Pogoji in določila

Pogoji in določila


1. Splošni pogoji

Terminologija

V teh pogojih se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

 • Pošiljka: tovor blaga, ki se pošilja iz enega kraja v drugega, sestavljen iz enega ali več predmetov.
 • Transportni predmet/predmet: element pošiljke, tj. ovojnica, paket, paleta ali kateri koli drug predmet, ki je ustrezno pakiran za pošiljanje.
 • Naložljiva paleta: paleta, ki jo je mogoče zlahka naložiti (z ravno površino, tako da je nanjo mogoče položiti drugo paleto), v nasprotju z nenaložljivo paleto, ki je ni mogoče naložiti zaradi oblike, vsebine, embalaže ali blaga v njej.
 • Ponudnik logističnih storitev: podjetje, ki ga izbere Eurosender in ponuja logistične storitve ali jih dodeljuje v okviru svoje mreže (na primer prevoznik, kurirska družba, špediter in drugi).
 • Logistična storitev: storitev, ki med drugim vključuje odpremo, prevoz, dostavo, skladiščenje, izpolnjevanje in druge storitve, ki jih ponuja (vendar ne izvaja neposredno) Eurosender.
 • Delovni dan: vsak delovni dan razen sobot, nedelj, državnih praznikov in dela prostih dni v državah prevzema, prevoza ali dostave pošiljke.
 • Obračunska teža: teža izražena v kilogramih, ki jo zaračuna ponudnik logističnih storitev. To je lahko absolutna (masna) teža predmeta ali prostorninska (dimenzijska) teža, odvisno od tega, katera je večja.
 • Volumetrična teža: je prostor, ki ga zavzema predmet glede na njegovo prostornino, izračunana z uporabo formule dodeljenega ponudnika logističnih storitev. Temelji na dejanskih dimenzijah predmeta.
 • CMR: Konvencija o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu blaga (Ženeva, 19. maj 1956).
 • Varšavska konvencija: (Varšava, 12. oktober 1929) – uporabljajo se samo klavzule, ki urejajo prevoz tovora (ne prtljage).
 • Montrealska konvencija: Montrealska konvencija: Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montreal, 28. maj 1999) – uporabljajo se samo klavzule, ki urejajo pošiljke tovora (ne prtljage).
 • Haaško-visbyjska pravila: Mednarodna konvencija o poenotenju nekaterih pravnih pravil v zvezi s tovornimi listi (Haag, 1924) in njeni protokoli.
 • Sklicevanje na zakon ali zakonsko določbo je sklicevanje na njene spremenjene ali ponovno sprejete različice in z njo povezano podzakonsko zakonodajo.
 • Vi/stranka/uporabnik/ona/on/oni: oseba ali osebe (fizične ali pravne), ki zahtevajo rezervacijo logističnih storitev, ki jih zagotavljajo logistični ponudniki, ki jih izbere Eurosender.
 • Sklicevanje na osebo pomeni vsako fizično osebo, ki deluje v okviru gospodarske dejavnosti (trgovine, podjetja, obrti, svobodnega poklica) ali zunaj nje, ali vsako pravno osebo.
 • Sklicevanje na katero koli stranko katere koli pogodbe, ki jo Eurosender lahko sklene v okviru teh pogojev, vključuje tudi njene naslednike.
 • Registrirani uporabnik: oseba z obstoječim in aktivnim uporabniškim računom na Eurosender.com, ki ga platforma šteje za takega samo, ko je uporabnik uspešno prijavljen v uporabniški račun.
 • Gostujoči uporabnik: oseba, ki uporablja katero koli storitev, ki jo ponuja Eurosender, medtem ko ni prijavljena v registriran uporabniški račun na Eurosender.com.
 • Eurosender: Eurosender SARL.

Eurosender SARL

Eurosender SARL je zasebna družba z omejeno odgovornostjo z registracijsko številko B230321 in davčno številko LU30797030 s sedežem na 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg, ki upravlja spletni sistem naročanja Eurosender.com in ponuja naročanje logističnih storitev neposredno strankam. Podjetje je vpisano v register Registre de Commerce et des Sociétés z registracijsko številko B230321.
Eurosender deluje kot špediter in ne kot prevoznik. Z oddajo naročila prek Eurosender.com stranka pooblašča Eurosender, da v svojem imenu (imenu Eurosenderja) in v imenu stranke (pošiljatelja) naroči logistične storitve pri enem od ponudnikov logističnih storitev, pod pogojem, da izbrani ponudnik logističnih storitev izpolnjuje zahteve za izvedbo naročene storitve.
Vzpostavljeni komunikacijski kanali: stranka lahko stopi v stik z Eurosenderjem pisno prek kontaktnega obrazca, ki je na voljo na Eurosender.com, prek funkcije klepeta, ki je na voljo na Eurosender.com, ali prek neposrednega e-poštnega naslova predstavnika Eurosenderja (z uporabo e-poštne domene @eurosender.com). Stranka lahko stopi v stik z Eurosenderjem tudi prek telefonskega klica na eni od razpoložljivih telefonskih številk ali neposredne telefonske številke predstavnika Eurosenderja. Za posredovanje informacij Eurosenderju, ki bi lahko povzročile bistvene spremembe pogodbenega razmerja s stranko, na primer preklic ali kakršno koli drugo spremembo oddanega naročila, zaprtje ali spremembo uporabniškega računa ali načina izdajanja računov, ali za začetek postopka odškodninskega zahtevka ali pritožbe, so sprejemljivi samo pisni komunikacijski kanali. Vsako takšno informacijo, posredovano prek katerega koli drugega komunikacijskega kanala, morata stranka in Eurosender pisno potrditi na elektronski naslov stranke, ki ga je ta navedla v postopku naročanja ali v uporabniškem računu. Ne glede na uporabljeni komunikacijski kanal mora stranka jasno navesti številko naročila in vse druge podatke, potrebne za njeno identifikacijo (na primer ime in elektronski naslov).

2. Splošna pravila za naročanje storitve

2.1 Postopek naročanja

Uporabnik lahko naročilo pri Eurosenderju odda na enega od naslednjih načinov.

2.1.1 Spletna platforma

Uporabnik lahko odda naročilo na spletni platformi Eurosender.com kot registrirani uporabnik ali gostujoči uporabnik.
Uporabnik se lahko odloči za katero koli od vzpostavljenih storitev s takoj vidnimi cenami, ki so na voljo na platformi. Če nobena od ponujenih storitev ne ustreza uporabnikovim potrebam, lahko uporabnik zahteva prilagojeno ponudbo po meri in v tem primeru bo od Eurosenderjevega predstavnika prejel individualno pripravljeno ponudbo. V tem primeru se naročilo šteje za oddano, ko stranka sprejme prejeto ponudbo.
Registrirani uporabnik lahko odda večje (množično) naročilo paketov. Naročilo se šteje za oddano, ko stranka v svojem uporabniškem profilu uspešno naloži izpolnjeno datoteko predloge s podatki o naročilu.
Takoj ko je postopek naročila na spletni platformi končan na enega od navedenih načinov, lahko stranka plača naročilo z enim od načinov plačila, opredeljenih v poglavju 2.2. Naročilo se šteje za oddano, ko stranka uspešno plača zahtevani znesek ali potrdi obveznost plačila.
Ko se naročilo šteje za oddano, Eurosender nadaljuje z naročanjem logistične storitve pri izbranem ponudniku logističnih storitev. Takoj ko je logistična storitev naročena v imenu stranke, se naročilo šteje za uspešno oddano, stranki pa se pošlje potrditev po elektronski pošti.

2.1.2 Zunanje platforme

Eurosender lahko pošilja ponudbe in se poteguje za prevozne zahtevke prek zunanjih platform, ki jih ne upravlja Eurosender in ki povezujejo ponudbo in povpraševanje.
Stranka lahko potrdi ponudbe Eurosenderja v skladu s pravili teh zunanjih platform. Ko je stranki predstavljena Eurosenderjeva ponudba, ji je z istim komunikacijskim kanalom kot za ponudbo ali prek drugega vzpostavljenega komunikacijskega kanala omogočen tudi dostop do teh splošnih pogojev.
Naročilo se šteje za oddano, ko je potrjeno, kot določajo pravila zunanje platforme. Pravila zunanje platforme se uporabljajo skupaj s temi pogoji.
Ko se naročilo šteje za oddano, Eurosender nadaljuje z naročanjem logistične storitve pri izbranem ponudniku logističnih storitev. Takoj ko je logistična storitev naročena v imenu stranke, se naročilo šteje za uspešno oddano, stranki pa se pošlje potrditev po elektronski pošti.

2.1.3 Naročanje zunaj platforme

Stranka lahko odda naročilo prek vzpostavljenega komunikacijskega kanala neposredno s predstavnikom Eurosenderja. Uporabnik mora posredovati vse potrebne informacije, da lahko Eurosender pri ponudniku logističnih storitev naroči logistično storitev v skladu z zahtevo stranke.
Takšno naročilo se lahko obdela v skladu s potrditvijo teh splošnih pogojev in splošnih pogojev katerega koli veljavnega ponudnika logističnih storitev v vsakem posameznem primeru. Eurosender bo v e-poštnem sporočilu s ponudbo priložil dokument s pogoji poslovanja (ali povezavo do pogojev poslovanja). Stranka se mora seznaniti s Splošnimi pogoji poslovanja. S strinjanjem s ponudbo se stranka strinja s predloženimi Splošnimi pogoji poslovanja. V primeru, da ponudbo potrjuje predstavnik pravne osebe in s tem tudi te se šteje, da je pooblaščen, da v okviru svoje pravice in sposobnosti sprejme ponudbo ter pogoje. Stranka se lahko strinja s Pogoji poslovanja za posamezno naročilo, več naročil za določeno časovno obdobje ali za nedoločeno časovno obdobje (do spremembe Pogojev poslovanja). Ob spremembi Pogojev je Eurosender dolžan stranki posredovati posodobljeno besedilo Pogojev.
Naročilo za storitve se lahko obdela na podlagi pogodbenega dogovora med stranko in Eurosenderjem. V takšni pogodbi se lahko stranka in Eurosender dogovorita o določbah, ki se razlikujejo od teh splošnih pogojev, pod pogojem, da v primeru neskladja med temi splošnimi pogoji in pogodbo prevlada pogodba.
Takoj ko stranka pošlje vse potrebne podatke, da lahko Eurosender naroči logistično storitev v primeru obstoječega pogodbenega dogovora, ali če se stranka strinja z ustreznimi splošnimi pogoji, kot je opisano zgoraj, se šteje, da je naročilo oddano, pri čemer stranka dejansko potrdi obveznost plačila v skladu z enim od načinov plačila, opredeljenih v poglavju 2.2.
Ko se naročilo šteje za oddano, Eurosender nadaljuje z naročanjem logistične storitve pri izbranem ponudniku logističnih storitev. Takoj ko je logistična storitev naroči v imenu stranke, se naročilo šteje za uspešno oddano, stranki pa se pošlje potrditev po elektronski pošti.

2.1.4 Naročanje API

Stranka lahko odda naročilo prek integrirane povezave API. API (aplikacijski programski vmesnik) je aplikacijski vmesnik za integracijo programske opreme, ki omogoča izmenjavo podatkov med dvema strankama.
Takoj ko stranka Eurosenderju posreduje vse potrebne informacije za naročanje logistične storitve in se strinja z ustreznimi pogoji, se šteje, da je naročilo oddano, stranka pa potrdi obveznost plačila v skladu z enim od načinov plačila, opredeljenih v poglavju 2.2.
Ko se naročilo šteje za oddano, Eurosender nadaljuje z naročanjem logistične storitve pri izbranem ponudniku logističnih storitev. Takoj ko je logistična storitev naročena v imenu stranke, se naročilo šteje za uspešno oddano, stranki pa se pošlje potrditev po elektronski pošti.
Vse stroške IT posegov, ki so potrebni za integracijo API, krije stranka, razen če ni vnaprej dogovorjeno drugače.

2.1.5 Domneva o seznanjenju s pogoji

Stranka se zaveda, da vsi postopki naročanja vodijo do naročila za določeno vrsto storitve, ki je podrobneje opisana v poglavju 3. Stranka je odgovorna, da se v celoti seznani in upošteva Splošne pogoje ponudnika logističnih storitev ter Splošne pogoje Eurosenderja, zlasti pa z ustreznim poglavjem, ki opisuje storitev, za katero je bilo naročilo oddano. Tudi če je stranka zanemarila svojo dolžnost, da se seznani s temi Pogoji, se domneva, da se je s temi Pogoji seznanila.
Eurosender stranki ni dolžan zagotoviti dodatnega prevoda teh splošnih pogojev ali splošnih pogojev ponudnika logističnih storitev.

2.2 Postopek plačila

Ko uporabnik oddaja naročilo, ga sistem pozove k plačilu naročila s kreditno kartico, Paypalom, Apple Pay, Google Pay ali bančnim nakazilom. Registrirani uporabniki imajo tudi možnost plačila z uporabniškim dobroimetjem ali z odloženim plačilom. Če v uporabniškem profilu stranke Eurosender ni določeno drugače, se računi za storitve Eurosender izdajajo in pošiljajo na strankino e-pošto, ki jo je stranka navedla med postopkom naročila. Morebitne spremembe naročila lahko povzročijo potrebo po izdaji dodatne računovodske fakture, kot je račun ali dobropis. Ko je računovodska listina izdana, je vidna v uporabniškem profilu registrirane stranke. Šteje se, da je stranka z računovodsko fakturo seznanjena, ko je le-ta poslana po elektronski pošti ali naložena v uporabniški profil ali poslana stranki prek katerega koli drugega vzpostavljenega komunikacijskega kanala.
Registrirana stranka lahko v svojem uporabniškem profilu izbere posebno e-pošto za prejemanje računov. Stranka, ki ima v svojem uporabniškem profilu omogočeno skupinsko izdajanje računov, prejme račune izdane in poslane po zaključenem obdobju skupinskega izdajanja računov. Stranka je dolžna redno nadzorovati in spremljati svojo e-pošto, uporabniški profil ter druge vzpostavljene komunikacijske kanale inn na podlagi prejetih računovodskih dokumentov plačati morebitne zapadle zneske. Eurosender ima za registrirane pravne osebe pravico, da odvisno glede na izbrano vrsto plačila zaračuna dodaten strošek za obdelavo plačila (doplačilo).

2.2.1 Plačilo s kreditno kartico

Vsa plačila s kreditnimi karticami potekajo neposredno prek varnih sistemov Eurosenderjevih partnerjev za rešitve za obdelavo plačil in njihovih bančnih partnerjev. Eurosender ne hrani nobenih podatkov o kreditnih karticah, saj celoten postopek preverjanja plačila neposredno izvajajo Eurosenderjevi partnerji za rešitve za obdelavo plačil in njihovi bančni partnerji.
Stranka je odgovorna za to, da je izbrana kreditna kartica, ki se uporablja za plačilo naročila logističnih storitev aktivna in da ima na voljo dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Morebitne dodatne stroške, ki nastanejo v primeru, da je kreditna kartica iz kakršnega koli razloga zavrnjena, krije izključno stranka.

2.2.2 Plačilo prek sistema PayPal

Če stranka izbere ta način plačila, bo preusmerjena na spletno mesto PayPal, kjer se mora prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom ali ustvariti račun, če ga še nima. Stranka, ki je za plačilo naročila logističnih storitev izbrala sistem PayPal, mora zagotoviti, da je njen PayPal račun aktiven in ima na voljo dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Morebitne dodatne stroške, ki nastanejo v primeru zavrnitve transakcije, krije izključno stranka.

2.2.3 Plačilo prek storitve Google Pay

Če stranka izbere ta način plačila, bo pozvana k izbiri ene od razpoložljivih plačilnih kartic v svojem računu Google Pay. Stranka, ki je za plačilo naročila logističnih storitev izbrala storitev Google Pay, mora zagotoviti, da je njen račun Google Pay aktiven in da ima izbrana plačilna kartica na voljo dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Morebitne dodatne stroške, ki nastanejo v primeru zavrnitve transakcije, krije izključno stranka.

2.2.4 Plačilo prek storitve Apple Pay

Če stranka izbere ta način plačila, bo pozvana k izbiri ene od razpoložljivih plačilnih kartic v svojem računu Apple Pay. Stranka, ki je za plačilo naročila logističnih storitev izbrala Apple Pay, je odgovorna, da zagotovi, da je njen račun Apple Pay aktiven in da ima izbrana plačilna kartica na voljo dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Morebitne dodatne stroške, ki nastanejo v primeru zavrnitve transakcije, krije izključno stranka.

2.2.5 Plačilo z bančnim nakazilom

Če stranka izbere ta način plačila, naročilo ne bo potrjeno takoj, ampak bo potrjeno šele, ko bo plačilo celotnega zneska naročila prispelo na Eurosenderjev bančni račun, naveden v plačilnih navodilih med postopkom naročanja ali v poznejšem elektronskem sporočilu. Navodila bodo vsebovala informacije o načinu plačila, vključno s podatki o Eurosenderjevem bančnem računu, znesku, ki ga je treba nakazati, itd. Naročnik mora plačati v skladu z referenčnimi podatki, navedenimi v navodilih za plačilo.
Vse stroške povezane z bančnim nakazilom krije izključno stranka. Če je znesek, prejet na Eurosenderjev bančni račun, nižji od zneska, ki bi moral biti nakazan, naročilo ne bo potrjeno. Eurosender uporabnika ni dolžan obvestiti, da nakazani znesek ni zadostoval za potrditev plačila naročila. Elektronska nakazila se morajo plačati samo v valuti in na bančni račun kot navedena v postopku naročanja ali v posredovanem transakcijskem elektronskem sporočilu. Morebitne stroške pretvorbe valute nosi izključno stranka.

2.2.6 Plačilo z uporabniškim dobroimetjem

Pri uporabi tega načina plačila stranki ni treba vnašati plačilnih podatkov vsakič, ko rezervira logistične storitve prek Eurosender.com. Poleg tega lahko Eurosender nagradi zvestobo z zagotavljanjem popustov pri naročilih, plačanih z dobroimetjem, ki je na voljo v uporabniškem profilu stranke.
Ob potrditvi plačila mora imeti stranka na svojem računu dovolj sredstev za izvedbo naročila. Če na računu ni dovolj dobroimetja, ga lahko stranka pred potrditvijo naročila dopolni s kreditno kartico, preko plačilnih storitev PayPal, Google Pay, Apple Pay ali bančnim nakazilom. Za to se lahko zaračuna dodatna pristojbina. Če se stranka odloči za polnjenje uporabniškega dobroimetja s kreditno kartico, plačilnimi storitvami PayPal, Google Pay, Apple Pay, pod pogojem, da ima stranka na kreditni kartici ali računu PayPal dovolj sredstev, bo polnjenje samodejno potrjeno in dobroimetje bo samodejno na voljo za uporabo.

2.2.7 Možnost odloženega plačila

Z uporabo tega načina plačila stranka takoj po zaključku postopka naročila potrdi svojo obveznost plačila, ki bo izvedena v roku, določenem na računu in v elektronskem sporočilu o transakciji. V primeru zamude pri plačilu si Eurosender pridržuje pravico, da zaračuna zamudnino, ki jo sestavljajo (i) 8-odstotna obrestna mera zamudnih obresti na neplačani znesek od datuma zapadlosti do datuma prejema plačila v celoti, (ii) pristojbina za upravne stroške v višini 50 EUR in (iii) vsi drugi stroški, neposredno povezani z izterjavo plačila in postopkom izterjave dolga.

2.3 Dodatni stroški

Stranka je dolžna plačati vse dodatne stroške, ki nastanejo Eurosenderju ali odgovornemu logističnemu ponudniku zaradi netočnih podatkov, ki jih je stranka posredovala med postopkom naročanja, ali če podatki o pošiljki niso usklajeni s pogoji, omejitvami in omejitvami posamezne naročene storitve v skladu s temi pogoji ali pogoji odgovornega logističnega ponudnika, s katerimi se stranka strinja ob oddaji naročila.
Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov, ki jih v imenu stranke krije Eurosender, tudi če ponudnik logističnih storitev te stroške zaračuna po zaključku logistične storitve. Eurosender si pridržuje pravico, da v takih primerih zaračuna administrativno takso v višini do petnajst (15) EUR za obravnavo dodatnih stroškov.
S sprejetjem teh splošnih pogojev se stranka strinja, da lahko Eurosender dodatno doplačilo zaračuna neposredno preko izbrane plačilne metode, ki jo je stranka uporabila za plačilo naročila. V primeru, da Eurosender ne bi mogel samodejno izvesti dodatnih doplačil, bo stranka o tem pisno obveščena, navedeni dodatni znesek pa mora plačati v roku največ sedmih (7) dni. Morebitne stroške sodnega postopka in postopka izterjave krije stranka.
Eurosender si pridržuje pravico, da stranki zaračuna stroške v primeru nenadne spremembe cen za transportno pot, ki jo je izbrala stranka. V primeru, da stranka zavrne dodatno zaračunavanje zaradi spremembe cen na izbrani transportni poti, si Eurosender pridržuje pravico, da stranki ponudi vračilo celotne kupnine in naročila za prevozne storitve ne posreduje nobenemu logističnemu ponudniku.
Če je treba pošiljko vrniti pošiljatelju iz razlogov, ki niso na strani ponudnika logističnih storitev, se vsi nastali dodatni stroški zaračunajo stranki in dodatno zavarovanje ni več veljavno. Če ponudnik logističnih storitev pošiljke ne more vrniti pošiljatelju iz razlogov, ki niso na strani ponudnika logističnih storitev, lahko ponudnik logističnih storitev pošiljko uniči brez povračila stroškov stranki. Vse stroške, povezane z uničenjem pošiljke, krije stranka.

2.4 Odpoved in povračila

Stranka ima pravico preklicati naročilo samo v pisni obliki. Če stranka prekliče naročilo, se strinja, da ne bo izročila nobene pošiljke ponudniku logističnih storitev, če ta prispe na naslov za prevzem. Če stranka pošiljko izroči, je odgovorna za vse nastale stroške.

Odpovedi s povračilom niso več mogoče potem, ko se šteje, da je bilo naročilo oddano, tj. da je bilo uspešno plačano ali da je stranka potrdila obveznost plačila, razen če je stranka ob oddaji naročila kupila možnost prilagodljivega naročanja. Možnost prilagodljivega naročanja stranki omogoča, da spremeni podrobnosti naročila brez kakršnih koli administrativnih stroškov, in omogoča ugoditev zahtevku za povračilo, če je bil zahtevek predložen pred prvim poskusom prevzema s strani ponudnika logističnih storitev. Eurosender si pridržuje pravico do zmanjšanja povrnjenega zneska v primeru že nastalih stroškov. Možnost prilagodljivega naročanja je mogoče kupiti med postopkom naročanja, če je na voljo. Možnost prilagodljivega naročanja je vključena v ceno za registrirane poslovne uporabnike, ki imajo to možnost potrjeno v svojem registriranem poslovnem računu in so oddali naročilo medtem, ko so bili prijavljeni ali če je to prikazano med postopkom naročanja. Pristojbine za prilagodljivo naročanje se ne povrne.
Stroški vseh dodatnih storitev, kupljenih v postopku naročanja, kot so opredeljeni za vsako vrsto prevozne storitve v poglavju 3 (kot so med drugim stroški zavarovanja, pomoč pri nakladanju/razkladanju, zagotovitev posebne opreme, preseganje prijavljene velikosti in teže pošiljke itd.), se ne povrnejo.
Če bo odobreno, bo vračljivi znesek izdan kot dobroimetje na strankinem računu Eurosender, ki se lahko uporabi za prihodnja naročila, če ima stranka takšen račun in se strinja s takšnim načinom vračila. Eurosender lahko vračilo odobri tudi na isti plačilni račun, ki ga je stranka uporabila za oddajo naročila (kreditna kartica, račun PayPal, Google Pay, Apple Pay, bančni račun itd.), ali na drug plačilni račun v skladu z zahtevo stranke. Odobreni znesek bo stranki na voljo v tridesetih (30) dneh od trenutka, ko Eurosender stranko obvesti o dopustnosti vračila. Pri vračilu na prvotni način plačila lahko nastanejo dodatni stroški.

2.5 Zahtevki in pritožbe

V primeru poškodbe ali izgube pošiljke med izvajanjem logistične storitve ima stranka pravico sprožiti postopek odškodninskega zahtevka, da bi prejela povračilo za izgubo vrednosti, ki je nastala zaradi poškodbe ali izgube.
Naročila oddana pri Eurosenderju imajo vkjučeno krije odgovornosti izbranega ponudnika logističnih storitev, kot je navedeno v postopku oddaje naročila, ali neposredno Eurosender. Poleg tega ima stranka lahko možnost, da kupi dodatno zavarovanje, kot je določeno pri vsaki od vrst pošiljk v poglavju 3. Morebitna dodatna zavarovanja, ponujena v postopku oddaje naročila, ponujajo logistični ponudniki ali Eurosenderjeve partnerske zavarovalnice kot pomožno storitev k ponudbi logističnih storitev. Stranka se zaveda, da lahko v primeru odobritve kakršnega koli zneska povračila na podlagi osnovne odgovornosti ali osnovnega zavarovanja, ki je vključeno v ceno in ga zagotavlja izbrani ponudnik logističnih storitev, zahteva le razliko do najvišjega možnega zneska povračila v skladu z dodatno zavarovalno polico, kupljeno v postopku oddaje naročila. Stranka se zaveda, da morebitna dodatna zavarovalna polica temelji na uspešno ugotovljeni odgovornosti izbranega ponudnika logističnih storitev in je ni mogoče aktivirati drugače.
Eurosenderjev posebni oddelek za zahtevke je odgovoren za odločanje in vodenje zahtevkov v imenu strank proti logističnim ponudnikom in/ali zavarovalnicam.
Ponudniki logističnih storitev ali zavarovalnice, ki imajo sklenjene pogodbe s prevozniki ali Eurosenderjem, Eurosenderju posredujejo odločitev o dopustnosti zahtevka v rokih, določenih v njihovih splošnih pogojih. Če tretje osebe pravočasno ne prejmejo končne odločitve, Eurosender za to ne odgovarja.
Eurosender si pridržuje pravico, da kadar koli zavrne zahtevek stranke zaradi nepopolnih, zavajajočih, protislovnih ali lažnih podatkov, prejetih od stranke. Eurosender lahko zavrne nadaljevanje postopka uveljavljanja zahtevka pri ponudniku logističnih storitev ali zavarovalnici, če je stranka na kakršen koli način kršila te pogoje. V takem primeru Eurosender ne bo priznal nobenih nadaljnjih zahtevkov stranke ali tretjih oseb, povezanih s stranko.
V primeru poškodbe, popolne ali delne izgube mora stranka podati pisno izjavo na dokazilu o dostavi in o tem nemudoma (prvi delovni dan po dostavi) obvestiti Eurosender, da se začne postopek za uveljavljanje zahtevkov. Odškodninskega zahtevka ni mogoče začeti v primeru poškodb na embalaži za pakiranje (kartonska škatla, kovček itd.), ampak le na vsebino pošiljke. Poleg tega pri zahtevku za poškodbo ali izgubo zavarovanje ne velja za vsebino pošiljke v primeru:

 • neustrezne embalaže (vključno s paketi, ki so združeni in označeni samo z eno etiketo),
 • nekonvencionalne pošiljke,
 • prevoz prepovedanih predmetov,
 • škodo, ki jo povzroči višja sila,
 • pomanjkanje dokazil, ki jih predloži stranka in ki dokazujejo stanje pošiljke pred prevzemom ali
 • če je stranka na kakršen koli način kršila pogoje poslovanja Eurosenderja ali ponudnika logističnih storitev.

Zahtevkov, ki niso podprti z dokazili o dejanski vrednosti poškodovanega ali izgubljenega predmeta, ni mogoče vložiti. Edino sprejemljivo dokazilo o vrednosti je originalni račun (stopnja DDV in amortizacija se ustrezno odštejeta od originalne cene predmeta).

2.5.1 Odškodninski zahtevek v primeru poškodbe

Da bi stranka pri Eurosenderju sprožila postopek za uveljavljanje odškodninskega zahtevka, mora Eurosender obvestiti o kakršni koli škodi na dan dostave prek spletnega kontaktnega obrazca, ki je na voljo na Eurosender.com. Po potrebi bo Eurosender stranki posredoval nadaljnja navodila za pridobitev vseh dokumentov, slik in drugih informacij, potrebnih za začetek postopka za uveljavljanje zahtevka pri logističnih ponudnikih ali odgovornih zavarovalnicah. Stranka mora Eurosenderju v največ dveh delovnih dneh po prejemu navodil za uveljavljanje zahtevka predložiti vso zahtevano dokumentacijo. Če je potrebna dokumentacija predložena pozneje kot v 2 delovnih dneh, Eurosender ne odgovarja za morebitne zahtevke, ki jih ponudniki logističnih storitev in/ali zavarovalnice zavrnejo, ker niso bili sproženi pravočasno.
V primeru poškodbe pošiljke mora stranka do zaključka postopka zavarovanja hraniti pošiljko v stanju, v kakršnem je bila dostavljena, in kriti vse stroške, povezane s tem. Če je kateri koli element pošiljke poškodovan na zunanji strani, mora stranka poškodbe fotografirati, preden blago vzame iz elementa pošiljke.
Če stranka ob dostavi opazi, da v pošiljki manjka nekaj blaga, lahko začne postopek odškodninskega postopka. Stranka mora Eurosenderju predložiti enako dokumentacijo kot v primeru škode, vključno s fotografijami pošiljke pred prevzemom in ob dostavi, ki dokazujejo, da je bil predmet med prevozom odprt/poškodovan, zaradi česar bi lahko manjkala vsebina.
V primeru poškodbe, popolne ali delne izgube mora stranka podati pisno izjavo na tovornem listu, sestaviti poročilo o poškodbi in ga poslati Eurosenderju. V primeru, da ob dostavi ni zabeležena nobena poškodba ali očitna izguba, si Eurosender pridržuje pravico, da zavrne ali zavrne strankino zahtevo.

2.5.2 Odškodninski zahtevek v primeru izgube

Če pošiljka ni dostavljena v petih (5) delovnih dneh od predvidenega datuma dostave, mora stranka o tem nemudoma obvestiti Eurosender prek spletnega kontaktnega obrazca, ki je na voljo na Eurosender.com.
Ekipa za podporo strankam Eurosender bo nato stopila v stik z odgovornim logističnim ponudnikom in po potrebi sprožila preiskavo. Če odgovorni logistični ponudnik ne bo mogel pravočasno najti in dostaviti pošiljke, bo Eurosender stranko obvestil, da se pošiljka uradno šteje za izgubljeno, in ji poslal navodila, naj pridobi vse dokumente, slike in druge informacije, ki so potrebne za vložitev zahtevka proti logističnim ponudnikom in/ali odgovornim zavarovalnicam.
Stranka mora Eurosenderju predložiti vso zahtevano dokumentacijo najpozneje v dveh delovnih dneh po prejemu navodil za zahtevek. Če je potrebna dokumentacija predložena pozneje kot v 2 delovnih dneh, Eurosender ne odgovarja za morebitne zahtevke, ki jih ponudniki logističnih storitev in/ali zavarovalnice zavrnejo, ker niso bili začeti pravočasno.
Če je zahtevek odobren, pošiljka pa je pozneje uspešno najdena in dostavljena stranki, stranka ni upravičena do odobrenega zneska povračila in je dolžna takoj vrniti že prejeto povračilo na podlagi odobrenega zahtevka.

2.5.3 Uradna pritožba

Stranka lahko pri Eurosenderju vloži uradno pritožbo v zvezi z vsemi storitvami, ki so ji bile opravljene, prek spletnega obrazca na Eurosender.com. Uradni pritožbeni postopek se lahko začne le, če so Eurosenderju v sedmih (7) dneh posredovani vsi potrebni podatki (ime stranke, številka naročila Eurosenderja, pomembne informacije v zvezi s primerom):

 1. zadnja korespondenca v zvezi z določenim naročilom ali
 2. zadnja posodobitev statusa pošiljke v sistemu za sledenje ali
 3. datum prevzema naročila ali
 4. datum dostave; odvisno od tega, kateri od teh datumov je najnovejši.

Eurosender bo stranki odgovoril na pritožbo najpozneje v tridesetih (30) dneh po prejemu pritožbe.

3. Splošna pravila za pošiljanje

Naslednja splošna pravila veljajo za vsa naročila, naročena pri Eurosenderju, razen če je jasno določeno, da se del pravil iz oddelka 3 teh pogojev uporablja le za določeno vrsto pošiljke/vrsto storitve in/ali da za določeno vrsto storitve velja drugačno pravilo, kot je opisano v oddelku 4 teh pogojev in/ali v pogojih določenega prevoznika, s katerim se stranka izrecno strinja pred potrditvijo naročila. Stranka je odgovorna, da je obveščena o posebnih pravilih za določeno vrsto storitve, ki jo je rezervirala v postopku naročanja.

3.1. Pakiranje

Stranka se strinja, da mora imeti pakirano blago ustrezno zunanjo in notranjo embalažo glede na vrsto blaga, ki se prevaža. Embalaža mora biti primerna glede na težo in vsebino pošiljke. Embalaža mora biti primerna za prevoz in ravnanje v logističnih centrih ponudnikov logističnih storitev ali njihovih partnerjev. Ponudnik logističnih storitev lahko prevzeto pošiljko vrne ali v celoti zavrne prevzem pošiljke zaradi neustrezno zapakiranih predmetov, stranka pa je izključno odgovorna za vse morebitne stroške. Stranka je izključno odgovorna za poškodbe in izgube neustrezno zapakiranih predmetov. Zavarovalni zahtevek se lahko zavrne tudi, če se pošiljka šteje za nevarno in bi lahko med prevozom poškodovala druge pošiljke.

Niti Eurosender niti ponudniki logističnih storitev, s katerimi Eurosender sodeluje, ne zagotavljajo posebnih storitev za ravnanje s predmeti, na katerih je kakršen koli znak, napis ali etiketa, ki označuje lomljivo ali krhko vsebino ali narekuje previdno ravnanje s predmetom. Zaradi avtomatiziranega ravnanja s pošiljkami v postopku prevoza se te oznake lahko ne upoštevajo.

Standardna embalaža za pošiljko, ki ne vsebuje palet, je kartonska škatla, sestavljena iz dveh ali več plasti kartona. Škatle morajo biti zaprte, zavarovane z lepilnim trakom in po potrebi ovite s folijo. Vsako drugo vrsto embalaže lahko stranka uporabi le na lastno odgovornost in lahko povzroči dodatne stroške za stranko. Raztrganih, poškodovanih škatel ali škatel z luknjami, ki niso bile predvidene z načrtom, ne smete uporabljati. Ustrezna embalaža mora biti med drugim odporna proti padcu z višine enega (1) metra. Eurosender ne odgovarja za morebitne poškodbe embalaže med prevozom. Vrečke, kovčki in potovalne torbe niso dovoljene vrste embalaže.
Če to dovoljuje izbrana vrsta storitve, se lahko tovor ali blago prevaža na paletah, kar pomeni, da mora stranka blago zapakirati, shraniti in zavarovati na paleti – blago mora biti pritrjeno na paleto in ovito s plastično folijo. Tovor ne sme presegati površine palete po širini ali dolžini. Stranke lahko uporabijo plastično, kartonsko ali leseno paleto. Stranka se zaveda, da poškodovanih palet ne sme uporabljati, Eurosender pa ima pravico zavrniti nakladanje, če paleta ni uporabljena v skladu z načinom prevoza. Stranka z naročilom te storitve razume, da skupna naročena teža in dimenzije vključujejo tako paleto kot tudi tovor/blago. Palete ni mogoče vrniti. Eurosender ne odgovarja za palete pred natovarjanjem in po raztovarjanju.

Pred prevzemom mora stranka odstraniti vse stare nalepke ali podatke o naslovu, ki so pritrjeni na predmete. Samo stranka je odgovorna, da zagotovi, da je na pravi predmet pošiljke nalepljena prava (tj. pravilno opremljena z vsemi potrebnimi podatki) etiketa, tudi v primerih, ko etiketo natisne ponudnik logističnih storitev, in da od voznika pridobi potrdilo o prevzemu, ki dokazuje, da je pošiljko na določen datum in ob določeni uri prevzel pooblaščeni ponudnik logističnih storitev. V primeru kakršnih koli težav Eurosender brez dokazila o prevzemu ni dolžan sprejeti nobenih pritožb ali reklamacij.

Pri vrstah storitev, pri katerih so potrebne nalepke za pošiljanje, je treba vsak kos pošiljke predati vozniku izbranega ponudnika logističnih storitev kot en kos, opremljen z eno nalepko. Če namerava stranka poslati več predmetov, mora ob naročilu logistične storitve navesti natančno število. Če voznik izbranega ponudnika logističnih storitev prevzame več pošiljk, kot je bilo naročeno, to ne pomeni nobene obveznosti za ponudnika logističnih storitev ali za Eurosender.

3.2. Omejitve velikosti in teže

Vse cene, ki so stranki ponujene ob oddaji naročila, temeljijo na strankini izjavi o velikosti in teži pošiljke. Za vsako preseganje velikosti in teže, ki ju stranka navede v postopku naročanja, velja postopek iz oddelka 2.3.
Stranka je dolžna preveriti pogoje in določila ponudnika logističnih storitev, ki jih prejme ob oddaji naročila, glede morebitnih omejitev velikosti in teže, ki veljajo za določeno rezervirano storitev. Vsako preseganje največje dovoljene teže in velikosti, ki jo dovoljuje ponudnik logističnih storitev, lahko povzroči zavrnitev prevzema ali dostave s strani ponudnika logističnih storitev. Takšna pošiljka se lahko kadar koli vrne pošiljatelju na stroške stranke.
Stranka se zaveda, da skupna naročena teža in dimenzije vključujejo tako embalažo (tj. paleto, paket, ovojnico itd.) kot tovor/blago.

3.3. Prevzem in dostava

Stranka se strinja, da je pošiljka izbranemu ponudniku logističnih storitev na voljo na naslovu za prevzem, da jo prevzame kadar koli med vsakodnevnim delovnim časom lokalnega ponudnika logističnih storitev. Zaradi nepredvidenih dejavnikov, povezanih s ponudnikom logističnih storitev, se lahko prevzem opravi pred tem časom ali po njem.
Če voznik izbranega ponudnika logističnih storitev ni prevzel pošiljke na dan prevzema, stranka v skladu s temi pogoji prevzema odgovornost, da o tem nemudoma obvesti Eurosender, da se lahko Eurosender z izbranim ponudnikom logističnih storitev dogovori za drugi poskus prevzema. Če prevzem ali dostava na predvideni dan ni uspešna iz razloga, ki ni v pristojnosti izbranega ponudnika logističnih storitev, lahko druga zahteva za prevzem ali dostavo povzroči dodatne stroške, ki jih krije stranka.
Stranka je odgovorna za zagotovitev popolnega in točnega naslova za prevzem in dostavo pošiljke ter vseh drugih pomembnih informacij za olajšanje prevzema in dostave. Podatki o naslovu morajo biti vnešeni v za to namenjeno polje v postopku naročila in ne smejo biti vključeni v “polje za pripombe”; v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ponudniki logističnih storitev ne bodo prejeli popolnih informacij, potrebnih za uspešen prevzem in dostavo.
Stranka se zaveda, da je v celoti odgovorna za naslednje podatke, in mora zagotoviti pravilne podatke:

 • Ime in naslov pošiljatelja;
 • Ime in naslov prejemnika;
 • Opis vrste blaga in načina pakiranja;
 • Število paketov ter njihove posebne oznake in številke;
 • Bruto teža blaga ali drugače izražena količina blaga.

V primeru posredovanja napačnih podatkov je stranka v celoti odgovorna za morebitne stroške.

Prevzem in dostavo je treba opraviti na lahko dostopnem mestu; voznik izbranega prevoznika mora imeti možnost parkirati vozilo vsaj petnajst (15) metrov od navedenega naslova. Storitev se izvaja do glavnih vrat stavbe. Voznik ni dolžan prevzeti ali dostaviti pošiljke v katero koli drugo nadstropje razen v pritličje.
Pri vrstah storitev, ki vključujejo tovor/paletni tovor ali polni kombi FTL/LTL, se stranka zaveda, da je v primeru, da ni posebnih dogovorov, sama odgovorna za nakladanje in razkladanje tovora. Stranka se zaveda, da mora zagotoviti potrebno opremo, viličar, delovno silo in dostop do tovornjaka. Nakladanje in razkladanje je mogoče opraviti le iz pritličja. Eurosender in ponudniki logističnih storitev ne nosijo nobene odgovornosti za nakladanje in razkladanje tovora/paletificiranega tovora ter niso odgovorni za kakršne koli dodatne stroške.
Stranka se zaveda, da je v primeru prevoza tovora/paletnega tovora ali storitev kombija ali FTL/LTL najdaljši dovoljeni čas za natovarjanje in raztovarjanje tovornjaka 30 minut. Če bo stranka tovor natovarjala/raztovarjala dlje, lahko pride do dodatnih stroškov za stranko. Vsako nepotrebno čakanje zaradi nedosegljivosti pošiljatelja ali nepripravljenosti pošiljke za prevzem lahko povzroči neuspešen poskus prevzema, ki se zaračuna stranki. Morebitni dodatni stroški se obravnavajo v skladu z oddelkom 2.3.

Eurosender ne zagotavlja prevoza in dostave pošiljke na drug naslov, kot ga je stranka prvotno navedla v postopku naročila. Eurosender lahko izbranega ponudnika logističnih storitev obvesti le o spremembah naslova dostave na zahtevo stranke. Eurosender in ponudnik logističnih storitev nista odgovorna, če pošiljka ni dostavljena na naslov, ki je bil naveden po tem, ko je bila za pošiljko uporabljena nalepka.
Med postopkom naročila mora stranka navesti lokalno telefonsko številko v državi prevzema in dostave, na kateri bo v času prevzema in dostave na voljo oseba, ki jo bo lahko poklicala. Kontakt je mogoč samo na lokalnih telefonskih številkah. Čeprav je treba navesti veljavno lokalno telefonsko številko, voznik izbranega prevoznika ni dolžan stopiti v stik z uporabnikom ali kontaktnimi osebami po telefonu.
Prevoznik lahko zavrne prevzem, če storitve ni mogoče opraviti iz razlogov, na katere prevoznik ne more vplivati, kot so oddaljene lokacije ali sankcije, uvedene za državo prevzema (embargo).
Eurosender in izbrani ponudniki logističnih storitev imajo pravico zavrniti prevzem ali dostavo na zahtevano lokacijo, če bi takšna dostava lahko škodovala osebam, opremi ali drugemu blagu.
Pošiljka se lahko šteje za nesprejemljivo, če:

 • carinska deklaracija ni pripravljena, čeprav to zahtevajo veljavni carinski predpisi,
 • vsebuje prepovedane predmete iz oddelka 3.4,
 • je naslov napačen ali ni ustrezno označen ali je embalaža pomanjkljiva ali neustrezna za zagotovitev varnega prevoza ob običajni previdnosti pri ravnanju,
 • če vsebuje kakršen koli drug predmet, za katerega ponudnik logističnih storitev odloči, da ga ni mogoče varno ali zakonito prevažati.

Če se pošiljka šteje za nesprejemljivo, če je bila podcenjena za carinske namene, če prejemnika ni mogoče razumno identificirati ali najti ali če prejemnik zavrne dostavo ali plačilo carinskih dajatev ali drugih stroškov pošiljanja, si prevoznik po najboljših močeh prizadeva vrniti pošiljko pošiljatelju na stroške stranke, v nasprotnem primeru pa lahko pošiljko sprosti in odstrani brez kakršne koli odgovornosti do stranke. Prevoznik lahko uniči vsako pošiljko, ki je po zakonu ne more vrniti pošiljatelju, in vsako pošiljko prepovedanih predmetov.
Odvisno od države in ponudnika logističnih storitev lahko pride do enega ali dveh poskusov dostave ali celo do dostave neposredno na najbližjo dostopno točko, ki jo upravlja izbrani ponudnik logističnih storitev, kot je določeno v njegovih pogojih. Pošiljk ni mogoče dostaviti v poštne nabiralnike, razen če je to možnost mogoče izbrati med postopkom naročila. Pošiljke se dostavijo na naslov prejemnika, ki ga je navedla stranka, vendar ni nujno, da se dostavijo osebno imenovanemu prejemniku. Prejemnik je lahko obveščen o prihajajoči dostavi ali o zamujeni dostavi. Prejemniku se lahko ponudi možnost alternativnih možnosti dostave, kot je na primer dostava na drugi dan, brez podpisa, preusmeritve ali prevzema na najbližji točki dostopa. Za spremembo naslova dostave se lahko zaračunajo doplačila, ki se obravnavajo v skladu z oddelkom 2.3.
V skladu s temi pogoji se šteje, da je dostava učinkovita, če:

 • se pošiljka izroči kateri koli osebi, ki zahteva pošiljko in se nahaja na naslovu dostave, z digitalnim ali ročnim podpisom, vključno s sosedi in osebami, ki so prisotne v navedenih prostorih;
 • se pošiljka dostavi na drug naslov (sosednji naslov, lokalna pošta ali dostopna točka);
 • po več neuspelih poskusih dostave na naslov za dostavo se pošiljka dostavi v eno od skladišč izbranega prevoznika, ki je blizu prvotnega naslova za dostavo. To lahko stranki povzroči dodatne stroške;
 • če je izbrani logistični ponudnik pustil obvestilo o dostavi kontaktni osebi za dostavo ali če je to razvidno iz sledenja pošiljke;
 • je pošiljka dostavljena na naslov za dostavo osebi, ki se je lažno predstavila kot prejemnik;
 • se pošiljka vrne nazaj na naslov prevzema po preteku največ dni v skladišču prevoznika ali zaradi neustrezne embalaže ali poškodbe pošiljke ali zaradi prevelike teže ali prevelikih dimenzij pošiljke. To lahko povzroči dodatne stroške za stranko.

V nekaterih regijah lahko veljajo izjeme glede dostave pošiljk zaradi pogojev in standardnih praks lokalnih kurirskih podjetij.
Ponudnik logističnih storitev ima pravico odpreti in pregledati pošiljko brez predhodnega obvestila iz varnostnih, zaščitnih, carinskih ali drugih predpisanih razlogov in za to ne nosi nobene odgovornosti. Od ponudnika logističnih storitev se lahko zahteva tudi rentgenski pregled pošiljke, stranka pa se odpoveduje vsem morebitnim zahtevkom za škodo ali zamude zaradi pregleda.
Stranka se zaveda, da so vsi časi prevzema in dostave, navedeni v postopku naročila, le okvirni in za Eurosender niso zavezujoči. Eurosender in ponudnik logističnih storitev stranki nista dolžna povrniti škode, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude, prav tako pa nista dolžna povrniti s tem povezanih stroškov.

3.4. Prepovedani predmeti

Stranka se strinja s seznamom predmetov, ki jih je prepovedano prevažati, in izjavlja, da ne bo pošiljala predmetov s tega seznama ali predmetov, ki so prepovedani s pogoji poslovanja izbranega ponudnika logističnih storitev ali z zakoni države, v kateri se nahaja naslov prevzema ali dostave. Če se stranka vseeno odloči poslati prepovedane predmete, je izključno odgovorna za vso nastalo škodo in stroške.
Primeri prepovedanih predmetov so:

 • Nevarno blago, tvegano blago in vnetljivo blago, ki ga IATA (Mednarodno združenje za zračni promet), ICAO (Mednarodna organizacija za civilno letalstvo) ali druga ustrezna organizacija razvršča kot takšno, prepovedano ali omejeno (“nevarno blago”);
 • Predmeti, ki lahko med prevozom poškodujejo druge predmete;
 • Umetniška dela, nakit (vključno z urami), plemenite kovine, dragi kamni, biseri, steklo ali kakršni koli izdelki iz stekla, porcelana, glinene posode ali drugih podobnih materialov;
 • Starine, krzno;
 • Gotovina, kovanci, zbirateljski kovanci, znamke in dokumenti, ki jih je mogoče zamenjati za gotovino ali blago;
 • Alkohol in tobačni izdelki;
 • Vse vrste tekočin;
 • Človeški ostanki, žive živali ali rastline, hitro pokvarljiva hrana;
 • Vse blago, ki zahteva prevoz s kontrolirano temperaturo;
 • Kakršno koli blago, ki je prepovedano z zakonom ali predpisom katere koli vlade ali javnega ali lokalnega organa katere koli države, v kateri se blago prevaža;
 • Snovi, za katere so potrebna posebna dovoljenja za prevoz, posebno ravnanje ali posebna dokumentacija;
 • Za letalski tovorni promet: vse pošiljke litij-ionov in litij-kovin; prepovedano blago v skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 z dne 11. marca 2008 in njenimi občasno spremenjenimi izvedbenimi pravili;
 • Pošiljke, za katere bi veljal Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

Ponudnik logističnih storitev ima pravico, da zavrne obravnavo predmetov, katerih vsebina je nevarna ali škodljiva. Če so taki predmeti izročeni izbranemu ponudniku logističnih storitev, si ta pridržuje pravico, da jih na stroške stranke odstrani ali drugače ravna z njimi brez dodatnega obvestila. V takem primeru je stranka odgovorna za vso izgubo ali škodo, ki nastane v zvezi s takimi predmeti, in izbranemu ponudniku logističnih storitev in/ali Eurosenderju povrne vse kazni, zahtevke, škodo, stroške in izdatke, ki nastanejo v zvezi s tem, s predmeti pa se lahko ravna tako, kot se družbi ali drugi osebi, pri kateri so v določenem trenutku v hrambi, zdi primerno.
Poleg seznama prepovedanih predmetov zavarovalna polica, razen če jo prevoznik ali zadevna zavarovalnica izrecno potrdi, ne bo sprejeta za naslednje predmete:

 • hrano (vključno s hrano v tekoči obliki),
 • krhke predmete, kot sta steklo in porcelan,
 • predmeti velike vrednosti,
 • Posamezen predmet v vrednosti nad 5000 EUR. Stranka je dolžna Eurosender pisno obvestiti o vsakem predmetu, katerega vrednost presega 2.000 EUR,
 • predmeti s sentimentalno vrednostj.

3.5. Carina

Eurosender ne deluje kot carinski posrednik/agent in ni odgovoren za postopke ali pristojbine, ki izhajajo iz carinskih dajatev ali carinskih postopkov, razen če je v poglavju 4., pri ustrezni vrsti prevozne storitve določeno drugače. Stranka je vedno odgovorna, da vnaprej preveri carinske zahteve držav izvoza in uvoza v skladu z njihovo lokalno zakonodajo in politiko.
Stranka mora v celoti sodelovati z lokalnimi carinskimi organi. Vse carinske dajatve, davke (vključno z morebitnim DDV, vendar ne omejeno nanj), kazni, stroške skladiščenja ali druge stroške krije stranka. Če Eurosenderju nastane kateri koli od teh stroškov zaradi ukrepov carinskih organov ali drugih vladnih
organov ali če pošiljatelj ali prejemnik ne zagotovi ustrezne dokumentacije, bodo ti stroški bremenili stranko ali prejemnika pošiljke, tako kot tudi vsi dodatni stroški, ki jih bo imel Eurosender. Takšni stroški se obravnavajo kot dodatno nadomestilo v skladu z oddelkom 2.3.
Eurosender ni seznanjen s preverjanjem ali svetovanjem stranki glede posredovanih informacij in dokumentov in za to ni odgovoren. Stranka se strinja, da bo Eurosenderju povrnila škodo in ga razbremenila vseh zahtevkov, ki bi lahko bili vloženi proti Eurosenderju zaradi lažnih ali napačnih informacij, posredovanih Eurosenderju, in vseh finančnih sankcij, ki bodo naložene Eurosenderju.
Stranka potrjuje, da se ni zanašala na nobeno izjavo, obljubo ali izjavo, ki jo je dal ponudnik logističnih storitev ali je bila dana v njegovem imenu in ni navedena v teh pogojih.
Za pošiljke iz katere koli države zunaj EU ali v katero koli državo zunaj EU mora stranka ponudniku logističnih storitev v zvezi z vsakim blagom v posamezni pošiljki predložiti:

 • komercialni račun v angleškem jeziku, ki med drugim vsebuje številko EORI, jasen in nedvoumen opis blaga, vrednost blaga, valuto, uporabljeni Incoterm itd;
 • oznako blaga za vsak artikel;
 • predhodno pisno obvestilo za vse postavke pošiljke in/ali blago v kateri koli postavki pošiljke, ki niso standardni ali trajni izvoz (na primer začasni izvoz, kot so popravila, ki bodo vrnjena v državo izvora);
 • vsa posebna pooblastila za neposredno zastopanje stranke, dana ponudniku logističnih storitev, če jih zahteva veljavna zakonodaja in
 • vse informacije/dokumente, ki jih zahtevajo ustrezni carinski organi, zakoni in predpisi ali ponudnik logističnih storitev.

 

Za tovor/paletni tovor mora stranka zagotoviti carinjen tovor ali podrobnosti za postopek carinjenja. Stranka se zaveda, da navedena cena v postopku naročila ne vključuje carinjenja, dajatev in davkov.
Za carinske ali druge formalnosti, ki jih je treba opraviti pred dostavo blaga, stranka potrebne dokumente priloži tovornemu listu ali jih da na razpolago izbranemu ponudniku logističnih storitev in mu posreduje vse potrebne informacije.
Stranka je odgovorna za preverjanje ustreznih informacij, ki jih zahtevajo ustrezni carinski organi, vse carinske dokumente in prevozno listino pa mora stranka natančno izpolniti v skladu z vsemi ustreznimi carinskimi zakoni, pravili in predpisi.
Ponudnik logističnih storitev lahko zavrne prevzem pošiljke ali jo celo vrne pošiljatelju, pri čemer zaračuna dodatne stroške, za katere je odgovorna izključno stranka, če zahtevana dokumentacija ni predložena ali ni v skladu s predpisi.
Pošiljatelj potrjuje, da so vse izjave in informacije, ki jih predloži v zvezi z izvozom in uvozom pošiljke resnične in točne ter se zaveda, da lahko v primeru neresničnih ali goljufivih izjav o pošiljki ali kateri koli njeni vsebini pride do civilnega zahtevka in/ali kazenskega pregona, katerega kazni vključujejo zaplembo in prodajo pošiljke.

4. Vrste storitev

V naslednjem razdelku so navedene in opisane posamezne vrste storitev, ki so na voljo v okviru logističnih rešitev Eurosenderja. Vsa posebna pravila je treba obravnavati kot dodatek k splošnim pravilom, opisanim v prejšnjih razdelkih teh splošnih pogojev. V primeru neskladja med tem razdelkom in prejšnjimi razdelki prevladajo pravila za posamezne vrste storitev, kot so zapisana v tem razdelku.

4.1 Pošiljanje dokumentov

4.1.1 Opredelitev

S storitvijo pošiljanja dokumentov lahko stranka pošilja dokumente po vsem svetu. Nalepko je treba natisniti in pritrditi na vsak transportni predmet posebej.

4.1.2 Pakiranje ter omejitve velikosti in teže

Stranka lahko kot embalažo uporabi samo ovojnico. Največja teža pošiljke je omejena na 2 kg. Največje mere ovojnice so 35 x 28 x 1 cm.

4.1.3 Odgovornost in razširjena odgovornost

Za ovojnice pri storitvi pošiljanja dokumentov velja odgovornost ponudnika logističnih storitev v skladu s Konvencijo o mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), Montrealsko konvencijo ali Varšavsko konvencijo, kot je ustrezno. Stranka se lahko odloči za razširjeno odgovornost, vendar dodatno zavarovanje ni mogoče.

4.2 Storitev Standard paketov »Regular« in storitev »Flexi«

4.2.1 Opredelitev

S standardno storitvijo pošiljanja paketov »Regular« in storitvijo »Flexi« lahko stranka pošilja pakete s skupnimi značilnostmi, kot je opisano spodaj. Morebitna odstopanja, ki veljajo izključno za pošiljanje paketov Flexi, so opisana v razdelku 4.2.2. Nalepko je treba pritrditi na vsak transportni predmet posebej. Etiketo mora natisniti stranka ali pa jo prinese prevoznik ob prevzemu.

4.2.2 Storitev »Flexi«

Če Eurosender za pot, ki jo je izbrala stranka, ponuja možnost storitve “Flexi”, bo logistični ponudnik opravil prevzem še isti dan, če je bilo naročilo oddano pred 11. uro po srednjeevropskem času. Vsa druga naročila bodo prevzeta naslednji razpoložljivi delovni dan. Stranka se zaveda, da lahko številne zunanje okoliščine, kot so med drugim promet, povečana količina naročil, vremenske razmere ali oddaljenost naslova za prevzem, povzročijo zamudo pri prevzemu.
Ob izbiri storitve »Flexi« stranka prejme etiketo (ali etikete) po e-pošti in razume, da je njena odgovornost, da etiketo (ali etikete) natisne in pošiljko ustrezno opremi z etiketo (ali etiketami).

4.2.3 Odgovornost in dodatno zavarovanje

Za pošiljke v okviru storitve standardnega pošiljanja paketov velja odgovornost ponudnika logističnih storitev v skladu z uredbo CMR in/ali osnovno zavarovanje ponudnika logističnih storitev, ki je vključeno v ceno. O višini osnovnega zavarovanja, ki ga krije izbrani ponudnik logističnih storitev, je stranka obveščena v postopku naročanja. V primeru, da ima vsebina pošiljke večjo vrednost, kot jo lahko krije osnovno zavarovanje, vključeno v ceno prevoza, lahko stranka pri partnerski zavarovalnici Eurosenderja sklene dodatno zavarovanje v višini do 2000 EUR na posamezen transportni predmet (tj. paket) pošiljke ali kot je dovoljeno med postopkom naročila za dodatno plačilo, če sta državi izvora in namembna država članici EU.
Če je stranka sklenila dodatno zavarovanje pri zavarovalnici, ki je partner Eurosenderja, zavarovanje ne velja za naslednje primere:

 • prevoz elektronskih naprav (kot so televizorji, mobilni telefoni, računalniki in druga elektronska oprema) brez originalne embalaže;
 • prevoz rabljenih elektronskih naprav;
 • oblikovalska ali po meri izdelana oblačila in obutev. Za oblačila in obutev se na splošno lahko povrne le do 200 EUR na kos;
 • prevoz glasbenih instrumentov, ki niso zaščiteni glede na njihovo občutljivost. Najmanjši standard je trden kovček ali podobna embalaža z zadostno notranjo zaščito;
 • najvišje možno povračilo za posamezen predmet v paketu je omejeno na 1000 EUR.

4.3 Nadstandardna »Priority« in ekspresna »Express« storitev pošiljanja

4.3.1 Opredelitev

S storitvami nadstandardnega in ekspresnega pošiljanja lahko stranka pošilja pakete in palete po vsem svetu po cesti ali zraku, pri čemer je ekspresno pošiljanje hitrejše od obeh storitev. Etiketo je treba natisniti in pritrditi na vsak predmet posebej.

4.3.2 Omejitve glede velikosti in teže

Vse cene storitev »Priority« in »Express« za tovor na paletah so na voljo samo za palete, ki jih je mogoče naložiti eno na drugo. Prevoz palet, ki niso naložljive, v okviru te storitve ni dovoljen.

4.3.4 Odgovornost in dodatno zavarovanje

Za pakete in palete v okviru storitve »Priority« velja odgovornost ponudnika logističnih storitev v skladu s Konvencijo o mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), Montrealsko konvencijo ali Varšavsko konvencijo, kot je ustrezno. Stranka lahko pri ponudniku logističnih storitev za dodatno plačilo sklene dodatno zavarovanje. Pošiljka bo zavarovana za vrednost, ki jo je stranka navedla v postopku naročanja, pri čemer je omejena na največje možno zavarovalno kritje do 50.000 EUR na pošiljko, razen če je s splošnimi pogoji izbranega ponudnika logističnih storitev določeno drugače.

4.4 Storitev Standard palet »Regular« in drugi cestni tovorni promet

4.4.1 Opredelitev

Stranka lahko nestandardne ali masovne predmete in običajne palete (paletiziran tovor) pošilja s storitvijo cestnega tovornega prometa v mreži izbranega ponudnika logističnih storitev.

Cene, ki jih ponuja Eurosender, se privzeto nanašajo samo na predmete pošiljke, ki so naložljive. Če stranka potrdi takšno ponudbo, vendar za prevzem s strani ponudnika logističnih storitev pripravi nenaložljiv predmet, vse nastale dodatne stroške krije stranka. Če ima stranka pošiljko, ki je ni mogoče naložiti, mora biti Eurosender o tem vnaprej obveščen, da bo stranka po elektronski pošti prejela potrjeno ponudbo po meri, ki jo pripravi Eurosenderjev predstavnik.
Cene, ponujene na platformi Eurosender so ocenjene cene, ki se lahko dodatno prilagodijo glede na sezonske razmere ali druge zunanje okoliščine, ki lahko povzročijo povišanje stroškov storitve.
Stranka je odgovorna za točnost teže navedene v tovornem listu. Stranka ima pravico od ponudnika logističnih storitev zahtevati, da preveri stroške stranke.
Nalepko je treba pritrditi na vsak predmet posebej. Etiketo mora natisniti stranka ali pa jo prinese prevoznik ob prevzemu.

4.4.2 Odgovornost in dodatno zavarovanje

Za pošiljke v okviru storitve cestnega tovornega prevoza velja odgovornost ponudnika logističnih storitev v skladu s Konvencijo o mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR).
V primeru, da ima vsebina pošiljke večjo vrednost, kot jo lahko krije odgovornost ponudnika logističnih storitev v skladu z uredbo CMR, lahko stranka za dodatno plačilo sklene dodatno zavarovanje pri zavarovalnici, ki je partner Eurosenderja, v višini do 5000 EUR na pošiljko, če sta država izvora in namembna država članici EU. Znesek dodatnega zavarovanja se lahko uveljavlja šele po tem, ko odgovorni logistični ponudnik potrdi svojo odgovornost za škodo ali izgubo, nastalo med izvajanjem logistične storitve.

4.5 Dostava s kombijem

4.5.1 Opredelitev

Storitev dostave s kombijem je transportna storitev, ki jo opravljajo kombiji. Kombi je vrsta cestnega vozila, ki se uporablja za prevoz blaga. Storitev dostave s kombijem se šteje za prevoz tovora, zato se zanjo uporablja le konvencija CMR (Konvencija o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu blaga). Ta storitev je na voljo samo v državah, ki so ratificirale konvencijo CMR. Ta omejitev velja za obe lokaciji, prevzemno in dostavno.

4.5.2 Priprava blaga in prevoz

Stranka se z naročilom te storitve strinja, da bo prevoz opravljen z (večjim) kombijem z zaveso ali (manjšim) kombijem, pri čemer je treba upoštevati omejitve posameznega vozila.
Storitev dostave s kombijem stranki omogoča, da blago pošlje tudi v kosovnem ali nekompaktnem stanju. To pomeni, da lahko stranka pošlje blago v kartonskih škatlah, na paletah ali pa blago ustrezno obesi brez uporabe palet. Tovor, ki ni ustrezno zapakiran ali pakiran glede na način prevoza, lahko izbrani ponudnik logističnih storitev zavrne, stranka pa je izključno odgovorna za stroške, ki lahko nastanejo.

4.5.3 Omejitve in prepovedi

Stranka se zaveda, da je največja teža, ki jo je mogoče naložiti v večji kombi z zaveso ali manjši kombi, 1000 kg, največja dovoljena teža tovora za kombi z zadnjim dvigalom pa 700 kg, kar vključuje embalažni material in blago, razen če je med postopkom naročila določeno drugače. Naročnik je izključno odgovoren za bruto težo pošiljke in se strinja, da bo prevzel odgovornost za vse stroške, ki bi nastali zaradi presežene največje dovoljene mase naloženega blaga. Stranka je odgovorna za točnost teže, navedene v tovornem listu. Stranka ima pravico od ponudnika logističnih storitev zahtevati preverjanje na stroške stranke.
Stranka se zaveda, da se lahko dimenzije večjega kombija s stransko zaveso in manjšega tovornega kombija razlikujejo, zato se strinja, da bo upoštevala največje dimenzije, ki jih je navedla med postopkom naročanja.

4.5.4 Prevzem in dostava

Stranka se zaveda, da je najdaljši dovoljeni čas za natovarjanje in raztovarjanje vozila 1 ura, in če bo stranka natovarjala/raztovarjala dlje, lahko nastane dodaten strošek za stranko. Vse te stroške krije stranka.

4.5.5 Dodatki

Stranka lahko med postopkom naročanja naroči naslednje dodatne storitve:

 • Pomoč voznika pri natovarjanju in raztovarjanju: to pomeni pomoč voznika in ne voznikove obveznosti, da v celoti naloži in razloži tovor. Ob naročilu te dodatne storitve se stranka zaveda, da lahko voznik zavrne pomoč v primeru nepravilno zapakiranih predmetov ali predmetov težjih od 20 kg. V primeru težjih predmetov stranka razume, da mora naročiti storitev zadnjega dvigala.
 • Storitev popolnega natovarjanja in raztovarjanja: to pomeni, da voznik ob prisotnosti stranke ali njenega zastopnika v celoti natovori in raztovori vozilo. Ob naročilu te dodatne storitve se stranka zaveda, da lahko voznik zavrne pomoč v primeru nepravilno zapakiranih predmetov ali predmetov težjih od 20 kg. V primeru težjih predmetov stranka razume, da mora naročiti storitev kombija z zadnjim dvigalom.
 • Storitev kombija z zadnjim dvigalom: z naročilom te storitve stranka razume, da naroča kombi z zadnjim dvigalom, kar pomeni, da se koristna teža kombija zmanjša in lahko naloži do največ 700 kg.

Dodatne storitve veljajo za nakladanje/razkladanje v pritličju.

4.6 Storitve prevozov LTL in FTL

4.6.1 Opredelitev

Storitev LTL in FTL je storitev cestnega prevoza tovornjaka z delnim ali polnim nakladom. Prevoz z delnim nakladom tovornjaka (LTL) je prevoz določene količine tovora. Stranka se z naročilom te storitve strinja, da bo prevoz opravljen s polpriklopnikom ali prikolico ob upoštevanju omejitev takega vozila. Storitev prevoza LTL in FTL se šteje za prevoz tovora, zato se zanj uporablja le konvencija CMR.

4.6.2 Priprava blaga

Stranka se z naročilom te storitve strinja, da bo tovor zapakiran in zavarovan v skladu z načinom prevoza s tovornjaki. Tovor ali blago se lahko prevaža na paletah ali v kartonskih škatlah.
Stranka se zaveda, da je najdaljši dovoljeni čas za natovarjanje in raztovarjanje tovornjaka 1 ura, in če bo stranka natovarjala/raztovarjala dlje, lahko nastane dodaten strošek za stranko. Vse te stroške krije stranka.

4.6.3 Omejitve in prepovedi

Pri naročilu storitev LTL ali FTL je stranka izključno odgovorna za težo in prostornino naloženega tovora in se zaveda, da je teža na tovornem listu zavezujoča. Če dejanska prostornina ali teža presega naročeno prostornino in težo, bo stranka prejela zahtevek za dodatno plačilo v skladu z oddelkom 2.3. V primeru praznega naklada bo Eurosender preklical naročilo, stranka pa je izključno odgovorna za dodatne stroške, medtem ko povračilo za naročilo v celoti ni mogoče.
Stranka se zaveda, da se dimenzije tovornjakov lahko razlikujejo, zato se strinja, da bo upoštevala dimenzije, prostornino in težo, navedene v postopku naročanja.

4.7 Prevoz vozil

4.7.1 Opredelitev

Storitev prevoza vozil je storitev prevoza cestnih vozil kot tovora. Glede na vrsto vozila prevoz opravi ponudnik logističnih storitev s posebej izdelanimi prevoznimi tovornjaki in vozili s prikolicami. Stranka se strinja, da bo upoštevala omejitve transportnih tovornjakov in vozil s prikolicami, s katerimi se storitev izvaja. Prevoz vozila se šteje za prevoz tovora, zato se zanjo uporablja le konvencija CMR.

4.7.2 Priprava vozila

Stranka se strinja, da bo vozilo pred natovarjanjem pripravljeno za prevoz. Vozilo mora biti na zunaj čisto, da lahko prevoznik opravi ustrezen pregled. Vsi nizko viseči spojlerji, dodatna oprema, ohlapni deli morajo biti odstranjeni in/ali varno pritrjeni na vozilo. Stranka mora pred prevozom odstraniti vse zunanje, ne trajno nameščene nosilce in druge elemente. Vozila morajo biti izbranemu ponudniku logističnih storitev predložena v dobrem voznem stanju (razen če je v naročilu izrecno navedeno, da niso vozna/delujoča), z največ polovico rezervoarja goriva. Izbrani ponudnik logističnih storitev ne more biti odgovoren za noben del vozila, ki se med prevozom vozila loči – to vključuje škodo, ki jo povzroči ločen del na vseh vpletenih vozilih in/ali osebah. Stranka se zaveda, da je treba vse podatke o vozilu, ki se prevaža, posredovati pred naročilom in da morajo ostati enaki prijavljenim. Kakršne koli spremembe lahko povzročijo dodatne stroške, ki jih krije stranka. Stranka mora deaktivirati vse nameščene alarmne sisteme v vozilu ali izbranemu ponudniku logističnih storitev posredovati potrebna navodila za odklop. Če se alarm vklopi in ni ključev ali navodil za njegov izklop, lahko izbrani logistični ponudnik na kakršen koli način izklopi alarm.
Vse osebne stvari lahko shranite le v enem kovčku ali torbi v prtljažniku vozila. Največja dovoljena teža predmeta je 20 kg. Izbrani ponudnik logističnih storitev in Eurosender ne odgovarjata za osebne predmete, ki ostanejo v vozilu, niti za morebitno škodo, ki bi nastala na vozilu zaradi nerazumnega ali neustreznega nalaganja osebnih predmetov. Vozilo, ki ni ustrezno pripravljeno za prevoz, se lahko pri nakladanju zavrne, za nastale stroške pa je odgovorna izključno stranka.
Po nakladanju se tovorni list sestavi v treh originalnih izvodih, ki jih podpišeta stranka/pošiljatelj in izbrani ponudnik logističnih storitev. Ti podpisi se lahko natisnejo ali nadomestijo z žigi stranke/pošiljatelja in izbranega ponudnika logističnih storitev, če to dovoljuje zakonodaja države, v kateri je bil tovorni list izdan. Prvi izvod se izroči stranki/pošiljatelju, drugi spremlja blago, tretjega pa obdrži ponudnik logističnih storitev. Tovorni list mora biti napisan v skladu z uredbo CMR.

4.7.3 Prevzem in dostava

Izbrani ponudnik logističnih storitev prevzame in dostavi vozilo tako blizu strankinega naslova, kot to dovoljuje lokacija prevzema/dostavitve. Zaradi ozkih ulic, žic, dreves in morebitnih omejitev na stanovanjskem območju bo morda potreben medsebojno dogovorjen kraj natovarjanja ali raztovarjanja.
Eurosender bo stranki sporočil predvidene datume prevzema in dostave. Za čas in datume prevzema ali dostave ni nobenih jamstev. Do zamud lahko pride pred prevozom in/ali med njim zaradi cestnih razmer, vremena, mehanskih težav ali drugih zunanjih okoliščin. Eurosender in/ali ponudnik logističnih storitev nista odgovorna za škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi kakršnih koli zamud ali drugih razlogov, za stroške najema avtomobila ali nastanitve. Eurosender ne odgovarja za okvare mehanskih ali obratovalnih delov poslanih vozil.
Ponudnik logističnih storitev bo pooblaščen za upravljanje in prevoz strankinega cestnega vozila med krajem prevzema in namembnim krajem, opredeljenim v nalogu za pošiljanje.
V primeru odsotnosti stranke na naslovu prevzema ali dostave je treba imenovati zastopnika stranke, ki v njenem imenu odda ali prevzame vozilo. Če prevzema ali dostave ni mogoče izvesti zaradi nerazpoložljivosti na kraju nakladanja ali razkladanja ali če prejemnik zavrne dostavo, je stranka sama odgovorna za pošiljanje vozila na novo lokacijo in razume, da vse stroške, ki so nastali zaradi zunanjih razlogov, krije stranka.

4.7.4 Odgovornost in zavarovanje

Uporabljajo se pogoji iz poglavja 2.5.
Ob prevzemu morata stranka in izbrani ponudnik logističnih storitev v celoti pregledati vozilo, ali ima že obstoječe zunanje poškodbe, in izpolniti poročilo o pregledu vozila. Izbrani ponudnik logističnih storitev in stranka se morata strinjati s stanjem vozila, stranka pa mora podpisati in prejeti kopijo dokumenta CMR.
Ob dostavi morata stranka in izbrani ponudnik logističnih storitev skrbno pregledati vozilo in ugotoviti zunanje poškodbe pri prevozu. Izbrani ponudnik logističnih storitev in stranka morata potrditi stanje vozila, stranka pa mora podpisati in prejeti končni izvod tovornega lista.
Eurosender prevzame odgovornost za vozila po opravljenem predhodnem pregledu, ki ga podpiše stranka. Eurosenderjeva odgovornost se konča z dostavo vozil(-a) in podpisom končnega poročila o pregledu s strani stranke.
Škodo je treba zapisati na za to določenem mestu v tovornem listu in jo podpisati, ne glede na vremenske razmere ali čas dneva. S podpisom tovornega lista brez pridržkov stranka potrjuje, da je prejela vozilo(-a) v enakem stanju kot ob prevzemu ter da so Eurosender in izbrani ponudnik logističnih storitev ter njuni zastopniki oproščeni vsakršne nadaljnje odgovornosti.

4.8 Druge vrste pošiljanja

Eurosender lahko individualno ponudi druge logistične storitve, ki niso opisane v vrstah storitev, navedenih v teh pogojih. Če želi stranka naročiti takšne storitve, je treba pogoje pošiljanja jasno opredeliti in se o njih medsebojno dogovoriti, konkretno s sklenitvijo pogodbe. Če pogoji takšnega pošiljanja niso bili opredeljeni in dogovorjeni, se uporabljajo ti pogoji. Za oddajo naročila veljajo pravila, opisana v poglavju 2.1.3 “Naročanje zunaj platforme”.
Eurosender lahko občasno pregleda vrste pošiljk, navedene v teh pogojih, in doda nove. Vsaka nova vrsta pošiljanja je stranki na voljo od trenutka objave na Eurosender.com.

5. Veljavno pravo in pristojnost

Razen če obvezni predpisi države, v kateri ima stranka stalno prebivališče, določajo drugače:

 • se ti pogoji in pogodbe, za katere se ti pogoji in določila uporabljajo, razlagajo v skladu z zakonodajo Velikega vojvodstva Luksemburg;
 • vse morebitne spore, ki izhajajo iz teh pogojev ali pogodb, za katere veljajo ti pogoji, bodo reševala sodišča Velikega vojvodstva Luksemburg in
 • v primeru pomenskih razlik med različnimi prevodi teh splošnih pogojev velja besedilo, ki je izvirno napisano v angleškem jeziku;
 • v primeru razlik med temi splošnimi pogoji in splošnimi pogoji ponudnika logističnih storitev je treba upoštevati oba dokumenta, kadar je to mogoče: uporabiti je treba najstrožje omejitve in prepovedi dejavnosti, ki jih prepoveduje vsaj eden od teh dokumentov;
 • Neveljavnost ali neizvršljivost katere koli določbe ne vpliva na noben drug del teh pogojev.

Politika zasebnosti

EUROSENDER SARL se zavezuje k varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti. Verjamemo namreč, da je varovanje osebnih podatkov ključno za kakovosten in dolgotrajen odnos s strankami. Ta pravilnik je namenjen informiranju o tem, katere vaše osebne podatke smemo zbirati, za kakšen namen jih smemo uporabiti ter katere pravice imate v zvezi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov.
V skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov je Eurosender SARL upravljalec (nadzornik oz. kontrolor) vaših osebnih podatkov. Veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov vključuje Uredbo (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter katerokoli državno ali mednarodno pravo, veljavno v Luksemburgu.
Odgovorna pravna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov za namene poslovanja spletne platforme Eurosender.com je podjetje Eurosender SARL, družba s sedežem 9 Rue du Laboratoire, LU-1911 Luksemburg, vpisana v sodni register pri Registre de Commerce et des Sociétés, z matično številko B230321 (v nadaljevanju Eurosender). Kot upravljalec osebnih podatkov je Eurosender odgovoren za obdelavo podatkov na način, ustrezen glede na veljavno zakonodajo.
Prosimo, da si pozorno preberete sledečo politiko zasebnosti, da bi kar najbolje razumeli naše poglede in prakse glede obdelave vaših osebnih podatkov. V kolikor se ne strinjate z našo Politiko zasebnosti, se ne poslužujte naših storitev in se vzdržite komunikacije s katerimkoli predstavnikom družbe Eurosender SARL.
Z oddajo naročila ali z odprtjem uporabniškega računa na naši spletni platformi sprejemate in soglašate s praksami, opisanimi v tem pravilniku. Poleg tega jamčite, da so vse osebe, katerih osebne podatke nam posredujete v zvezi s svojim naročilom ali s svojim računom, seznanjene s tem pravilnikom ter sprejemajo in soglašajo s praksami, opisanimi v tem pravilniku ter so pripravljene na zahtevo informacijskega pooblaščenca podati dokazilo svoje privolitve.

1. Podatki, ki jih lahko zbiramo

Od vas lahko pridobivamo in obdelujemo naslednje podatke:

1.1 Podatke, ki nam ji zaupate

Podatke o sebi nam lahko zaupate pri izpolnjevanju obrazcev na naši spletni platformi https://www.eurosender.com/sl ali pri komunikaciji z nami preko telefona, e-pošte ali kako drugače. To vključuje informacije, ki jih podate ob prijavi za uporabo naše strani, za naročilo na naše storitve, ob oddaji naročila na naši strani, ob drugih aktivnostih, ki se običajno izvajajo na naši strani, ter kadar prijavljate težavo na naši strani. Podatki, ki nam jih zaupate, lahko vključujejo:

 • podatke o stranki: vaše ime (vaše ime in priimek ali ime podjetja ter ime in priimek odgovorne osebe), ID za DDV, naslov in telefonska številka, premoženjski podatki in podatki o kreditni kartici,
 • podatke o prevzemu: (ime in priimek osebe, ki oddaja paket, telefonska številka, prevzemni naslov),
 • podatke v zvezi z dostavo: (ime in priimek osebe, ki ji bo paket dostavljen, telefonska številka in dostavni naslov) ter
 • podatke v zvezi s potrditvijo: (e-poštni naslov),
 • podatke, ki nam jih posredujete preko drugih kanalov, preko katerih nam sporočite informacije o težavah z vašim naročilom. Če se pogovarjate direktno z našimi zaposlenimi ali stik z našo ekipo navežete kako drugače, nam zaupate vaše kontaktne podatke, opis težave, ki jo imate, ter posredujete kakršnekoli dokumente, posnetke zaslona ali informacije, ki bi lahko bili koristni pri reševanju problemov. Te vključujejo tip naprave, s katere dostopate do storitev, operacijski sistem, podatke o brskalniku, IP naslov, spletne naslove o strani, preko katerih ste vstopili ali izstopili z našega portala, identifikator naprave ter informacije o sesutjih programov.

1.2 Podatke, ki se zbirajo samodejno, ko uporabljate naše storitve

Ko uporabljate storitve podjetja Eurosender, se nekateri vaši podatki zbirajo samodejno. To se dogaja tudi, ko brskate po naših spletnih straneh.

 • Ko uporabljate naše storitve, se samodejno beležijo nekateri podatki o vas. Gre za informacije o tem, katere funkcije uporabljate, katere storitve izberete, katere možnosti plačila se najpogosteje poslužujete, do katerih strani pogosto dostopate ter na katere povezave največkrat kliknete.
 • Piškotki in druge tehnologije, ki jih uporabljamo, da bi zagotovili potrebne funkcionalnosti ter vas prepoznali, ko uporabljate naše storitve.

1.3 Podatke, ki jih pridobimo od drugod

Podatke o vas lahko pridobimo, če uporabljate druge storitve, ki jih nudimo ali iz javnih registrov. Tesno sodelujemo tudi s tretjimi osebami (vključno z, na primer: prevozniki, poslovnimi partnerji, podizvajalci v tehničnih, plačilnih in dostavnih storitvah, oglaševalskimi mrežami, ponudniki analitičnih rešitev, ponudniki iskalnih podatkov, agencijami za kreditne informacije) ter od njih lahko pridobimo podatke o vas.

2. Obdobje hrambe podatkov

Naš cilj je obdelovati vaše osebne podatke najkrajše možno obdobje. V kolikor za določen tip podatkov ni navedeno točno obdobje hrambe podatkov, bomo vaše podatke hranili zgolj toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega so bili podatki prvotno zbrani. Ko je namen obdelave podatkov dosežen, bomo podatke izbrisali, razen če veljavna zakonodaja določa obvezno dobo hrambe osebnih podatkov. V tem primeru bomo podatke hranili do izteka zakonsko določenega roka.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov

3.1 Podatki o stranki, ki nam jih zaupate sami

Te podatke bomo uporabljali za:

 • izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med stranko in Eurosenderjem ter za zagotavljanje podatkov, produktov in storitev, za katere nas zaprosite, vključno z obdelavo vaših plačil, ter da vam lahko pošljemo podatke o transakcijah, preverimo vašo istovetnost, ko se vpišete v račun, nudimo podporo strankam ter upravljamo s storitvami in jih vzdržujemo;
 • posredovanje podatkov o razpoložljivosti drugega blaga in storitev, podobnih tistim, o katerih ste že povpraševali ali jih kupili, toda le če ste v takšen način komunikacije privolili ter dovoljenja niste preklicali;
 • za posredovanje podatkov o blagu in storitvah, za katere se nam zdi, da bi vas utegnile zanimati, toda le če ste v takšen način komunikacije privolili ter dovoljenja niste preklicali;
 • za obveščanje o spremembah naših storitev;
 • za zagotavljanje kar najučinkovitejšega prikaza vsebine naše strani za vas in vaš uporabniški vmesnik;
 • za potrebe raziskovalne in razvojne dejavnosti: spremljamo, kako stranke koristijo naše storitve ter si pomagamo z vašimi direktnimi odzivi na naše strani, da bi pripomogli k reševanju težav, prepoznali trende in vzorce uporabe ter ugotovili, na katerih področjih so še potrebne spremembe ali izboljšave;
 • za zavarovanje naših legitimnih poslovnih interesov in pravic, kadar smo to primorani storiti v povezavi s pritožbami, funkcijami spremljanja skladnosti ter regulatornimi in revizijskimi funkcijami in v primeru razkritij o prevzemu, združitvi ali prodaji podjetja.

3.2 Podatki, ki nam jih zaupate v zvezi s prevzemom, dostavo in potrditvijo

Te podatke bomo uporabljali za:

 • izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med stranko in Eurosenderjem (vključno s posredovanjem teh podatkov prevoznikom znotraj Evropske unije in Evropske gospodarske skupnosti, potrebnimi za organizacijo in izvedbo transporta;
 • zagotavljanje podatkov, produktov in storitev, za katere nas zaprosite.
3.3 Podatki, ki jih pridobimo iz drugih virov

Te podatke lahko kombiniramo s podatki, ki nam jih zaupate vi. Te podatke in kombinirane podatke lahko uporabljamo za zgoraj navedene namene (odvisno od vrste informacij, ki jih prejmemo).

4. Posredovanje vaših podatkov

Glede na naravo ali obseg storitev, ki jih naroči stranka, lahko Eurosender posreduje strankine osebne podatke naslednjim upravičencem, če je to potrebno ali zaželjeno za izpolnitev zgoraj opredeljenih namenov, ali če to zahteva legitimirana stranka. Vaše podatke lahko posredujemo:

 • pooblaščenemu osebju podjetja Eurosender, ki se nahaja znotraj držav Evropske gospodarske skupnosti ter podatke potrebuje za nemoteno izvajanje pogodb, v katere vstopamo z vami;
 • družbam, ki so del skupine Eurosender, da bi te lahko nemoteno delovale in zagotavljale storitve;
 • izbranim tretjim osebam, vključno s kurirji in ostalimi poslovnimi partnerji, dobavitelji, podizvajalci (znotraj Evropske gospodarske skupnosti), da bi ti lahko nemoteno izvajali pogodbe, v katere so vstopili z vami ali z nami. V to kategorijo spadajo: kurirska podjetja, podjetja za razvoj aplikacij in spletnih strani, zagotavljanje gostovanja, upravljanja in vzdrževanja sistema, shranjevanje podatkov in virtualno infrastrukturo, pa tudi podjetja za obdelavo plačil in računovodska podjetja.

Pri izbiri tretjih oseb, s katerimi delimo vaše osebne podatke, se pri Eurosenderju striktno držimo vseh varnostnih ukrepov ter preverjamo, ali je poslovanje organizacij, ki jim predajamo podatke, v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

Vaše podatke lahko razkrijemo izbranim tretjim osebam:

 • Če prodamo ali kupimo podjetje ali premoženje; v tem primeru lahko razkrijemo vaše osebne podatke morebitnemu prodajalcu ali kupcu tega podjetja ali premoženja, a le če je to resnično potrebno za izvršitev posla.
 • Če smo dolžni razkriti ali posredovati vaše podatke zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti oziroma zaradi izvrševanja ali uveljavljanja Splošnih pogojev poslovanja Eurosender SARL ter drugih sporazumov; ali za namen zaščite pravic, lastnine ali varnosti Eurosenderja, strank ali drugih. To vključuje tudi izmenjavo informacij z drugimi podjetji in organizacijami za namen zaščite pred goljufijo ter zmanjšanja kreditnega tveganja.

Pri Eurosenderju želimo poudariti, da svoje obveze do kupcev, partnerjev in osebja jemljemo izjemno resno. Tako ne posredujemo podatkov nikomur, razen če tega nismo dolžni storiti, da bi zadostili zakonskim obveznostim ali zahtevam vladnih oz. nadzornih teles ali izpolnili svoje pogodbene obveznosti, pri katerih smo si od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pridobili dovoljenje za tovrstne aktivnosti. Če želijo vladne ali nadzorne inštitucije od nas pridobiti podatke, morajo to storiti po zakonsko predpisani poti ter predložiti ustrezne in zavezujoče odločbe. Slednje bomo pri Eurosenderju preučili ter v primeru, da bodo po svoji vsebini ali zahtevah preširoko ali neprimerno zastavljene, zavrnili.

Razen če zakon to prepoveduje ali če v povezavi z uporabo Eurosenderjevih storitev obstaja upravičen sum kaznivih dejanj, bomo stranke o vsakršni nameri posredovanja njihovih kontaktnih podatkov vnaprej obvestili, da bodo po potrebi lahko poiskale ustrezno pomoč ter zaščitile podatke pred razkritjem.

Eurosender prav tako sprejema vse mogoče ukrepe za preprečevanje posredovanja podatkov v države izven Evropske gospodarske skupnosti. Eurosender ne posreduje osebnih podatkov v države izven Evropske gospodarske skupnosti, razen če določena država ali teritorij izpolnjuje ustrezne kriterije zaščite osebnih podatkov in pod pogojem, da imajo osebe, na katere se podatki nanašajo, tam zagotovljene pravice in pravna sredstva za zaščito svojih pravic glede varstva osebnih podatkov.

5. E-novice

S prijavo na naše e-novice boste obveščeni o vseh pomembnih novostih glede storitev in posodobitvah naše spletne platforme. Če ste ob obisku naše strani vpisani v svoj Google račun, lahko Eurosenderjev račun ustvarite s pomočjo pojavnega okna. Ob tem boste avtomatsko prijavljeni na prejemanje naših e-novic. Prejeli boste predstavitveno elektronsko sporočilo, ki vam omogoča enostavno odjavo, v kolikor e-novic ne bi želeli več prejemati. V tem primeru bodo vaši osebni podatki po enem (1) mesecu avtomatsko izbrisani.

Podatki, ki jih prejmemo z vašega Google računa za namen kreiranja Eurosenderjevega računa, so vaš elektronski naslov, ime in profilna slika – vnos dodatnih informacij je prostovoljen. Posredovani elektronski naslov se lahko uporablja za namene ciljnega oglaševanja.

Prav tako shranjujemo IP naslove in podatke o času prijave in potrditve. Namen zbiranja teh podatkov je preverjanje vpisa in, v kolikor je to potrebno, obveščanje o morebitnih zlorabah vaših osebnih podatkov.

Svojo privolitev v prejemanje e-novic lahko v vsakem trenutku umaknete s klikom na povezavo, ki se nahaja v vsakem elektronskem sporočilu z e-novicami, ali z zahtevo, poslano na elektronski naslov dataprotection@eurosender.com.

6. Pravna podlaga

Da bi zagotovil zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov, mora upravljalec osebnih podatkov za obdelavo vedno imeti podlago v katerem izmed izrecno naštetih razlogov za obdelavo osebnih podatkov v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj v primeru, da bo obstajala ustrezna pravna podlaga za to.

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali v primeru, da:

 1. boste s tem izrecno soglašali;
 2. je to potrebno za izpolnitev pogodbe, katere stranka ste, ali je to potrebno, da se odgovori na vašo zahtevo po sklenitvi pogodbe;
 3. je to potrebno za izpolnitev naših pravnih dolžnosti;
 4. je to potrebno za zaščito naših legitimnih interesov, vse dokler nad temi interesi ne prevladajo vaši interesi ali vaše osnovne človekove pravice in svoboščine. Na primer:
  • za zagotovitev, izvajanje ali obrambo naših pravic v primeru pravnega zahtevka;
  • za vzdrževanje in posodabljaje naših seznamov kontaktov;
  • za odgovarjanje na komunikacijo prejeto z vaše strani, telefonske klice ali elektronska sporočila ter odgovarjanje na vaša povpraševanja;
  • za zagotovitev varnosti in stabilnosti spletne povezave in informacij.

7. Vaše pravice

7.1 Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Eurosenderja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov.

7.2 Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Eurosender brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim in ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

7.3 Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov podrobneje določenih v
Splošni uredbi o varstvu podatkov pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

7.4 Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da Eurosender brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Eurosender pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar prvotni namen obdelave teh osebnih podatkov ni več aktualen ali ni več pravne podlage za zavrnitev takšne zahteve.

7.5 Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da Eurosender omeji obdelavo podatkov, če se ne strinja z obdelavo podatkov na podlagi legitimnega interesa Eurosenderja. Prav tako lahko posameznik zahteva omejitev obdelave podatkov, ki niso točni ali niso več potrebni za obdelavo.

7.6 Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Eurosenderju, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

7.7 Pravica do umika privolitve

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima vedno, če so bili osebni podatki zbrani na podlagi privolitve, pravico, da svojo privolitev umakne.

7.8 Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu v svoji državi, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo. Pri tem vas naprošamo, da nas kontaktirate preden vložite pritožbo.
Za izvrševanje svojih pravic glede varstva osebnih podatkov, nam lahko pošljete pisno zahtevo na elektronski naslov: dataprotection@eurosender.com.

8. Uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bo Eurosender brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvestil pristojni nadzorni organ, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

V skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov bo Eurosender osebno obvestil vse stranke in osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo, o kršitvi varstva osebnih podatkov, če obstaja visoka verjetnost, da bo kršitev vplivala na njihove pravice in svoboščine.

9. Spremembe pravilnika o zasebnosti

Vsakršne spremembe Pravilnika o zasebnosti bodo objavljene na tej strani in, kadar je to potrebno, sporočene po e-pošti. Priporočamo, da večkrat preverite to stran in ostajate obveščeni o svojih pravicah in načinu obdelave vaših osebnih podatkov.

Ta Politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 26. novembra 2019.

10. Ostale spletne strani

Naša spletna stran lahko občasno vsebuje povezave do in iz spletnih strani naših partnerskih omrežij, oglaševalcev ali podružnic. Če sledite povezavi na katero od teh spletnih strani prosimo upoštevajte, da imajo te spletne strani lahko vsaka svoj pravilnik o zasebnosti, ter da ne sprejemamo nobene odgovornosti ali obveznosti za te pravilnike. Preden tem spletnim stranem posredujete kakšne koli osebne podatke, prosimo preverite njihove pravilnike.

11. Kontakt

Vprašanja, komentarji in pritožbe glede tega pravilnika o zasebnosti so vedno dobrodošli – lahko jih naslovite na elektronski naslov: dataprotection@eurosender.com.


Ta različica splošnih pogojev začne veljati 1. maja 2023.