jednostronnie odrzucić każdy inny przedmiot, który nie może być przewożony bezpiecznie lub legalnie.

Firma kurierska dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć wszystkie formalności związane z odprawą celną przesyłki, ale nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, straty lub szkody spowodowane ingerencją celników lub innych organów rządowych.

11.4 Odbiór i dostawa

Kurier może odmówić odbioru przesyłki w przypadku, gdy usługa nie może być świadczona z jakiegokolwiek powodu, który jest poza kontrolą firmy kurierskiej, takiego jak odległe lokalizacje lub sankcje nałożone na kraj odbioru (embargo).

Będą dwie próby dostawy. Przesyłek nie można dostarczyć do skrzynek pocztowych. Przesyłki są dostarczane na adres odbiorcy podany przez klienta, ale niekoniecznie osobiście do wskazanego odbiorcy. Odbiorca może zostać powiadomiony o zbliżającej się lub nieodebranej dostawie. Odbiorcy mogą zostać zaoferowane alternatywne opcje dostawy, takie jak dostawa w innym dniu, bez wymaganego podpisu, przekierowanie paczki lub odbiór w najbliższym punkcie serwisowym. Mogą obowiązywać opłaty za zmianę adresu dostawy.

Jeżeli przesyłka zostanie uznana za niedopuszczalną, cło wyniosło więcej niż zapłacono, odbiorca nie może zostać w rozsądny sposób zidentyfikowany lub zlokalizowany lub odbiorca odmawia dostawy lub uiszczenia opłat celnych lub innych opłat za wysyłkę, firma kurierska podejmie uzasadnione starania, aby zwrócić przesyłkę do nadawcy na koszt klienta, w przeciwnym razie przesyłka może zostać wydana, zutylizowana lub sprzedana bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec klienta. Firma kurierska może zniszczyć każdą przesyłkę, której jakikolwiek przepis zabrania powrotu do nadawcy, a także każdą przesyłkę przedmiotów zabronionych.

11.5 Ubezpieczenie

Firma kurierska odpowiada za każdą przesyłkę zgodnie z Konwencją o międzynarodowym kontrakcie drogowym (CMR), Konwencją montrealską lub Konwencją warszawską, jeśli dotyczy.

Klient może wykupić dodatkową opcję ubezpieczenia za dodatkową opłatą. Przesyłka będzie ubezpieczona na kwotę zadeklarowaną przez klienta w procesie zamawiania, ograniczoną do maksymalnej możliwej ochrony ubezpieczeniowej wynoszącej 500 000 EUR na przesyłkę.

 

12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

O ile prawo obowiązujące w kraju, w którym klient ma miejsce zamieszkania, nie określa inaczej:

 • niniejsze warunki ogólne oraz umowy do których mają zastosowanie niniejsze warunki, będą interpretowane w świetle prawa luksemburskiego;
 • wszelkie możliwe spory wynikające z niniejszych warunków ogólnych lub umów, których dotyczą niniejsze warunki, zostaną rozstrzygnięte przez sądy w Luksemburgu; i,
 • w przypadku różnic w znaczeniu między tłumaczeniami niniejszych warunków, tekst pierwotnie napisany w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Polityka prywatności

EUROSENDER SARL, rue d’Epernay, L-1490, Luxembourg („Eurosender” lub „My”), jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Twojej prywatności, jako że uznajemy ochronę danych za podstawę budowy zaufania w długofalowych relacjach.

Ta polityka (wraz z naszymi Warunkami Ogólnymi oraz wszelkimi innymi dokumentami, które odnoszą się do niej) określa zasady, na podstawie których wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które Ty przekazujesz nam, będą przez nas przetwarzane. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych zasad, tak aby zrozumieć nasze stanowisko i stosowane wobec Twoich danych osobowych praktyki, a także to, w jaki sposób są one przetwarzane. Składając zamówienie lub otwierając konto B2B na https://www.eurosender.com/, użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Ponadto użytkownik oświadcza, że wszystkie osoby, których dane osobowe są nam przez niego przekazane w odniesieniu do złożonego zamówienia lub założonego konta, zapoznali się z tą polityką – a zatem przyjmują i zgadzają się na praktyki w niej opisane oraz są gotowi, na żądanie Komisarza ds. informacji, wyrazić zgodę i akceptację niniejszych zasad na piśmie.

Dla celów Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa), administratorem danych jest Eurosender.

 

Informacje, które możemy od ciebie zebrać

Możemy zebrać oraz przetworzyć następujące dane osobowe:

Przekazywane przez Ciebie informacje

Możesz przekazać nam informacje poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie https://www.eurosender.com/ (Nasza strona) lub kontaktując się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji, w celu korzystania z naszego serwisu, subskrypcji w naszym serwisie, składania zamówień na naszej stronie, a także w ramach innych działań powszechnie wykonywanych na naszej stronie oraz gdy zgłaszasz jakikolwiek problem w funkcjonowaniu naszej strony. Informacje, które możesz nam przekazać to:

 • Informacje o kliencie: Twoje imię i nazwisko (lub nazwa firmy oraz nazwisko osoby działającej w jej imieniu), numer VAT, adres, numer telefonu, informacje płatnicze i dotyczące karty kredytowej,
 • Informacje związane z podjęciem przesyłki (imię i nazwisko osoby przekazującej przesyłkę, numer telefonu, adres podjęcia),
 • Informacje związane z doręczeniem przesyłki (imię i nazwisko osoby odbierającej przesyłkę, numer telefonu, adres doręczenia), a także
 • Informacje związane z potwierdzeniem zamówienia (adres e-mail).
 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. Możemy również otrzymać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z innych oferowanych przez nasz usług lub jeśli Twoje dane widnieją w rejestrach publicznych. Współpracujemy ściśle z osobami trzecimi (np. kurierami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami, agencjami reklamowymi, agencjami analitycznymi, serwisami wyszukującymi, agencjami informacji kredytowej) i możemy otrzymać informacje o Tobie także od nich.

Informacje, które zbieramy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych usług

Zbieramy o Tobie informacje, kiedy korzystasz z usług Eurosender, również wtedy, gdy przeglądasz nasze strony.

 • Korzystanie z usług: Śledzimy pewne informacje o Tobie, kiedy odwiedzasz i korzystasz z naszych usług. W tym informacje o funkcjonalnościach, z których korzystasz, usługach, które wybierasz, wybieranych opcjach płatności, często odwiedzanych adresach oraz linkach, na które klikasz.
 • Ciasteczka i inne technologie: używamy ich w celu zapewnienia funkcjonalności i rozpoznaniu Cię, kiedy korzystasz z naszych usług.

Informacje pozyskiwane z innych źródeł

Możemy otrzymywać informacje, kiedy korzystasz z innych naszych serwisów lub z publicznych baz danych. Współpracujemy też blisko ze stronami trzecimi (w tym, między innymi, z kurierami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, podmiotami zajmującymi się analizą, podmiotami zajmującymi się informacjami o wyszukiwaniu, biurami informacji kredytowych) i możemy od nich otrzymywać informacje o Tobie.

 

Okres przechowywania zebranych informacji

Zebrane dane są przechowywane przez okres, który jest niezbędny, aby dostosować się do wymogów prawnych i kontraktowych, lecz nie bezterminowo.

 

Zastosowanie informacji

Możemy wykorzystać przechowywane przez nas informacje w poniżej wymienionych celach:

Informacje o kliencie, które nam udostępniasz

Użyjemy tych informacji, aby:

 • wykonywać nasze obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych pomiędzy Tobą a nami, zapewniając Ci dostęp do informacji, produktów i usług, których od nas oczekujesz;
 • przekazać Ci informacje o innych usługach, które świadczymy – podobnych do tych, które zakupiłeś lub odnośnie których otrzymaliśmy od Ciebie zapytanie;
 • przekazać Ci informacje o produktach bądź usługach, które mogłyby Cię zainteresować;
 • poinformować Cię o zmianach w naszych usługach;
 • upewnić się, że zawartość naszej strony internetowej jest przedstawiona w najwygodniejszy dla Ciebie sposób na Twoim komputerze.

Informacje, które nam przekazujesz związane z podjęciem przesyłki, jej doręczeniem oraz potwierdzeniem zamówienia

Użyjemy tych informacji, aby:

 • wykonywać nasze obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych pomiędzy Tobą a nami (włączając przekazywanie informacji firmom kurierskim w granicach EOG w celu organizacji oraz wykonania transportu);
 • przekazać Ci informacje, produkty i usługi, po które się do nas zwracasz.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Możemy łączyć te informacje z danymi, które nam udostępniasz. Możemy użyć wszystkich tych informacji dla celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju informacji, które otrzymujemy).

 

Ujawnianie Twoich informacji

Możemy współdzielić Twoje dane z:

 • autoryzowanym personelem Eurosender w krajach EOG, który potrzebowałby dostępu do informacji w celu wykonania umowy zawartej między Eurosender i Tobą;
 • firmami, które wchodzą w skład grupy Eurosender w celu wykonania i poprawy produktów i usług;
 • wybranymi stronami trzecimi, w tym z kurierami i innymi partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami (z krajów EOG) w celu wykonania umów zawartych z nimi lub z Tobą, w tym: z firmami kurierskimi, dostawcami usług deweloperskich dla stron internetowych i aplikacji, dostawcami hostingu, usług konserwacji, kopii zapasowych, przechowywania, infrastruktury wirtualnej, przetwarzania płatności, firmami zajmujących się księgowością, dostawcami platform zarządzania relacjami z klientem, dostawcami usług telefonicznych, dostawcami systemów analitycznych, itp.

Wybierając strony trzecie, z którymi będziemy współdzielić Twoje dane, Eurosender podejmuje wszelakie niezbędne kroki zabezpieczające i sprawdza czy strony te spełniają wymogi ochrony danych osobowych.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim, gdy:

 • Sprzedajemy bądź kupujemy każdą firmę lub aktywa – w tym przypadku możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów,
 • Jesteśmy zobowiązani do ujawnienia informacji o Tobie, w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu wykonania lub zastosowania naszych Warunków Ogólnych i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Eurosender, klientów lub innych osób trzecich. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami dla celów zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Eurosender pragnie nadmienić, że wykonuje wszelakie obowiązki względem klientów, partnerów i pracowników należycie i konsekwentnie, nie podając danych nikomu, w tym stronom trzecim i organizacjom międzynarodowym, o ile nie jest wymagane w celu zastosowania się do wymogów prawnych lub wiążących nakazów organów regulujących lub o ile nie jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań kontraktowych, co do których podmiot danych wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych (jak w wypadkach wymienionych powyżej). W takich przypadkach, rząd lub podmioty regulujące muszą przestrzegać odpowiednich norm prawnych w celu uzyskania ważnych i wiążących nakazów, które potem są rozpatrywane przez Eurosender, który może zgłosić sprzeciw wobec nakazów zbyt ogólnych lub w inny sposób nieprawidłowych.

O ile nie jest to zabronione lub w przypadku wyraźnego wskazania na zachowania i użycie usług Eurosender niezgodne z prawem, Eurosender informuje swoich klientów zanim udostępni ich dane, tak by mogli oni przygotować się do obrony przed takim ujawnieniem.

Eurosender podejmuje także wszelaki środki ostrożności, jeśli chodzi o transfer danych poza kraje EOG. Eurosender podejmuje wszelakie środki ostrożności w przypadku transferu danych poza kraje EOG, o ile taki kraj lub terytorium nie podejmuje adekwatnych środków ostrożności i nie posiada odpowiednich zabezpieczeń, oraz pod warunkiem, że istnieją prawa i zabezpieczenia dla podmiotu transferowanych danych.

 

Twoje prawa

Jako podmiot, posiadasz prawa odnośnie swoich danych osobowych, w tym prawo do ochrony danych osobowych, prawo do pozyskania wiedzy jakie informacje są przechowywane przez Eurosender, prawo dostępu do nich, uzupełnienia lub poprawy, prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, prawo do informacji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które wpływa na dostęp do Twoich danych, prawo do przeniesienia danych i prawo do usunięcia twoich danych. W przypadku, gdy Twoje dane są procesowane dla celów marketingowych masz również prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swoich danych. W przypadku, gdy podejrzewasz złamanie tych praw, masz prawo odwołać się do odpowiednich władz.

Jeśli chcesz dochodzić wymienionych wyżej praw (oprócz zwracania się do odpowiednich władz, co powinno zostać skierowane bezpośrednio do tych władz) lub masz pytanie dotyczące twoich danych osobistych lub sposobu ich przechowywania, może skontaktować się z nami pisząc na dataprotection@eurosender.com.

 

Zmiany w naszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności, będą publikowane na tej stronie oraz w stosownych przypadkach, rozsyłane klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaglądaj tutaj często, aby śledzić wszelkie aktualizacje lub zmiany w naszej polityce prywatności.

 

Inne strony internetowe

Nasza strona może, od czasu do czasu, zawierać linki do i z stron naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów powiązanych. Jeśli klikniesz w takie łącze, miej na uwadze to, że strony te mają własną politykę prywatności a my nie ponosimy odpowiedzialności (w tym prawnej) za te polityki. Prosimy byś zapoznał się z polityką prywatności tych stron zanim udostępnisz im jakiekolwiek dane osobowe.

 

Kontakt

Wszelkie pytania oraz komentarze dotyczące niniejszej polityki prywatności prosimy kierować na adres email dataprotection@eurosender.com.


Ta wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2020.