Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 1. Splošni pogoji
 2. Dostavni časi
 3. Omejitve velikosti in teže pošiljke
 4. Potrditev in preklic naročila
 5. Načini plačila
 6. Pakiranje, označevanje in prevzem
 7. Dostava
 8. Zamude in odgovornost v primeru zamud
 9. Odgovornost za izgube in poškodbe pošiljk
 10. Zavarovanje, reklamacijski postopek in postopek pritožbe ter prepovedani predmeti
 11. Express in globalne destinacije
 12. Pravo, ki se uporablja, in sodna pristojnost

Pravilnik o zasebnosti

1. Splošni pogoji

Razlaga pojmov

V teh splošnih pogojih poslovanja se uporabljajo naslednji pojmi:

 • paket/predmet/pošiljka: pošiljka, vključno z njeno vsebino,
 • prevozna storitev: storitev, ki jo opravi kurirska služba, izbrana s strani Eurosenderja, z namenom izvedbe pošiljanja blaga, in ki učinkovito izvaja prevoz kot del svoje komercialne dejavnosti,
 • prepovedani predmeti: predmeti, ki so, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, veljavno zakonodajo in transportnimi predpisi, izključeni iz prometa,
 • Eurosender: Eurosender SARL,
 • Eurosender SARL: družba z omejeno odgovornostjo matična številka: B230321, davčna številka: LU30797030 , ki upravlja s spletnim rezervacijskim sistemom Eurosender.com
 • Eurosender.com: spletna platforma, preko katere Eurosender upravlja z rezervacijskim sistemom za prevozne storitve, ki jih izvajajo kurirske službe,
 • delovni dan: vsak dan, razen sobot, nedelj in državnih praznikov v državah prevzema, prevoza ali dostave pošiljke,
 • teža: dejanska teža pošiljke, izražena v kilogramih ali izračunana na podlagi formule, predpisane s strani kurirskih služb, ki izvajajo pošiljanje blaga,
 • vi/stranka/uporabnik: oseba ali osebe, ki zahteva(jo) rezervacijo prevoznih storitev, ki jih, po naročilu Eurosenderja, opravljajo kurirske službe.

Eurosender SARL

Eurosender SARL je družba z omejeno odgovornostjo, ki upravlja s spletnim rezervacijskim sistemom Eurosender.com, z matično številko B230321 in davčno številko LU30797030. Eurosender.com je spletni rezervacijski sistem za prevozne storitve, ki jih izvajajo kurirske službe.

Družba Eurosender SARL je zavezanec za DDV.

Družba je vpisana v sodni register pri Registre de Commerce et des Sociétés, z matično številko B230321 (Srg vpisa subjekta: ZZ).

Eurosender.com in vse z njim povezane domene (v nadaljevanju: naša spletna stran), so spletne strani, preko katerih podjetje Eurosender SARL upravlja z rezervacijskim sistemom za prevozne storitve, ki jih izvajajo kurirske službe, izbrane s strani Eurosenderja, z namenom izvajanja pošiljanja blaga kot del njihovih komercialnih dejavnosti.

Eurosender deluje kot komisionar in ne kot špediter. Z oddajo naročila na naši spletni strani stranka pooblasti Eurosender, da ta v svojem imenu in na zahtevo stranke (pooblastitelja), naroči prevozne storitve pri eni izmed kurirskih služb, s katerimi ima Eurosender sklenjen dogovor, ki zagotavlja, da izbrana kurirska služba ustreza zahtevam za izvedbo storitve, za katero je bila pooblaščena. Eurosender je odgovoren zgolj za izbiro kurirskih služb in nikoli za izvedbo prevoza. Izpolnitev obveznosti, povezanih s prevozno storitvijo, je izključno odgovornost kurirskih služb, izbranih za izvedbo prevoza. Le-te, in ne Eurosender, opravijo prevzem, prevoz in dostavo pošiljk, organizirajo prevoz in so odgovorne za izvedbo.
Na zahtevo stranke Eurosender odstopi vse zahtevke in pravice, ki izhajajo iz transakcij, sklenjenih v njegovem imenu, na zahtevo stranke, vključno z zahtevki, za katere je, zaradi neizpolnitve ali neustrezne izpolnitve kurirskih storitev, odgovorna izbrana kurirska služba.

Vse dodatne stroške, nastale zaradi dodatnih zahtev, ki jih ima stranka do izbrane kurirske službe ali zaradi carinskih postopkov, bo poravnala izključno stranka. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov, ki jih je na zahtevo stranke poravnal Eurosender, tudi če so ti stroški nastali po že opravljeni prevozni storitvi.

Stranka izrecno soglaša, da se odpoveduje pravici do preklica pogodbe z Eurosenderjem v trenutku, ko Eurosender podrobne podatke o naročilu posreduje izbrani kurirski službi.

Eurosender ne sprejema naročil od nepooblaščenih trgovcev in preprodajalcev in si pridržuje pravico, da enostransko prekliče vsako naročilo, oddano s strani nepooblaščenega prodajalca ali preprodajalca.

Skladno s politiko in postopki podjetja, lahko Eurosender odobri posamezne prodajalce in preprodajalce. Vsak preprodajalec mora Eurosenderju predložiti pisno zahtevo za pričetek odobritvenega postopka.

 

2. Dostavni časi

Vsi dostavni časi so okvirni in niso zagotovljeni. S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja stranka potrjuje, da je seznanjena ter soglaša s tem, da lahko veliko nepredvidljivih okoliščin povzroči zamude pri prevzemu ali dostavi.

S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja stranka soglaša, da bo redno sledila pošiljki in, v primeru nenavadnih podatkov ali nenavadnega poteka transporta, o tem nemudoma obvestila Eurosender.

Upoštevajoč carinske postopke v vsaki posamezni državi, naj bi vsaka izbrana kurirska služba naredila vse, da zagotovi pravočasno dostavo. S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja stranka potrjuje, da razume in soglaša s tem, da je lahko pošiljka, zaradi carinskih postopkov in drugih upravnih postopkov, dostavljena z zamudo. Oseba na dostavnem naslovu (prejemnik) je edina odgovorna za kritje stroškov, povezanih s carinskimi postopki. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke ali prejemnika pošiljke zahteva povračilo stroškov, povezanih s carinskimi postopki, ki jih je, na zahtevo stranke, poravnal Eurosender.

Eurosender stranki ni dolžan izplačati nadomestila za škodo, nastalo iz katerega koli razloga, navedenega v drugem členu teh Splošnih pogojev poslovanja, niti ni dolžan povrniti kakršnihkoli, s tem povezanih, stroškov.

 

3. Omejitve velikosti in teže pošiljke

Stranka soglaša, da bo vozniku izbrane kurirske službe izročila natanko takšno število pošiljk, kot jih je navedla v naročilu na spletni platformi Eurosender.com, in da bodo vse pošiljke ustrezale omejitvam velikosti in teže. V primeru izbora selitvene storitve ali pri oddaji individualnega naročila stranka soglaša, da bo vozniku izbrane kurirske službe izročila natanko tolikšno število pošiljk, kot jih je navedla v naročilu na spletni platformi Eurosender.com, in da bodo vsi paketi, kovčki in palete ustrezali dimenzijam in teži, navedenim ob oddaji naročila. Če stranka izroči manj ali več paketov, kovčkov ali palet, ali pa pakete, kovčke ali palete, ki so težje, bo Eurosender od stranke zahteval plačilo dodatnih stroškov, nastalih s to enostransko spremembo.

Če stranka naročilo prekliče, stranka soglaša, da paketov, kovčkov ali palet ne bo izročila vozniku izbrane kurirske službe, če le-ta dospe na prevzemni naslov. Če stranka pakete, kovčke ali palete kljub temu izroči, bo stranka odgovorna za vse, pri tem nastale stroške.

Vse dodatne stroške, ki nastanejo zaradi dejstva, da se je stranka odločila, da bo poslala več stvari, kot je bilo rezervirano v postopku naročila, ali poslala preveliko ali pretežko pošiljko, nosi izključno stranka. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov, ki jih je, na zahtevo stranke, poravnal Eurosender, tudi če so ti stroški s strani kurirske službe zaračunani po že opravljeni transportni storitvi. Eurosender si pridržuje pravico do zaračunavanja upravne takse v višini do petnajst (15) EUR za obravnavo dodatnih stroškov, nastalih zaradi dejstva, da se je stranka odločila, da bo poslala več stvari, kot je bilo rezervirano v postopku naročila, ali poslala preveliko ali pretežko pošiljko.

V kolikor število predmetov, teža ali velikost paketa, kovčkov ali palet presega naročeno omejitev, ki jo določi uporabnik ob rezervaciji prevozne storitve prek Eurosenderja, se s sprejemanjem teh pogojev poslovanja, stranka strinja, da lahko Eurosender:

 1. dodatno zaračuna kreditno kartico, s katero je stranka plačala rezervacijo v skladu z veljavnim cenikom, če paket, kovček ali paleta ne presega največje teže ali dimenzij, ki jih izbrani ponudnik logističnih storitev dovoljuje; ali,
 2. dodatno zaračuna kreditno kartico, s katero je stranka plačala rezervacijo za znesek, ki ga je izbrani ponudnik logističnih storitev določil v skladu z naravo pogodbene kazni za prekomerno težo ali prevelike dimenzije. Če pa paket, kovček ali paleta presega največjo dovoljeno težo ali dimenzije, ki jih izbrani ponudnik logističnih storitev dovoljuje, se le ta lahko odloči da zavrne pošiljanje in ne zaračuna pogodbene kazni.

V primeru, da Eurosender ne bi mogel samodejno zaračunati dodatnih stroškov preko kreditne kartice, s katero je stranka opravila rezervacijo, bo stranko o tem pisno obveščena in primorana plačati dodatni znesek, v največ sedmih (7) dneh. To obvestilo se šteje za izvršljivo brez sodne izjave. V primeru, da Eurosender ne prejme plačila v zgoraj navedenem roku, je stranka dolžna kriti stroške izvršilnega postopka poravnave.

3.1 Omejitve velikosti pošiljke

3.1.1 Splošne informacije

Vsak paket, kovček ali paleta, katere prevoz je bil naročen na naši spletni strani, mora biti vozniku izbrane kurirske službe izročena v enem kosu.
Če stranka namerava poslati več paketov, kovčkov ali palet, mora biti natančno število le-teh navedeno v naročilu prevoznih storitev. V nasprotnem primeru mora stranka oddati novo naročilo.

Kadar stranka pri izboru selitvene storitve ali pri oddaji individualnega naročila namerava poslati večje število paketov, kovčkov ali palet, mora o tem obvestiti Eurosender najkasneje do 12. ure en dan pred prevzemom.

3.1.2 Pošiljanje paketov in kovčkov

Paket ali kovček ne sme presegati naslednjih mer:

 • največja dovoljena dolžina: 175 cm; in,
 • seštevek dolžine, 2-kratne širine in 2-kratne višine ne sme presegati 300 cm.

V namene teh Splošnih pogojev poslovanja je dolžina najdaljša stranica paketa ali kovčka.

V primeru izbora selitvene storitve ali pri oddaji individualnega naročila ne sme nobeden od paketov ali kovčkov preseči dimenzij, navedenih ob oddaji naročila.

Vsi paketi in kovčki morajo biti zapakirani na način, ki omogoča njihovo avtomatsko sortiranje v logističnih centrih izbranega ponudnika kurirskih storitev.

Če mere paketa ali kovčka niso ustrezne, si izbrana kurirska služba pridržuje pravico, da prevoz zavrne in zaračuna dodatne stroške skladno s cenikom. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov, ki se nanašajo na velikost paketa ali kovčka, ki jih je, na zahtevo stranke, poravnal Eurosender.

3.1.3 Pošiljanje palet

Velikost palet ne sme presegati mer, ki jih je stranka navedla v naročilu, oddanem neposredno na naši spletni strani ali v zahtevi za individualno ponudbo, ki jo je posredovala Eurosenderju. Na podlagi podatkov, navedenih v spletnem naročilu ali v zahtevi po individualni ponudbi, posredovani s strani stranke, bo Eurosender stranki ponudil najboljše možne pogoje, ki mu jih omogoča mreža kurirskih služb, ki ponujajo prevoz palet preko Eurosenderja.

Zahteva po individualni ponudbi, ki jo poda uporabnik, mora biti posredovana preko obrazca za individualno ponudbo (https://www.eurosender.com/individual-offer) ali v pisni obliki na elektronski naslov sales@eurosender.com in mora vsebovati naslednje podatke:

 • število palet, ki jih stranka želi poslati;
 • natančne mere palet (višino, širino, dolžino), brez približkov;
 • natančno težo palet, brez približkov;
 • vsebino in vrednost pošiljke;
 • popoln prevzemni in dostavni naslov palet;
 • informacijo, ali stranka želi skleniti dodatno zavarovanje.

3.2. Omejitve glede teže pošiljke

Vse pošiljke morajo ustrezati meram, ki jih je stranka navedla v naročilu, oddanem neposredno na naši spletni strani, če je bilo naročilo oddano za pakete ali kovčke, ali navedene v zahtevi po individualni ponudbi, če je bilo naročilo oddano za palete.

V primeru da stranka odda naročilo za pošiljanje evropalete direktno na naši spletni strani, se za paleto šteje evropaleta, ki naložena ne presega višine 100 cm, širine 80 cm in dolžine 120 cm ter ni težja od 240 kg. Kadar dimenzije in teža palete presegajo zgoraj navedene omejitve, mora stranka dimenzije preveriti in jih vnesti v obrazec za oddajo naročila.

Če teža paketa, kovčka ali palet presega mere, ki jih je stranka navedla ob oddaji naročila prevoznih storitev na spletni strani Eurosenderja, se stranka s sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja strinja, da Eurosender lahko:

 1. doplačilo za dodatno težo, skladno z veljavnim cenikom, odtegne s kreditne kartice, s katero je stranka plačala naročilo, če paket, kovček ali paleta ne presega največje teže, ki jo dovoljuje ponudnik kurirskih storitev; ali
 2. s kreditne kartice, s katero je stranka plačala naročilo, odtegne dodatne stroške v znesku, ki ga izbrani ponudnik kurirskih storitev zaračuna kot pogodbeno kazen za pretežko pošiljko, če paket, kovček ali paleta presega največjo dovoljeno težo, ki jo dovoljuje izbrani ponudnik kurirskih storitev. Namesto tega lahko izbrani ponudnik kurirskih storitev prevoz pošiljke zavrne in ne zaračuna pogodbene kazni.

Če Eurosender dodatnih stroškov ne more sam odtegniti s kreditne kartice, s katero je stranka plačala naročilo, bo stranka o tem pisno obveščena, dodatne stroške pa bo morala poravnati v roku sedmih (7) dni. Takšen dokument je izvršilni naslov brez sodne odločbe. Če Eurosender plačila v zgoraj navedenem roku ne prejme, je stranka dolžna kriti tudi stroške izvršilnega postopka.

 

4. Potrditev in preklic naročila

Po oddaji naročila na naši spletni strani stranka prejme številko naročila, ki potrjuje, da smo vaše naročilo prejeli in poslali v nadaljnjo obdelavo. Razen naročil, ki so jih oddali registrirani poslovni uporabniki B2B, medtem, ko so bili prijavljeni v svoj poslovni uporabniški račun ali če je stranka med postopkom naročila kupila prilagodljivo rezervacijo, ki omogoča spreminjanje naročila in preklic do uspešnega prevzema, so vsa naročila nevračljiva. Pošiljka se upošteva kot uspešno prevzeta, ko je to razvidno v sistemu za sledenje kurirske službe.

Za registrirane poslovne uporabnike B2B, ki so med oddajo naročila prijavljeni v svoj poslovni uporabniški račun je prilagodljiva rezervacija že vključena v ceno.

Prilagodljiva rezervacija je na voljo za nakup v postopku naročanja samo z doplačilom. Znesek prilagodljive rezervacije ni vračljiv.

Pogodba je shranjena v prostorih družbe Eurosender. Stranka jo lahko pridobi na podlagi pisnega zahtevka, posredovanega na elektronski naslov help@eurosender.com.

Na delovni dan pred izbranim datumom prevzema bo stranka po elektronski pošti prejela potrditveno sporočilo, iz katerega je razvidno, da je v svojem imenu in za svoj račun zahtevala prevozno storitev.

V primeru izbora selitvene storitve ali pri oddaji individualnega naročila bo stranka en (1) delovni dan do tri (3) delovne dni pred prevzemom dobila potrditveno elektronsko sporočilo, ki naznanja, da je bilo naročilo posredovano kurirski službi in z njihove strani tudi potrjeno.

Stranka izrecno soglaša, da se odpove pravici preklica pogodbe z družbo Eurosender v trenutku, ko družba Eurosender naročilo posreduje izbranemu ponudniku kurirskih storitev. Če se stranka za preklic pogodbe odloči, preden družba Eurosender naročilo posreduje izbrani kurirski službi, mora stranka izpolniti obrazec »Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa pogodbe« in ga družbi Eurosender poslati na elektronski naslov help@eurosender.com ali po pošti, na naslov pisarne v Sloveniji:

Eurosender SARL
Cesta v Gorice 34B
1000 Ljubljana

Stranka izrecno soglaša, da sklenjeno ponudbo kot tudi vse ostale podatke, ki so povezani z naročilom in jih mora dobiti skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, ki velja za Luksemburg, lahko prejme po elektronski pošti.

Znesek dodatnega zavarovanja in prilagodljive rezervacije ni vračljiv.

Takoj ko Eurosender s strani izbrane kurirske službe prejme sledilno številko, jo preko elektronske pošte posreduje stranki. S to sledilno številko uporabnik lahko sledi poti svoje pošiljke. V redkih primerih naročilo ne bo potrjeno, na primer, če je lokacija izbrani kurirski službi nedostopna ali pa je v državi prevzema ali v Sloveniji državni praznik.

4.1 Vračila

Vračilo stroškov storitve je možno le, če je stranka med postopkom naročila kupila prilagodljivo rezervacijo in zahtevala vračilo pred prevzemom ali če je stranka registrirana kot B2B poslovni uporabnik, ki je oddala naročilo prijavljena v svoj poslovni uporabniški račun in zahtevala povračilo pred prevzemom. Povračila po prevzemu niso več možna.

Stranka, ki je naročilo oddala preko svojega B2B poslovnega računa in zahtevala vračilo stroškov storitve za omenjeno naročilo, je do povrnitve stroškov upravičena le, v kolikor kurir izbrane kurirske službe pošiljke še ni prevzel. Če stranka zahteva povračilo stroškov storitve in hkrati kurirju izbrane kurirske službe vseeno preda pošiljko, se bo storitev smatrala kot sprejeta in vračilo stroškov storitve ne bo več mogoče.

V kolikor bo stranka upravičena do vračila stroškov storitve, se bo znesek nakazal kot dobroimetje na njen račun in ga bo lahko uporabila za prihodnja naročila. Če stranka nima možnosti plačila z dobroimetjem, bo strošek storitve povrnjen na isti način, kot je bilo izvedeno plačilo (kreditna kartica, PayPal račun, univerzalni plačilni nalog, …).

V primerih storitve “Flexi” vračilo stroškov storitve nikakor ni mogoče.

Znesek dodatnega zavarovanja in prilagodljive rezervacije ni vračljiv.

V kolikor je povračilo odobreno, bo povrnjeni znesek na voljo kupcu v tridesetih (30) dneh od trenutka, ko Eurosender obvesti stranko o odobritvi nadomestila.

4.2 Preklici v primeru sprememb cen

Eurosender si pridržuje pravico zaračunati stranki, če pride do nenadne spremembe cen za pošiljanje, ki jo izbere stranka v trenutku oddaje naročila, preden pridobi dovoljenje kupca za to doplačilo. V primeru, da kupec zavrne dodatno plačilo za spremembo cen na izbrani poti, si Eurosender pridržuje pravico, da kupcu ponudi celotno vračilo in ne da posreduje naloga za prevozne storitve kurirski družbi.

 

5. Načini plačila

Vse plačilne transakcije, opravljene preko naše spletne strani, so zaščitene s SSL certifikatom GeoTrust©, ki zagotavlja šifrirano in varno povezavo med uporabnikovim strežnikom in našo spletno stranjo.

Eurosender na svoji spletni strani strankam ponuja naslednje načine plačila prevoznih storitev:

5.1 Plačilo s kreditno kartico

Če stranka izbere način plačila s kreditno kartico, mora pred potrditvijo naročila vnesti podatke o kreditni kartici, s katero bo plačala naročilo prevoznih storitev.Vsa plačila s kreditno kartico so opravljena neposredno preko varnegih plačilnih sistemov globalnih plačilnih platform Braintree in Adyen, naših partnerjev za obdelavo plačil, in njunih partnerskih ponudnikov plačilnih kartic. Eurosender ne shranjuje nobenih podatkov o kreditnih karticah, saj celoten postopek preverjanja plačila neposredno izvede plačilna platforma Braintree oz. Adyen in njeni partnerski ponudniki plačilnih kartic.

Stranka nosi odgovornost, da je izbrana kreditna kartica, s katero bo plačala naročilo prevoznih storitev, aktivna ter da je na njej na voljo dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Vse dodatne stroške, ki nastanejo v primeru, da je kreditna kartica iz kakršnegakoli razloga zavrnjena, nosi izključno stranka.

5.2 Plačilo preko PayPala

Če stranka izbere način plačila preko PayPala, je pred potrditvijo naročila preusmerjena na PayPalovo spletno stran, kjer se mora prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom ali ustvariti račun, če le-tega še nima. Ko je plačilo na PayPalovi spletni platformi uspešno izvedeno, je stranka preusmerjena nazaj na našo spletno stran, kjer lahko potrdi plačilo in naročilo.

Stranka, ki je za plačilo naročila prevoznih storitev izbrala PayPal, nosi odgovornost, da je PayPalov račun aktiven in da je na njem dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Vse dodatne stroške, ki nastanejo v primeru zavrnitve transakcije, nosi izključno stranka.

5.3 Plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN)

Če stranka za način plačila izbere plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom, naročilo ne bo potrjeno takoj. Potrjeno bo šele, ko bo Eurosender prejel potrdilo o uspešno opravljeni bančni transakciji celotnega zneska naročila. Eurosender bo stranki poslal elektronsko sporočilo z navodili za izvedbo plačila, vključno z nazivom banke, Eurosenderjevo številko bančnega računa, vsoto, ki jo je potrebno nakazati itd.

Vse stroške, nastale pri transakciji sredstev, nosi izključno stranka. Če je znesek, nakazan na Eurosenderjev bančni račun manjši kot bi moral biti, naročilo ne bo potrjeno. Eurosender uporabnika ni dolžan obvestiti, da višina nakazanega zneska ne zadostuje za potrditev naročila.

Stranka mora najkasneje v tridesetih (30) dneh na elektronski naslov help@eurosender.com poslati elektronsko sporočilo s priloženo kopijo potrdila o uspešno opravljeni bančni transakciji. Potrdilo mora stranka poslati pred izbranim datumom prevzema pošiljke. Če Eurosender potrdila ne prejme pred izbranim datumom prevzema pošiljke, bo nov datum prevzema dogovorjen šele po prejetju potrdila. Stranka nosi vso odgovornost, da Eurosender obvesti o bančni transakciji. Ko Eurosender prejme potrdilo o uspešno opravljeni bančni transakciji, stranki pošlje elektronsko sporočilo, ki potrjuje naročilo. Če Eurosender potrdila ne prejme v tridesetih (30) dneh, bo naročilo preklicano, uporabnik pa bo o tem obveščen.

5.4 Plačilo z dobroimetjem

Prednost plačila z dobroimetjem je, da stranki podatkov za plačilo (npr. podatkov o kreditni kartici ali PayPalovem računu) ni treba vnašati vsakič, ko na naši spletni strani odda naročilo prevoznih storitev. Poleg tega pa Eurosender nagrajuje zvestobo tako, da uporabniku podari popust na naročila, plačana z dobroimetjem preko uporabniškega profila.

Če stranka za način plačila izbere plačilo z dobroimetjem, naročilo plača z dobroimetjem, ki ga ima na voljo na svojem uporabniškem računu.

Ob potrjevanju naročila mora imeti stranka na svojem računu za poslovne uporabnike dovolj dobroimetja. Če dobroimetja ni dovolj, lahko stranka pred potrditvijo naročila dobroimetje naloži s kreditno kartico ali PayPalom. Če se stranka odloči, da bo dobroimetje naložila tako, da bo bremenila kreditno kartico ali PayPalov račun, na katerem je dovolj sredstev za naložitev dobroimetja, bo znesek naloženega dobroimetja samodejno potrjen in na voljo za uporabo. Če se stranka odloči, da bo dobroimetje naložila z bremenitvijo svojega bančnega računa, bo znesek naloženega dobroimetja potrjen, če bo stranka v roku tridesetih (30) dni na elektronski naslov help@eurosender.com poslala kopijo uspešno opravljene bančne transakcije. V nasprotnem primeru bo naročilo preklicano.

Stranka lahko na svoj račun dobroimetje naloži kadarkoli.

 

6. Pakiranje, označevanje in prevzem

6.1 Splošne informacije

Stranka je dolžna navesti popolna in točna naslova prevzema in dostave paketa, kovčka ali palete ter vse druge informacije, potrebne za izvedbo prevzema in dostave. Prav tako je stranka dolžna natisniti in nalepiti identifikacijsko nalepko v primeru, da tako zahteva izbrana kurirska služba ali izbrana storitev. Stranka je edina odgovorna za zagotavljanje, da je identifikacijska nalepka nameščena na pravi paket, kovček ali paletno pošiljko, tudi kadar nalepke pripravi in natisne kurirska služba.

Naslov prevzema mora biti enostavno dostopen; vozniku izbrane kurirske službe mora biti omogočeno, da kombinirano vozilo parkira ne več kot petindvajset (25) metrov stran od navedenega prevzemnega mesta. Storitev od vrat do vrat je zagotovljena le do glavnega vhoda stavbe. Voznik izbrane kurirske službe paketa, kovčka ali palete ni dolžan prevzeti v zgornjih nadstropjih.

Voznik izbrane kurirske službe bo ob prihodu na naslov pozvonil ali potrkal na vrata stavbe in počakal, da se mu izroči paket, kovček ali paleta. Če vrat nihče me bo odprl (če na naslovu ni nikogar, če potem, ko voznik pozvoni na hišni zvonec nihče ne odpre vrat, ali pa če je za dostop do prostorov potrebno posebno dovoljenje ali pa vstopna koda), bo voznik odšel.

V večini držav bo naslednji poskus prevzema paketa, kovčka ali palete potekal po enakem postopku. Če ga ne bo mogoče izvesti, bo naročilo preklicano, stranka pa ne bo upravičena do povračila plačanega zneska.

Ob oddaji naročila mora stranka navesti lokalni telefonski številki v državah prevzema in dostave, na katerih bo v času prevzema in dostave nekdo dosegljiv. Kljub temu pa voznik izbrane kurirske službe stranke ali kontaktne osebe ni dolžan poklicati. Če se voznik za klic odloči, lahko kliče le lokalne telefonske številke.

Storitev, ki jo Eurosender ponuja, ne vključuje klica stranke pred prevzemom in dostavo. Kljub temu pa se v nekaterih državah telefonska številka, ki jo stranka navede ob oddaji naročila, uporabi za razjasnitev okoliščin prevzema in dostave ali pridobitev dodatnih informacij, ki jih Eurosender ali izbrani ponudnik kurirskih storitev morda potrebujeta.

Pred prevzemom pošiljke mora stranka s paketa, kovčka ali palete odstraniti vse stare etikete ali napise z naslovi. V izogib zmede pri dostavi je lahko na paketu, kovčku in paleti pritrjen le napis z naslovom prejemnika. Prav tako je stranka edina odgovorna za zagotavljanje, da je identifikacijska nalepka nameščena na pravi paket, kovček ali paletno pošiljko, tudi kadar nalepke pripravi in natisne kurirska služba.

Stranka se strinja, da bo blago zapakirala v zunanjo in notranjo embalažo, primerno vrsti blaga, ki se prevaža. Pakiranje mora ustrezati teži in vsebini pošiljke. Pakiranje mora biti primerno za transport in manipulacijo v logističnih centrih izbrane kurirske službe. Ustrezno pakiranje mora med drugim pošiljko zaščititi pri padcu z višine enega (1) metra. Predmeti neobičajnih oblik in kovčki morajo biti oviti v plastično folijo. Kovček mora biti, v izogib poškodovanja drugih pošiljk, v plastično folijo ovit v celoti, vključno s kolesi in z ročajem. Primerna mora biti tudi notranja embalaža paketa, kovčka ali palete, npr. folija z mehurčki, ki prepreči lom ali poškodbo blaga.

Eurosender v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo, poškodbo ali drugo nepravilnost ali stroške, ki nastanejo v zvezi s prevozom paketov, kovčkov ali palet. Eurosender, kot sistemski administrator spletne rezervacijske platforme, zgolj rezervira prevozne storitve v imenu in na zahtevo stranke. Zato je Eurosender odgovoren zgolj za izbiro ponudnika kurirskih storitev in nikoli za izvedbo samega prevoza.

Če blago ni zapakirano v primerno zunanjo ali notranjo embalažo ali je preveliko ali pretežko, zavarovanje ne velja in stranka do povračila ni upravičena. V primeru neprimerno zapakiranega, prevelikega ali pretežkega paketa, kovčka ali pošiljke, odgovornost za poškodbo ali izgubo nosi izključno stranka. Kurirska služba lahko poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne tudi če meni, da bi kovček med transportom lahko poškodoval druge pošiljke.

Če stranka kot način pakiranja uporabi kovček (ovit ali neovit v folijo), bo kurirska služba to smatrala kot način pakiranja. Tako ne bodo nosili nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo, ki bi se lahko pripetila med samim prevozom.

Če stranka kot način pakiranja uporabi kovček ali športno torbo in le-te ne ovije v plastično folijo, kot je navedeno v navodilih za pakiranje, kurirska služba ne nosi odgovornosti za izgubo takšne pošiljke, saj lahko neovita površina kovčka ali športne torbe povzroči, da nalepka odpade, kar pa posledično lahko privede do izgube same pošiljke.

Če stranka med oddajo naročila izbere pot, za katero je potrebno carinjenje, je stranka dolžna priložiti račun za blago v pošiljki. V kolikor stranka tega ne stori, se lahko Eurosender po lastni presoji odloči, da naročila posledično ne naroči za prevzem pri izbrani kurirski službi in ga prekliče brez možnosti povračila, ali pa naročilo prekliče, dokler stranka ne zagotovi računa.

Če uporabnik krši te Splošne pogoje poslovanja in/ali Splošne pogoje poslovanja izbranega ponudnika kurirskih storitev, je navedena kurirska služba ali stranka, in ne Eurosender, odgovorna za vse poškodbe in stroške, nastale med transportom.

Stranka je odgovorna za plačilo vseh davkov, ki se nanašajo na prevoz (npr. carine ali drugi davki) in jih je dolžna poravnati takoj. Običajno oseba na prejemnem naslovu krije stroške carinskih postopkov, tudi če sama ni končni prejemnik pošiljke. Če iz kakršnegakoli razloga katerega izmed teh stroškov, izgub ali davkov poravna Eurosender, mu jih je stranka dolžna povrniti v sedmih (7) dneh od izstavitve Eurosenderjevega računa za povračilo stroškov. Račun je izvršilni naslov. Če Eurosender plačila v zgoraj navedenem roku ne prejme, je stranka dolžna kriti tudi stroške izvršilnega postopka.

S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja se stranka strinja, da Eurosender podatke, pridobljene s strani stranke med procesom oddaje naročila na spletni platformi Eurosender.com, skladno s Pravilnikom o zasebnosti posreduje izbranemu ponudniku kurirskih storitev.

6.2 Pakiranje, označevanje in prevzem paketov in kovčkov

6.2.1 Storitev ”Selection”

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Selection” se stranka strinja, da bo paket ali kovček na prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo med 9:00 in 18:00. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega ponudnika kurirskih storitev, je lahko prevzem opravljen pred določenim časom ali po njem. V izjemno redkih primerih lahko izbrani ponudnik kurirskih storitev prevzem zaradi nepredvidenih okoliščin opravi naslednji delovni dan.

Če voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na dan prevzema na prevzemni naslov ne pride, je stranka, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, da se le-ta s kurirsko službo lahko dogovori za drugi poskus prevzema.

Paket ali kovček mora biti ustrezno zapakiran za prevoz in manipulacijo v logističnih centrih izbranega ponudnika kurirskih storitev. Površina paketa ali kovčka mora biti takšna, da ob prevzemu voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev nanjo lahko nalepi identifikacijsko nalepko. Stranka je edina odgovorna za zagotavljanje, da je identifikacijska nalepka nameščena na pravi paket ali kovček, tudi kadar nalepke pripravi in natisne kurirska služba.

Primerno pakiranje je na primer kartonska škatla, izdelana iz dveh ali več plasti kartona, ali kovček, ovit v plastično folijo. Predmeti neobičajnih oblik in kovčki morajo biti oviti v plastično folijo. Kovček mora biti, v izogib poškodovanja drugih pošiljk, v plastično folijo ovit v celoti, vključno s kolesi in z ročajem. Blago mora biti primerno zaščiteno tudi znotraj paketa ali kovčka, na primer zavito v folijo z mehurčki, ki prepreči lom ali poškodbo blaga.

Pakiranje blaga v plastične vrečke, športne torbe in plastične škatle ni dovoljeno.

Kovčki, kartonske škatle in druga primerna embalaža se lahko med prevozom poškodujejo. Če je kovček uporabljen kot embalaža, mora biti le-ta, v izogib poškodbi, primerno zaščiten. Kurirska služba lahko poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne tudi če meni, da bi kovček med transportom lahko poškodoval druge pošiljke. Vse pošiljke niso predmet zavarovanja. Ne izbrani ponudnik kurirskih storitev niti Eurosender, nista odgovorna za kakršnokoli poškodbo embalaže med prevozom.

6.2.2 Storitev “Flexi”

Če na destinaciji, ki jo izbere stranka, Eurosender ponuja storitev “Flexi”, se mora stranka za datum in čas prevzema dogovoriti neposredno z izbranim ponudnikom kurirskih storitev in natisniti identifikacijsko nalepko. Eurosender ni odgovoren za usklajevanje datuma in časa prevzema. Dokler se stranka in kurirska služba ne dogovorita za datum in čas prevzema, prevzem ne bo opravljen.

Odvisno od razpoložljivosti in vnaprej določenega načrta poti izbrane kurirske službe se stranka s kurirsko službo lahko dogovori, da le-ta opravi prevzem celo na isti dan, kot je stranka na spletni platformi Eurosender.com oddala naročilo prevoza.

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Flexi” se stranka strinja, da bo paket ali kovček na prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo na dan in ob uri, ki sta jo neposredno določila stranka in kurirska služba.

Paket ali kovček mora biti ustrezno zapakiran za prevoz in manipulacijo v logističnih centrih izbranega ponudnika kurirskih storitev. Površina paketa ali kovčka mora biti takšna, da ob prevzemu voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev nanjo lahko nalepi paketno oznako. Stranka mora pred prevzemom pošiljke s strani voznika izbranega ponudnika kurirskih storitev natisniti in na pošiljko nalepiti paketno oznako. Če stranka paketne oznake ni natisnila in je nalepila na pošiljko, bo voznik prevzem morda zavrnil in odšel s prevzemnega naslova. Paketno oznako stranka prejme v Eurosenderjevem elektronskem sporočilu. Stranka je edina odgovorna za zagotavljanje, da je identifikacijska nalepka nameščena na pravi paket ali kovček.

Primerno pakiranje je na primer kartonska škatla, izdelana iz dveh ali več plasti kartona ali kovček, ovit v plastično folijo. Predmeti neobičajnih oblik in kovčki morajo biti oviti v plastično folijo. Kovček mora biti, v izogib poškodovanja drugih pošiljk, v plastično folijo ovit v celoti, vključno s kolesi in z ročajem. Blago mora biti primerno zaščiteno tudi znotraj paketa ali kovčka, na primer zavito v folijo z mehurčki, ki prepreči lom ali poškodbo blaga.

Pakiranje blaga v plastične vrečke, športne torbe in plastične škatle ni dovoljeno.

Kovčki, kartonske škatle in druga primerna embalaža se lahko med prevozom poškodujejo. Če je kovček uporabljen kot embalaža, mora biti le-ta, v izogib poškodbi, primerno zaščiten. Kurirska služba lahko poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne tudi če meni, da bi kovček med transportom lahko poškodoval druge pošiljke. Vse pošiljke niso predmet zavarovanja. Ne izbrani ponudnik kurirskih storitev niti Eurosender, nista odgovorna za kakršnokoli poškodbo embalaže med prevozom.

6.2.3 Storitev “Kombi prevozi”

Ob naročilu storitve “kombi prevozi” se stranka strinja, da bo pošiljka dostopna, primerno zapakirana in zavarovana za transport na podanem naslovu med 8. in 20. uro za prevzem s strani ponudnika logističnih storitev. Izbrani ponudnik logističnih storitev bo stranko kontaktiral pred prihodom na naslov prevzema. V redkih primerih se lahko prevzem zaradi nepredvidljivih okoliščin na strani logističnega ponudnika izvede pred ali po predvidenem datumu.

V kolikor na dogovorjeni datum prevzema ne bo prišel, je dolžnost stranke, da Eurosender o tem nemudoma obvesti, Eurosender pa bo preveril situacijo s ponudnikom logističnih storitev in organiziral nov datum prevzema, kakor hitro je možno.

Stranka mora podjetje Eurosender obvestiti o pakiranju pošiljke in morebitnih posebnih zahtevah, povezanih s prevzemom in dostavo pošiljke. Stranka se zaveda, da kurir logističnega podjetja ni dolžan nuditi pomoči pri nakladu ali razkladu pošiljke, tovrstno podporo je mogoče naročiti ločeno med procesom oddaje naročila. Po potrditvi naročila lahko dodatne zahteve vodijo v zamude pri dostavi in povzročijo dodatne stroške, ki bremenijo stranko. Dodatni stroški se obračunajo tudi v primeru, ko je pošiljka težja ali večja, kot je bilo navedeno v postopku oddaje naročila.

Stranka se zaveda, da storitev »kombi prevozi« ne vključuje storitve sledenja pošiljki v realnem času. Stranka lahko kontaktira Eurosenderjevo podporo strankam, ki bo preverila zadnje informacije o transportu pošiljke neposredno pri izbranem logističnem podjetju.

Stranka mora biti vnaprej obveščena o predvidenem času dostave. Voznik logističnega podjetja bo prejemnika kontaktiral pred prihodom na naslov prevzema pošiljke. Če prejemnik na naslovu dostave ne bo prisoten, bo voznik počakal na naslovu, dokler stranka ne prevzame pošiljke v skladu z dogovorom. Stranka se zaveda, da vsakršno nepotrebno čakanje kurirja logističnega podjetja lahko pomeni dodatne stroške, ki bremenijo stranko.

6.2.4 Storitev “Individualna ponudba”

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Individualna ponudba” se stranka strinja, da bo paket, kovček ali paleta na prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo med 9:00 in 18:00.Izbrana kurirska služba bo stranko pred dnevom prevzema ali na dan prevzema kontaktirala, da bo prevzem potrdila. Dokler se stranka in kurirska služba ne dogovorita za datum in čas prevzema, prevzem ne bo opravljen. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega ponudnika kurirskih storitev je lahko prevzem opravljen pred izbranim datumom ali po njem. V izjemno redkih primerih lahko izbrani ponudnik kurirskih storitev prevzem zaradi nepredvidenih okoliščin opravi naslednji delovni dan.

Če voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na dan prevzema na prevzemni naslov ne pride, je stranka, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, da se le-ta s kurirsko službo lahko dogovori za drugi poskus prevzema.

Ko voznik izbrane kurirske službe prispe na prevzemni naslov, mora biti pošiljka pripravljena za prevoz. To pomeni, da morajo biti vsi predmeti primerno zapakirani in pripravljeni za prevoz. Pri paletnih pošiljkah morajo biti predmeti trdno fiksirani in zavarovani na naložljivi paleti.

Stranka je edina odgovorna za zagotavljanje, da je identifikacijska nalepka nameščena na pravi paket, kovček ali paletno pošiljko, tudi kadar nalepke pripravi in natisne kurirska služba.

Ob prevzemu ali ko pošiljka prispe v depo, voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na pošiljko nalepi identifikacijsko nalepko.

6.2.5 Storitev “Prevoz tovora”

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Prevoz tovora” se stranka strinja, da bo paket, kovček ali paleta na prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo med 9:00 in 18:00.Izbrana kurirska služba bo stranko pred dnevom prevzema ali na dan prevzema kontaktirala, da bo prevzem potrdila. Dokler se stranka in kurirska služba ne dogovorita za datum in čas prevzema, prevzem ne bo opravljen. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega ponudnika kurirskih storitev je lahko prevzem opravljen pred izbranim datumom ali po njem. V izjemno redkih primerih lahko izbrani ponudnik kurirskih storitev prevzem zaradi nepredvidenih okoliščin opravi naslednji delovni dan.

Če voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na dan prevzema na prevzemni naslov ne pride, je stranka, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, da se le-ta s kurirsko službo lahko dogovori za drugi poskus prevzema.

Ko voznik izbrane kurirske službe prispe na prevzemni naslov, mora biti pošiljka pripravljena za prevoz. To pomeni, da morajo biti vsi predmeti primerno zapakirani in pripravljeni za prevoz. Pri paletnih pošiljkah morajo biti predmeti trdno fiksirani in zavarovani na naložljivi paleti.

Stranka je edina odgovorna za zagotavljanje, da je identifikacijska nalepka nameščena na pravi paket, kovček ali paletno pošiljko, tudi kadar nalepke pripravi in natisne kurirska služba.

Ob prevzemu ali ko pošiljka prispe v depo, voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na pošiljko nalepi identifikacijsko nalepko.

6.3 Pakiranje, označevanje in prevzem palet

Ob oddaji naročila prevoza palet se stranka strinja, da bo paleta na prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljomed 9:00 in 18:00. Izbrana kurirska služba bo stranko pred dnevom prevzema ali na dan prevzema kontaktirala, da bo prevzem potrdila.Dokler se stranka in kurirska služba ne dogovorita za datum in čas prevzema, prevzem ne bo opravljen. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega ponudnika kurirskih storitev je lahko prevzem opravljen pred izbranim datumom ali po njem. V izjemno redkih primerih lahko izbrani ponudnik kurirskih storitev prevzem zaradi nepredvidenih okoliščin opravi naslednji delovni dan.

Če voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na dan prevzema na prevzemni naslov ne pride, je stranka, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, da se le-ta s kurirsko službo lahko dogovori za drugi poskus prevzema.

Ko voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev prispe na prevzemni naslov, mora biti paleta pripravljena za prevzem. To pomeni, da mora biti vse blago, ki se bo prevažalo, pritrjeno na paleto tako, da bo prevoz potekal varno in nemoteno. Stranka je edina odgovorna za pridobitev in pakiranje palete z lastnimi sredstvi. V nekaterih državah in ob predhodnem dogovoru, lahko tudi Eurosender zagotovi, da bo kurirska služba prinesla paleto v trenutku prevzema. V teh primerih mora kupec te dodatne storitve urediti z Eurosenderjem, preden se potrdi prevzem.

Ob prevzemu bo voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na paleto pritrdil identifikacijsko nalepko.

 

7. Dostava

Stranka je dolžna navesti popolna in točna naslova prevzema in dostave paketa, kovčka ali palete ter vse druge informacije, potrebne za izvedbo prevzema in dostave. Podatki o naslovu morajo biti navedeni v za to namenjen polju v postopku oddaje naročila in ne v polju “Dodatna navodila”; v nasprotnem primeru kurirske službe morda ne bodo prejele popolnih podatkov, potrebnih za uspešno dostavo. Naslov dostave mora biti enostavno dostopen; vozniku izbrane kurirske službe mora biti omogočeno, da kombinirano vozilo parkira ne več kot petindvajset (25) metrov stran od navedenega prevzemnega mesta. Storitev od vrat do vrat je zagotovljena le do glavnega vhoda stavbe. Voznik izbrane kurirske službe paketa, kovčka ali palete ni dolžan dostaviti v zgornja nadstropja.

Na dan dostave mora biti prejemnik na dostavnem naslovu od 9:00 do 18:00, če je izbrana storitev “Selection” ali “Flexi”, in ob uri, dogovorjeni neposredno s kurirjem, če je izbrana storitev prevoz paletnih pošiljk. Prejemnik lahko za prejem pošiljke v njegovem imenu pooblasti tudi drugo osebo. V nekaterih primerih je lahko pošiljka dostavljena tudi na nadomestni naslov.

Z navedbo dostavnega naslova ob oddaji naročila stranka zagotavlja, da je navedeni naslov standarden, javno znan dostavni naslov, na katerem se pošiljke redno prejemajo. Navedba nenatančnih naslovov, kot na primer “pristanišče”, kjer je dostava lahko neuspešna, ne zadostuje. Posledično bo pošiljka, na stroške stranke, vrnjena pošiljatelju. Če je zgradba na dostavnem naslovu nova, stranka s sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da je naslov ponudnikom kurirskih storitev že poznan in da je stranka na tem naslovu v preteklosti že prejela pošiljke.

Če dostava na predvideni dan ni uspešna iz razloga, ki se ne nanaša na izbranega ponudnika kurirskih storitev (npr. ker osebe, ki bi morala pošiljko prevzeti ni na dostavnem naslovu), bo v večini držav poskus dostave ponovljen v naslednjih delovnih dneh. V primeru odsotnosti stranke se bo dostava štela za opravljeno, če bo prejem pošiljke s podpisom potrdila katerakoli oseba, prisotna na dostavnem naslovu, ki je pripravljena prevzeti pošiljko, razen če obstaja dober razlog za dvom, da takšna oseba ni upravičena do prevzema pošiljke. Izbrani ponudnik kurirskih storitev identitete takšne osebe ni dolžan preveriti (npr. na podlagi osebne izkaznice).

Izbrani ponudnik kurirskih storitev lahko paket, kovček ali paleto dostavi na nadomestni naslov (sosednji naslov, lokalno pošto ali dostavno točko). V tem primeru bo kurirska služba na dostavnem naslovu, ki ga je navedla stranka, pustila obvestilo o tem, kam je bila pošiljka dostavljena. Če se paket, kovček ali paleta v sedmih (7) dneh od prvega poskusa dostave ne prevzame, si izbrani ponudnik kurirskih storitev pridržuje pravico, da pošiljko na stroške uporabnika vrne na prevzemni naslov. Skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja se bodo dodatni stroški zaračunali stranki, Eurosender pa si pridržuje pravico, da jih odtegne s kreditne kartice, ki je bila uporabljena pri plačilu oddaje naročila.

Eurosender ne zagotavlja prevoza in dostave pošiljke na drugačen naslov, kot ga je stranka navedla prvotno, ob oddaji naročila prevoznih storitev na spletni strani Eurosender.com. Če stranka naslov pravočasno popravi, bo nov naslov posredovan kurirski službi in bo, za namene teh Splošnih pogojev poslovanja, uporabljen kot dostavni naslov. Pri tem nastale dodatne stroške nosi izključno stranka.

O vsakršni poškodbi pošiljke mora stranka, ob dostavi, obvestiti voznika, izpolniti poročilo o poškodbi in ga, vključno z voznikom, podpisati ali pa potrdilo o dostavi podpisati z zadržkom. V nasprotnem primeru lahko kurirska služba ali zavarovalnica poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne.

Skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se dostava šteje za opravljeno, če:

 • je pošiljka izročena komurkoli, ki se nahaja na dostavnem naslovu, vključno s sosedi in osebami, prisotnimi v navedenih prostorih, in ki s svojim digitalnim ali ročnim podpisom potrdi prevzem;
 • je pošiljka dostavljena na nadomestni naslov;
 • je po več neuspelih poskusih dostave na dostavni naslov, pošiljka dostavljena v eno izmed skladišč izbranega ponudnika kurirskih storitev, ki se nahaja blizu dostavnega naslova, ki ga je navedla stranka;
 • je izbrani ponudnik kurirskih storitev kontaktni osebi na dostavnem naslovu pustil obvestilo o dostavi ali pa če je to razvidno iz sledenja pošiljki na spletu;
 • je pošiljka dostavljena na dostavni naslov osebi, ki se lažno predstavlja kot prejemnik; ali
 • se pošiljka vrne na prevzemni naslov po poteku maksimalnega števila dni v enem izmed skladišč izbranega ponudnika kurirskih storitev.

Kakor hitro se dostava šteje za opravljeno, se razume, da sta Eurosender in izbrani ponudnik kurirskih storitev izvzeta iz odgovornosti za prevoz.

 

8. Zamude in odgovornost v primeru zamud

Vsi dostavni časi so okvirni in niso zagotovljeni. S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja je stranka seznanjena in se strinja s tem, da lahko mnoge zunanje okoliščine povzročijo zamude pri prevzemu ali dostavi pošiljke.

V primeru zamud Eurosender v nobenem primeru ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi zamud in ni odgovoren za poravnanje obveznosti ali stroškov, nastalih zaradi zamud. Eurosender ni dolžan poravnati odškodnine za zamude, niti mu ni treba povrniti nikakršnih, s tem povezanih, stroškov.

 

9. Odgovornost za izgube in poškodbe pošiljk

Eurosender je administrator spletnega rezervacijskega sistema za rezervacijo prevoznih storitev in kot tak ni odgovoren za nobeno izgubo ali poškodbo paketa, kovčka in palete ali vsebine le-teh. Eurosender sodeluje le s kakovostnimi ponudniki kurirskih storitev, zato so poškodbe/izgube izjemno redke.

Za prevzem, prevoz in dostavo vseh pošiljk, katerih naročilo za prevzem, prevoz in dostavo je bilo oddano na portalu Eurosender.com, so odgovorni ponudniku kurirskih storitev.

Stranka se mora zavedati, da se paketi, kovčki ali palete pretovarjajo in razvrščajo z opremo za avtomatsko razvrščanje in mehansko obdelavo, zato morajo biti, kljub pazljivemu ravnanju ponudnikov kurirskih storitev, v izogib poškodbam primerno zapakirani.

Paketi, kovčki ali palete bodo v času od prevzema do dostave pod nadzorom izbranega ponudnika kurirskih storitev.

 

10. Zavarovanje, reklamacijski postopek in postopek pritožbe ter prepovedani predmeti

10.1 Zavarovanje, odgovornost in zavarovalno kritje

Eurosender pri upravljanju s spletnim portalom za rezervacijo prevoznih storitev deluje kot posrednik in ne kot špediter. Eurosender je odgovoren zgolj za izbiro ponudnika kurirskih storitev in nikoli za izvedbo prevoza.

Eurosender ne deluje kot zavarovalnica. Paketov zavarovanja pošiljk ne ponuja Eurosender; ponujajo jih neposredno ponudniki kurirskih storitev ali zavarovalnice, na podlagi dogovorov, sklenjenih s ponudniki kurirskih storitev ali z Eurosenderjem. Zato pogoji poslovanja zavarovalnic kot npr. Ergo ali Lloyds in ali ponudnikov kurirskih storitev kot npr. GLS, DPD in DHL veljajo v vseh zadevah, ki se nanašajo na zavarovanje pošiljk, katerih prevoz je bil naročen na naši spletni strani.

Vsa naročila za prevoz paketov ali kovčkov, oddana na spletni strani Eurosender.com v okviru storitve “Selection” ali storitve “Prevzem na isti dan”, vključujejo zavarovanje z zavarovalnim kritjem do največ dvesto (200) evrov, ki ga nudi izbrani ponudnik kurirskih storitev ali zavarovalnica. Zavarovalna premija je že vključena v osnovno ceno pošiljke. Zavarovalno kritje v primeru poškodbe ali izgube pošiljke obsega stroške, nastale zaradi same poškodbe ali izgube. V primeru izgube ali poškodbe pošiljke zavarovalno kritje ne obsega povračila prevoznih stroškov.

Vsa naročila za prevoz tovornih pošiljk in palet so zavarovana skladno s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR).

Če je vrednost vsebine pošiljke v primerjavi z zavarovalnim kritjem večja, ima kupec na voljo sklenitev dodatnega zavarovanja neposredno na naši spletni strani. Dodatno zavarovanje mora biti sklenjeno v sklopu postopka oddaje naročila in se zaračuna skladno s cenikom izbranega pobudnika kurirskih storitev ali zavarovalnice. Da lahko kupec sklene dodatno zavarovanje, mora sprejeti zavarovalne pogoje izbranih paketov za dodatno zavarovanje, ki so DTV Cargo Open, DTV Cargo Policy All Risks in odbitna franšiza zavarovalnice ERGO Versicherung AG.

Na zahtevo stranke ji bo Eurosender odstopil vse zahtevke in pravice, ki izhajajo iz transakcij, sklenjenih v njegovem imenu na zahtevo stranke, vključno z zahtevki, nastalimi zaradi neizpolnjevanja ali neustreznega izpolnjevanja kurirskih storitev, za katere je odgovoren izbrani ponudnik kurirskih storitev. Stranka je dolžna ponovno pridobiti ali uveljavljati zahtevke in pravice pri izbranem ponudniku kurirskih storitev.

V primeru poškodbe ali izgube bo Eurosender stranki nudil pomoč pri vložitvi pritožbe pri izbranemu ponudniku kurirskih storitev. Odločitev o upravičenosti izplačila zavarovalnine pa bo sprejela izključno kurirska služba ali zavarovalnica.

Pravice do izplačila zavarovalnine ni mogoče uveljavljati v primeru:

 • neprimernega pakiranja;
 • nestandardnih pošiljk;
 • prevoza prepovedanih predmetov (navedenih v točki 10.4) in predmetov, za katere brez predhodne najave ni priporočljivo uporabljati naših storitev;
 • prevoza elektronskih naprav (npr. televizijskih sprejemnikov, mobilnih telefonov, računalnikov in druge elektronske opreme), če le-te med prevozom niso bile zapakirane v originalni embalaži; ; v primeru, da se takšna pošiljka izgubi, je za uveljavljanje zavarovanja potrebno zagotoviti fotografije poslane elektronske naprave v njeni originalni embalaži pred samim pošiljanjem;
 • pošiljk, katerih dostava se, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev poslovanja, šteje za opravljeno;
 • dizajnerska oblačila ali oblačila narejena po meri; v veliki večini primerov se za oblačila upošteva zavarovalno kritje do 200 evrov na posamezni kos;
 • v okviru storitve “Selection” ali storitve “Prevzem isti dan” je največje zavarovalno kritje so 1000 evrov na posamezni kos;
 • izgubljenih ali poškodovanih predmetov, kjer reklamacijski zahtevek ni podprt z dokaznim materialom prave vrednosti teh predmetov; edini sprejemljiv dokaz o njihov pravi vrednosti je originalni račun (DDV in amortizacija se bosta skladno odštela od vrednosti predmeta);
 • zamenjave pošiljk, kot posledica, napačno pritrjenih identifikacijskih nalepk
 • poškodb, ki so posledica terorizma in naravnih nesreč;
 • če stranka ne predloži zadostnih dokazov (fotografskih ali pisnih), iz katerih je razvidno, da je bila pošiljka pred prevzemom s strani izbrane kurirske službe v brezhibnem stanju; ali
 • če je stranka na kakršenkoli način kršila te Splošne pogoje poslovanja.

Kurirske službe, s katerimi ima Eurosender sklenjen dogovor, pošiljke, opremljene z znakom, nalepko ali napisom, ki nakazuje, da je vsebina pošiljke lomljiva in terja previdno ravnanje s pošiljko, kljub temu obravnavajo povsem enako kot ostale pošiljke. Tudi v primerih, ko je pošiljka opremljena z nalepko »lomljivo« ali »previdno ravnanje« je stranka še vedno dolžna pošiljko primerno pripraviti za prevoz, saj nalepka ne ščiti pošiljke med samim transportom. Izbrana kurirska služba in Eurosender ne prevzemata odgovornosti za izgubljene ali poškodovane pošiljke z lomljivo vsebino, tudi če so bile označene z nalepko »lomljivo« ali »previdno ravnanje«.

Kurir izbrane kurirske službe ima pravico zavrniti prevzem pošiljk, ki so očitno neprimerne (prevelike, pretežke, neprimerno zapakirane), vendar ob prevzemu ni dolžan preveriti primernosti embalaže ali vsebine pošiljke. To pomeni, da lahko kurir še vedno prevzame pošiljko, tudi če ni pakirana v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja ali če vsebuje predmete, ki so navedeni na listi prepovedanih predmetov. V takem primeru bo stranka odgovorna za vse stroške, povezane s pošiljanjem prepovedanih ali neprimerno pakiranih predmetov. Če je stranka pri oddaji naročila izbrala dodatno zavarovanje, v tem primeru pravice do izplačila zavarovalnine ni mogoče uveljavljati.

Eurosender ali izbrana kurirska služba nista dolžna preverjati komentarjev, ki jih stranka vnese ob oddaji naročila na Eurosenderjevi spletni strani. Tudi če stranka v komentarju zapiše, da pošiljka ni v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, je naročilo še vedno lahko posredovano kurirski službi, ki lahko izvede transport. Tudi v primerih kadar stranka informacijo o neprimernosti pošiljke zapiše v polje za komentar pri oddaji naročila, je vseeno odgovorna za vse stroške, nastale s pošiljanjem predmetov, ki niso v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja. Če je stranka pri oddaji naročila izbrala dodatno zavarovanje, v tem primeru pravice do izplačila zavarovalnine ni mogoče uveljavljati. Če stranka s strani Eurosenderjeve prodajne ekipe, ekipe za pomoč strankam ali predstavnika za reklamacijske postopke ne prejme pisnega potrdila, potem nobeno sporočilo s strani same stranke ne zavezuje ne Eurosenderja ne izbrane kurirske službe, da sprejmeta odgovornost za prevoz prepovedanih predmetov.

Eurosender ni odgovoren za nobeno poškodbo, izgubo, noben neuspel ali zapoznel prevzem ali prevoz, nobeno neuspelo ali zapoznelo dostavo ali za kakršnekoli druge škode ali stroške, ki izvirajo iz prevoznih storitev, katerih naročilo je bilo oddano preko spletnega portala Eurosender.com. Eurosender ni odgovoren za morebitno izgubo dobička, nastalo zaradi kateregakoli zgoraj navedenega dogodka.

10.2 Reklamacijski postopek v primeru poškodbe ali izgube

Eurosender ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

V primeru izgube paketa, kovčka ali palete, Eurosender stranki ponudi pomoč pri vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnine pri izbranemu ponudniku kurirskih storitev.Odločitev o upravičenosti izplačila zavarovalnine pa je izključno odgovornost neposredno kurirske službe ali zavarovalnic, ki imajo s ponudniki kurirskih storitev ali z Eurosenderjem sklenjene dogovore.

V primeru poškodbe paketa, kovčka ali palete mora oseba, zadolžena za prejem pošiljke, to prijaviti vozniku izbrane kurirske službe ob dostavi pošiljke.O vsakršni poškodbi pošiljke mora stranka, ob dostavi, obvestiti voznika, izpolniti poročilo o poškodbi in ga, vključno z voznikom, podpisati ali pa potrdilo o dostavi podpisati z zadržkom. V nasprotnem primeru lahko kurirska služba ali zavarovalnica poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne.

Za pričetek postopka za izplačilo zavarovalnine pri izbrani kurirski službi, mora Eurosender, na elektronski naslov claims@eurosender.com, prejeti podatke, navedene v tem odstavku.

Da je izplačilo zavarovalnine mogoče uveljavljati, mora stranka pot svojega paketa, kovčka ali svoje palete redno spremljati na spletu. V kolikor se v sledilnem sistemu status pošiljke v sedmih (7) dneh ne spremeni, mora stranka v dveh (2) delovnih dneh po poteku sedmih (7) dni kontaktirati Eurosender, da se prične postopek lociranja pošiljke.

Če paket, kovček ali paleta ni dostavljena v petih (5) dneh od predvidenega datuma dostave, mora stranka, na elektronski naslov help@eurosender.com, o tem nemudoma pisno obvestiti Eurosender in v obvestilu navesti oziroma priložiti tudi:

 1. seznam vsebine pošiljke in njene vrednosti,
 2. opis zunanjosti pošiljke,
 3. podatek o načinu pakiranja,
 4. kopijo elektronskega sporočila, v katerem je Eurosender potrdil prejem naročila, in
 5. kopijo potrdila o izročitvi pošiljke, podpisanega s strani osebe, ki je na prevzemnem naslovu pošiljko predala kurirski službi.

Če je paket ali kovček dostavljen poškodovan ali če je paleta dostavljena poškodovana, stranka pošiljke ne sme prevzeti brezpogojno. Ravno nasprotno, stranka mora skupaj z voznikom izbrane kurirske službe napisati zapisnik o prejetju poškodovane pošiljke in le-temu priložiti fotografije in natančen opis poškodbe. Zapisnik mora biti podpisan s strani stranke in voznika. Nato mora stranka v dveh (2) delovnih dneh po prejetju pošiljke o poškodbi le-te pisno obvestiti Eurosender in obvestilu priložiti naslednje:

 1. zapisnik, podpisan s strani voznika in stranke,
 2. fotografije, s katerih je jasno razvidna poškodba (stranka mora predložiti fotografije pošiljke in njene vsebine pred prevzemom s strani izbrane kurirske službe ter fotografije pošiljke in njene vsebine po dostavi pošiljke s strani izbrane kurirske službe, s katerih bo jasno razvidno, da je do poškodbe pošiljke ali njene vsebine prišlo med transportom, ki ga je opravila kurirska služba),
 3. seznam vsebine pošiljke in njene vrednosti,
 4. naslov, na katerem lahko voznik kurirske službe pregleda in po potrebi odpelje poškodovane stvari, in
 5. potrdilo, da je bila pošiljka na prevzemnem naslovu izročena kurirski službi.

Če stranka Eurosenderja, na elektronski naslov claims@eurosender.com, ne obvesti na zgoraj opredeljen način ali ne priloži vseh zahtevanih prilog, se šteje, da obvestilo ni bilo poslano.

V primeru poškodbe pošiljke je stranka dolžna na lastne stroške hraniti paket, kovček ali paleto v stanju, v kakršnem je bil(-a) le-ta dostavljen(-a), vse dokler postopek uveljavljanja zavarovalnine ni zaključen.

Če je poškodovana zunanjost pošiljke, mora stranka fotografije poškodbe posneti preden blago vzame iz pošiljke.

Če stranka v dostavljeni pošiljki pogreša del njene vsebine, lahko prične postopek za izplačilo zavarovalnine. Eurosenderju mora v elektronskem sporočilu predložiti enako dokumentacijo, kot v primeru poškodbe pošiljke, vključno s fotografijami pošiljke, posnetimi pred prevzemom pošiljke s strani izbrane kurirske službe ter fotografije pošiljke, posnete po dostavi, s katerih je razvidno, da je bila pošiljka med transportom odprta/poškodovana, kar bi lahko bil razlog za manjkajočo vsebino pošiljke.

Po prejemu vseh potrebnih dokazil bo Eurosender, na zahtevo stranke, skupaj z vsemi prilogami, ki mu jih je posredovala stranka, izbranemu ponudniku kurirskih storitev poslal zahtevek za uveljavljanje zavarovalnine. Odločitev o upravičenosti izplačila zavarovalnine pa je izključno odgovornost neposredno kurirske službe ali zavarovalnic, ki imajo s ponudniki kurirskih storitev ali z Eurosenderjem sklenjene dogovore. Kurirske službe ali zavarovalnice z obstoječimi sporazumi s kurirskimi službami ali Eurosenderjem imajo lahko o odločitvi zavarovanega zahtevka odločajo tudi do 2 meseca. Reklamacije vedno najprej preuči izbrana kurirska služba. Kadar se izbrana kurirska služba odloči reklamacijski postopek zavrniti, si zavarovalnica pridržuje ekskluzivno pravico, da postopek prav tako zavrne. Kurirska služba in zavarovalnica preučita vsak primer posebej in se na podlagi predložene dokumentacije in v skladu s pogoji poslovanja ter internimi pravilniki odločita o višini izplačila zavarovalnine. Pri odločanju o višini izplačila zavarovalnine kurirska služba in zavarovalnica upoštevata obseg škode (ali je predmet še vedno uporaben ali ne). V primeru da predmeti niso popolnoma novi, se od vrednosti novega materiala lahko odšteje amortizacija. Kadar so iz računa razvidni stroški pošiljanja in DDV, le-ti niso upoštevani pri izračunu višine zavarovalnine.

10.3 Postopek pritožbe zoper Eurosenderjeve storitve

Eurosender pri upravljanju spletnega portala za rezervacijo transportnih storitev deluje kot komisionar in ne kot špediter. Eurosender je odgovoren zgolj za izbiro kurirskih služb in nikoli za izvedbo prevoza. Če želi stranka v zvezi z storitvami, ki jih opravlja Eurosender kot komisionar, podati kakršnikoli pritožbo, mora pričeti pritožbeni postopek.

Za pričetek internega pritožbenega postopka, mora stranka Eurosender o pritožbi obvestiti pisno, na naslov: Eurosender SARL, Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana. Pisnemu obvestilu mora priložiti sledeče:

 1. natančno vsebino pritožbe;
 2. zaželena je navedba osebe ali oseb ekipe Eurosender, s katero/-imi je stranka bila v stiku;
 3. kopijo elektronskega potrditvenega sporočila;
 4. kopije vseh elektronskih sporočil, iz katerih je razvidna vsa komunikacija mes stranko in ekipo Eurosenderja.

Če stranka Eurosenderja o pritožbi ne obvesti na ustrezen način ali če pritožbi ne priloži vseh zahtevanih prilog, Eurosender pritožbenega postopka ne bo pričel.

Eurosender bo prejeto pritožbo posredoval oddelku za reklamacije in pritožbe, ki bo primer preučil. Stranka bo odgovor na pritožbo prejela v tridesetih (30) dneh od prejetja pritožbe.

Eurosender si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez kakršnekoli obrazložitve zavrne reklamacijo zaradi nepopolnih, napačnih, kontradiktornih podatkov, pridobljenih s strani stranke. V takem primeru Eurosender ne bo priznal nobenih nadaljnjih reklamacijskih postopkov s strani stranke ali tretjih oseb, povezanih s stranko.

10.4 Prepovedani predmeti

Stranka se s sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja strinja z listo prepovedanih predmetov, navedeno v nadaljevanju besedila, in izjavlja, da ne bo pošiljala nobenega izmed predmetov na tem seznamu ali nobenega izmed predmetov, katerih pošiljanje je prepovedano s Splošnimi pogoji poslovanja izbranega ponudnika kurirskih storitev ali z zakonom v državi prevzema ali dostave.

Stranka se zavezuje, da ne bo pošiljala ukradenega blaga ali blaga, ki skladno z veljavno zakonodajo Evropske unije ni v prostem pretoku.

Eurosender prepoveduje pošiljanje nakita, zlata, starin, slik, umetnin, človeških in živalskih ostankov in organov, živali, stekla in porcelana. Če se stranka kljub temu odloči poslati katerega izmed prepovedanih predmetov, odgovornost za vso škodo in stroške, ki pri tem nastanejo, nosi zgolj stranka.

Med prepovedane predmete spadajo tudi vse nevarne snovi in snovi, za transport katerih so potrebna posebna dovoljenja, posebno rokovanje ali posebna dokumentacija.

Primeri prepovedanih predmetov:

 • živali in živalski produkti ali ostanki,
 • orožje in strelivo,
 • nevarne snovi in nevarni predmeti,
 • cvetje in druge rastline,
 • človeški ostanki in žare,
 • nelegalni predmeti,
 • medicinski vzorci,
 • predmeti, ki potrebujejo okolje z nadzorovano temperaturo,
 • pornografija,
 • zdravila na recept in drugi farmacevtski izdelki,
 • tobak in alkohol,
 • hrana (tudi v tekoči obliki),
 • aerosoli in parfumi,
 • predmeti višje vrednosti,
 • predmeti sentimentalne vrednosti,
 • dokumenti, denar, kreditne kartice, vavčerji ali vstopnice;
 • žlahtne kovine, nakit, ročne in stenske ure, dragoceni kamni, pravi biseri, kožuhi, preproge, starine, umetnine;
 • lomljivi predmeti oz. predmeti iz lahko lomljivih materialov,
 • predmeti, ki med transportom lahko poškodujejo druge pošiljke,
 • za letalski prevoz: litij-ionske in litij-kovinske baterije; prepovedani predmeti v skladu z uredbo (ES) št. 300/2008 z dne 11. marca 2008 in občasno dodanih pravil,
 • blago, ki ga je treba, skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), prevažati kot nevarno blago.

Izbrana kurirska služba si pridržuje pravico, da zavrne transport pošiljk, katerih vsebino smatrajo za nevarno ali škodljivo oz. če obstaja možnost, da so v pošiljki prisotni škodljivci oz. če pošiljka lahko ogroža druge pošiljke. V primeru da stranka takšne pošiljke preda izbrani kurirski službi, si le-ta pridržuje pravico, da brez karkšnegakoli opozorila na stroške stranke odstrani nevarne predmete ali kako drugače ravna s pošiljko. V takšnih primerih je stranka odgovorna za izgubo ali poškodbo pošiljke. Stranka se odpoveduje pravici do vložitve odškodninskih zahtevkov ali zahtevkov po izplačilu denarne kazni, nastalih stroškov ali nastale škode zoper izbrano kurirsko službo in/ali Eurosender. Kurirska služba ali katerakoli tretja oseba, ki trenutno razpolaga s pošiljko, lahko z njo ravna na način, ki se ji v danem trenutku zdi primeren.

 

11. Ekspres in globalne destinacije

Stranka ima možnost pošiljanja paketov, palet in ovojnic znotraj in izven Evropske Unije s storitvijo Express.

11.1 Teža in dimenzije

Paketi ne smejo presegati naslednjih vrednosti:

 • Maksimalna teža paketa: 70 kg
 • Maksimalne dimenzije paketa: 120 x 80 x 80 cm
 • Maksimalna teža celotne pošiljke: 3.000 kg

V kolikor paket preseže navedene vrednosti, se pošiljka še vedno lahko sprejme, a bo stranka za to morala kriti dodatne stroške pošiljanja.

Palete ne smejo presegati naslednjih vrednosti:

 • Maksimalna teža palete: 1.000 kg
 • Maksimalne dimenzije palete: 120 x 120 x 160 cm
 • Maksimalno število palet v posamezni pošiljki: 10

V kolikor paleta preseže navedene vrednosti, pošiljke ne bo mogoče sprejeti, stranka pa v tem primeru ni upravičena do povračila denarja ali kakršnekoli odškodnine. Vse ponujene cene veljajo za naložljive palete. V kolikor stranka pripravi nenaložljivo paleto, bo morala kriti dodatne stroške pošiljanja.

11.2 Pošiljanje ovojnic

Stranka lahko za pošiljanje osebnih dokumentov preko storitve Express uporabi ovojnico. V primeru, da se za to odloči, nakup dodatnega zavarovanja ni mogoč, ima pa stranka možnost izbrati razširjeno odgovornost kurirske službe, ki pokriva vrednost do 400 EUR na pošiljko.

 • Maksimalna teža ovojnice: 500 g
 • Maksimalna teža pošiljke: 2 kg
 • Maksimalne dimenzije ovojnice: 35x 28 x 1 cm

11.3 Carinski postopek in potrebna dokumentacija

V kolikor stranka ob oddaji naročila izbere pot, ki vključuje državo, ki v trenutku oddaje naročila ni država članica Evropske unije, stranka potrjuje, da je seznanjena ter soglaša s sledečim:

Pošiljatelj je odgovoren, da zagotovi originalni račun oziroma njegovo kopijo ali kakršen koli drug dokument, ki ga zahteva kurirska služba in/ali carinski organi. V kolikor kakršenkoli carinski organ zahteva dodatno dokumentacijo v namen potrditve uvozne/izvozne deklaracije, je stranka dolžna zagotoviti to zahtevano dokumentacijo na lastne stroške. Če stranka pošilja nekomercialno blago, je za carinski postopek dovolj izpolnjena t.i. proforma faktura. V primeru, da stranka pošilja osebne dokumente, različne papirje, časopise, revije ali knjige v manjših količinah, originalni računi običajno niso potrebni.

Original račun ali njegova kopija mora biti brez DDV-ja. V primeru, da stranka ni zagotovila zahtevane dokumentacije ali le-ta ni v skladu s predpisi, ima voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev pravico, da zavrne prevzem ali celo vrne pošiljko pošiljatelju, v kolikor smatra, da je možno, da bi zaradi tega nastali dodatni stroški, za katere je odgovorna izključno stranka sama.

Pošiljatelj jamči, da so vse izjave in vsi podani podatki, ki se nanašajo na izvoz in uvoz pošiljke, resnični in pravilni, in se strinja, da lahko v primeru neresničnih ali lažnih podatkov glede pošiljke ali njene vsebine pride do civilne tožbe in /ali kazenskega pregona, ki ima kot posledico odvzem ali prodajo pošiljke.

V kolikor lahko Eurosender stranki prostovoljno pomaga izpolniti zahtevane carinske in druge formalnosti, je za to odgovorna izključno stranka sama. Stranka se strinja, da Eurosenderju povrne nastalo škodo in ga oprosti obveznosti kakršnihkoli terjatev zoper njega, ki nastanejo kot posledica podatkov, ki jih Eurosenderju poda stranka in kakršnih koli stroškov, ki bi jih Eurosender utegnil imeti. Prav tako se stranka strinja, da bo poravnala administrativne stroške, ki ji jih lahko zaračuna Eurosender za zagotavljanje storitev, opisanih v teh Splošnih pogojih poslovanja.

Vse carinske dajatve, davke (vključno z DDV-jem), kazni, stroške za skladiščenje blaga ali druge nastale stroške, ki bi jih Eurosender lahko utrpel kot posledico carinskih storitev ali storitev drugih vladnih organov ali če pošiljatelj ali prejemnik ne uspeta zagotoviti pravilne dokumentacije, bo poravnala izključno stranka ali prejemnik pošiljke. V kolikor se Eurosender odloči prejemniku zaračunati dodatno nastale stroške, a slednji zavrne njihovo plačilo, se stranka strinja, da Eurosenderju poravna vse nastale stroške, vključno z administrativnimi in morebitnimi dodatno nastalimi stroški.

Pošiljatelj potrjuje, da blago v pošiljki ni prepovedano s strani Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA), Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), Mednarodnega kodeksa za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG) ali Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). V kolikor je blago prepovedano, je stranka dolžna o tem obvestiti Eurosender pred prevzemom takšne pošiljke.

Eurosender si bo prizadeval pospešiti vse formalnosti, ki se tičejo carinskih postopkov v zvezi s posamezno pošiljko, a ne odgovarja za kakršno koli zamudo, izgubo ali poškodbo, ki je lahko posledica vpletenosti carinske službe ali drugih vladnih organov.

11.4 Prevzem in dostava

Voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev sme zavrniti prevzem pošiljke v primeru, da storitev ne more biti opravljena in da Eurosender na to nima nobenega vpliva, kot je na primer prevzem/dostava na oddaljenem območju ali če so izrečene sankcije v državi prevzema (embargo).

Izbrana kurirska služba bo poizkusila dostaviti pošiljko dvakrat. Dostava ni možna na poštni predal. Pošiljka se bo dostavila na naslov, ki ga je stranka navedla v naročilu, a ne nujno osebi, ki je navedena kot prejemnik. Prejemnik je o prihajajoči ali neuspešni dostavi lahko obveščen. Prejemniku se sme ponuditi alternativne načine dostave, kot so dostava na drug dan, dostava brez podpisa, preusmeritev pošiljke ali dostava v najbližjo paketno-distribucijsko točko. Stranka je dolžna poravnati morebitne dodatne stroške izbire alternativnega načina dostave.

Če se pošiljka smatra za neprimerno, ali je bila prijavljena nižja vrednost pošiljke od resnične za potrebe carinskega postopka, ali se prejemnika ne da najti, ali prejemnik ne sprejme dostave ali carinskih dajatev ali drugih dodatnih stroškov, bo izbrani ponudnik kurirskih storitev uporabil vse razumne ukrepe, da dostavi pošiljko nazaj pošiljatelju na račun stranke. Če se pošiljke ne da dostaviti niti prejemniku, niti pošiljatelju, sme izbrani ponudnik kurirskih storitev pošiljko zavreči ali prodati brez kakršnekoli odgovornosti do stranke. Če katerikoli zakon preprečuje dostavo pošiljke pošiljatelju ali pošiljka vsebuje prepovedane predmete, sme izbrani ponudnik kurirskih storitev pošiljko tudi uničiti.

11.5 Zavarovanje

Izbrani ponudnik kurirskih storitev odgovarja za vsako pošiljko v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), Montrealsko konvencijo ali Varšavsko konvencijo glede na tip in pogoje transporta.

Stranka ima možnost skleniti dodatno zavarovanje ob doplačilu. Pošiljka bo v tem primeru zavarovana do višine deklarirane vrednosti v postopku naročila. Najvišja možna višina dodatnega zavarovanja je 500.000 EUR na pošiljko.

Pravo, ki se uporablja, in sodna pristojnost

Razen če obvezna pravila v državi strankinega stalnega prebivališča ne določajo drugače:

 • bodo ti Splošni pogoji poslovanja in pogodbe, katerih del so ti Splošni pogoji poslovanja, interpretirani v luči luksemburškega prava;
 • bo o vseh morebitnih sporih, ki bi nastali iz teh Splošnih pogojev poslovanja ali pogodb, katerih del so ti Splošni pogoji poslovanja, odločalo pristojno sodišče po luksemburškega prava, in
 • prevlada v primeru pomenskih razlik med različnimi prevodi teh Splošnih pogojev poslovanja izvirnik besedila v angleškem jeziku.

Pravilnik o zasebnosti

EUROSENDER SARL, 8-12, rue d’Epernay, L-1490, Luksemburg (“Eurosender”, obdelovalec podatkov ali “mi”) se zavezuje k varovanju ter spoštovanju vaše zasebnosti. Verjamemo namreč, da je varovanje osebnih podatkov ključno za kakovosten in dolgotrajen odnos s strankami.
Ta pravilnik (skupaj s splošnimi pogoji, dostopnimi na https://www.eurosender.com/sl/splosni-pogoji in vsakršni dokumenti, ki se nanje nanašajo) je podlaga za obdelavo vseh vaših osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas, ko uporabljate naše izdelke ali storitve oz. ko stopite v stik z nami na kakršen koli drug način. Obenem razlaga tudi, kakšne so vaše možnosti glede odločanja, kako bomo s temi podatki ravnali. Da bi razumeli naša stališča in prakse glede vaših podatkov ter kako z njimi ravnamo, vas prosimo, da ta dokument pozorno preberete. Če se s tem pravilnikom ne strinjate, naših storitev ne uporabljajte ter ne stopajte v stik z našim podjetjem.

Z oddajo naročila ali z odprtjem uporabniškega računa na https://www.eurosender.com/ ali na drugih spletnih straneh, ki jih upravlja družba Eurosender (naša stran), sprejemate in soglašate s praksami, opisanimi v tem pravilniku. Poleg tega jamčite, da so vse osebe, katerih osebne podatke nam posredujete v zvezi s svojim naročilom ali s svojim računom, seznanjene s tem pravilnikom ter sprejemajo in soglašajo s praksami, opisanimi v tem pravilniku ter so pripravljene na zahtevo informacijskega pooblaščenca podati dokazilo svoje privolitve.
V skladu z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, v nadaljevanju Zakon, s podatki upravlja Eurosender.

Za namene varstva osebnih podatkov, vključno s tem pravilnikom o zasebnosti, se kot obdelovalec podatkov obravnava podjetje Eurosender.


Podatki, ki jih lahko zbiramo

Od vas lahko pridobivamo in obdelujemo naslednje podatke:

Podatke, ki nam ji zaupate

Podatke o sebi nam lahko zaupate pri izpolnjevanju obrazcev na naši spletni strani https://www.eurosender.com/sl ali na drugih spletnih straneh, ki jih upravlja družba Eurosender (naša stran) oziroma pri komunikaciji z nami preko telefona, e-pošte ali kako drugače. To vključuje informacije, ki jih podate ob prijavi za uporabo naše strani, za naročilo na naše storitve, ob oddaji naročila na naši strani, ob drugih aktivnostih, ki se običajno izvajajo na naši strani, ter kadar prijavljate težavo na naši strani. Podatki, ki nam jih zaupate, lahko vključujejo:

 • podatke o stranki: vaše ime (vaše ime in priimek ali ime podjetja ter ime in priimek odgovorne osebe), ID za DDV, naslov in telefonska številka, premoženjski podatki in podatki o kreditni kartici,
 • podatke o prevzemu (ime in priimek osebe, ki oddaja paket, telefonska številka, prevzemni naslov),
 • podatke v zvezi z dostavo (ime in priimek osebe, ki ji bo paket dostavljen, telefonska številka in dostavni naslov) ter
 • podatke v zvezi s potrditvijo (e-poštni naslov).
 • podatke, ki nam jih posredujete preko drugih kanalov, preko katerih nam sporočite informacije o težavah z dostavo. Če se pogovarjate direktno z enim od naših zaposlenih ali stik z našo ekipo navežete kako drugače, nam zaupate vaše kontaktne podatke, opis težave, ki jo imate, ter posredujete kakršne koli dokumente, posnetke zaslona ali informacije, ki bi lahko bili koristni pri reševanju problemov. Te vključujejo tip naprave, s katere dostopate do storitev, operacijski sistem, podatke o brskalniku, IP naslov, spletne naslove o strani, preko katerih ste vstopili ali izstopili z našega portala, identifikator naprave ter informacije o sesutjih programov.

Podatke, ki se zbirajo samodejno, ko uporabljate naše storitve

Ko uporabljate storitve podjetja Eurosender, se nekateri vaši podatki zbirajo samodejno. To se dogaja tudi, ko brskate po naših spletnih straneh.

 • Ko uporabljate naše storitve: Kadar uporabite katero od naših storitev, se samodejno beležijo nekateri podatki o vas. Gre za informacije o tem, katere funkcije uporabljate, katere storitve izberete, katere možnosti plačila se najpogosteje poslužujete, do katerih strani pogosto dostopate ter na katere povezave največkrat kliknete.
 • Piškotki in druge tehnologije: uporabljamo jih, da bi zagotovili potrebne funkcionalnosti ter vas prepoznali, ko uporabljate naše storitve.

Podatke, ki jih pridobimo od drugod

Podatke o vas lahko pridobimo, če uporabljate druge storitve, ki jih nudimo ali iz javnih registrov. Tesno sodelujemo tudi s tretjimi osebami (vključno z, na primer: kurirji, poslovnimi partnerji, podizvajalci v tehničnih, plačilnih in dostavnih storitvah, oglaševalskimi mrežami, ponudniki analitičnih rešitev, ponudniki iskalnih podatkov, agencijami za kreditne informacije) ter od njih lahko pridobimo podatke o vas.

 

Trajanje obdobja, v katerem vaši podatki ostanejo shranjeni

Zbrani podatki se hranijo zgolj za obdobje, ki je nujno potrebno, da se zadosti pravnim ter pogodbenim obveznostim, nikakor pa ne za nedoločen čas.


Za kaj se podatki uporabljajo

Podatke, ki jih imamo o vas, uporabljamo na naslednje načine:

Podatki o stranki, ki nam jih zaupate sami

Te podatke bomo uporabljali za:

 • izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med stranko in Eurosender-jem ter za zagotavljanje podatkov, produktov in storitev, za katere nas zaprosite, vključno z obdelavo vaših plačil, ter da vam lahko pošljemo podatke o transakcijah, preverimo vašo istovetnost, ko se vpišete v račun, nudimo podporo strankam ter upravljamo s storitvami in jih vzdržujemo;
 • posredovanje podatkov o razpoložljivosti drugega blaga in storitev, podobnih tistim, o katerih ste že povpraševali ali jih kupili, toda le če ste v takšen način komunikacije privolili ter dovoljenja niste preklicali;
 • za posredovanje podatkov o blagu in storitvah, za katere se nam zdi, da bi vas utegnile zanimati, toda le če ste v takšen način komunikacije privolili ter dovoljenja niste preklical;
 • za obveščanje o spremembah naših storitev;
 • za zagotavljanje kar najučinkovitejšega prikaza vsebine naše strani za vas in vaš računalnik;
 • za potrebe raziskovalne in razvojne dejavnosti: spremljamo, kako naše stranke koristijo naše storitve ter si pomagajo z direktnimi odzivi z naše strani, da bi pripomogli k reševanju težav, prepoznali trende in vzorce uporabe ter ugotovili, na katerih področjih so še potrebne spremembe ali izboljšave.
 • za zavarovanje naših legitimnih poslovnih interesov in pravic, kadar smo to primorani storiti v povezavi s pritožbami, funkcijami spremljanja skladnosti ter regulativnimi in revizijskimi funkcijami in v primeru razkritij o prevzemu, združitvi ali prodaji podjetja.

Podatki, ki nam jih zaupate v zvezi s prevzemom, dostavo in potrditvijo

Te podatke bomo uporabljali za:

 • izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med stranko in Eurosenderjem (vključno s posredovanjem teh podatkov kurirskih službam znotraj Evropske Unije in Evropske gospodarske skupnosti, potrebnimi za organizacijo in izvedbo transporta);
 • zagotavljanje podatkov, produktov in storitev, za katere nas zaprosite.

Podatki, ki jih pridobimo iz drugih virov

Te podatke lahko kombiniramo s podatki, ki nam jih zaupate vi. Te podatke in kombinirane podatke lahko uporabljamo za zgoraj navedene namene (odvisno od vrste informacij, ki jih prejmemo).


Razkrivanje vaših podatkov

Vaše podatke lahko posredujemo:

 • pooblaščenemu osebju podjetja Eurosender, ki se nahaja znotraj držav Evropske gospodarske skupnosti ter podatke potrebuje za nemoteno izvajanje pogodb, v katere vstopamo z vami;
 • družbam, ki so del skupine Eurosender, da bi te lahko nemoteno delovale in zagotavljale storitve;
 • izbranim tretjim osebam, vključno s kurirji in ostalimi poslovnimi partnerji, dobavitelji, podizvajalci (znotraj Evropske gospodarske skupnosti), da bi ti lahko nemoteno izvajali pogodbe, v katere so vstopili z vami ali z nami. V to kategorijo spadajo: kurirska podjetja, podjetja za razvoj aplikacij in spletnih strani, zagotavljanje gostovanja, upravljanja in vzdrževanja sistema, shranjevanje podatkov in virtualno infrastrukturo, pa tudi podjetja za obdelavo plačil in računovodska podjetja.

Pri izbiri tretjih oseb, s katerimi delimo vaše osebne podatke, se pri Eurosenderju striktno držimo vseh varnostnih ukrepov ter preverjamo, če je poslovanje organizacij, ki jim predajamo podatke, v skladu z zakonodajo o varovanju zasebnosti,

Vaše podatke lahko razkrijemo izbranim tretjim osebam:

 • Če prodamo ali kupimo podjetje ali premoženje; v tem primeru lahko razkrijemo vaše osebne podatke morebitnemu prodajalcu ali kupcu tega podjetja ali premoženja.
 • Če smo dolžni razkriti ali posredovati vaše podatke zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti oziroma zaradi izvrševanja ali uveljavljanja splošnih pogojev poslovanja https://www.eurosender.com/sl/splosni-pogoji ter drugih sporazumov; ali za namen zaščite pravic, lastnine ali varnosti Eurosenderja, strank ali drugih. To vključuje tudi izmenjavo informacij z drugimi podjetji in organizacijami za namen zaščite pred goljufijo ter zmanjšanja kreditnega tveganja.

Pri Eurosenderju želimo poudariti, da svoje obveze do kupcev, partnerjev in osebja jemljemo izjemno resno in se v zvezi z njimi vedemo konsekventno. Tako ne posredujemo podatkov nikomur, niti tretjim osebam ali mednarodnim organizacijam, razen če tega nismo dolžni storiti, da bi bi zadostili zakonskim obveznostim ali zahtevam vladnih oz. nadzornih teles ali izpolnili svoje pogodbene obveznosti, pri katerih smo si od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pridobili dovoljenje za tovrstne aktivnosti. Če želijo vladne ali nadzorne inštitucije od nas pridobiti podatke, morajo to storiti po zakonsko predpisani poti ter pridobiti ustrezne in zavezujoče odločbe. Slednje bomo pri Eurosenderju preučili ter v primeru, da bodo po svoji vsebini ali zahtevah preširoko ali neprimerno zastavljene, zavrnili.

Razen če zakon to prepoveduje ali če v povezavi z uporabo Eurosenderjevih storitev obstaja upravičen sum kaznivih dejanj, bomo stranke o vsakršni nameri posredovanja njihovih kontaktnih podatkov vnaprej obvestili, da bodo po potrebi lahko poiskale ustrezno pomoč ter zaščitile podatke pred razkritjem.


Vaše pravice

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate v povezavi z ravnanjem s temi podatki določene pravice. Med slednje spadajo: pravica do zaščite osebnih podatkov, pravica do informacije, katere podatke o vas hrani Eurosender, pravica do dostopa do teh podatkov ter njihovega spreminjanja in dopolnjevanja, pravica do omejitve obdelave podatkov, pravica do tega, da ste v primeru kršitev varnostnih ukrepov, ki bi utegnila poseči v vaše pravice glede zasebnosti in ogroziti vaše podatke, ter pravica do prenosljivosti in izbrisa podatkov. Če se vaši podatki koristijo v marketinške namene, imate pravico takšno obdelavo zavrniti. Če mislite, da ste bili žrtev kršitve določil, je vaša pravica, da se v zvezi s tem pritožite na ustrezno nadzorno ustanovo.

Če želite uveljavljati zgoraj opisane pravice (razen pravice do pritožbe, ki mora biti naslovljena direktno na ustrezno nadzorno telo), ali imate v zvezi z našo obdelavo in varovanjem vaših osebnih podatkov dodatna vprašanja, nam lahko pišete na dataprotection@eurosender.com.


Spremembe pravilnika o zasebnosti

Vsakršne spremembe pravilnika o zasebnosti bodo objavljene na tej strani in, kadar je to primerno, sporočene po e-pošti. Prosimo, da večkrat preverite to stran za posodobitve in spremembe pravilnika o zasebnosti.

 

Ostale spletne strani

Naša spletna stran lahko občasno vsebuje povezave do in iz spletnih strani naših partnerskih omrežij, oglaševalcev ali podružnic. Če sledite povezavi na katero od teh spletnih strani prosimo upoštevajte, da imajo te spletne strani lahko vsaka svoj pravilnik o zasebnosti, ter da ne sprejemamo nobene odgovornosti ali obveznosti za te pravilnike. Preden tem spletnim stranem posredujete kakšne koli osebne podatke, prosimo preverite njihove pravilnike.


Kontakt

Vprašanja, komentarji in prošnje glede tega pravilnika o zasebnosti so zmeraj dobrodošli – lahko jih naslovite na elektronski naslov dataprotection@eurosender.com.


Ta različica Splošnih pogojev poslovanja stopi v veljavo dne 12.05.2020.