Zasady i Warunki

Zasady i Warunki


1. Warunki ogólne

Terminologia

Następujące definicje będą miały zastosowanie w niniejszych Zasadach i Warunkach:

 • paczka/przedmiot/przesyłka: przesyłka wraz z całą jej zawartością,
 • usługa transportowa: usługa świadczona przez przewoźnika (firmę kurierską), wybranego przez Eurosender do realizacji wysyłki towarów, który efektywnie obsługuje transport w ramach swojej działalności handlowej,
 • przedmioty zabronione: wszystkie przedmioty, których nie można wysłać zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminem wybranego przewoźnika, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi przepisami transportowymi,
 • przedmioty wyłączone z ubezpieczenia: przedmioty, które mogą być wysłane, ale mogą być wysłane tylko na ryzyko klienta
 • Eurosender: Eurosender SARL
 • Eurosender SARL.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze rejestracyjnym B230321 i numerze VAT LU30797030, zarządzająca systemem internetowych rezerwacji usług kurierskich Eurosender.com,
 • Eurosender.com: platforma internetowa, za pośrednictwem której Eurosender zarządza systemem rezerwacji usług transportowych i logistycznych świadczonych przez przewoźników,
 • dzień roboczy: każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt narodowych i innych świąt w krajach podjęcia, transportu lub dostarczenia przesyłki,
 • rzeczywista waga przesyłki, wyrażona w kilogramach lub obliczona według wzoru podanego przez przewoźników realizujących przesyłkę towarów, uwzględniając inne cechy przesyłki (tj. wymiary…),
 • Ty/Klient/Państwo/użytkownik: osoba lub osoby składające rezerwację na usługi transportowe świadczone przez firmy kurierskie za pośrednictwem Eurosender.

Eurosender SARL

Eurosender, SARL jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze rejestracyjnym B230321 i numerze VAT LU30797030, z siedzibą pod adresem 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg, która zarządza systemem internetowych rezerwacji Eurosender.com. Firma jest wpisana do Registre de Commerce et des Sociétés pod numerem rejestracyjnym B230321. Eurosender SARL jest osobą prawną, stąd też ma obowiązek naliczyć podatek VAT z tytułu przeprowadzanych transakcji.

Eurosender.com to system internetowych rezerwacji usług kurierskich, świadczonych przez firmy kurierskie.

Eurosender działa jako komisant, a nie jako spedytor. Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, klient upoważnia Eurosender w imieniu własnym oraz na rachunek zleceniodawcy (komitenta) do zamówienia usług transportowych u jednego z przewoźników, z którymi Eurosender zawarł umowę, pod warunkiem, że wybrany przewoźnik (firma kurierska) spełnia wymagania dotyczące wykonania zleconej usługi. Eurosender ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór firm kurierskich i nigdy za wykonanie transportu. Za wypełnienie obowiązków związanych z usługą przewozową odpowiada wyłącznie przewoźnik wybrany do wykonania przewozu. To firma kurierska, a nie Eurosender, zajmuje się odbiorem, transportem i dostawą przesyłek, organizacją transportu i to firma kurierska odpowiada za jego wykonanie.

Na żądanie klienta Eurosender zrzeka się wszelkich roszczeń i praw wynikających z transakcji zawieranych przez Eurosender w imieniu własnym i na rachunek klienta, w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności wybranego przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług kurierskich przez przewoźnika. W przypadku cesji wszystkich roszczeń i praw klient zobowiązany jest do odzyskania lub wyegzekwowania roszczeń i praw w stosunku do dostawcy usług kurierskich.

Wszelkie dodatkowe koszty, poniesione w związku z posiadaniem przez klienta dodatkowych wymagań względem wybranego dostawcy usług kurierskich, będą ponoszone wyłącznie przez klienta. Eurosender zastrzega sobie prawo do żądania od klienta zwrotu kosztów poniesionych przez Eurosender w imieniu klienta, nawet jeśli takie koszty generowane są po zakończeniu usługi transportowej.

Eurosender nie przyjmuje zamówień od nieautoryzowanych dealerów lub sprzedawców i zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania każdego zamówienia złożonego przez nieautoryzowanych dealerów lub sprzedawców.

Zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami Eurosender może upoważnić poszczególnych dealerów lub dystrybutorów. Każdy dystrybutor powinien złożyć pisemną prośbę do Eurosender w celu rozpoczęcia procedury upoważnienia.

2. Ogólne zasady świadczenia usług

Poniższe ogólne zasady mają zastosowanie do wszystkich zamówień zarezerwowanych na platformie internetowej Eurosender.com, chyba że do konkretnej usługi mają zastosowanie inne zasady, jak opisano w artykule 3 niniejszych Zasad i Warunków i/lub w Warunkach i postanowieniach konkretnego przewoźnika (firmy kurierskiej), na które klient wyraźnie zgadza się przed potwierdzeniem zamówienia. Obowiązkiem klienta jest zapoznanie się ze specjalnymi zasadami określonej usługi, którą zarezerwował na platformie.

2.1 Potwierdzenie i anulowanie zamówienia

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej, klient otrzymuje numer zamówienia, który stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia i przekazania go do dalszej realizacji. Żadne zamówienia nie podlegają zwrotowi po złożeniu zamówienia przez klienta, z wyjątkiem przypadku, gdy klient wykupił Elastyczną rezerwację, która pozwala na wprowadzanie zmian i anulację zamówienia aż do momentu podjęcia przesyłki przez kuriera. Uważa się, że przesyłka została odebrana pomyślnie, jeśli informacje o śledzeniu przewoźnika wskazują, że została odebrana lub jeśli przewoźnik lub klient mogą potwierdzić pomyślne odebranie, przedstawiając dowód odbioru.

Zamówienie może nie zostać potwierdzone, jeśli np. lokalizacja jest niedostępna dla wybranego przewoźnika lub jeśli odbiór ma nastąpić podczas świąt państwowych lub innych dni wolnych od pracy w danym kraju.

Opcja Elastycznej można zakupić w trakcie procesu składania zamówienia, za dodatkową opłatą. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Opcja Elastycznej rezerwacji jest zawarta w cenie dla zarejestrowanych klientów biznesowych (B2B), którzy złożyli zamówienie po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto firmowe.

Po opłaceniu zamówienia klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i informacją, że Eurosender zwrócił się, w imieniu swoim i konta klienta, do wybranego przewoźnika o wykonanie usługi transportowej.
Eurosender przekaże klientowi numer śledzenia pocztą elektroniczną, gdy tylko zostanie on podany przez wybranego przewoźnika (w zależności od dostępności). Dzięki temu numerowi użytkownik będzie mógł śledzić postęp przesyłki.

Zamówienie jest przechowywane w siedzibie Eurosender i klient może uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie na pisemną prośbę wysłaną na adres e-mail help@eurosender.com. Klient wyraźnie zgadza się, że zawarta Umowa wraz z danymi, które dotyczą zamówienia i są potrzebne zgodnie z Code de la Consommation of Luxembourg, zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Klient wyraża zgodę na odstąpienie od prawa do unieważnienia Umowy z Eurosender w chwili, gdy Eurosender ustali szczegóły realizacji zamówienia z wybranym dostawcą usług kurierskich. Jeżeli klient zdecyduje się anulować umowę zanim Eurosender. potwierdzi realizację zamówienia u wybranego dostawcy usług kurierskich, klient powinien wypełnić następujący Formularz odstąpienia od umowy i przesłać go pocztą elektroniczną na help@eurosender.com lub listem poleconym na adres:

Eurosender SARL
9 Rue du Laboratoire
LU-1911 Luksemburg
Luksemburg

Zwroty kosztów są możliwe tylko wtedy, gdy klient zaznaczył opcję Elastycznej rezerwacji podczas procesu składania zamówienia i zażądał zwrotu pieniędzy przed odbiorem paczki przez przewoźnika. Jeżeli przewoźnik już podjął próbę odebrania przesyłki, ale próba ta nie powiodła się z winy klienta, Eurosender zastrzega sobie prawo do potrącenia zadeklarowanej przez przewoźnika kwoty kosztu takiej nieudanej próby, od zatwierdzonej kwoty do zwrotu klientowi. Niezależnie od wybranej opcji Elastycznej rezerwacji, żadne zamówienie nie może zostać zwrócone po wysłaniu etykiety do klienta. Po odbiorze paczki przez przewoźnika, zwrot pieniędzy nie jest już możliwy. Eurosender nie jest zobowiązany do zrekompensowania klientowi szkód ani żadnych dodatkowych kosztów spowodowanych jakimkolwiek zdarzeniem, o którym mowa w punkcie 2.7 niniejszych Warunków i Zasad.

Kwota podlegająca zwrotowi, jeśli zostanie przyznana, zostanie zwrócona w postaci kredytu na konto Eurosender klienta. Kredyt można wykorzystać do przyszłych zamówień. Jeśli płatność za pomocą kredytu nie jest dostępna dla klienta, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na to samo konto, za pomocą którego dokonał on zapłaty za zamówienie (w przypadku płatności kartą kredytową, poprzez system PayPal, przelew bankowy itd.).

Dodatkowe ubezpieczenie oraz opłata za wybór zamówienia elastycznego nie podlegają zwrotowi.

W momencie, gdy przyznany jest zwrot kosztów, kwota podlegająca zwrotowi zostanie przekazana Klientowi w trakcie trzydziestu (30) dni od momentu poinformowania o pozytywnie rozpatrzonym wniosku przez Eurosender.

W przypadku anulowania zamówienia przez klienta, klient zobowiązuje się nie przekazywać żadnej przesyłki przewoźnikowi, jeśli przybędzie pod wskazany adres odbioru. W przypadku, gdy klient przekaże przesyłkę, klient będzie odpowiedzialny za wszystkie poniesione wydatki.

Eurosender zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta w przypadku nagłej zmiany cen na trasie wybranej przez klienta w momencie składania zamówienia, przed uzyskaniem zgody klienta na tę dodatkową opłatę. W przypadku, gdy klient odmówi dopłaty za zmianę ceny na wybranej trasie, Eurosender zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi pełnego zwrotu kosztów i nieprzekazywania zamówienia na usługi transportowe żadnemu przewoźnikowi.

2.2 Opcje płatności

Wszystkie transakcje płatnicze przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej są zabezpieczone certyfikatami SSL GeoTrust©, co zapewnia, że komunikacja między serwerem użytkownika a naszą witryną jest szyfrowana i bezpieczna.

Rezerwując usługę za pośrednictwem naszej strony internetowej, Eurosender udostępnia swoim klientom następujące opcje płatności:

Płatność kartą kredytową

W przypadku wyboru przez klienta tej formy płatności, przed potwierdzeniem zamówienia, klient musi podać dane karty kredytowej, za pomocą której będzie przetwarzana płatność za rezerwację usługi transportowej.

Wszystkie płatności kartą kredytową są dokonywane bezpośrednio za pośrednictwem bezpiecznego systemu Braintree lub Adyen – naszych partnerów w zakresie rozwiązań przetwarzania płatności i ich partnerów bankowych. Eurosender nie przechowuje żadnych informacji o kartach kredytowych, ponieważ cały proces weryfikacji płatności jest przeprowadzany bezpośrednio przez Braintree lub Adyen i ich partnerów.

Na kliencie spoczywa odpowiedzialność za to, że wybrana karta kredytowa używana do opłacenia rezerwacji usług transportowych jest aktywna i posiada wystarczające środki, aby pomyślnie zrealizować transakcję. Wszelkie dodatkowe opłaty, powstałe w przypadku odrzucenia karty kredytowej z jakiegokolwiek powodu, zostaną poniesione wyłącznie przez klienta.

Płatność przez PayPal

Jeśli klient wybierze tę metodę płatności, przed potwierdzeniem zamówienia zostanie przekierowany do serwisu PayPal, gdzie będzie musiał zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła lub założyć konto, jeśli go nie posiada (lub posiada nieaktywne). Po pomyślnym przetworzeniu płatności na platformie internetowej PayPal klient zostanie przekierowany z powrotem do naszej witryny internetowej, gdzie będzie dostępne potwierdzenie płatności i zamówienia.

Obowiązkiem klienta, który wybrał metodę PayPal do opłacenia rezerwacji usług transportowych, jest upewnienie się, że jego konto PayPal jest aktywne i posiada wystarczające środki, aby pomyślnie przetworzyć transakcję. Wszelkie dodatkowe opłaty, powstałe w przypadku odrzucenia transakcji, ponosi wyłącznie klient.

Płatność przelewem bankowym

Jeśli klient zdecyduje się na tę metodę płatności, zamówienie nie zostanie potwierdzone natychmiast, ale dopiero po otrzymaniu przez Eurosender potwierdzenia pomyślnego przelewu bankowego na całkowitą kwotę rezerwacji. Klient otrzyma e-mail od Eurosender z instrukcjami dotyczącymi płatności, w tym informacjami o rachunku bankowym Eurosender, kwocie do przelewu itp.

Wszelkie opłaty bankowe, generowane przez przelew bankowy, ponosi wyłącznie klient. Jeśli kwota otrzymana na konto bankowe Eurosender jest mniejsza niż kwota, która powinna zostać wpłacona, zamówienie nie zostanie potwierdzone. Eurosender nie jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika, że wpłacona kwota była niewystarczająca do potwierdzenia zamówienia.

Klient ma maksymalnie trzydzieści (30) dni kalendarzowych na wysłanie wiadomości e-mail na adres help@eurosender.com, załączając kopię potwierdzenia pomyślnego przelewu bankowego. Potwierdzenie pomyślnego przelewu bankowego powinno zostać wysłane przez klienta przed wybraną datą odbioru. Jeśli natomiast potwierdzenie nie zostanie przekazane przed wybraną datą podjęcia paczki, nowy termin zostanie ustalony dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przelewu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poinformowanie Eurosender o zleceniu przelewu bankowego. Kiedy Eurosender otrzyma potwierdzenie, klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapłaty za zamówienie. Jeśli w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych nie otrzymamy potwierdzenia pomyślnego przelewu, zamówienie zostanie anulowane, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

Płatność za pomocą kredytów użytkownika

Zaletą tej metody płatności jest to, że klient nie musi wprowadzać danych dotyczących płatności (tj. danych z karty kredytowej lub konta PayPal) za każdym razem, gdy rezerwuje usługi transportowe za pośrednictwem naszej strony internetowej. Ponadto Eurosender nagradza lojalność, udzielając rabatów na zamówienia opłacone kredytami dostępnymi w profilu użytkownika klienta.

Jeśli klient wybierze tę metodę płatności, skorzysta z kredytu, który jest dostępny na jego koncie podczas składania zamówienia.

Potwierdzając płatność, klient musi mieć na swoim koncie wystarczającą ilość kredytów, aby zarezerwować zamówienie. W przypadku braku wystarczającego kredytu klient może doładować swój kredyt przed potwierdzeniem zamówienia kartą kredytową lub za pomocą konta PayPal. Jeśli klient zdecyduje się doładować kredyty użytkownika za pomocą karty kredytowej lub PayPal (pod warunkiem, że klient ma wystarczające środki na karcie kredytowej lub na koncie PayPal), doładowanie zostanie automatycznie potwierdzone, a kredyt będzie dostępny do wykorzystania automatycznie. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Klient może doładować swoje konto w dowolnym momencie.

2.3 Pakowanie

Klient zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotów w zależności od rodzaju i zawartości przesyłki – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Opakowanie musi być odpowiednie do wagi i zawartości przesyłki. Opakowanie musi nadawać się do transportu i obsługi w centrach logistycznych wybranych przewoźników lub ich partnerów. Przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak walizki, należy starannie zawinąć w folię stretch. Od wewnątrz przedmiot musi mieć odpowiednie opakowanie, na przykład folię bąbelkową, aby zapobiec pęknięciu i uszkodzeniu transportowanych przedmiotów.

Jeśli przedmioty nie zostaną odpowiednio zapakowane wewnątrz i na zewnątrz, ubezpieczenie nie będzie ważne, a klientowi nie będzie przysługiwać zwrot pieniędzy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia i zagubienie nieprawidłowo zapakowanych rzeczy. Przewoźnik może również odrzucić roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia, jeśli uzna przesyłkę za niebezpieczną i może uszkodzić inne przesyłki podczas transportu. Przewoźnik może również zwrócić odebraną przesyłkę lub odmówić przyjęcia przesyłki w całości z powodu nieprawidłowego zapakowania przesyłki.

Przewoźnicy (firmy kurierskie), z którymi współpracuje Eurosender, nie obsługują przesyłek zawierających jakiekolwiek znaki, napisy lub etykiety, które wskazują na kruchą lub niestabilną zawartość przesyłek lub nakazują ostrożne obchodzenie się z przesyłką w inny sposób lub ze szczególną ostrożnością. Etykieta „NIE RZUCAĆ (FRAGILE)” lub „OSTROŻNIE”/”SZKŁO” w żaden sposób nie zwalnia nadawcy z obowiązku odpowiedniego zapakowania towaru ani też faktycznie nie chroni towaru.

2.4 Ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi przesyłek

Klient zobowiązuje się przekazać przewoźnikowi dokładną liczbę zamówionych artykułów w dokładnych rozmiarach i/lub w dokładnych gramaturach oraz potwierdza, że wszystkie artykuły spełniają ograniczenia dotyczące wymiarów i wagi.

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z faktu, że klient zdecydował się wysłać więcej pozycji niż zarezerwowano w procesie zamówienia lub że klient wysłał przesyłki ponadgabarytowe (większy rozmiar i/lub waga), ponosi wyłącznie klient. Eurosender zastrzega sobie prawo do zażądania od klienta zwrotu kosztów poniesionych przez Eurosender w imieniu klienta, nawet jeśli takie wydatki zostały zafakturowane przez przewoźnika po zakończeniu usługi transportowej. Eurosender zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości do piętnastu (15) EUR za obsługę dodatkowych kosztów w takich przypadkach.

Jeśli liczba przedmiotów, waga lub rozmiar przesyłki przekroczy limit określony przez użytkownika w momencie rezerwacji usługi transportowej za pośrednictwem Eurosender, poprzez akceptację niniejszych Warunków i Zasad, klient wyraża zgodę na to, że Eurosender może:

 • obciążyć dodatkową opłatą kartę kredytową, za pomocą, której klient dokonał rezerwacji zgodnie z obowiązującym cennikiem, jeżeli przesyłka nie przekracza maksymalnej wagi lub wymiarów dopuszczalnych przez wybranego przewoźnika; LUB
 • obciążyć dodatkową opłatą kartę kredytową, którą klient dokonał rezerwacji, na kwotę ustaloną przez wybranego przewoźnika z tytułu kary umownej za nadwagę lub zbyt duży gabaryt, jeżeli przesyłka przekracza dopuszczalny maksymalny ciężar lub rozmiar dopuszczalny przez przewoźnika. Alternatywnie, wybrany przewoźnik może odmówić przewozu przesyłki i nie naliczać kary umownej.

W przypadku, gdy Eurosender nie byłby w stanie automatycznie naliczyć dodatkowych opłat na kartę kredytową, za pomocą, której klient dokonał rezerwacji, klient zostanie o tym powiadomiony na piśmie i klient będzie zobowiązany do zapłacenia dodatkowej wskazanej kwoty w maksymalnym terminie siedmiu (7) dni. Takie zawiadomienie uważa się za wykonalne bez orzeczenia sądu. W przypadku, gdy Eurosender nie otrzyma płatności w wyżej wymienionym terminie, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów postępowania windykacyjnego.

W przypadku, gdy klient zamierza wysłać więcej przedmiotów niż zamówił, powinien poinformować o tym Eurosender najpóźniej do godziny 12:00 w dniu roboczym poprzedzającym odbiór przesyłki.

Jeśli elementy są zbyt duże lub zbyt dużo ważą, klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. Przewoźnik może również zwrócić odebraną przesyłkę lub odmówić przyjęcia przesyłki w całości z powodu ponadgabarytowych rozmiarów lub zbyt dużej wagi.

2.5 Przedmioty zabronione

Przyjmując niniejsze Warunki i Zasady, klient zgadza się z listą przedmiotów wyłączonych z przewozu w ramach niniejszych Warunków i oświadcza, że nie będzie wysyłać żadnych przedmiotów z tej listy, ani przedmiotów, które są zabronione przez Warunki i Zasady wybranego przewoźnika lub zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się adres odbioru lub dostawy. Jeśli klient mimo wszystko zdecyduje się wysłać wykluczone przedmioty, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie poniesione szkody i wydatki.

Przykłady przedmiotów zabronionych:

 • zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • broń i amunicja;
 • substancje i przedmioty niebezpieczne;
 • szczątki ludzkie i urny z prochami;
 • nielegalne przedmioty;
 • próbki medyczne;
 • obiekty wymagające otoczenia o kontrolowanej temperaturze;
 • płyny;
 • pornografia;
 • leki dostępne bez recepty i inne produkty farmaceutyczne;
 • aerozole;
 • przedmioty, które mogą uszkodzić inne przesyłki podczas transportu;
 • wyroby tytoniowe i alkoholowe zgodnie z ograniczeniami każdego kraju;
 • towary skradzione lub towary, które nie znajdują się w swobodnym obrocie na mocy prawa Unii Europejskiej lub jakiegokolwiek innego prawa odpowiednich krajów;
 • towary podrabiane;
 • substancje wymagające specjalnych zezwoleń na transport, specjalnej obsługi lub specjalnej dokumentacji;
 • w przypadku transportu lotniczego: wszystkie przesyłki litowo-jonowe i litowo-metalowe; towary zabronione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. i jego przepisami wykonawczymi z późniejszymi zmianami;
 • przesyłki, które byłyby objęte Europejską Konwencją dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR).

Wybrany przewoźnik ma prawo odmówić obsługi przesyłek, których zawartość jest niebezpieczna lub szkodliwa, może być siedliskiem lub sprzyjać robactwu lub innym szkodnikom, lub może skazić lub wpłynąć w jakikolwiek inny sposób na inne towary. Jeśli takie przesyłki zostaną przekazane wybranemu przewoźnikowi, firma zastrzega sobie prawo do usunięcia lub w inny sposób zajęcia się paczkami bez dodatkowego powiadomienia na koszt klienta. W takim przypadku klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody powstałe w związku z takimi paczkami i zwalnia wybranego przewoźnika i/lub Eurosender z wszelkich kar, roszczeń, szkód, kosztów i wydatków powstałych w związku z tym. Ponadto paczki mogą być traktowane w taki sposób, jaki spółka lub inna osoba, pod której pieczą mogą się znajdować w dowolnym odpowiednim czasie, uzna za stosowny.

2.6 Odbiór i dostawa

Klient jest odpowiedzialny za podanie pełnego i dokładnego adresu do odbioru i doręczenia przesyłki oraz wszelkich innych istotnych informacji ułatwiających odbiór i dostawę. Dane adresowe powinny mieścić się w wyznaczonym miejscu w procesie rezerwacji i nie powinny znajdować się w „polu komentarza”; w przeciwnym razie przewoźnicy mogą nie otrzymać pełnych informacji potrzebnych do pomyślnego odbioru i dostawy.

Odbiór i dostawa powinny odbywać się w łatwo dostępnym miejscu; kierowca wybranego przewoźnika musi mieć możliwość zaparkowania ciężarówki co najmniej piętnaście (15) metrów od wskazanego punktu dostawy. Usługa od drzwi do drzwi to usługa świadczona pod głównymi drzwiami budynku. Kierowca przewoźnika nie jest zobowiązany do odebrania lub dostarczenia przesyłki na wyższe piętra.

Wskazując adres odbioru i doręczenia w procesie rezerwacji, klient gwarantuje, że jest to standardowy powszechnie znany adres dostawy, na który przesyłki docierają regularnie. Wskazanie ogólnego adresu, takiego jak port, nie wystarczy. W przypadku nowych budynków klient potwierdza, że adres jest już znany przewoźnikowi oraz że w przeszłości klient odbierał już przesyłki pod tym adresem.

Jeśli adres odbioru lub dostawy znajduje się na odludziu lub na wyspie, klient jest zobowiązany do wcześniejszego skontaktowania się z Eurosender w celu sprawdzenia, czy możliwy jest odbiór i/lub dostawa pod wskazany adres, ponieważ niektóre wyjątki mogą dotyczyć niektórych obszarów. Jeśli usługa transportu nie jest możliwa pod adresem podanym przez klienta w zamówieniu, a klient nie sprawdził wcześniej adresu z Eurosender, zwrot kosztów usługi transportowej nie będzie możliwy.

Przed odbiorem klient musi usunąć wszystkie stare etykiety lub dane adresowe dołączone do paczki, walizki lub palety. Aby uniknąć nieporozumień w dostawie, na paczce, walizce lub palecie należy nakleić tylko adres odbiorcy.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe umieszczenie odpowiedniej etykiety na właściwej przesyłce, nawet w przypadku, gdy to przewoźnik drukuje etykietę, oraz za uzyskanie dowodu odbioru od kierowcy, który potwierdza, że przesyłka została odebrana przez właściwego przewoźnika w określonej dacie i godzinie. W przypadku jakichkolwiek problemów przewoźnik nie jest zobowiązany do przyjmowania reklamacji lub reklamacji bez dowodu odbioru, który świadczy o jego odpowiedzialności za transport.

Podczas procesu rezerwacji klient musi podać lokalny numer telefonu w kraju odbioru i dostawy, pod którym dostępna będzie jakakolwiek osoba w momencie odbioru i dostawy. Jednak kierowca wybranego przewoźnika nie jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z użytkownikiem ani osobami kontaktowymi. Jeśli kierowca zdecyduje się to zrobić, skontaktuje się tylko z lokalnymi numerami telefonów. Usługa oferowana przez Eurosender nie obejmuje telefonu do klienta przed odbiorem i dostawą. Jednak w niektórych krajach numer telefonu podany przez klienta w procesie rezerwacji może posłużyć do wyjaśnienia okoliczności odbioru i dostawy lub do uzyskania dodatkowych informacji, których może potrzebować Eurosender lub wybrany przewoźnik.

W dniu odbioru i dostawy odbiorca musi być dostępny pod podanym adresem w godzinach od 9:00 do 18:00, jeśli wybrana usługa to „Przesyłka standardowa” lub „Dostawa ekspresowa”, lub w czasie uzgodnionym bezpośrednio z firmą transportową, jeśli wybraną usługą jest „Fracht”.

Kierowca wybranego przewoźnika podejmie jedną próbę odbioru lub dostawy pod wskazany adres. Jeśli kierowca nie zastanie nikogo pod podanym adresem – odjedzie. W przypadku nieudanego odbioru lub doręczenia przesyłki klient musi niezwłocznie poinformować Eurosender, aby Eurosender mógł zażądać kolejnej próby odbioru lub doręczenia przesyłki. Jeśli odbiór lub dostawa nie powiedzie się w zaplanowanym dniu z przyczyn nie dotyczących wybranego przewoźnika, kolejne żądanie odbioru lub dostawy może skutkować dodatkowymi kosztami, które ponosi klient. Wybrany przewoźnik ma prawo dostarczyć przesyłkę pod inny adres (adres sąsiadujący, poczta lub punkt doręczenia). Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od pierwszej próby doręczenia lub jeśli przesyłka jest niewłaściwie zapakowana, lub jeśli przesyłka jest uszkodzona, przewymiarowana lub przeciążona, wybrany przewoźnik zastrzega sobie prawo do zwrotu przesyłki do adres odbioru na koszt klienta.

Eurosender nie gwarantuje transportu i dostawy przesyłek na inny adres niż pierwotnie wskazany przez klienta podczas rezerwacji usług transportowych za pośrednictwem strony internetowej Eurosender.com. Eurosender może jedynie poinformować przewoźnika o zmianie adresu dostawy na prośbę klienta. Ani Eurosender, ani przewoźnik nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona pod adres podany po tym, jak do wysyłki została już użyta etykieta.

Zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami dostawę uważa się za pomyślną, jeśli:

 • przesyłka zostanie przekazana komukolwiek, kto znajduje się pod adresem dostawy i złoży cyfrowy bądź odręczny podpis – w tym sąsiedzi i osoby obecne we wskazanym miejscu;
 • przesyłka dostarczana jest pod adres alternatywny;
 • po wielokrotnych nieudanych próbach doręczenia na adres dostawy przesyłka jest dostarczana do jednego z magazynów wybranego przewoźnika, który znajduje się w pobliżu pierwotnego adresu dostawy. Może to spowodować dodatkowe koszty dla klienta;
 • kurier pozostawił zawiadomienie o dostarczeniu przesyłki do osoby kontaktowej bądź informacja ta jest wyświetlana przez narzędzie śledzenia przesyłki;
 • przesyłka jest doręczona na adres dostawy osobie, która fałszywie przedstawiła się jako odbiorca;
 • przesyłka jest zwracana na adres odbioru po upływie terminu przechowywania w magazynie przewoźnika lub z powodu niewłaściwego opakowania lub uszkodzenia przesyłki. Może to spowodować dodatkowe koszty dla klienta.

W niektórych regionach mogą obowiązywać wyjątki dotyczące dostaw przesyłek ze względu na warunki i standardowe praktyki lokalnych przewoźników.

Gdy tylko dostawa zostanie uznana za skuteczną, przyjmuje się, że Eurosender i wybrany przewoźnik są zwolnieni z odpowiedzialności za transport.

2.7 Terminy dostaw

Wszystkie czasy odbioru i dostawy są przybliżone i nie są gwarantowane. Akceptując niniejsze Warunki, klient jest świadomy i zgadza się, że wiele okoliczności zewnętrznych może spowodować opóźnienia w odbiorze lub doręczeniu przesyłki.

Akceptując niniejsze Warunki, klient zgadza się na regularne śledzenie przesyłki, a w przypadku jakichkolwiek nietypowych danych lub postępów, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Eurosender.

Jeśli chodzi o procedury celne w każdym kraju, wybrany przewoźnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby dostawa odbyła się na czas. Akceptując niniejsze Warunki, klient rozumie i akceptuje, że paczka może zostać dostarczona z opóźnieniem z powodu procedur celnych i innych procedur administracyjnych. Eurosender zastrzega sobie prawo do żądania od klienta zwrotu kosztów poniesionych przez Eurosender w imieniu klienta w związku z procedurami celnymi.

Eurosender nie jest zobowiązany do zrekompensowania klientowi szkód spowodowanych jakimkolwiek zdarzeniem, o którym mowa w tym punkcie niniejszych Warunków, ani też nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek związanych z tym kosztów.

3. Typy usług

3.1 Przesyłka standardowa

Usługa standardowa dotyczy wszystkich standardowych przesyłek paczek na terenie UE.

Dokonując rezerwacji usług transportowych w ramach usługi „Przesyłka standardowa”, klient wyraża zgodę na to, aby paczka lub walizka były dostępne pod adresem odbioru dla wybranego dostawcy usług kurierskich w celu odebrania jej w godzinach 9:00 – 18:00. Ze względu na nieprzewidziane czynniki związane z dostawcą usług kurierskich, odbiór może nastąpić przed lub po tym czasie. Rzadko, ze względu na nieprzewidziane czynniki, wybrany dostawca usług kurierskich może zrealizować odbiór w następnym dniu roboczym.

Jeżeli kierowca wybranego dostawcy usług kurierskich nie jest obecny przy odbiorze przesyłki w dniu odbioru, klient zgodnie z niniejszym Regulaminem przyjmuje na siebie obowiązek niezwłocznego poinformowania Eurosender o tym fakcie, tak aby Eurosender mógł umówić się z wybranym dostawcą usług kurierskich na drugą próbę odbioru.

Standardowe opakowanie to karton składający się z dwóch lub więcej warstw kartonu. Klient może również skorzystać z walizki owiniętej folią ochronną, jednak walizka może zostać przez dostawcę usług kurierskich uznana za nieodpowiednie opakowanie i na tej podstawie odrzucona w przypadku pobrania lub dostarczenia przesyłki. Przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak walizki, muszą być starannie zawinięte w plastikową folię stretch (łącznie z kółkami i uchwytami), aby ostre elementy walizki nie mogły uszkodzić innych przesyłek. Odpowiednie opakowanie musi między innymi być odporne na upadek z wysokości jednego (1) metra. Ani wybrany dostawca usług kurierskich, ani Eurosender nie odpowiadają za jakiekolwiek uszkodzenia opakowania podczas transportu. Większość firm kurierskich traktuje walizki jako sposób pakowania. Niedozwolone jest pakowanie przesyłek w worki, torby podróżne i plastikowe pudełka.

Każda paczka musi zostać przekazana kierowcy wybranego dostawcy usług kurierskich jako jedna sztuka. Jeśli klient zamierza wysłać więcej paczek, dokładną ich liczbę należy podać przy rezerwacji usługi transportowej. W przeciwnym razie klient powinien złożyć nowe zamówienie.

Pakowanie razem kilku paczek i wysyłanie ich jako jednej jednostki jest bardzo niebezpieczne i można to zrobić tylko na ryzyko klienta, ponieważ na każdą zadeklarowaną paczkę umieszczana jest tylko jedna etykieta.

Żadna paczka ani walizka nie może przekraczać następujących wymiarów:

 • Maksymalna długość: 175 cm; ORAZ
 • Długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość -> wymiar nie powinien przekraczać 300 cm.

Na potrzeby niniejszych Warunków i Zasad długość określa się jako najdłuższy bok paczki lub walizki.

3.1.1 Opcja „Najwcześniejsza możliwa data”

W przypadku, gdy dla wybranej przez klienta trasy Eurosender oferuje opcję „Najwcześniejsza możliwa data”, użytkownik musi uzgodnić godzinę i datę odbioru bezpośrednio z wybranym przewoźnikiem oraz wydrukować dostarczoną etykietę. Eurosender nie jest odpowiedzialny za koordynację czasu i daty odbioru. Odbiór nie będzie możliwy do czasu uzgodnienia między klientem a wybranym przewoźnikiem określonej daty i godziny.

W zależności od dostępności i tras dostaw organizowanych przez wybranego przewoźnika, termin odbioru można uzgodnić nawet tego samego dnia, w którym użytkownik zarezerwował transport za pośrednictwem Eurosender.com.

Rezerwując usługi transportowe z opcją „Najwcześniejsza możliwa data”, klient wyraża zgodę na to, aby paczka lub walizka były dostępne pod adresem odbioru dla wybranego przewoźnika w celu odebrania jej w dniu i godzinie bezpośrednio uzgodnionej między użytkownikiem a przewoźnikiem.

3.2 Express

Klient może zarezerwować usługę Ekspresową, aby wysyłać paczki, palety i koperty z dokumentami nie ograniczając się do krajów UE.

3.2.1 Waga i wymiary

Żadna paczka nie może przekraczać następującej wagi i wymiarów:

 • Maksymalna waga (pojedynczej paczki): 70 kg
 • Maksymalne wymiary: 120 x 80 x 80 cm
 • Maksymalna całkowita waga przesyłki: 3.000 kg

Jeśli paczka przekroczy maksymalną wagę i/lub wymiary, klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wysyłki.

Żadna paleta nie może przekraczać następującej wagi i wymiarów:

 • Maksymalna waga: 1.000 kg
 • Maksymalne wymiary: 120 x 120 x 160 cm
 • Maksymalna ilość palet: 10

To są wymiary ostateczne. Jeśli paleta przekroczy maksymalną wagę i/lub wymiary, przesyłka nie zostanie wysłana, a klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. Wszystkie ceny dotyczą palet piętrowalnych. Może obowiązywać dodatkowa opłata za wysyłkę palety, która nie jest piętrowalna.

3.2.2 Wysyłka kopert

Klient może wysyłać dokumenty i dowody osobiste, jeśli korzysta z koperty w ekspresowej usłudze wysyłkowej. W przypadku zakupu opcji ekspresowej wysyłki koperty klient będzie miał możliwość wykupienia rozszerzonej odpowiedzialności firmy kurierskiej w wysokości do 400 EUR za przesyłkę i żadne dodatkowe ubezpieczenie nie będzie możliwe.

Maksymalna waga: do 500 g na kopertę, do 2 kg na przesyłkę

Maksymalne wymiary: 35 x 28 x 1 cm

3.2.3 Procedura i dokumentacja celna

W przypadku, gdy wybrana przez klienta trasa obejmuje kraj niebędący członkiem Unii Europejskiej w momencie składania zamówienia, Klient jest świadomy i zgadza się, że:

Nadawca jest odpowiedzialny za dostarczenie oryginału lub kopii oryginalnej faktury handlowej lub innego dokumentu wymaganego przez przewoźnika i/lub organy celne. Jeżeli jakikolwiek organ celny wymaga dodatkowej dokumentacji w celu potwierdzenia zgłoszenia przywozowego/wywozowego, nadawca jest odpowiedzialny za dostarczenie wymaganej dokumentacji na własny koszt. Jeśli klient wysyła towary niekomercyjne, dokument pro forma może służyć jako dowód wartości do celów procedury celnej. Jeśli wysyłane są jakiekolwiek dokumenty i/lub papiery drukowane, magazyny, rękopisy itp., zazwyczaj nie są potrzebne żadne oryginalne faktury.

Oryginał lub kopia oryginalnej faktury handlowej nie powinna zawierać podatku VAT w rozliczeniu ceny.

Kurier może odmówić odbioru, a nawet zwrócić paczkę z powrotem do nadawcy, nakładając dodatkowe koszty, za które klient ponosi wyłączną odpowiedzialność, w przypadku, gdy wymagana dokumentacja nie zostanie dostarczona lub nie będzie zgodna z przepisami.

Nadawca zaświadcza, że wszystkie przedstawione oświadczenia i informacje dotyczące eksportu i importu przesyłki będą prawdziwe i poprawne oraz przyjmuje do wiadomości, że w przypadku złożenia nieprawdziwych lub fałszywych oświadczeń dotyczących przesyłki lub jej zawartości, roszczenie cywilne i/lub postępowanie karne, za które mogą zostać nałożone kary przepadku i sprzedaży przesyłki.

W zakresie, w jakim możemy dobrowolnie pomóc klientowi w dopełnieniu wymaganych formalności celnych i innych formalności, taka pomoc zostanie udzielona na wyłączne ryzyko klienta. Klient zgadza się wypłacić nam ewentualne odszkodowanie i zabezpieczyć nas przed wszelkimi wniesionymi przeciwko nam roszczeniami, wynikającymi z dostarczonych nam informacji oraz wszelkimi kosztami, które poniesiemy w związku z tym oraz pokryć wszelkie opłaty administracyjne, którymi możemy obciążyć klienta za świadczenie usług opisanych w tym warunku.

Naliczone zostaną wszelkie opłaty celne, podatki (w tym między innymi podatek VAT, jeśli dotyczy), kary, opłaty za składowanie lub inne wydatki poniesione przez Eurosender w wyniku działań organów celnych lub innych organów rządowych lub niedostarczenia odpowiedniej dokumentacji przez nadawcę lub odbiorcę do klienta lub odbiorcy przesyłki. W przypadku, gdy Eurosender zdecyduje się obciążyć odbiorcę, a odbiorca odmówi zapłaty poniesionych opłat, klient zgadza się zapłacić nam wraz z naszą prowizją za związane z tym opłaty administracyjne, a także wszelkie dodatkowe koszty, które poniesiemy.

Nadawca potwierdza, że zawartość przesyłki nie jest ograniczona przez IATA, ICAO, IMDG lub ADR i nie są to przedmioty zabronione, a jeśli tak, klient jest zobowiązany do poinformowania Eurosender przed odbiorem. Firma kurierska może również jednostronnie odrzucić każdy inny przedmiot, który nie może być przewożony bezpiecznie lub legalnie.

Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć wszystkie formalności związane z odprawą celną przesyłki, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, straty lub szkody spowodowane ingerencją celników lub innych organów rządowych.

3.2.4 Odbiór i dostawa

Przewoźnik może odmówić odbioru przesyłki w przypadku, gdy usługa nie może być wykonana z dowolnego powodu niezależnego od przewoźnika, takiego jak np. odległa lokalizacja lub sankcje nałożone na kraj odbioru (embargo).

Nastąpią dwie próby dostawy. Przesyłki nie mogą być dostarczane do skrytek pocztowych. Przesyłki dostarczane są pod adres Odbiorcy podany przez klienta, ale niekoniecznie do wskazanego Odbiorcy osobiście. Odbiorca może zostać powiadomiony o zbliżającej się lub nieodebranej dostawie. Odbiorcy mogą zostać zaoferowane alternatywne opcje doręczenia, takie jak doręczenie w innym dniu, bez podpisu, przekierowanie lub odbiór w najbliższym Punkcie Obsługi. Za zmianę adresu dostawy mogą obowiązywać opłaty.

Jeśli przesyłka zostanie uznana za niedopuszczalną lub jej wartość została zaniżona ze względów celnych, lub Odbiorca nie może zostać w uzasadniony sposób zidentyfikowany lub zlokalizowany, lub Odbiorca odmówi dostawy czy uiszczenia cła lub innej opłaty za przesyłkę, przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby zwrócić przesyłkę do nadawcy na koszt klienta. W przeciwnym razie przesyłka może zostać wydana, zbyta lub sprzedana bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec klienta. Przewoźnik może zniszczyć każdą przesyłkę, której prawo zabrania jej zwrotu do nadawcy, jak również każdą przesyłkę zawierającą przedmioty zabronione.

3.2.5 Ubezpieczenie

Przewoźnik jest odpowiedzialny za każdą przesyłkę zgodnie z konwencjami międzynarodowymi określonymi w punkcie 4.3. Klient może wykupić dodatkową opcję ubezpieczenia za dodatkową opłatą. Przesyłka będzie ubezpieczona na kwotę zadeklarowaną przez klienta w procesie zamówienia, z ograniczeniem do maksymalnej możliwej ochrony ubezpieczeniowej w kwocie 500 000 EUR na przesyłkę.

3.3 Freight

Rezerwując usługi transportowe z usługą Dostawa Van, LTL/FTL lub Oferta Indywidualna, klient potwierdza, że paczki lub palety będą dostępne pod adresem odbioru dla wybranego przewoźnika do odbioru w godzinach od 8:00 do 18:00. Wybrany przewoźnik skontaktuje się z klientem przed lub w dniu odbioru w celu potwierdzenia odbioru. Odbiór nie będzie możliwy do czasu ustalenia określonej daty i godziny między klientem a przewoźnikiem. Ze względu na nieprzewidziane czynniki związane z wybranym przewoźnikiem, odbiór może nastąpić przed lub po tym terminie. Rzadko, ze względu na nieprzewidziane czynniki, wybrany przewoźnik może zrealizować odbiór w następnym dniu roboczym.

Klient musi poinformować Eurosender o opakowaniu swojej przesyłki i wszelkich specjalnych wymaganiach w celu odebrania lub dostarczenia przesyłki. Po potwierdzeniu zamówienia ewentualne dodatkowe prośby mogą wygenerować dodatkowe koszty i spowodować opóźnienia w realizacji usługi, które ponosi klient.

Jeżeli kierowca wybranego przewoźnika nie jest obecny przy odbiorze w dniu odbioru, klient zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami przyjmuje na siebie obowiązek niezwłocznego poinformowania Eurosender o tym fakcie, aby Eurosender mógł uzgodnić z przewoźnikiem drugą próbę odebrania przesyłki.

Przesyłka musi być gotowa do transportu w momencie, gdy kierowca wybranego przewoźnika przyjedzie ją odebrać. Oznacza to, że wszystkie przedmioty, które mają być przewożone, muszą być odpowiednio zapakowane i przygotowane do transportu. W przypadku palety, przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana, umocowana w palecie składowanej i zabezpieczona do transportu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za pozyskanie palety we własnym zakresie. W niektórych krajach odbioru Eurosender jest w stanie zaaranżować, że przewoźnik zapewni paletę w momencie odbioru. W takich przypadkach klient musi uzgodnić tę dodatkową usługę z Eurosender przed potwierdzeniem odbioru.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie umieszczenia właściwej etykiety na właściwej paczce lub palecie, nawet w przypadku, gdy to przewoźnik drukuje etykietę. W momencie odbioru przesyłki lub po przybyciu przesyłki do magazynu, kierowca wybranego przewoźnika nakleja etykietę identyfikacyjną na przesyłkę i – jeśli usługa to obejmuje – przekazuje informacje o śledzeniu, które Eurosender przesyła klientowi na adres przy najbliższej sposobności.

Wszystkie transporty towarowe zarezerwowane na Eurosender.com są wykonywane zgodnie z Konwencją CMR (o zarobkowym transporcie drogowym towarów w relacjach międzynarodowych), podobnie jak wszelkie spory lub roszczenia wynikające z usługi świadczonej przez odpowiedzialnego przewoźnika.

3.3.1 Dostawa van

Rezerwując usługę „Dostawa van” klient wyraża zgodę na to, aby przesyłka była dostępna, odpowiednio zapakowana i zabezpieczona do transportu pod adresem odbioru tak, aby przewoźnik mógł ją odebrać w godzinach od 8:00 do 18:00. Wybrany przewoźnik skontaktuje się z klientem po przybyciu pod adres odbioru. W rzadkich przypadkach, ze względu na nieprzewidziane czynniki związane z wybranym przewoźnikiem, odbiór może odbyć się przed lub po zaplanowanym terminie.

Jeśli kierowca wybranego przewoźnika nie pojawi się w planowanym terminie odbioru, klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za niezwłoczne poinformowanie Eurosender o tym fakcie, aby Eurosender mógł sprawdzić sytuację u przewoźnika i umówić się na nową próbę odbioru tak szybko, jak to możliwe.

Klient musi poinformować Eurosender o opakowaniu swojej przesyłki i wszelkich specjalnych wymaganiach w celu odebrania lub dostarczenia przesyłki. Klient rozumie, że kierowca przewoźnika nie jest zobowiązany do pomocy przy załadunku i/lub rozładunku przesyłki i że o taką pomoc należy poprosić osobno podczas procesu rezerwacji. Po potwierdzeniu zamówienia wszelkie dodatkowe żądania mogą spowodować opóźnienia w dostawie i mogą wygenerować dodatkowe koszty, którymi zostanie obciążony klient. Ponadto mogą obowiązywać dodatkowe opłaty w przypadku, gdy przesyłka jest cięższa lub większa niż ta określona przy rezerwacji podczas składania zamówienia.

Klient rozumie, że usługa „Dostawa van” nie obejmuje informacji o śledzeniu w czasie rzeczywistym. Klient jest zawsze w stanie uzyskać informacje o tranzycie przesyłki kontaktując się z zespołem Obsługi Klienta Eurosender, który sprawdzi najnowsze aktualizacje tranzytu bezpośrednio u przewoźnika.

O przewidywanym czasie dostawy klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. Przewoźnik skontaktuje się z odbiorcą po przybyciu pod adres dostawy. Jeśli odbiorca nie jest dostępny pod adresem dostawy, kierowca będzie czekał pod wskazanym adresem, aż klient będzie mógł zorganizować rozładunek przesyłki zgodnie z ustaleniami. Klient jest świadomy, że niepotrzebne czekanie kierowcy może skutkować wygenerowaniem dodatkowych kosztów, które poniesie klient.

3.3.2 Transport częściowy (LTL) lub Transport kompletny (FTL)

Rezerwując usługę „LTL” lub „FTL”, klient zgadza się, że przesyłka będzie dostępna, odpowiednio zapakowana i zabezpieczona do transportu pod adresem odbioru tak, aby przewoźnik mógł ją odebrać w godzinach 08:00 – 18:00 lub w innym, uzgodnionym z klientem terminie. Wybrany przewoźnik skontaktuje się z klientem po jego przybyciu pod adres odbioru. W rzadkich przypadkach, ze względu na nieprzewidziane czynniki związane z wybranym dostawcą usług logistycznych, odbiór może nastąpić przed lub po zaplanowanym terminie.
Obsługę LTL i FTL świadczą przewoźnicy korzystający z naczep, przyczep lub samochodów dostawczych.

Klient jest odpowiedzialny za załadunek i rozładunek przesyłki. Miejsce załadunku/rozładunku musi być wyposażone w wózek widłowy i dok.

Klient musi poinformować Eurosender o opakowaniu swojej przesyłki i wszelkich specjalnych wymaganiach w celu jej odebrania lub dostarczenia. Klient rozumie, że kierowca przewoźnika nie jest zobowiązany do pomocy przy załadunku i/lub rozładunku przesyłki, i że o taką pomoc należy poprosić osobno podczas procesu rezerwacji. Po potwierdzeniu zamówienia wszelkie dodatkowe prośby mogą spowodować opóźnienia w dostawie i mogą wygenerować dodatkowe koszty, które ponosi klient. Ponadto mogą obowiązywać dodatkowe opłaty w przypadku, gdy odebrana przesyłka jest cięższa lub większa niż zarezerwowana podczas składania zamówienia.

Klient rozumie, że usługa „LTL/FTL” nie obejmuje informacji o śledzeniu w czasie rzeczywistym. Klient jest zawsze w stanie uzyskać informacje o transporcie przesyłki, kontaktując się z zespołem pomocy Eurosender, który sprawdzi najnowsze aktualizacje tranzytu bezpośrednio z przewoźnikiem.

O przewidywanym czasie dostawy klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. Przewoźnik skontaktuje się z odbiorcą po przybyciu pod adres dostawy. Jeśli odbiorca nie jest dostępny pod adresem dostawy, kierowca będzie czekał pod wskazanym adresem, aż klient będzie mógł zorganizować rozładunek przesyłki zgodnie z ustaleniami. Klient jest świadomy, że niepotrzebne czekanie kierowcy może skutkować dodatkowymi kosztami, które poniesie klient.

3.3.3 Oferta indywidualna

W przypadku braku możliwości rezerwacji danego transportu do natychmiastowej wyceny na platformie (ze względu na niestandardowe wymiary lub specjalne wymagania przesyłki), klient powinien złożyć zapytanie o indywidualną ofertę. Należy o to poprosić za pośrednictwem naszego formularza dla oferty indywidualnej (https://www.eurosender.com/individual-offer) lub przesłać pisemnie na adres e-mail sales@eurosender.com z następującymi informacjami:

 • liczba palet lub paczek do wysłania;
 • dokładne wymiary przesyłki (wysokość, szerokość i długość), bez podawania wymiarów w przybliżeniu;
 • dokładną wagę przesyłki, bez przybliżeń;
 • zawartość i wartość przesyłki;
 • pełny adres odbioru i dostawy przesyłki;
 • specyfikacje, jeśli użytkownik jest zainteresowany zakupem dodatkowego ubezpieczenia.

Eurosender przygotuje ofertę dla klienta w możliwie najkrótszym czasie i doradzi w zakresie wszelkich niezbędnych informacji. Oferowane ceny dotyczą tylko palet, które można piętrować. Jeżeli klient potwierdzi taką ofertę, ale przygotuje paletę nie nadającą się do piętrowania podczas odbioru przez przewoźnika, wszelkie dodatkowe koszty, które wystąpią, zostaną poniesione przez klienta.

4. Procedury reklamacyjne

4.1 Odpowiedzialność za usługę

Eurosender jest administratorem platformy internetowej do rezerwacji usług transportowych i jako taki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia przesyłki ani jej zawartości. Eurosender współpracuje tylko z przewoźnikami wysokiej jakości, dlatego uszkodzenia i/lub straty należą do rzadkości.

Przewoźnicy są odpowiedzialni za odbiór, transport i dostawę wszystkich przesyłek zarezerwowanych za pośrednictwem platformy Eurosender.com.

Klient musi mieć świadomość, że pomimo środków ostrożności podjętych przez dostawców usług kurierskich, paczki, walizki lub palety są rozładowywane, sortowane i podlegają obsłudze mechanicznej – dlatego w celu uniknięcia uszkodzeń i strat muszą być odpowiednio opakowane. Za opakowanie odpowiada klient.

4.2 Oficjalna skarga

Podczas administrowania platformą internetową do rezerwacji usług transportowych, Eurosender działa jako komisant, a nie jako spedytor, zatem ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór przewoźników, a nigdy za wykonanie transportu. Biorąc to pod uwagę, w przypadku, gdy klient ma jakiekolwiek skargi dotyczące usług Eurosender jako komisanta, klient będzie musiał rozpocząć procedurę reklamacyjną.

W celu rozpoczęcia wewnętrznej procedury reklamacji, klient powinien poinformować Eurosender na piśmie, wysyłając wiadomość e-mail na adres claims@eurosender.com lub listem poleconym na adres Eurosender SARL, 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg, załączając:

 1. szczegółowy opis reklamacji;
 2. imię lub imiona i nazwiska osób z Eurosender, z którymi klient był w kontakcie (jeśli to możliwe);
 3. kopię wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie;
 4. kopię całej korespondencji e-mail wymienianej pomiędzy klientem a zespołem Eurosender.

Jeżeli klient nie powiadomi w należyty sposób Eurosender lub nie dołączy do listu wszystkich wymaganych dokumentów, procedura reklamacyjna nie rozpocznie się.

Po otrzymaniu kompletnej skargi Eurosender przekaże sprawę do Działu Reklamacji, który dokona oceny akt sprawy. Dział reklamacji Eurosender wyśle klientowi odpowiedź dotyczącą reklamacji w ciągu trzydziestu (30) dni od jej otrzymania.

4.3 Ubezpieczenie i ochrona ubezpieczeniowa

Eurosender nie działa jako firma ubezpieczeniowa. Pakiety ubezpieczenia przesyłki nie są oferowane przez Eurosender; są oferowane bezpośrednio przez przewoźników lub przez firmy ubezpieczeniowe, które zawarły umowy z przewoźnikami lub z Eurosender. Z tego powodu we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniem przesyłek rezerwowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej obowiązują warunki firm ubezpieczeniowych takich jak Ergo czy Lloyds oraz wybranych przewoźników.

Wszystkie zamówienia na transport paczek lub walizek składane za pośrednictwem strony internetowej Eurosender.com w ramach usługi „Przesyłka standardowa” obejmują ubezpieczenie zapewniane przez wybranego przewoźnika lub firmę ubezpieczeniową do maksymalnej wartości dwustu (200) euro. Składka ubezpieczeniowa jest już zawarta w podstawowej cenie przesyłki. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wydatki powstałe w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki.

Wszystkie zlecenia na transport drogowy są zapewniane zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Wszystkie zamówienia na transport lotniczy są zapewniane zgodnie z Konwencją Montrealską lub Konwencją Warszawską.

Jeśli przesyłka zawiera przedmioty o większej wartości w porównaniu z maksymalnym zakresem ubezpieczenia, użytkownik jest zobowiązany do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dodatkowe ubezpieczenie należy zarezerwować w trakcie składania zamówienia i jest ono naliczane zgodnie z cennikiem wybranego przewoźnika lub firmy ubezpieczeniowej. Aby klient mógł wykupić dodatkowe ubezpieczenie, musi zaakceptować polisy mające zastosowanie do wybranego dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego, a mianowicie polisę DTV Cargo Open, polisę DTV Cargo All Risks oraz klauzulę zrzeczenia się odpowiedzialności mającej zastosowanie do ubezpieczenia w ERGO Versicherung AG.

Na życzenie klienta, Eurosender zrzeka się wszelkich roszczeń i praw wynikających z transakcji zawieranych w imieniu własnym lub na rachunek klienta, w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności wybranej firmy kurierskich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług kurierskich. Wówczas klient jest samodzielnie zobowiązany do odzyskania lub egzekwowania roszczeń i praw w stosunku do firmy kurierskiej.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia przesyłki Eurosender oferuje wsparcie klienta w składaniu reklamacji do wybranego przewoźnika. Jednak decyzję o dopuszczalności roszczeń z tytułu ubezpieczenia podejmuje wyłącznie przewoźnik lub firma ubezpieczeniowa.

Roszczenie odszkodowawcze nie może być wszczęte w przypadku uszkodzenia środka opakowania (karton, walizka), a jedynie zawartości przesyłki. Dodatkowo ubezpieczenie nie dotyczy zawartości przesyłki w przypadku:

 • nieodpowiedniego opakowania przesyłki;
 • przesyłek niekonwencjonalnych;
 • przewozu przedmiotów zabronionych;
 • transportu urządzeń elektronicznych (takich jak telewizory, telefony komórkowe, komputery i inny sprzęt elektroniczny) bez oryginalnego opakowania;
 • transportu używanych urządzeń elektronicznych;
 • przesyłek, których dostawę uważa się za skuteczną zgodnie z punktem 2.6 niniejszych Warunków;
 • odzieży i obuwia wykonanego na zamówienie lub szytego na miarę. Ogólnie rzecz biorąc, koszty odzieży i obuwia podlegają zwrotowi tylko do kwoty 200 EUR za sztukę.
 • w przypadku korzystania z usługi „Przesyłka standardowa” maksymalny zwrot z ubezpieczenia wynosi 1000 EUR za przedmiot;
 • transportu instrumentów muzycznych, które nie są odpowiednio chronione ze względu na ich wrażliwość. Standardem minimalnym jest wytrzymały futerał lub podobne opakowanie z wystarczającą ochroną wewnętrzną;
 • szkód spowodowanych przez terroryzm, klęski żywiołowe;
 • braku dostarczonych przez klienta dowodów (materiał fotograficzny lub pisemny) potwierdzających, że przesyłka była w idealnym stanie przed odebraniem; LUB,
 • roszczeń, które nie są poparte dowodami prawdziwej wartości uszkodzonego lub utraconego przedmiotu. Jedynym akceptowalnym dowodem wartości jest oryginalna faktura (stawka VAT i amortyzacja zostaną odpowiednio potrącone z pierwotnej ceny towaru).
 • naruszenia przez użytkownika niniejszych Zasad i Warunków w jakikolwiek sposób.

Oprócz listy przedmiotów zabronionych, o której mowa w punkcie 2.5, żadna polisa ubezpieczeniowa (o ile nie została wyraźnie potwierdzona przez przewoźnika lub firmę ubezpieczeniową) nie będzie akceptowana na następujące pozycje:

 • kwiaty i inne rośliny;
 • tytoń i alkohol;
 • żywność (w tym żywność w postaci płynnej);
 • przedmioty o dużej wartości;
 • przedmioty o wartości sentymentalnej;
 • delikatne przedmioty, takie jak szkło i porcelana;
 • biżuteria, złoto oraz kamienie i metale szlachetne lub półszlachetne;
 • antyki, obrazy, dzieła sztuki.

Kierowca wybranego przewoźnika ma prawo odmówić odbioru przesyłek ewidentnie nieadekwatnych (zbyt ciężkich, zbyt dużych, nieodpowiednio zapakowanych), ale nie jest zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości opakowania lub zawartości przesyłki. Oznacza to, że kierowca wybranego przewoźnika może nadal przyjąć przesyłkę, nawet jeśli nie jest ona zapakowana zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami lub zawiera pozycje z listy przedmiotów zabronionych. Eurosender ani wybrany przewoźnik nie są zobowiązani do sprawdzania komentarzy klientów podczas składania zamówienia na naszej stronie internetowej. Nawet jeśli klient wspomniał, że towary do wysyłki nie są zgodne z Warunkami, zamówienie może zostać przekazane przewoźnikowi, który może wykonać transport. W takim przypadku wszelkie dodatkowe koszty związane z wysyłką przedmiotów o nieodpowiednim opakowaniu lub z niedozwoloną zawartością ponosi wyłącznie klient. Ponadto w przypadku zakupu dodatkowe ubezpieczenie nie będzie miało zastosowania do tych przedmiotów.

Eurosender nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, awarie lub opóźnienia w odbiorze, transporcie lub dostawie, ani za jakiekolwiek inne szkody lub koszty wynikające z usług transportowych, o które wnioskuje portal internetowy Eurosender.com. Eurosender nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone korzyści wynikające z którejkolwiek z liczb opisanych powyżej.

4.3.1 Procedura reklamacyjna w przypadku uszkodzenia lub utraty

W przypadku utraty paczki, Eurosender oferuje wsparcie w złożeniu skargi u wybranego dostawcy usług kurierskich. Jednakże, decyzja o dopuszczalności skargi i przyznaniu zwrotu pieniędzy leży wyłącznie w gestii firmy kurierskiej lub firmy ubezpieczeniowej.

W przypadku uszkodzenia przesyłki, o takiej sytuacji osoba odpowiedzialna za odbiór przesyłki musi powiadomić kierowcę wybranego przewoźnika w momencie dostawy. Ewentualne uszkodzenia przesyłki należy zgłosić w momencie odbioru poprzez sporządzenie protokołu szkody u kierowcy lub poprzez podpisanie dowodu dostawy z zastrzeżeniem. W przeciwnym razie wybrany przewoźnik lub firma ubezpieczeniowa mogą odrzucić wszelkie roszczenia o odszkodowanie.

W celu rozpoczęcia procedury dochodzenia roszczeń wobec firmy kurierskiej za szkody lub straty, Eurosender powinien otrzymać informacje określone w niniejszym paragrafie na adres email claims@eurosender.com.

Jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona w ciągu pięciu (5) dni od spodziewanej daty dostawy, klient musi niezwłocznie powiadomić o tym Eurosender na piśmie, wysyłając wiadomość e-mail na adres help@eurosender.com, załączając:

 1. wykaz zawartości przesyłki i jej wartości;
 2. zewnętrzny opis przesyłki;
 3. informacje o sposobie zapakowania przesyłki;
 4. kopię wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie; I,
 5. Kopię potwierdzenia odbioru przesyłki od osoby obecnej pod adresem podjęcia.

Jeśli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, klient musi poinformować o tym Eurosender na piśmie w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania uszkodzonej przesyłki, załączając:

 1. dokument podpisany przez kierowcę i klienta;
 2. zdjęcia wyraźnie świadczące o uszkodzeniu (klient musi dostarczyć fotografię przesyłki i przedmiotów przed i po podjęciu, które wyraźnie wskazują na to, iż uszkodzenie paczki lub poszczególnych przedmiotów nastąpiło podczas lub w związku z transportem);
 3. wykaz zawartości przesyłki i jej wartość;
 4. adres, pod którym kurier może sprawdzić i, jeśli to konieczne, dostarczyć uszkodzone przedmioty; I,
 5. kopię wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

Jeśli klient nie powiadomi należycie Eurosender lub nie dołączy całej wymaganej dokumentacji do wiadomości e-mail wysłanej na adres claims@eurosender.com, powiadomienie zostanie uznane za niewysłane.

W przypadku uszkodzenia przesyłki klient zobowiązany jest do utrzymania przesyłki w stanie, w jakim została doręczona, pokrywając wszelkie koszty z tym związane, aż do zakończenia procedury ubezpieczenia. Jeśli przesyłka jest uszkodzona z zewnątrz, klient powinien zrobić zdjęcia uszkodzeń przed wyjęciem towaru z przesyłki.

W przypadku, gdy klient zauważy, że w momencie dostawy brakuje niektórych towarów, może rozpocząć procedurę reklamacyjną. Klient musi dostarczyć Eurosender e-mailem taką samą dokumentację jak w przypadku uszkodzenia, w tym zdjęcia przesyłki przed odbiorem i po dostawie, które potwierdzają, że przesyłka została otwarta/uszkodzona podczas transportu, co spowodowałoby brakującą zawartość.

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających uszkodzenie przesyłki, Eurosender w imieniu klienta wysyła do wybranej firmy kurierskiej wniosek o odszkodowanie, wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi przez klienta. Jednakże, ostateczna decyzja o dopuszczalności roszczeń z tytułu ubezpieczenia leży wyłącznie w gestii firmy kurierskiej lub firmy Eurosender. Firmy logistyczne lub firmy ubezpieczeniowe, które posiadają wiążące umowy z Eurosender i partnerskimi firmami kurierskimi, mogą ustosunkować się do danego wniosku w czasie do dwóch (2) miesięcy.

Roszczenia są zawsze w pierwszej kolejności rozpatrywane przez daną firmę kurierską. Jeśli firma kurierska zdecyduje się na odrzucenie roszczenia, firma ubezpieczeniowa również ma wyłączne prawo do jego odrzucenia. Dodatkowe ubezpieczenie może obejmować tylko wartość reklamowaną przez klienta, nieobjętą ubezpieczeniem podstawowym przewoźnika i/lub konwencją CMR w przypadku, gdy przewoźnik przyjmuje na siebie swoją odpowiedzialność, ponieważ jest to ubezpieczenie uzupełniające. Wybrani przewoźnicy i firmy ubezpieczeniowe rozpatrują każdą sprawę i decydują o wysokości zwrotu na podstawie dowodów przedstawionych przez klienta oraz zgodnie z ich regulaminem i polisami wewnętrznymi. Podejmując decyzję o zwrocie kosztów z tytułu ubezpieczenia, przewoźnik i firma ubezpieczeniowa biorą pod uwagę zakres szkody (czy przedmiot nadal może być używany). Koszt związany z amortyzacją również może być odliczony, jeśli uszkodzone przedmioty nie są nowe. VAT i koszty przesyłki (jeśli uwzględnione na fakturze potwierdzającej wartość przedmiotów) nie są zwracane.

Eurosender zastrzega sobie prawo, w każdym momencie i bez konieczności udzielania wyjaśnień, na nieprzyjęcie lub odrzucenie wniosku z powodu niepełnych, mylących, sprzecznych lub nieprawdziwych danych otrzymanych od klienta. W takim wypadku Eurosender nie uzna żadnych dalszych roszczeń ze strony klienta lub osób trzecich działających w jego imieniu.

Eurosender nie uznaje żadnego alternatywnego dostawcy usług rozstrzygania sporów.

5. Prawo właściwe i jurysdykcja

O ile przepisy obowiązujące w kraju, w którym klient posiada miejsce zamieszkania, nie stanowią inaczej:

 • niniejsze Warunki i Zasady oraz umowy, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki, będą interpretowane w świetle prawa luksemburskiego;
 • wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków lub z umów, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki, będą rozstrzygane przez sądy luksemburskie; I,
 • w przypadku różnic w znaczeniu pomiędzy różnymi tłumaczeniami niniejszych Warunków, rozstrzygający będzie tekst pierwotnie napisany w języku angielskim.

Polityka prywatności

Eurosender SARL zobowiązuje się chronić i szanować Twoją prywatność w zakresie korzystania z naszej strony internetowej, ponieważ uważamy ochronę danych za kluczowy filar budowania zaufania w silnych i długoterminowych relacjach. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię, które z Twoich danych osobowych możemy gromadzić, do jakich celów możemy je wykorzystywać i jakie prawa Ci przysługują.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych informujemy, że jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które zostały zgromadzone, otrzymane lub w inny sposób przetworzone, zgodnie z opisem poniżej. Te przepisy obejmują Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz wszelkie inne krajowe lub ponadnarodowe przepisy ustawowe, które znajdują zastosowanie w naszym przypadku.

Podmiotem odpowiedzialnym w ujęciu RODO w zakresie niniejszej strony internetowej jest Eurosender SARL, spółka z siedzibą pod adresem 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg i zarejestrowana w luksemburskim Rejestrze handlowym i spółek pod numerem B 230321 (‘’Eurosender’’, ‘’my’’, ‘’nasz’’, ‘’nas’’). Jako administrator danych, Eurosender jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane w sposób prawidłowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze praktyki i spojrzenie na Twoje dane osobowe oraz to, w jaki sposób będziemy je traktować. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką, nie wchodź w nasze Usługi, nie korzystaj z nich, ani nie podejmuj żadnych działań w związku z jakimikolwiek innymi aspektami naszej działalności.

Składając zamówienie lub tworząc konto na Eurosender, akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce. Ponadto gwarantujesz, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostały nam przez Ciebie przekazane w związku z Twoim zamówieniem lub Twoim kontem, są świadome tej polityki, akceptują ją i wyrażają zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce oraz są chętne i zdolne do przedstawienia pisemnego dowodu swojej zgody i akceptacji na żądanie Komisarza ds. informacji lub innego organu ds. ochrony danych.

1. Informacje, które możemy od Ciebie zbierać

Możemy zbierać i przetwarzać następujące z Twoich danych:

1.1 Informacje, które nam przekazujesz

Możesz przekazać nam informacje o sobie, wypełniając formularze na https://www.eurosender.com (naszej stronie internetowej) lub kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub w inny sposób. Obejmuje to informacje, które podajesz rejestrując się w celu korzystania z naszej strony, subskrybując nasze usługi, składając zamówienie na naszej stronie oraz podejmując inne działania zwykle wykonywane w witrynie i kiedy zgłaszasz problem z naszą witryną. Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować:

 • informacje o kliencie: twoje imię i nazwisko (lub nazwę firmy wraz z imieniem i nazwiskiem osoby działającej w jej imieniu), numer VAT, adres i numer telefonu, dane finansowe i dane karty kredytowej,
 • informacje związane z podjęciem przesyłki: (imię i nazwisko osoby przekazującej przesyłkę, adres podjęcia),
 • informacje związane z dostawą: (imię i nazwisko osoby, do której dostarczana będzie przesyłka, numer telefonu i adres dostawy),
 • informacje związane z potwierdzeniem zamówienia : (adres e-mail),
 • informacje, które podajesz za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia, w których możesz przesłać informacje dotyczące problemu z przesyłką. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz z jednym z naszych przedstawicieli bezpośrednio, czy współpracujesz z naszym zespołem wsparcia w inny sposób, przekażesz nam dane kontaktowe, opis napotkanego problemu oraz wszelką inną dokumentację, zrzuty ekranu lub informacje, które mogłyby być pomocne w rozwiązaniu problemu, w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, adres IP, adresy URL stron odsyłających/ostatnich stron, jakie przeglądałeś przed opuszczeniem witryny, identyfikatory urządzeń i dane o awariach.
1.2 Informacje, które gromadzimy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych Usług

Zbieramy o Tobie informacje, kiedy korzystasz z usług Eurosender – również wtedy, gdy przeglądasz nasze strony.

 • Korzystanie z usług: śledzimy niektóre informacje o Tobie, gdy odwiedzasz nasze usługi i z nich korzystasz. Informacje te obejmują funkcje, z których korzystasz, wybierane przez Ciebie usługi, preferowane metody płatności, często używane adresy, klikane łącza.
 • Pliki cookie i inne technologie: wykorzystujemy je w celu zapewnienia funkcjonalności i rozpoznania Cię, kiedy próbujesz korzystać z naszych usług.
1.3 Informacje otrzymywane z innych źródeł

Możemy otrzymywać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z innych usług, które świadczymy albo z rejestrów publicznych. Ściśle współpracujemy także ze stronami trzecimi (w tym, między innymi, z przewoźnikami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji wyszukiwania, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać informacje o Tobie od nich.

2. Okres przechowywania zebranych informacji

Naszym celem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w jak najmniejszym zakresie. Jeśli w niniejszym oświadczeniu nie podano dokładnych okresów ich przechowywania, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zgromadzone i – w stosownych przypadkach – tak długo, jak jest to określone w przepisach prawnych.
Gdy przetwarzanie danych osobowych nie będzie już niezbędne do celu, w którym zostały one zgromadzone, usuniemy takie dane osobowe.

3. Cele przetwarzania

Wykorzystujemy zgromadzone o Tobie informacje do poniższych celów.

3.1 Przekazane nam przez Ciebie informacje o kliencie

Użyjemy tych informacji, aby:

 • wypełniać nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Tobą, a nami oraz dostarczać Ci żądane przez Ciebie informacje, produkty i usługi, w tym przetwarzać transakcje z Tobą, przesyłać Ci informacje o transakcjach, weryfikować cię podczas logowania, zapewniać obsługę klienta oraz by obsługiwać i utrzymać nasze usługi;
 • dostarczać Ci informacje o innych oferowanych przez nas towarach i usługach, które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które pytałeś, w przypadku, gdy wyraziłeś bezpośrednią zgodę na otrzymywanie tego rodzaju informacji i nie wycofałeś jej;
 • dostarczać Ci informacje o towarach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, w przypadku, gdy wyraziłeś bezpośrednią zgodę na otrzymywanie tego rodzaju informacji i nie wycofałeś jej;
 • informować Cię o zmianach w naszych usługach;
 • mieć pewność, że treści na naszej stronie są zaprezentowane w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera;
 • prowadzić badania rozwojowe: dowiadujemy się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszych usług i otrzymujemy informacje zwrotne przekazywane nam bezpośrednio w celu rozwiązywania problemów i identyfikowania trendów, wykorzystania, wzorców działań oraz obszarów do integracji i ulepszania naszych usług;
 • chronić nasze uzasadnione interesy biznesowe i prawa, ilekroć jest to od nas wymagane w związku z roszczeniami prawnymi, koniecznością podporządkowania się regulacjom, funkcjami regulacyjnymi i audytowymi oraz ujawnianiem informacji w związku z przejęciem, fuzją lub sprzedażą firmy.
3.2 Informacje, które nam przekazujesz, dotyczące podjęcia, dostawy oraz potwierdzenia zamówienia

Wykorzystamy te informacje, aby:

 • wypełniać nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Tobą, a nami (w tym przekazać te informacje przewoźnikom w granicach EOG w celu zorganizowania i realizacji transportu);
 • dostarczyć Ci żądane przez Ciebie informacje, produkty i usługi.
3.3 Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Możemy łączyć te informacje z informacjami, które nam przekazujesz. Możemy wykorzystywać wszystkie te informacje do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych informacji).

4. Ujawnianie Twoich informacji

W zależności od charakteru i zakresu przypisanego nam zadania lub żądanych od nas usług, możemy udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom w zakresie, w jakim takie ujawnienie lub przekazanie zostanie uznane za uzasadnione lub pożądane dla osiągnięcia celów wymienionych powyżej lub na konkretne, uzasadnione żądanie naszych klientów będących podmiotami tych danych. Twoje dane osobowe możemy udostępniać takim podmiotom jak:

 • upoważniony personel Eurosender znajdujący się w krajach EOG, który potrzebuje dostępu do danych w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą z Tobą zawieramy;
 • firmy będące częścią grupy Eurosender w celu działania i poprawy jakości produktów i usług;
 • wybrane strony trzecie, w tym przewoźnicy i inni partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy (wszyscy w krajach należących do EOG) w celu wykonania wszelkich umów, które zawieramy z nimi lub z Tobą, włączając w to: przewoźników, dostawców usług tworzenia stron internetowych i aplikacji, hostingu, utrzymania, kopii zapasowych, przechowywania, infrastruktury wirtualnej, przetwarzania płatności, firmy księgowe, dostawców platform CRM, dostawców systemów telefonicznych, dostawców systemów analitycznych, itp.

Wybierając strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane, Eurosender podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby mieć pewność, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Możemy również ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim:

 • gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa i w takim wypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów, ale tylko w przypadku, gdy jest to absolutnie konieczne do zawarcia transakcji.
 • gdy mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszego Regulaminu (https://www.eurosender.com/en/terms-conditions) i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Eurosender, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Eurosender pragnie podkreślić, że poważnie traktujemy nasze obowiązki wobec klientów, partnerów i personelu; w związku z tym nie ujawniamy danych nikomu, chyba że jest to wymagane w celu przestrzegania prawa lub ważnego i wiążącego zarządzenia rządu lub organu regulacyjnego lub w celu wypełnienia zobowiązania umownego w odniesieniu do którego osoba będąca podmiotem danych wyraziła zgodę na przetwarzanie (tak jak w przypadkach wymienionych powyżej). W takich przypadkach rząd lub organy regulacyjne muszą postępować zgodnie z obowiązującym prawem, aby uzyskać ważne i wiążące nakazy, a takie nakazy są weryfikowane przez Eurosender, który może sprzeciwić się zbyt szerokim lub w inny sposób niewłaściwym lub nieodpowiednim nakazom.

O ile nie jest to zabronione lub jeśli istnieje wyraźne wskazanie na nielegalne postępowanie w związku z korzystaniem z produktów lub usług Eurosender, Eurosender powiadamia swoich klientów przed ujawnieniem ich danych, aby mogli oni znaleźć pomoc i powziąć ochronę przed ujawnieniem.

Eurosender podejmuje również poważne środki ostrożności w przypadku transferów poza EOG. Eurosender zobowiązuje się nie przekazywać danych poza EOG, chyba że dany kraj lub terytorium również zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że dostępne są wykonywalne prawa oraz skuteczne środki prawne dla osób będących podmiotem danych.

5. Newsletter

Możesz zapisać się do naszego newslettera, który zawiera wszystkie niezbędne informacje o naszych usługach i wszystkich ważnych zmianach na naszej platformie. Wchodząc na naszą stronę internetową będąc zalogowanym na swoje konto Google, możesz utworzyć konto Eurosender za pomocą wyskakującego okienka powiadomienia. To spowoduje automatyczne zapisanie Cię do naszego newslettera informacyjnego. Otrzymasz wtedy e-mail, za pomocą którego możesz łatwo zrezygnować z newslettera, jeśli nie chcesz go otrzymywać. Twoje dane osobowe zostaną wtedy automatycznie usunięte po jednym (1) miesiącu.
Dane udostępniane z Twojego konta Google w celu utworzenia konta Eurosender i wysyłania newslettera to Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe – podanie dodatkowych danych jest opcjonalne. Podany przez Ciebie adres e-mail może być używany do ukierunkowania naszych reklam.
Zapisujemy również adresy IP, z których korzystałeś, oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest zweryfikowanie Twojej rejestracji i, jeśli to konieczne, poinformowanie Cię o możliwym niewłaściwym wykorzystaniu Twoich danych osobowych.
W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, klikając link podany w każdej wiadomości e-mail z biuletynem lub wysyłając prośbę o usunięcie z listy mailingowej na adres dataprotection@eurosender.com.

6. Podstawa prawna

Aby przetwarzanie było zgodne z prawem, administrator musi zawsze opierać swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych na jednej z podstaw prawnych wymienionych w RODO. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego odpowiednią podstawę prawną.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, gdy:

 1. wyraziłeś zgodę;
 2. jest to niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań związanych z Twoim żądaniem przed zawarciem umowy;
 3. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 4. jest to niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy, o ile nasze interesy nie są nadrzędne względem Twoich interesów lub fundamentalnych praw i wolności. Na przykład:
  • w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw w przypadku roszczenia prawnego;
  • w celu utrzymania i aktualizacji naszej listy kontaktów;
  • by zajmować się otrzymywanymi od Ciebie wiadomościami, kontaktami telefonicznymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz by odpowiadać na Twoje zapytania;
  • by zapewnić bezpieczeństwo i stabilność sieci i informacji.

7. Przysługujące Ci prawa i środki prawne

7.1 Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia odnośnie tego czy dane osobowe, których jesteś podmiotem, są przetwarzane, a jeśli tak jest, to do uzyskania dostępu do danych osobowych i odpowiednich informacji w tym zakresie.

7.2 Prawo do korekty

Masz prawo żądania sprostowania przez nas bez zbędnej zwłoki dotyczących Ciebie nieprawidłowych danych osobowych oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

7.3 Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w przypadkach określonych przez RODO.

7.4 Prawo do usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo do bycia zapomnianym każdorazowo, gdy pierwotne cele nie są już dłużej istotne i nie mamy uzasadnionych podstaw do odrzucenia Twojej prośby o bycie zapomnianym.

7.5 Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją o przetwarzaniu danych osobowych opartą na naszym prawnie uzasadnionym interesie, możesz zażądać ograniczenia takiego przetwarzania. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania, jeżeli uznasz, że przetwarzamy nieprawidłowe dane lub że dane osobowe nie są już dłużej niezbędne do celów przetwarzania.

7.6 Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić o przesłanie Twoich danych osobowych innemu podmiotowi.

7.7 Prawo do wycofania zgody

Masz prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli podstawą dla przetwarzania danych osobowych była Twoja zgoda.

7.8 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu ds. ochroną danych w Twoim kraju. Niemniej jednak zachęcamy do uprzedniego skontaktowania się z nami przed złożeniem do właściwego organu jakiejkolwiek skargi.

Aby skorzystać ze swoich praw, prześlij nam pisemny wniosek na adres dataprotection@eurosender.com.

8. Powiadomienie o naruszeniu

W przypadku naruszenia danych osobowych, powiadomimy o tym fakcie Krajową Komisję ds. Ochrony Danych bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia.

Zgodnie z przepisami RODO, klienci i osoby do kontaktu będą osobiście i bez zbędnej zwłoki powiadamiani o naruszeniu danych osobowych tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie danych osobowych może wiązać się z poważnym zagrożeniem dla ich praw i wolności.

9. Zmiany w naszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany, jakie mogą zostać przez nas w przyszłości wprowadzone w naszej Polityce prywatności, będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zachęcamy do regularnego przeglądania tej strony, aby być na bieżąco w kwestii Twoich praw oraz sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka została po raz ostatni sprawdzona i zaktualizowana w dn. 26 listopada 2019 r.

10. Inne strony internetowe

Nasza strona może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli klikniesz link do którejkolwiek z tych stron, pamiętaj, że posiadają one swoje własne polityki prywatności, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych tym stronom.

11. Kontakt

Pytania, uwagi, skargi i żądania dotyczące niniejszej polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować na adres dataprotection@eurosender.com.


Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 4 marca 2021.