Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja


1. Splošne določbe

Razlaga pojmov

V Splošnih pogojih poslovanja se uporabljajo naslednji pojmi:

 • paket/predmet/pošiljka: pošiljka, vključno z njeno vsebino,
 • prevozna storitev: storitev, ki jo opravi prevoznik, izbran s strani podjetja Eurosender, z namenom izvedbe prevoza blaga, in ki dejansko izvaja prevoz kot del svoje komercialne dejavnosti,
 • prepovedani predmeti: predmeti, ki jih skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, Splošnimi pogoji poslovanja izbranega prevoznika, veljavno zakonodajo in transportnimi predpisi ni dovoljeno pošiljati,
 • predmeti, ki so izvzeti iz zavarovanja: predmeti, ki jih je dovoljeno pošiljati zgolj na odgovornost stranke
 • Eurosender: Eurosender SARL
 • Eurosender SARL.: družba z omejeno odgovornostjo, z matično številko B230321 in davčno številko LU30797030, ki upravlja s spletnim rezervacijskim sistemom Eurosender.com,
 • Eurosender.com: spletna platforma, preko katere Eurosender upravlja z rezervacijskim sistemom za prevozne storitve, ki jih izvajajo prevozniki,
 • delovni dan: vsak dan z izjemo sobot, nedelj, državnih in regionalnih praznikov v državah prevzema, prevoza ali dostave pošiljke,
 • teža: dejanska teža pošiljke, izražena v kilogramih ali izračunana na podlagi formule, podane s strani prevoznikov, ki izvajajo prevoz blaga, ob upoštevanju drugih značilnosti pošiljke, npr. dimenzij,
 • vi/stranka/uporabnik: oseba ali osebe, ki oddajo naročilo za storitev prevoza, ki jo opravljajo prevozniki po naročilu podjetja Eurosender.

Eurosender SARL

Eurosender SARL je družba z omejeno odgovornostjo, z matično številko B230321 in davčno številko LU30797030, z registriranim naslovom na 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg, ki upravlja s spletnim rezervacijskim sistemom za prevozne storitve Eurosender.com. Družba je vpisana v sodni register pri Registre de Commerce et des Sociétés z matično številko B230321. Podjetje Eurosender SARL je davčni zavezanec, zato je dolžno obračunati davek na dodano vrednost (DDV) na vsakem izdanem računu.

Eurosender.com je spletni rezervacijski sistem za naročilo prevoznih storitev, ki jih zagotavljajo prevozniki.

Eurosender deluje kot komisionar in ne kot špediter. Pri oddaji naročila preko spletne platforme, stranka pooblasti Eurosender, da ta v svojem imenu in na račun stranke (komitenta) naroči prevozne storitve pri enem izmed prevoznikov, s katerimi ima sklenjen dogovor, ki zagotavlja, da izbrani prevoznik ustreza zahtevam za izvedbo storitve, za katero je bil najet. Eurosender je odgovoren zgolj za izbiro prevoznika in nikoli za izvedbo prevoza. Izpolnitev obveznosti, povezanih s prevoznimi storitvami, je izključno odgovornost prevoznikov, izbranih za izvedbo prevoznih storitev. Le-ti, in ne Eurosender, opravijo prevzem, prevoz in dostavo pošiljke, organizirajo prevoz in so odgovorni za njegovo izvedbo.

Na zahtevo stranke Eurosender odstopi vse zahtevke in pravice, ki izhajajo iz transakcij, sklenjenih v njegovem imenu in na zahtevo stranke, vključno z zahtevki, za katere je zaradi neizpolnitve ali neustrezne izpolnitve odgovoren izbrani prevoznik. V primeru odstopa vseh zahtevkov in pravic je stranka sama odgovorna za uveljavitev svojih zahtevkov in pravic pri prevozniku.

Vsi dodatni stroški, ki izhajajo iz strankinih dodatnih zahtev prevozniku, bremenijo izključno stranko. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo vseh stroškov, ki jih je poravnal prevozniku, tudi če so stroški nastali po že opravljeni prevozni storitvi.

Eurosender ne sprejema naročil od nepooblaščenih prodajalcev ali preprodajalcev in si pridržuje pravico, da enostransko prekliče vsako naročilo oddano s strani nepooblaščenega prodajalca ali preprodajalca.

Skladno s politiko in postopki podjetja lahko Eurosender odobri posamezne prodajalce in preprodajalce. Vsak preprodajalec mora Eurosenderju predložiti pisno zahtevo za pričetek odobritvenega postopka.

2. Splošni pogoji storitev

Sledeči splošni pogoji storitev se navezujejo na naročila oddana preko spletne platforme Eurosender.com, razen če za določeno storitev ne veljajo drugačni oziroma dodatni pogoji, navedeni v 3. členu teh Splošnih pogojev poslovanja in/ali v Splošnih pogojih poslovanja izbranega prevoznika, s katerimi se stranka izrecno strinja pred potrditvijo naročila. Stranka prevzema odgovornost seznaniti se s posebnimi pravili storitve, katere izvedbo je naročila na platformi.

2.1 Potrditev in preklic naročila

Po oddaji naročila preko spletne platforme je stranki posredovana številka naročila, ki potrjuje, da je naročilo bilo sprejeto in poslano v nadaljnjo obdelavo. Razen naročil, ki so jih oddali registrirani poslovni uporabniki (B2B), medtem ko so bili prijavljeni v svoj poslovni uporabniški račun, ali če je stranka naročilu dodala »Prilagodljivo rezervacijo«, ki omogoča spreminjanje naročila ter preklic do trenutka uspešnega prevzema pošiljke, so vsa naročila nevračljiva. Pošiljka se smatra za uspešno prevzeto, ko je prevzem potrjen v prevoznikovem sistemu za sledenje pošiljki ali ko prevzem pošiljke potrdi stranka s predložitvijo potrdila o prevzemu.

Naročilo utegne biti nepotrjeno s strani prevoznika, v kolikor je lokacija prevzema nedostopna izbranemu prevozniku ali v kolikor je bil prevzem načrtovan na državni praznik ali na drug dela prost dan v zadevni državi.

Možnost »Prilagodljive rezervacije« je možno kupiti med postopkom oddaje naročila samo proti doplačilu. Doplačilo za prilagodljivo rezervacijo ni vračljivo. Storitev »Prilagodljiva rezervacija« je vključena v ceno za registrirane poslovne uporabnike (B2B), ki so bili ob oddaji naročila prijavljeni v svoj uporabniški račun.

Ko je naročilo plačano, stranka prejme elektronsko sporočilo, ki služi kot potrditev naročila in namena podjetja Eurosender, da naročilo posreduje prevozniku v svojem imenu in na račun stranke.

Eurosender bo stranki posredoval sledilno številko po elektronski pošti, takoj ko jo prejme s strani izbranega prevoznika (odvisno od storitve). S to številko lahko stranka sledi svoji pošiljki med tranzitom.

Naročilo je shranjeno v prostorih podjetja Eurosender in je na voljo stranki ves čas na podlagi pisne zahteve posredovane na elektronski naslov help@eurosender.com. Stranka izrecno soglaša, da sklenjeno ponudbo, kot tudi vse ostale podatke, ki so povezani z naročilom in jih mora dobiti skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Code de la Consommation), ki velja za Luksemburg, lahko prejme po elektronski pošti.

Stranka se izrecno odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe z družbo Eurosender s trenutkom, ko podjetje Eurosender naročilo posreduje izbranemu ponudniku kurirskih storitev. Če se stranka za odstop od pogodbe odloči, preden podjetje Eurosender naročilo posreduje izbrani kurirski službi, mora stranka izpolniti obrazec »Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa pogodbe« in ga družbi Eurosender poslati na elektronski naslov help@eurosender.com ali po pošti na naslov pisarne v Sloveniji:

Eurosender SARL
9 Rue du Laboratoire,
LU-1911 Luksemburg
Luksemburg

Vračilo stroškov storitve je možno le, če je stranka med postopkom naročila kupila možnost prilagodljive rezervacije in zahtevala vračilo pred prevzemom pošiljke. Če je prevoznik že poizkusil prevzeti pošiljko, a prevzem ni bil uspešen iz razlogov na strani stranke, si podjetje Eurosender pridržuje pravico zmanjšati vsoto potrjenega vračila stroškov storitve. Vračilo stroškov storitve ni nikoli možno v primeru, da je bila stranki že posredovana identifikacijska nalepka za pošiljko. S trenutkom uspešnega prevzema pošiljke vračilo stroškov storitve ni več mogoče iz nobenega razloga. Podjetje Eurosender ni odgovorno za nobene dodatne stroške in nevšečnosti iz kateregakoli razloga iz točke 2.7 teh Splošnih pogojev poslovanja.

V kolikor bo stranka upravičena do vračila stroškov storitve, se bo znesek nakazal kot dobroimetje na njen račun in ga bo lahko uporabila za prihodnja naročila. Če stranka nima možnosti plačila z dobroimetjem, bo strošek storitve povrnjen na isti način, kot je bilo izvedeno plačilo (kreditna kartica, PayPal račun, univerzalni plačilni nalog…).

Znesek dodatnega zavarovanja in prilagodljive rezervacije ni vračljiv.

V kolikor je povračilo odobreno, bo povrnjeni znesek na voljo kupcu v tridesetih (30) dneh od trenutka, ko Eurosender obvesti stranko o odobritvi nadomestila.

V primeru, da stranka uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe, s tem tudi izrecno soglaša, da bo krila vse morebitne stroške v kolikor kljub odstopu od pogodbe izroči pošiljko prevozniku, če ta pride na naslov prevzema.

Eurosender si pridržuje pravico zaračunati dodatne stroške storitve stranki, če pride do nenadne spremembe cen storitve transporta, ki ga stranka izbere v trenutku oddaje naročila, s predhodnim soglasjem stranke. V primeru, da stranka zavrne dodatno plačilo, si Eurosender pridržuje pravico, da stranki ponudi celotno vračilo in ne posreduje naročila za prevozne storitve izbranemu prevozniku.

2.2 Načini plačila

Vse plačilne transakcije, opravljene preko spletne platforme Eurosender.com, so zaščitene s SSL certifikatom GeoTrust©, ki zagotavlja šifrirano in varno povezavo med uporabnikovim strežnikom in spletno platformo.

Eurosender na svoji spletni platformi strankam ponuja naslednje načine plačila prevoznih storitev:

Plačilo s kreditno kartico

Če stranka izbere način plačila s kreditno kartico, mora pred potrditvijo naročila vnesti podatke o kreditni kartici, s katero bo plačala naročilo prevoznih storitev.

Vsa plačila s kreditno kartico so opravljena neposredno preko varnih plačilnih sistemov globalnih plačilnih platform Braintree in Adyen, naših partnerjev za obdelavo plačil, in njunih partnerskih ponudnikov plačilnih kartic. Eurosender ne shranjuje nobenih podatkov o kreditnih karticah, saj celoten postopek preverjanja plačila neposredno izvede plačilna platforma Braintree oz. Adyen in njeni partnerski ponudniki plačilnih kartic.

Stranka nosi odgovornost, da je izbrana kreditna kartica, s katero bo plačala naročilo prevoznih storitev, aktivna ter da je na njej na voljo dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Vse dodatne stroške, ki nastanejo v primeru, da je kreditna kartica iz kakršnegakoli razloga zavrnjena, nosi izključno stranka.

Plačilo preko PayPala

Če stranka izbere način plačila preko PayPala, je pred potrditvijo naročila preusmerjena na PayPalovo spletno stran, kjer se mora prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom ali ustvariti račun, če le-tega še nima. Ko je plačilo na PayPalovi spletni platformi uspešno izvedeno, je stranka preusmerjena nazaj na našo spletno platformo, kjer lahko potrdi plačilo in naročilo.

Stranka, ki je za plačilo naročila prevoznih storitev izbrala PayPal, nosi odgovornost, da je PayPalov račun aktiven in da je na njem dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Vse dodatne stroške, ki nastanejo v primeru zavrnitve transakcije, nosi izključno stranka.

Plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN)

Če stranka za način plačila izbere plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom, bo naročilo potrjeno šele, ko bo Eurosender prejel potrdilo o uspešno opravljeni bančni transakciji celotnega zneska naročila. Eurosender bo stranki poslal elektronsko sporočilo z navodili za izvedbo plačila, vključno z nazivom banke, Eurosenderjevo številko bančnega računa, vsoto, ki jo je potrebno nakazati itd.

Vse stroške, nastale pri transakciji sredstev, nosi izključno stranka. Če je znesek, nakazan na Eurosenderjev bančni račun manjši kot bi moral biti, naročilo ne bo potrjeno. Eurosender uporabnika ni dolžan obvestiti, da višina nakazanega zneska ne zadostuje za potrditev naročila.

Stranka mora najkasneje v tridesetih (30) dneh na elektronski naslov help@eurosender.com poslati elektronsko sporočilo s priloženo kopijo potrdila o uspešno opravljeni bančni transakciji. Potrdilo mora stranka poslati pred izbranim datumom prevzema pošiljke. Če Eurosender potrdila ne prejme pred izbranim datumom prevzema pošiljke, bo nov datum prevzema dogovorjen šele po prejetju potrdila. Stranka nosi vso odgovornost, da Eurosender obvesti o bančni transakciji. Ko Eurosender prejme potrdilo o uspešno opravljeni bančni transakciji, stranki pošlje elektronsko sporočilo, ki potrjuje naročilo. Če Eurosender potrdila ne prejme v tridesetih (30) dneh, bo naročilo preklicano, uporabnik pa bo o tem obveščen.

Plačilo z dobroimetjem

Prednost plačila z dobroimetjem je, da stranki podatkov za plačilo (npr. podatkov o kreditni kartici ali PayPalovem računu) ni treba vnašati vsakič, ko na naši spletni strani odda naročilo prevoznih storitev. Poleg tega pa Eurosender nagrajuje zvestobo tako, da uporabniku podari popust na naročila, plačana z dobroimetjem preko uporabniškega profila.

Če stranka za način plačila izbere plačilo z dobroimetjem, naročilo plača z dobroimetjem, ki ga ima na voljo na svojem uporabniškem računu.

Ob potrjevanju naročila mora imeti stranka na svojem računu dovolj dobroimetja. Če dobroimetja ni dovolj, lahko stranka pred potrditvijo naročila dobroimetje naloži s kreditno kartico ali PayPalom. Če se stranka odloči, da bo dobroimetje naložila, tako da bo bremenila kreditno kartico ali PayPalov račun, na katerem je dovolj sredstev za naložitev dobroimetja, bo znesek naloženega dobroimetja samodejno potrjen in na voljo za uporabo. Če se stranka odloči, da bo dobroimetje naložila z bremenitvijo svojega bančnega računa, bo znesek naloženega dobroimetja potrjen, če bo stranka v roku tridesetih (30) dni na elektronski naslov help@eurosender.com poslala kopijo uspešno opravljene bančne transakcije. V nasprotnem primeru bo naročilo preklicano.

Stranka lahko na svoj račun dobroimetje naloži kadarkoli.

2.3 Pakiranje

Stranka se strinja, da bo blago zapakirala v zunanjo in notranjo embalažo primerno vrsti blaga, ki se prevaža. Pakiranje mora ustrezati teži in vsebini pošiljke. Pakiranje mora biti primerno za transport in manipulacijo v logističnih centrih izbranega prevoznika in njihovih partnerjev. Predmeti neobičajnih oblik in kovčki morajo biti oviti v plastično folijo. Primerna mora biti tudi notranja embalaža paketa, kovčka ali palete, npr. folija z mehurčki, ki prepreči poškodbo blaga.

Če blago ni zapakirano v primerno zunanjo ali notranjo embalažo ali je preveliko ali pretežko, zavarovanje ne bo veljavno in stranka ne bo upravičena do povračila stroškov. V primeru neprimerno pakirane, prevelike ali pretežke pošiljke, odgovornost za poškodbo ali izgubo nosi izključno stranka. Kurirska služba lahko poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne tudi če meni, da bi pošiljka med transportom lahko poškodovala druge pošiljke. Prevoznik ima pravico pošiljko vrniti pošiljatelju ali v celoti zavrniti prevzem iz razloga neprimernega pakiranja.

Prevozniki, s katerimi ima Eurosender sklenjen dogovor, pošiljke, opremljene z znakom, nalepko ali napisom, ki nakazuje, da je vsebina pošiljke lomljiva in terja previdno ravnanje s pošiljko, kljub temu obravnavajo enako kot ostale pošiljke. Tudi v primerih, ko je pošiljka opremljena z nalepko »lomljivo« ali »previdno ravnanje« je stranka še vedno dolžna pošiljko primerno pripraviti za prevoz, saj nalepka ne ščiti pošiljke med samim transportom.

2.4 Omejitve glede teže in velikosti pošiljke

Stranka soglaša, da bo vozniku izbranega prevoznika izročila natanko takšno število pošiljk, kot jih je navedla v naročilu na spletni platformi Eurosender.com, in da bodo in da bodo vsi paketi in palete ustrezali dimenzijam in teži, navedenim ob oddaji naročila.

Vse dodatne stroške, ki nastanejo zaradi dejstva, da se je stranka odločila poslati več stvari, kot je bilo rezervirano v postopku naročila, ali poslala preveliko ali pretežko pošiljko, nosi izključno stranka. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov, ki jih je, na zahtevo prevoznika poravnal Eurosender, tudi če so ti stroški s strani prevoznika zaračunani po že opravljeni transportni storitvi. Eurosender si pridržuje pravico do zaračunavanja administrativnih stroškov v višini do petnajst (15) EUR za obravnavo dodatnih stroškov, nastalih s to enostransko spremembo s strani stranke.

V kolikor število predmetov, teža ali velikost pošiljke presega naročeno omejitev, ki jo določi stranka ob rezervaciji prevozne storitve prek spletne platforme Eurosender.com, se s sprejemanjem teh pogojev poslovanja stranka strinja, da lahko Eurosender:

 • dodatne stroške zaračuna na kreditno kartico, s katero je stranka plačala rezervacijo v skladu z veljavnim cenikom, v kolikor pošiljka ne presega največje teže ali dimenzij, ki jih izbrani prevoznik dovoljuje; ALI
 • dodatne stroške zaračuna na kreditno kartico, s katero je stranka plačala rezervacijo, za znesek, ki ga je izbrani prevoznik določil v skladu z naravo pogodbene kazni za prekomerno težo ali prevelike dimenzije. Če pošiljka presega največjo dovoljeno težo ali dimenzije, ki jih izbrani prevoznik dovoljuje, se prevoznik lahko odloči da zavrne storitev transporta in ne zaračuna pogodbene kazni.

V primeru, da Eurosender ne bi mogel samodejno zaračunati dodatnih stroškov preko kreditne kartice, s katero je stranka opravila rezervacijo, bo strank o tem pisno obveščena in primorana plačati dodatni znesek v največ sedmih (7) dneh. To obvestilo se šteje za izvršilni naslov. V primeru, da Eurosender ne prejme plačila v zgoraj navedenem roku, je stranka dolžna kriti stroške izvršilnega postopka.

Če stranka namerava poslati večjo ali težjo pošiljko, mora o tem obvestiti Eurosender najkasneje do 12. ure na dan pred dnevom prevzema.

Če stranka pripravi za prevzem preveliko ali pretežko pošiljko, ne bo upravičena do vračila stroškov transporta. Prav tako ima izbrani prevoznik pravico vrniti pošiljko pošiljatelju ali zavrniti prevzem pošiljke v celoti. Stranka je dolžna poravnati vse nastale stroške neuspešnega prevzema ali vračanja pošiljke pošiljatelju.

2.5 Prepovedani predmeti

Stranka se s sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja strinja s seznamom prepovedanih predmetov, navedenim v nadaljevanju, ter izjavlja, da ne bo pošiljala nobenega izmed navedenih predmetov ali predmetov, katerih pošiljanje je prepovedano s Splošnimi pogoji poslovanja izbranega prevoznika ali z zakonom v državi prevzema ali dostave. V kolikor stranka kljub temu pošlje katerega izmed prepovedanih predmetov, v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja nosi vso odgovornost za nastalo škodo ali dodatne stroške, nastale zaradi transporta takšnih predmetov.

Primeri prepovedanih predmetov:

 • živali in živalski izdelki ali ostanki;
 • orožje in strelivo;
 • tekočine;
 • nevarne snovi in nevarni predmeti;
 • človeški ostanki in žare;
 • medicinski vzorci;
 • predmeti, ki potrebujejo okolje z nadzorovano temperaturo;
 • pornografija;
 • zdravila in drugi farmacevtski izdelki;
 • aerosoli;
 • predmeti, ki med transportom lahko poškodujejo druge pošiljke;
 • alkohol in tobak glede na omejitve zadevnih držav;
 • ukradeno blago in blago, ki skladno z veljavno zakonodajo Evropske unije ni v prostem pretoku;
 • ponarejeno blago;
 • snovi, za transport katerih so potrebna posebna dovoljenja, posebno rokovanje ali posebna dokumentacija;
 • za letalski prevoz: litij-ionske in litij-kovinske baterije; prepovedani predmeti v skladu z uredbo (ES) št. 300/2008 z dne 11. marca 2008 in občasno dodanih pravil;
 • blago, ki ga je potrebno v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), prevažati kot nevarno blago

Izbrani prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne transport pošiljk, katerih vsebino smatrajo za nevarno ali škodljivo oz. če obstaja možnost, da so v pošiljki prisotni škodljivci oz. če pošiljka lahko ogroža druge pošiljke. V primeru da stranka takšne pošiljke preda izbranemu prevozniku, si le-ta pridržuje pravico, da brez kakršnegakoli opozorila na stroške stranke odstrani nevarne predmete ali kako drugače ravna s pošiljko. V takšnih primerih je stranka odgovorna za izgubo ali poškodbo pošiljke. Stranka se odpoveduje pravici do vložitve odškodninskih zahtevkov ali zahtevkov za izplačilo denarne kazni, nastalih stroškov ali nastale škode zoper izbranega prevoznika in/ali Eurosender. Prevoznik ali katerakoli tretja oseba, ki trenutno razpolaga s pošiljko, lahko z njo ravna na način, ki se ji v danem trenutku zdi primeren.

2.6 Prevzem in dostava

Stranka je dolžna navesti popolna in točna naslova prevzema in dostave pošiljke ter vse druge informacije, potrebne za izvedbo prevzema in dostave. Podatki o naslovih morajo biti navedeni v za to namenjenemu polju v postopku oddaje naročila in ne v polju “Dodatna navodila”; v nasprotnem primeru prevoznik morda ne bo prejel popolnih podatkov, potrebnih za uspešen prevzem in/ali dostavo.

Naslov prevzema in dostave mora biti enostavno dostopen; vozniku izbranega prevoznika mora biti omogočeno, da vozilo parkira ne več kot petnajst (15) metrov stran od navedenega prevzemnega mesta. Storitev od vrat do vrat je zagotovljena le do glavnega vhoda stavbe. Voznik izbranega prevoznika pošiljke ni dolžan dostaviti v višja nadstropja.

Z navedbo prevzemnega in dostavnega naslova ob oddaji naročila stranka zagotavlja, da je navedeni naslov javno znan dostavni naslov, na katerem se pošiljke redno prejemajo. Navedba nedoločenih naslovov, kot na primer “pristanišče”, kjer je dostava ali prevzem lahko neuspešen, ne zadostuje. Če je zgradba na naslovu nova, stranka s sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da je naslov prevoznikom že poznan in da je stranka na tem naslovu v preteklosti že prejela pošiljke.

Če se naslov nahaja v odročnem kraju ali na otoku, je stranka dolžna vnaprej preveriti s podjetjem Eurosender, ali je prevzem oz. dostava na tem naslovu sploh mogoče organizirati. Če storitev transporta na naslovu opredeljenem v naročilu ni mogoča in stranka tega ni preverila vnaprej, vračilo stroškov storitve ne bo mogoče.

Pred prevzemom pošiljke mora stranka s paketa, kovčka ali palete odstraniti vse stare etikete ali napise z naslovi. V izogib zmedi pri dostavi je lahko na paketu, kovčku ali paleti pritrjen le napis z naslovom prejemnika. Prav tako je stranka edina odgovorna za zagotavljanje, da je identifikacijska nalepka nameščena na pravi paket, kovček ali paletno pošiljko, tudi kadar nalepke pripravi in natisne kurirska služba. Dodatno je stranka odgovorna, da od voznika izbranega prevoznika pridobi potrdilo o prevzemu pošiljke, s katerim lahko v primeru kakršnihkoli pritožb ali zahtevkov izkazuje odgovornost izbranega prevoznika.

Ob oddaji naročila mora stranka navesti lokalni telefonski številki v državah prevzema in dostave, na katerih bo v času prevzema in dostave nekdo dosegljiv. Kljub temu pa voznik izbranega prevoznika stranke ali kontaktne osebe ni dolžan poklicati. Če se voznik za klic odloči, lahko uporabi le lokalne telefonske številke. Storitev, ki jo Eurosender ponuja, ne vključuje vedno klica stranke pred prevzemom in dostavo. Kljub temu pa se v nekaterih državah telefonska številka, ki jo stranka navede ob oddaji naročila, lahko uporabi za razjasnitev okoliščin prevzema in dostave ali pridobitev dodatnih informacij, ki jih Eurosender ali izbrani prevoznik morda potrebujeta.

Stranka se strinja, da bo pošiljka na prevzemnem naslovu izbranemu prevozniku na voljo za prevzem med 9:00 in 18:00 v primeru storitve »Standardno pošiljanje« ali »Express dostava«, oz. v času dogovorjenem direktno s prevoznikom v primeru storitve »Tovorne pošiljke«. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega prevoznika, je lahko prevzem opravljen pred ali po določenem časovnem oknu. V izjemno redkih primerih lahko izbrani prevoznik zaradi nepredvidenih okoliščin prevzem opravi naslednji delovni dan.

Voznik izbranega prevoznika bo opravil en poizkus prevzema pošiljke ali dostave na določenem naslovu. Če na naslovu nihče ne bo na voljo (ali je za dostop potrebno posebno dovoljenje ali vstopna koda), bo voznik odšel. Stranka je dolžna nemudoma obvestiti Eurosender v primeru, da je prevzem ali dostava pošiljke na predvideni dan neuspešna, in Eurosender bo prevozniku poslal zahtevo za ponoven poizkus prevzema ali dostave. Če je prevzem ali dostava neuspešen iz razlogov na strani stranke, utegne ponoven poizkus prevzema ali dostave povzročiti dodatne stroške, ki jih je stranka dolžna poravnati. Izbrani prevoznik lahko pošiljko dostavi na nadomestni naslov (sosednji naslov, lokalno pošto ali dostavno točko). V tem primeru bo voznik na dostavnem naslovu pustil obvestilo o tem, kam je bila pošiljka dostavljena. Če se pošiljka v sedmih (7) dneh od prvega poskusa dostave ne prevzame, ali prevoznik opazi, da je pošiljka prevelika, pretežka ali poškodovana, si izbrani prevoznik pridržuje pravico, da pošiljko na stroške stranke vrne na prevzemni naslov.

Eurosender ne zagotavlja prevoza in dostave pošiljke na drugačen naslov, kot ga je stranka navedla ob oddaji naročila na spletni strani Eurosender.com, v kolikor je naročilo že posredovano izbranemu prevozniku.

Eurosender lahko na zahtevo stranke obvesti izbranega prevoznika o spremembi dostavnega naslova, a ne odgovarja za rezultat. Niti Eurosender niti izbrani prevoznik nista odgovorna, če se pošiljka ne dostavi na spremenjeni naslov, potem ko je bilo naročilo že potrjeno s strani prevoznika in je bila že uporabljena nalepka za določeno pošiljko.

Skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja se dostava šteje za opravljeno, če:

 • je pošiljka izročena komurkoli, ki se nahaja na dostavnem naslovu in digitalno ali ročno podpiše potrdilo o prejemu pošiljke, vključno s sosedi in ostalimi osebami prisotnimi v navedenih prostorih;
 • je pošiljka dostavljena na nadomestni naslov;
 • je po več neuspelih poskusih dostave na dostavni naslov, pošiljka dostavljena v eno izmed skladišč izbranega ponudnika kurirskih storitev, ki se nahaja blizu dostavnega naslova. To utegne stranki povzročiti dodatne stroške;
 • je izbrani prevoznik kontaktni osebi na dostavnem naslovu pustil obvestilo o dostavi ali če je to razvidno iz sledilnega sistema za določeno pošiljko;
 • je pošiljka dostavljena na dostavni naslov osebi, ki se lažno predstavi kot prejemnik;
 • se pošiljka vrne na prevzemni naslov po poteku maksimalnega števila dni v enem izmed skladišč izbranega prevoznika ali dostavni točki.

V določenih državah in regijah lahko veljajo tudi določene izjeme v skladu z lokalnimi praksami ponudnikov prevoznih storitev.

Kakor hitro se dostava šteje za opravljeno, se razume, da sta Eurosender in izbrani prevoznik izvzeta iz odgovornosti za prevoz.

2.7 Dostavni časi

Vsi časi prevzema in dostave so okvirni in niso zagotovljeni. S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja stranka potrjuje, da je seznanjena ter soglaša s tem, da lahko veliko nepredvidljivih okoliščin povzroči zamude pri prevzemu ali dostavi.

S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja stranka soglaša, da bo redno sledila pošiljki in, v primeru nenavadnih podatkov ali nenavadnega poteka transporta, o tem nemudoma obvestila Eurosender.

Upoštevajoč carinske postopke v vsaki posamezni državi, naj bi vsak izbrani prevoznik naredil vse, da zagotovi pravočasno dostavo. S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja stranka potrjuje, da razume in soglaša s tem, da je lahko pošiljka, zaradi carinskih postopkov in drugih upravnih postopkov, dostavljena z zamudo. Oseba na dostavnem naslovu (prejemnik) je edina odgovorna za kritje stroškov, povezanih s carinskimi postopki. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke ali prejemnika pošiljke zahteva povračilo stroškov, povezanih s carinskimi postopki, ki jih je poravnal Eurosender.

Eurosender stranki ni dolžan izplačati nadomestila za škodo nastalo iz kateregakoli razloga, navedenega v tem členu teh Splošnih pogojev poslovanja, niti ni dolžan povrniti kakršnihkoli s tem povezanih stroškov.

3. Posebni pogoji posameznih storitev

3.1 Standardno pošiljanje

Storitev »Standardno pošiljanje« zajema pošiljanje navadnih paketov znotraj Evropske unije.

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Standardno pošiljanje” se stranka strinja, da bo paket ali kovček na prevzemnem naslovu izbranemu prevozniku na voljo za prevzem med 9:00 in 18:00. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega ponudnika kurirskih storitev, je lahko prevzem opravljen pred določenim časom ali po njem. V izjemno redkih primerih lahko izbrani ponudnik kurirskih storitev prevzem zaradi nepredvidenih okoliščin opravi naslednji delovni dan.

Če voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na dan prevzema ne pride na prevzemni naslov, je stranka dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, da se le-ta s kurirsko službo dogovori za drugi poizkus prevzema.

Paket ali kovček mora biti ustrezno zapakiran za prevoz in manipulacijo v logističnih centrih izbranega ponudnika kurirskih storitev. Primerno pakiranje je kartonska škatla, izdelana iz dveh ali več plasti kartona. Stranka lahko za pošiljanje uporabi tudi kovček, vendar lahko v tem primeru ponudnik kurirskih storitev zavrne prevzem ali dostavo kovčka zaradi neprimernega pakiranja. Predmeti neobičajnih oblik in kovčki morajo biti oviti v plastično folijo. Kovček mora biti, v izogib poškodovanja drugih pošiljk, v plastično folijo ovit v celoti, vključno s kolesi in z ročajem. Ustrezno pakiranje mora med drugim pošiljko zaščititi pri padcu z višine enega (1) metra. Niti Eurosender niti izbrani ponudnik kurirskih storitev ne moreta biti odgovorna za poškodbe na embalaži, ki so nastale med transportom. Večina ponudnikov kurirskih storitev smatra kovček za embalažo paketa. Pakiranje blaga v plastične vrečke, torbe in plastične škatle ni dovoljeno.

Vsak paket, ki je izročen vozniku kurirske službe, mora biti izročen kot ena enota. Če stranka želi poslati več paketov, mora v postopku oddaje naročila navesti točno število paketov, ki jih želi poslati, sicer mora oddati novo naročilo.

Pošiljanje več paketov povezanih skupaj v eno enoto je izjemno tvegano, saj se nalepka lahko namesti zgolj na enega izmed paketov. V primeru, da se kakšen izmed tako pripravljenih paketov izgubi med transportom, je za vse stroške in nevšečnosti odgovorna stranka.

Paket ali kovček ne sme presegati naslednjih mer:

 • največja dovoljena dolžina: 175 cm; IN
 • seštevek dolžine, 2-kratne širine in 2-kratne višine ne sme presegati 300 cm.

Za dolžino se šteje najdaljša stranica paketa ali kovčka.

3.1.1 Najzgodnejši možni datum

Če na destinaciji, ki jo izbere stranka, Eurosender ponuja storitev “Najzgodnejši možni datum”, se mora stranka za datum in čas prevzema dogovoriti neposredno z izbranim ponudnikom kurirskih storitev in natisniti identifikacijsko nalepko. Eurosender ni odgovoren za usklajevanje datuma in časa prevzema. Dokler se stranka in kurirska služba ne dogovorita za datum in čas prevzema, prevzem ne bo opravljen.

Odvisno od razpoložljivosti in vnaprej določenega načrta poti izbrane kurirske službe se stranka s kurirsko službo lahko dogovori, da le-ta opravi prevzem celo na isti dan, kot je stranka na spletni platformi Eurosender.com oddala naročilo prevoza.

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Najzgodnejši možni datum” se stranka strinja, da bo paket ali kovček na prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo na dan in ob uri, ki sta jo neposredno določila stranka in kurirska služba.

3.2 Express dostava

Stranka ima možnost pošiljanja paketov, palet in ovojnic znotraj in izven Evropske unije s storitvijo Express dostava.

3.2.1 Teža in dimenzije

Paketi ne smejo presegati naslednjih vrednosti:

 • Maksimalna teža paketa: 70 kg
 • Maksimalne dimenzije paketa: 120 x 80 x 80 cm
 • Maksimalna teža celotne pošiljke: 3.000 kg

V kolikor paket preseže navedene vrednosti, se pošiljka še vedno lahko sprejme, a bo stranka za to morala kriti dodatne stroške pošiljanja.

Palete ne smejo presegati naslednjih vrednosti:

 • Maksimalna teža palete: 1.000 kg
 • Maksimalne dimenzije palete: 120 x 120 x 160 cm
 • Maksimalno število palet v posamezni pošiljki: 10

V kolikor paleta preseže navedene vrednosti, pošiljke ne bo mogoče sprejeti, stranka pa v tem primeru ni upravičena do povračila denarja ali kakršnekoli odškodnine. Vse ponujene cene veljajo za naložljive palete. V kolikor stranka pripravi nenaložljivo paleto, bo morala kriti dodatne stroške pošiljanja.

3.2.2 Pošiljanje ovojnic

Stranka lahko za pošiljanje osebnih dokumentov preko storitve Express dostava uporabi ovojnico. V primeru, da se za to odloči, nakup dodatnega zavarovanja ni mogoč, ima pa stranka možnost izbrati razširjeno odgovornost kurirske službe, ki pokriva vrednost do 400 EUR na pošiljko.

Maksimalna teža ovojnice: 500 g
Maksimalna teža pošiljke: 2 kg
Maksimalne dimenzije ovojnice: 35 x 28 x 1 cm

3.2.3 Carinski postopek in potrebna dokumentacija

V kolikor stranka ob oddaji naročila izbere pot, ki vključuje državo, ki v trenutku oddaje naročila ni država članica Evropske unije, stranka potrjuje, da je seznanjena ter soglaša s sledečim:

Pošiljatelj je odgovoren, da zagotovi originalni račun oziroma njegovo kopijo ali kakršen koli drug dokument, ki ga zahteva prevoznik in/ali carinski organi. V kolikor kakršenkoli carinski organ zahteva dodatno dokumentacijo v namen potrditve uvozne/izvozne deklaracije, je stranka dolžna zagotoviti to zahtevano dokumentacijo na lastne stroške. Če stranka pošilja nekomercialno blago, je za carinski postopek dovolj izpolnjena t.i. proforma faktura. V primeru, da stranka pošilja osebne dokumente, različne papirje, časopise, revije ali knjige v manjših količinah, originalni računi običajno niso potrebni.

Originalni račun ali njegova kopija mora biti brez vključenega DDV-ja.

V primeru, da stranka ni zagotovila zahtevane dokumentacije ali le-ta ni v skladu s predpisi, ima voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev pravico, da zavrne prevzem ali celo vrne pošiljko pošiljatelju na stroške stranke, v kolikor smatra, da je možno, da bi zaradi tega nastali dodatni stroški.

Pošiljatelj jamči, da so vse izjave in vsi podani podatki, ki se nanašajo na izvoz in uvoz pošiljke, resnični in pravilni, in se strinja, da lahko v primeru neresničnih ali lažnih podatkov glede pošiljke ali njene vsebine pride do civilne tožbe in /ali kazenskega pregona, ki ima kot posledico odvzem ali prodajo pošiljke.

V kolikor lahko Eurosender stranki prostovoljno pomaga izpolniti zahtevane carinske in druge formalnosti, je za to odgovorna izključno stranka sama. Stranka se strinja, da Eurosenderju povrne nastalo škodo in ga oprosti obveznosti kakršnihkoli terjatev zoper njega, ki nastanejo kot posledica podatkov, ki jih Eurosenderju poda stranka in kakršnihkoli stroškov, ki bi jih Eurosender utegnil imeti. Prav tako se stranka strinja, da bo poravnala administrativne stroške, ki ji jih lahko zaračuna Eurosender za zagotavljanje storitev, opisanih v teh Splošnih pogojih poslovanja.

Vse carinske dajatve, davke (vključno z DDV-jem), kazni, stroške za skladiščenje blaga ali druge nastale stroške, ki bi jih Eurosender lahko utrpel kot posledico carinskih storitev ali storitev drugih vladnih organov ali če pošiljatelj ali prejemnik ne uspeta zagotoviti pravilne dokumentacije, bo poravnala izključno stranka ali prejemnik pošiljke. V kolikor se Eurosender odloči prejemniku zaračunati dodatno nastale stroške, a slednji zavrne njihovo plačilo, se stranka strinja, da Eurosenderju poravna vse nastale stroške, vključno z administrativnimi in morebitnimi dodatno nastalimi stroški.

Pošiljatelj potrjuje, da blago v pošiljki ni prepovedano s strani Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA), Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), Mednarodnega kodeksa za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG) ali Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). V kolikor je blago prepovedano, je stranka dolžna o tem obvestiti Eurosender pred prevzemom takšne pošiljke.

Eurosender si bo prizadeval pospešiti vse formalnosti, ki se tičejo carinskih postopkov v zvezi s posamezno pošiljko, a ne odgovarja za kakršnokoli zamudo, izgubo ali poškodbo, ki je lahko posledica vpletenosti carinske službe ali drugih vladnih organov.

3.2.4 Prevzem in dostava

Voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev sme zavrniti prevzem pošiljke v primeru, da storitev ne more biti opravljena in da Eurosender na to nima nobenega vpliva, kot je na primer prevzem/dostava na oddaljenem območju ali če so izrečene sankcije v državi prevzema (embargo).

Izbrana kurirska služba bo poizkusila dostaviti pošiljko dvakrat. Dostava ni možna na poštni predal. Pošiljka se bo dostavila na naslov, ki ga je stranka navedla v naročilu, a ne nujno osebi, ki je navedena kot prejemnik. Prejemnik je o prihajajoči ali neuspešni dostavi lahko obveščen. Prejemniku se sme ponuditi alternativne načine dostave, kot so dostava na drug dan, dostava brez podpisa, preusmeritev pošiljke ali dostava v najbližjo paketno-distribucijsko točko. Stranka je dolžna poravnati morebitne dodatne stroške izbire alternativnega načina dostave.

Če se pošiljka smatra za neprimerno, ali je bila prijavljena nižja vrednost pošiljke od resnične za potrebe carinskega postopka, ali se prejemnika ne da najti, ali prejemnik ne sprejme dostave ali carinskih dajatev ali drugih dodatnih stroškov, bo izbrani ponudnik kurirskih storitev uporabil vse razumne ukrepe, da dostavi pošiljko nazaj pošiljatelju na račun stranke. Če se pošiljke ne da dostaviti niti prejemniku niti pošiljatelju, sme izbrani ponudnik kurirskih storitev pošiljko zavreči ali prodati brez kakršnekoli odgovornosti do stranke. Če katerikoli zakon preprečuje dostavo pošiljke pošiljatelju ali pošiljka vsebuje prepovedane predmete, sme izbrani prevoznik pošiljko tudi uničiti.

3.2.5 Zavarovanje

Izbrani prevoznik odgovarja za vsako pošiljko v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), Montrealsko konvencijo ali Varšavsko konvencijo glede na tip in pogoje transporta. Stranka ima možnost skleniti dodatno zavarovanje ob doplačilu. Pošiljka bo v tem primeru zavarovana do višine deklarirane vrednosti v postopku naročila. Najvišja možna višina dodatnega zavarovanja je 500.000 EUR na pošiljko.

3.3 Tovorne pošiljke

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Kombi prevozi”, »LTL/FTL« ali »Individualna ponudba« se stranka strinja, da bodo paketi ali palete na prevzemnem naslovu izbranemu prevozniku na voljo za prevzem med 8:00 in 18:00. Izbrani prevoznik bo stranko pred dnevom ali na dan prevzema kontaktiral z namenom potrditve časovnega okna prevzema. Dokler se stranka in prevoznik ne dogovorita za datum in čas prevzema, prevzem ne bo opravljen. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega prevoznika je lahko prevzem opravljen pred izbranim datumom ali po njem. V izjemno redkih primerih lahko izbrani prevoznik prevzem zaradi nepredvidenih okoliščin opravi naslednji delovni dan.

Če voznik izbranega prevoznika na dogovorjeni dan ne pride na prevzemni naslov, je stranka dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, da se le-ta dogovori s prevoznikom za drugi poizkus prevzema.

Ko voznik izbranega prevoznika prispe na prevzemni naslov, mora biti pošiljka pripravljena za prevzem. To pomeni, da morajo biti vsi predmeti primerno zapakirani in pripravljeni za prevoz. Pri paletnih pošiljkah morajo biti predmeti trdno pritrjeni in zavarovani na naložljivi paleti. Palete je dolžna priskrbeti stranka. V nekaterih državah Eurosender lahko uredi, da na zahtevo in stroške stranke izbrani prevoznik pripelje palete na prevzemni naslov. Stranka mora obvestiti Eurosender, kako je pakirana njihova pošiljka in ali so za prevzem in dostavo pošiljke potrebni kakršnikoli posebni pogoji. Ko je naročilo enkrat potrjeno, lahko vsaka dodatna zahteva s strani stranke povzroči dodatne stroške storitve, ki jih je dolžna poravnati stranka.

Stranka je edina odgovorna za zagotovitev, da je prava identifikacijska nalepka nameščena na pravi paket ali paleto pošiljko, tudi kadar nalepke pripravi in natisne prevoznik. Ob prevzemu ali ko pošiljka prispe v depo, voznik izbranega prevoznika na pošiljko nalepi identifikacijsko nalepko in, če to storitev vključuje, podjetju Eurosender posreduje sledilno številko, s katero stranka lahko sledi transportu svoje pošiljke.

Vsi prevozi in zahtevki ali pritožbe izvirajoče iz storitve prevoza v okviru storitve »Tovorne pošiljke« se obravnavajo v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR).

3.3.1 Kombi prevozi

Ob naročilu storitve “Kombi prevozi” se stranka strinja, da bo pošiljka dostopna, primerno zapakirana in zavarovana za transport na podanem naslovu med 8. in 18. uro za prevzem s strani prevoznika. Izbrani prevoznik bo stranko kontaktiral pred prihodom na naslov prevzema. V redkih primerih se lahko prevzem zaradi nepredvidljivih okoliščin na strani prevoznika izvede pred ali po predvidenem datumu.

V kolikor voznik izbranega prevoznika na dogovorjeni datum prevzema ne pride, je dolžnost stranke, da o tem nemudoma obvesti Eurosender, ki bo preveril situacijo z izbranim prevoznikom ter organiziral nov datum prevzema, kakor hitro je mogoče.

Stranka mora podjetje Eurosender obvestiti o pakiranju pošiljke in morebitnih posebnih zahtevah, povezanih s prevzemom in dostavo pošiljke. Stranka se zaveda, da voznik izbranega prevoznika ni dolžan nuditi pomoči pri nakladu ali razkladu pošiljke. Tovrstno podporo je mogoče naročiti ločeno med procesom oddaje naročila. Po potrditvi naročila lahko dodatne zahteve vodijo v zamude pri dostavi in povzročijo dodatne stroške, ki bremenijo stranko. Dodatni stroški se obračunajo tudi v primeru, ko je pošiljka težja ali večja, kot je bilo navedeno v postopku oddaje naročila.

Stranka se zaveda, da storitev »kombi prevozi« ne vključuje storitve sledenja pošiljki v realnem času. Stranka lahko kontaktira Eurosenderjevo podporo strankam, ki bo preverila zadnje informacije o transportu pošiljke neposredno pri izbranem prevozniku.

Stranka bo vnaprej obveščena o predvidenem času dostave. Voznik izbranega prevoznika bo prejemnika kontaktiral pred prihodom na dostavni naslov. Če prejemnik na dostavnem naslovu ne bo prisoten, bo voznik počakal na naslovu, dokler stranka ne prevzame pošiljke v skladu z dogovorom. Stranka se zaveda, da vsakršno nepotrebno čakanje voznika izbranega prevoznika lahko pomeni dodatne stroške, ki bremenijo stranko.

3.3.2 Delni naklad (LTL) in polni naklad (FTL)

Ob naročilu storitve “LTL” ali “FTL”, se stranka strinja, da bo pošiljka dostopna, primerno zapakirana in zavarovana za transport na podanem naslovu med 8. in 20. uro ali v času, dogovorjenem direktno s prevoznikom, za prevzem s strani prevoznika. Voznik izbranega prevoznika bo kontaktiral pošiljatelja ob prihodu na prevzemni naslov. V redkih primerih se lahko prevzem zaradi nepredvidljivih okoliščin na strani prevoznika izvede pred ali po predvidenem datumu.

Storitev LTL in FTL opravljajo prevozniki s polpriklopniki, priklopniki in dostavnimi vozili.

Stranka je odgovorna za naklad in razklad pošiljke. Na prevzemnem in dostavnem mestu mora biti poskrbljeno za viličar in nakladalno ploščad.

Stranka mora podjetje Eurosender obvestiti o pakiranju pošiljke in morebitnih posebnih zahtevah, povezanih s prevzemom in dostavo pošiljke. Stranka se zaveda, da voznik izbranega prevoznika ni dolžan nuditi pomoči pri nakladu ali razkladu pošiljke. Tovrstno podporo je mogoče naročiti ločeno med procesom oddaje naročila. Po potrditvi naročila lahko dodatne zahteve vodijo v zamude pri dostavi in povzročijo dodatne stroške, ki bremenijo stranko. Dodatni stroški se obračunajo tudi v primeru, ko je pošiljka težja ali večja, kot je bilo navedeno v postopku oddaje naročila.

Stranka se zaveda, da storitev »Kombi prevozi« ne vključuje storitve sledenja pošiljki v realnem času. Stranka lahko kontaktira Eurosenderjevo podporo strankam, ki bo preverila zadnje informacije o transportu pošiljke neposredno pri izbranem prevozniku.

Stranka bo vnaprej obveščena o predvidenem času dostave. Voznik izbranega prevoznika bo prejemnika kontaktiral pred prihodom na dostavni naslov. Če prejemnik na dostavnem naslovu ne bo prisoten, bo voznik počakal na naslovu, dokler stranka ne prevzame pošiljke v skladu z dogovorom. Stranka se zaveda, da vsakršno nepotrebno čakanje voznika izbranega prevoznika lahko pomeni dodatne stroške, ki bremenijo stranko.

3.3.3 Individualna ponudba

V kolikor na spletni platformi Eurosender.com ni mogoče pridobiti takojšnje ponudbe za določeno transportno storitev (zaradi nestandardnih dimenzij ali posebnih zahtev za upravljanje s pošiljko) je stranka vabljena k oddaji povpraševanja za individualno ponudbo. Stranka lahko povpraševanje odda z izpolnitvijo posebnega obrazca za individualno ponudbo na spletni platformi (https://www.eurosender.com/individual-offer) ali s poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov sales@eurosender.com z naslednjimi informacijami:

 • število palet in paketov, ki jih stranka želi poslati;
 • natančne mere palet in paketov (višino, širino, dolžino), brez približkov;
 • natančno težo palet in paketov, brez približkov;
 • vsebino in vrednost pošiljke;
 • popolni prevzemni in dostavni naslov pošiljke;
 • informacijo, ali stranka želi skleniti dodatno zavarovanje.

Eurosender bo pripravil ustrezno ponudbo in jo poslal stranki v najkrajšem možnem času. Ponujene cene se vedno nanašajo na naložljive palete. V kolikor stranka potrdi takšno naročilo, a za prevzem pripravi nenaložljivo paleto, je stranka odgovorna za morebitne dodatne stroške prevoza.

4. Reklamacijski postopki

4.1 Odgovornost za storitev

Eurosender je upravljalec spletne platforme za rezervacijo prevoznih storitev in kot tak ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali poškodbo pošiljke ali njene vsebine. Eurosender sodeluje le s kakovostnimi ponudniki prevoznih storitev, zato so poškodbe/izgube izjemno redke.

Za prevzem, prevoz in dostavo vseh pošiljk, katerih naročilo za prevzem, prevoz in dostavo je bilo oddano na spletni platformi Eurosender.com, so odgovorni ponudniki prevoznih storitev.

Stranka se mora zavedati, da se paketi in palete lahko pretovarjajo in razvrščajo z opremo za avtomatsko razvrščanje in mehansko obdelavo, zato morajo biti, kljub pazljivemu ravnanju prevoznikov, v izogib poškodbam primerno zapakirani. Za pakiranje je vedno odgovorna stranka.

4.2 Postopek pritožbe zoper storitve podjetja Eurosender

Eurosender pri upravljanju spletne platforme za rezervacijo transportnih storitev deluje kot komisionar in ne kot špediter. Eurosender je odgovoren zgolj za izbiro prevoznika in nikoli za izvedbo prevoza. Če želi stranka v zvezi s storitvami, ki jih opravlja Eurosender kot komisionar, podati kakršnokoli pritožbo, mora pričeti postopek uradne pritožbe.

Za pričetek pritožbenega postopka mora stranka o pritožbi obvestiti Eurosender pisno, na naslov: Eurosender SARL, 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg. Pisnemu obvestilu mora priložiti sledeče:

 1. natančno vsebino pritožbe;
 2. zaželena je navedba osebe ali oseb ekipe Eurosender, s katero/-imi je stranka bila v stiku;
 3. kopijo elektronskega sporočila, ki potrjuje strankino naročilo; IN,
 4. kopije vseh elektronskih sporočil, iz katerih je razvidna komunikacija med stranko in ekipo Eurosender.

Če stranka o pritožbi podjetja Eurosender ne obvesti na ustrezen način ali če pritožbi ne priloži vseh zahtevanih prilog, se pritožbeni postopek ne bo pričel.

Eurosender bo prejeto pritožbo posredoval oddelku za reklamacije in pritožbe, ki bo primer preučil. Stranka bo odgovor na pritožbo prejela v največ tridesetih (30) dneh od prejetja pritožbe.

4.3 Zavarovanje in zavarovalno kritje

Eurosender ne deluje kot zavarovalnica. Paketov zavarovanja pošiljk ne ponuja Eurosender, temveč jih ponujajo neposredno ponudniki kurirskih storitev ali zavarovalnice, na podlagi dogovorov, sklenjenih s ponudniki kurirskih storitev ali z Eurosenderjem. Zato pogoji poslovanja zavarovalnic kot je npr. Ergo ali Lloyds in/ali ponudnikov kurirskih storitev kot so npr. GLS, DPD in DHL veljajo v vseh zadevah, ki se nanašajo na zavarovanje pošiljk, katerih prevoz je bil naročen na spletni platformi Eurosender.com.

Vsa naročila za prevoz paketov, oddana na spletni strani Eurosender.com v okviru storitve “Standardno pošiljanje” vključujejo zavarovanje z zavarovalnim kritjem do največ dvesto (200) evrov, ki ga nudi izbrani ponudnik kurirskih storitev ali zavarovalnica. Zavarovalna premija je že vključena v osnovno ceno pošiljke. Zavarovalno kritje v primeru poškodbe ali izgube pošiljke obsega stroške, nastale zaradi same poškodbe ali izgube.

Vsa naročila za prevoz, ki poteka po cesti, so zavarovana v skladu s the Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR). Vsa naročila za prevoz, ki poteka po zraku, so zavarovana v skladu z Montrealsko konvencijo ali Varšavsko konvencijo glede na tip in pogoje transporta.

Če je vrednost vsebine pošiljke v primerjavi z zavarovalnim kritjem večja, ima kupec na voljo sklenitev dodatnega zavarovanja neposredno na spletni platformi Eurosender.com. Dodatno zavarovanje mora biti sklenjeno v sklopu postopka oddaje naročila in se zaračuna skladno s cenikom izbranega prevoznika ali zavarovalnice. Da lahko stranka sklene dodatno zavarovanje, mora sprejeti zavarovalne pogoje izbranih paketov za dodatno zavarovanje, ki so DTV Cargo Open, DTV Cargo Policy All Risks in odbitna franšiza zavarovalnice ERGO Versicherung AG.

Na zahtevo stranke ji bo Eurosender odstopil vse zahtevke in pravice, ki izhajajo iz transakcij, sklenjenih v njegovem imenu na zahtevo stranke, vključno z zahtevki, nastalimi zaradi neizpolnjevanja ali neustreznega izpolnjevanja prevoznih storitev, za katere je odgovoren izbrani prevoznik. Stranka je nato dolžna sama ponovno pridobiti ali uveljavljati zahtevke in pravice pri izbranem prevozniku.

V primeru poškodbe ali izgube Eurosender stranki nudi pomoč pri vložitvi pritožbe izbranemu prevozniku. Odločitev o upravičenosti stranke do izplačila zavarovalnine sprejme izključno odgovorni prevoznik ali zavarovalnica.

Pritožba ni mogoča v primeru poškodbe embalaže (karton, kovček), temveč zgolj za poškodovano vsebino pošiljke. Dodatno pravice do izplačila zavarovalnine ni mogoče uveljavljati v primeru:

 • neprimernega pakiranja;
 • nestandardnih pošiljk;
 • prevoza prepovedanih predmetov (navedenih v točki 2.5);
 • prevoza elektronskih naprav (npr. televizijskih sprejemnikov, mobilnih telefonov, računalnikov in druge elektronske opreme), če le-te med prevozom niso bile zapakirane v originalni embalaži;
 • prevoza rabljenih elektronskih naprav;
 • pošiljk, katerih dostava se, skladno s točko 2.6 teh Splošnih pogojev poslovanja, šteje za opravljeno;
 • dizajnerska oblačila ali oblačila narejena po meri; za oblačila nasploh se upošteva zavarovalno kritje do 200 evrov za posamezni kos;
 • v okviru storitve “Standardno pošiljanje” je največje mogoče zavarovalno kritje do 1000 evrov za posamezni predmet;
 • prevoza glasbenih instrumentov, ki niso ustrezno zaščiteni glede na svojo občutljivost. Minimalni standard je zaščiti glasbenih instrumentov namenjeni trdi kovček ali podobna embalaža;
 • poškodb, ki so posledica terorizma in naravnih nesreč;
 • če stranka ne predloži zadostnih dokazov (fotografskih ali pisnih), iz katerih je razvidno, da je bila pošiljka pred prevzemom s strani izbrane kurirske službe v brezhibnem stanju; ALI,
 • izgubljenih ali poškodovanih predmetov, kjer reklamacijski zahtevek ni podprt z dokazi o resnični vrednosti teh predmetov; edini sprejemljiv dokaz v tem smislu je originalni račun iz časa nakupa predmeta (DDV in amortizacija se bosta skladno odštela od vrednosti predmeta).
 • če je stranka na kakršenkoli način kršila te Splošne pogoje poslovanja.

Vključno s predmeti navedenimi v členu 2.5, je zavarovanje neveljavno tudi za naslednje predmete, razen če zavarovanje izrecno prizna izbrani prevoznik ali zavarovalnica:

 • cvetje in druge rastline;
 • tobak in alkohol;
 • hrana (tudi v tekoči obliki);
 • predmeti večje vrednosti;
 • predmeti sentimentalne vrednosti;
 • lomljivi predmeti oz. predmeti iz občutljivih materialov, kot npr. steklo in porcelan;
 • nakit, zlato in ostali dragi in poldragi kamni ali žlahtne kovine;
 • starine, slike, umetnine.

Voznik izbranega prevoznika ima pravico zavrniti prevzem pošiljk, ki so očitno neprimerne (prevelike, pretežke, neprimerno zapakirane), vendar ob prevzemu ni dolžan preveriti primernosti embalaže ali vsebine pošiljke. To pomeni, da lahko kurir še vedno prevzame pošiljko, tudi če ni pakirana v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja ali če vsebuje predmete, ki so navedeni na seznamu prepovedanih predmetov. Eurosender ali izbrani prevoznik nista dolžna preverjati komentarjev, ki jih stranka vnese ob oddaji naročila na Eurosenderjevi spletni strani. Tudi če stranka v komentarju zapiše, da pošiljka ni v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, je naročilo še vedno lahko posredovano prevozniku, ki lahko izvede transport. Tudi v primerih kadar stranka informacijo o neprimernosti pošiljke zapiše v polje za komentar pri oddaji naročila, je vseeno odgovorna za vse stroške, nastale s pošiljanjem predmetov, ki niso v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja. V takem primeru bo stranka odgovorna za vse stroške, povezane s pošiljanjem prepovedanih ali neprimerno pakiranih predmetov. Če je stranka pri oddaji naročila izbrala dodatno zavarovanje, v tem primeru pravice do izplačila zavarovalnine ni mogoče uveljavljati.

Eurosender ni odgovoren za nobeno poškodbo, izgubo, noben neuspel ali zapoznel prevzem ali prevoz, nobeno neuspelo ali zapoznelo dostavo ali za kakršnekoli druge škode ali stroške, ki izvirajo iz prevoznih storitev, katerih naročilo je bilo oddano preko spletnega portala Eurosender.com. Eurosender ni odgovoren za morebitno izgubo dobička, nastalo zaradi kateregakoli zgoraj navedenega dogodka.

4.3.1 Reklamacijski postopek v primeru poškodbe ali izgube

V primeru izgube paketa ali palete, Eurosender stranki nudi pomoč pri vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnine pri izbranemu prevozniku. Odločitev o upravičenosti izplačila zavarovalnine je izključno odgovornost neposredno prevoznikov ali zavarovalnic, ki imajo s ponudniki prevoznih storitev ali z Eurosenderjem sklenjene dogovore.

V primeru poškodbe paketa ali palete mora oseba, zadolžena za prejem pošiljke, to prijaviti vozniku izbranega prevoznika ob dostavi pošiljke. O vsakršni poškodbi pošiljke mora stranka, v času dostave, obvestiti voznika, izpolniti poročilo o poškodbi ali podpisati potrdilo o dostavi z zadržkom. V nasprotnem primeru lahko prevoznik ali zavarovalnica poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne.

Za pričetek postopka za izplačilo zavarovalnine pri izbranem prevozniku mora Eurosender na elektronski naslov claims@eurosender.com prejeti podatke, navedene v naslednjih odstavki.

Če paket ali paleta ni dostavljena v petih (5) dneh od predvidenega datuma dostave, mora stranka na elektronski naslov help@eurosender.com o tem nemudoma pisno obvestiti Eurosender in v obvestilu navesti oziroma priložiti tudi:

 1. seznam vsebine pošiljke in njene vrednosti;
 2. opis zunanjosti pošiljke;
 3. podatek o načinu pakiranja;
 4. kopijo elektronskega sporočila, v katerem je Eurosender potrdil prejem naročila; IN,
 5. kopijo potrdila o izročitvi pošiljke, podpisanega s strani osebe, ki je na prevzemnem naslovu pošiljko predala kurirski službi.

Če je paket ali paleta dostavljena poškodovana, mora stranka v dveh (2) delovnih dneh po prejetju pošiljke o poškodbi le-te pisno obvestiti Eurosender in obvestilu priložiti naslednje:

 1. zapisnik, podpisan s strani voznika in stranke;
 2. fotografije, s katerih je jasno razvidna poškodba (stranka mora predložiti fotografije pošiljke in njene vsebine pred prevzemom in po dostavi s strani izbranega prevoznika, iz katerih je razvidno, da je do poškodbe pošiljke ali njene vsebine prišlo med transportom);
 3. seznam vsebine pošiljke in njene vrednosti;
 4. naslov, na katerem lahko predstavnik prevoznika pregleda in po potrebi odpelje poškodovane stvari; IN,
 5. kopijo elektronskega sporočila, v katerem je Eurosender potrdil prejem naročila.

Če stranka Eurosenderja, na elektronski naslov claims@eurosender.com, ne obvesti na zgoraj opredeljen način ali ne priloži vseh zahtevanih prilog, se šteje, da obvestilo ni bilo poslano.

V primeru poškodbe pošiljke je stranka dolžna na lastne stroške hraniti paket ali paleto v stanju, v kakršnem je bil(-a) le-ta dostavljen(-a), vse dokler postopek uveljavljanja zavarovalnine ni zaključen. Če je poškodovana zunanjost pošiljke, mora stranka fotografije zunanjih poškodb posneti preden blago vzame iz pošiljke.

Če stranka v dostavljeni pošiljki pogreša del njene vsebine, lahko prične postopek za izplačilo zavarovalnine. Eurosenderju mora v elektronskem sporočilu predložiti enako dokumentacijo, kot v primeru poškodbe pošiljke, vključno s fotografijami pošiljke, posnetimi pred prevzemom pošiljke s strani izbranega prevoznika ter fotografije pošiljke, posnete po dostavi, s katerih je razvidno, da je bila pošiljka med transportom odprta/poškodovana, kar bi lahko bil razlog za manjkajočo vsebino pošiljke.

Po prejemu vseh potrebnih dokazil bo Eurosender, na zahtevo stranke, skupaj z vsemi prilogami, ki mu jih je posredovala stranka, izbranemu prevozniku poslal zahtevek za uveljavljanje zavarovalnine. Odločitev o upravičenosti do izplačila zavarovalnine je izključno odgovornost neposredno prevoznikov ali zavarovalnic, ki imajo s prevozniki ali z Eurosenderjem sklenjene dogovore. Prevozniki ali zavarovalnice z obstoječimi sporazumi s prevozniki ali z Eurosenderjem lahko o odločitvi glede zavarovalnega zahtevka odločajo do 2 meseca. V kolikor Eurosender ne prejme končne odločitve v predvidenem času, to ne ustvarja nikakršne odgovornosti s strani Eurosenderja.

Reklamacije vedno najprej preuči izbrani prevoznik. Kadar se izbrani prevoznik odloči reklamacijo zavrniti, si zavarovalnica pridržuje pravico, da reklamacijo prav tako zavrne. Dodatno zavarovanje krije le vrednost blaga, ki je ne pokrije osnovno zavarovanje oziroma odgovornost prevoznika po splošnih konvencijah CMR/IATA, v kolikor izbrani prevoznik prevzame odgovornost za nastalo škodo, saj je subsidiarne narave. Izbrani prevoznik in zavarovalnica preučita vsak primer posebej in se na podlagi predložene dokumentacije in v skladu s pogoji poslovanja ter internimi pravilniki odločita o višini izplačila zavarovalnine. Pri odločanju o višini izplačila zavarovalnine prevoznik in zavarovalnica upoštevata obseg škode (ali je predmet še vedno uporaben ali ne). V primeru da predmeti niso popolnoma novi, se od vrednosti novega materiala lahko odšteje amortizacija. Kadar so iz računa razvidni stroški pošiljanja in DDV, le-ti niso upoštevani pri izračunu višine zavarovalnine.

Eurosender si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez kakršnekoli obrazložitve zavrne reklamacijo zaradi nepopolnih, napačnih, kontradiktornih podatkov, pridobljenih s strani stranke. V takem primeru Eurosender ne bo priznal nobenih nadaljnjih reklamacijskih postopkov s strani stranke ali tretjih oseb, povezanih s stranko.

Eurosender ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

5. Pravo, ki se uporablja, in sodna pristojnost

Razen če zavezujoče pravo v državi strankinega stalnega prebivališča ne določa drugače:

 • bodo ti Splošni pogoji poslovanja in pogodbe, katerih del so ti Splošni pogoji poslovanja, interpretirani v luči luksemburškega prava;
 • bo o vseh morebitnih sporih, ki bi nastali iz teh Splošnih pogojev poslovanja ali pogodb, katerih del so ti Splošni pogoji poslovanja, odločalo pristojno sodišče v Luksemburgu; IN,
 • prevlada v primeru pomenskih razlik med različnimi prevodi teh Splošnih pogojev poslovanja izvirnik besedila v angleškem jeziku.

Politika zasebnosti

Eurosender SARL se zavezuje k varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti. Verjamemo namreč, da je varovanje osebnih podatkov ključno za kakovosten in dolgotrajen odnos s strankami. Ta pravilnik je namenjen informiranju o tem, katere vaše osebne podatke smemo zbirati, za kakšen namen jih smemo uporabiti ter katere pravice imate v zvezi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov.

V skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov je Eurosender SARL upravljalec (nadzornik oz. kontrolor) vaših osebnih podatkov. Veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov vključuje Uredbo (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter katerokoli državno ali mednarodno pravo, veljavno v Luksemburgu.

Odgovorna pravna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov za namene poslovanja spletne platforme Eurosender.com je podjetje Eurosender SARL, družba s sedežem na 9 Rue du Laboratoire, LU-1911, Luksemburg, vpisana v sodni register pri Registre de Commerce et des Sociétés, z matično številko B230321 (v nadaljevanju Eurosender). Kot upravljalec osebnih podatkov je Eurosender odgovoren za obdelavo podatkov na način, ustrezen glede na veljavno zakonodajo.

Prosimo, da si pozorno preberete sledečo politiko zasebnosti, da bi kar najbolje razumeli naše poglede in prakse glede obdelave vaših osebnih podatkov. V kolikor se ne strinjate z našo Politiko zasebnosti, se ne poslužujte naših storitev in se vzdržite komunikacije s katerimkoli predstavnikom družbe Eurosender SARL.

Z oddajo naročila ali z odprtjem uporabniškega računa na naši spletni platformi sprejemate in soglašate s praksami, opisanimi v tem pravilniku. Poleg tega jamčite, da so vse osebe, katerih osebne podatke nam posredujete v zvezi s svojim naročilom ali s svojim računom, seznanjene s tem pravilnikom ter sprejemajo in soglašajo s praksami, opisanimi v tem pravilniku ter so pripravljene na zahtevo informacijskega pooblaščenca podati dokazilo svoje privolitve.

1. Podatki, ki jih lahko zbiramo

Od vas lahko pridobivamo in obdelujemo naslednje podatke:

1.1 Podatke, ki nam ji zaupate

Podatke o sebi nam lahko zaupate pri izpolnjevanju obrazcev na naši spletni platformi https://www.eurosender.com ali pri komunikaciji z nami preko telefona, e-pošte ali kako drugače. To vključuje informacije, ki jih podate ob prijavi za uporabo naše strani, za naročilo na naše storitve, ob oddaji naročila na naši strani, ob drugih aktivnostih, ki se običajno izvajajo na naši strani, ter kadar prijavljate težavo na naši strani. Podatki, ki nam jih zaupate, lahko vključujejo:

 • podatke o stranki: vaše ime (vaše ime in priimek ali ime podjetja ter ime in priimek odgovorne osebe), ID za DDV, naslov in telefonska številka, premoženjski podatki in podatki o kreditni kartici,
 • podatke o prevzemu: (ime in priimek osebe, ki oddaja paket, telefonska številka, prevzemni naslov),
 • podatke v zvezi z dostavo: (ime in priimek osebe, ki ji bo paket dostavljen, telefonska številka in dostavni naslov),
 • podatke v zvezi s potrditvijo: (e-poštni naslov),
 • podatke, ki nam jih posredujete preko drugih kanalov, preko katerih nam sporočite informacije o težavah z vašim naročilom. Če se pogovarjate direktno z našimi zaposlenimi ali stik z našo ekipo navežete kako drugače, nam zaupate vaše kontaktne podatke, opis težave, ki jo imate, ter posredujete kakršnekoli dokumente, posnetke zaslona ali informacije, ki bi lahko bili koristni pri reševanju problemov. Te vključujejo tip naprave, s katere dostopate do storitev, operacijski sistem, podatke o brskalniku, IP naslov, spletne naslove o strani, preko katerih ste vstopili ali izstopili z našega portala, identifikator naprave ter informacije o sesutjih programov.
1.2 Podatke, ki se zbirajo samodejno, ko uporabljate naše storitve

Ko uporabljate storitve podjetja Eurosender, se nekateri vaši podatki zbirajo samodejno. To se dogaja tudi, ko brskate po naših spletnih straneh.

 • Ko uporabljate naše storitve, se samodejno beležijo nekateri podatki o vas. Gre za informacije o tem, katere funkcije uporabljate, katere storitve izberete, katere možnosti plačila se najpogosteje poslužujete, do katerih strani pogosto dostopate ter na katere povezave največkrat kliknete.
 • Piškotki in druge tehnologije, ki jih uporabljamo, da bi zagotovili potrebne funkcionalnosti ter vas prepoznali, ko uporabljate naše storitve.
1.3 Podatke, ki jih pridobimo od drugod

Podatke o vas lahko pridobimo, če uporabljate druge storitve, ki jih nudimo ali iz javnih registrov. Tesno sodelujemo tudi s tretjimi osebami (vključno z, na primer: prevozniki, poslovnimi partnerji, podizvajalci v tehničnih, plačilnih in dostavnih storitvah, oglaševalskimi mrežami, ponudniki analitičnih rešitev, ponudniki iskalnih podatkov, agencijami za kreditne informacije) ter od njih lahko pridobimo podatke o vas.

2. Obdobje hrambe podatkov

Naš cilj je obdelovati vaše osebne podatke najkrajše možno obdobje. V kolikor za določen tip podatkov ni navedeno točno obdobje hrambe podatkov, bomo vaše podatke hranili zgolj toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega so bili podatki prvotno zbrani. Ko je namen obdelave podatkov dosežen, bomo podatke izbrisali, razen če veljavna zakonodaja določa obvezno dobo hrambe osebnih podatkov. V tem primeru bomo podatke hranili do izteka zakonsko določenega roka.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov

3.1 Podatke, ki jih imamo o vas, uporabljamo za naslednje namene

Te podatke bomo uporabljali za:

 • izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med stranko in Eurosenderjem ter za zagotavljanje podatkov, produktov in storitev, za katere nas zaprosite, vključno z obdelavo vaših plačil, ter da vam lahko pošljemo podatke o transakcijah, preverimo vašo istovetnost, ko se vpišete v račun, nudimo podporo strankam ter upravljamo s storitvami in jih vzdržujemo;
 • posredovanje podatkov o razpoložljivosti drugega blaga in storitev, podobnih tistim, o katerih ste že povpraševali ali jih kupili, toda le če ste v takšen način komunikacije privolili ter dovoljenja niste preklicali;
 • za posredovanje podatkov o blagu in storitvah, za katere se nam zdi, da bi vas utegnile zanimati, toda le če ste v takšen način komunikacije privolili ter dovoljenja niste preklicali;
 • za obveščanje o spremembah naših storitev;
 • za zagotavljanje kar najučinkovitejšega prikaza vsebine naše strani za vas in vaš uporabniški vmesnik;
 • za potrebe raziskovalne in razvojne dejavnosti: spremljamo, kako stranke koristijo naše storitve ter si pomagamo z vašimi direktnimi odzivi na naše strani, da bi pripomogli k reševanju težav, prepoznali trende in vzorce uporabe ter ugotovili, na katerih področjih so še potrebne spremembe ali izboljšave;
 • za zavarovanje naših legitimnih poslovnih interesov in pravic, kadar smo to primorani storiti v povezavi s pritožbami, funkcijami spremljanja skladnosti ter regulatornimi in revizijskimi funkcijami in v primeru razkritij o prevzemu, združitvi ali prodaji podjetja.
3.2 Podatki, ki nam jih zaupate v zvezi s prevzemom, dostavo in potrditvijo

Te podatke bomo uporabljali za:

 • izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med stranko in Eurosenderjem (vključno s posredovanjem teh podatkov prevoznikom znotraj Evropske unije in Evropske gospodarske skupnosti, potrebnimi za organizacijo in izvedbo transporta);
 • zagotavljanje podatkov, produktov in storitev, za katere nas zaprosite.
3.3 Podatki, ki jih pridobimo iz drugih virov

Te podatke lahko kombiniramo s podatki, ki nam jih zaupate vi. Te podatke in kombinirane podatke lahko uporabljamo za zgoraj navedene namene (odvisno od vrste informacij, ki jih prejmemo).

4. Posredovanje vaših podatkov

Glede na naravo ali obseg storitev, ki jih naroči stranka, lahko Eurosender posreduje strankine osebne podatke naslednjim upravičencem, če je to potrebno ali zaželjeno za izpolnitev zgoraj opredeljenih namenov, ali če to zahteva legitimirana stranka. Vaše podatke lahko posredujemo:

 • pooblaščenemu osebju podjetja Eurosender, ki se nahaja znotraj držav Evropske gospodarske skupnosti ter podatke potrebuje za nemoteno izvajanje pogodb, v katere vstopamo z vami;
 • družbam, ki so del skupine Eurosender, da bi te lahko nemoteno delovale in zagotavljale storitve;
 • izbranim tretjim osebam, vključno s kurirji in ostalimi poslovnimi partnerji, dobavitelji, podizvajalci (znotraj Evropske gospodarske skupnosti), da bi ti lahko nemoteno izvajali pogodbe, v katere so vstopili z vami ali z nami. V to kategorijo spadajo: kurirska podjetja, podjetja za razvoj aplikacij in spletnih strani, zagotavljanje gostovanja, upravljanja in vzdrževanja sistema, shranjevanje podatkov in virtualno infrastrukturo, pa tudi podjetja za obdelavo plačil in računovodska podjetja.

Pri izbiri tretjih oseb, s katerimi delimo vaše osebne podatke, se pri Eurosenderju striktno držimo vseh varnostnih ukrepov ter preverjamo, ali je poslovanje organizacij, ki jim predajamo podatke, v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

Vaše podatke lahko razkrijemo izbranim tretjim osebam:

 • Če prodamo ali kupimo podjetje ali premoženje; v tem primeru lahko razkrijemo vaše osebne podatke morebitnemu prodajalcu ali kupcu tega podjetja ali premoženja, a le če je to resnično potrebno za izvršitev posla.
 • Če smo dolžni razkriti ali posredovati vaše podatke zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti oziroma zaradi izvrševanja ali uveljavljanja Splošnih pogojev poslovanja Eurosender SARL ter drugih sporazumov; ali za namen zaščite pravic, lastnine ali varnosti Eurosenderja, strank ali drugih. To vključuje tudi izmenjavo informacij z drugimi podjetji in organizacijami za namen zaščite pred goljufijo ter zmanjšanja kreditnega tveganja.

Pri Eurosenderju želimo poudariti, da svoje obveze do kupcev, partnerjev in osebja jemljemo izjemno resno. Tako ne posredujemo podatkov nikomur, razen če tega nismo dolžni storiti, da bi zadostili zakonskim obveznostim ali zahtevam vladnih oz. nadzornih teles ali izpolnili svoje pogodbene obveznosti, pri katerih smo si od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pridobili dovoljenje za tovrstne aktivnosti. Če želijo vladne ali nadzorne inštitucije od nas pridobiti podatke, morajo to storiti po zakonsko predpisani poti ter predložiti ustrezne in zavezujoče odločbe. Slednje bomo pri Eurosenderju preučili ter v primeru, da bodo po svoji vsebini ali zahtevah preširoko ali neprimerno zastavljene, zavrnili.

Razen če zakon to prepoveduje ali če v povezavi z uporabo Eurosenderjevih storitev obstaja upravičen sum kaznivih dejanj, bomo stranke o vsakršni nameri posredovanja njihovih kontaktnih podatkov vnaprej obvestili, da bodo po potrebi lahko poiskale ustrezno pomoč ter zaščitile podatke pred razkritjem.

Eurosender prav tako sprejema vse mogoče ukrepe za preprečevanje posredovanja podatkov v države izven Evropske gospodarske skupnosti. Eurosender ne posreduje osebnih podatkov v države izven Evropske gospodarske skupnosti, razen če določena država ali teritorij izpolnjuje ustrezne kriterije zaščite osebnih podatkov in pod pogojem, da imajo osebe, na katere se podatki nanašajo, tam zagotovljene pravice in pravna sredstva za zaščito svojih pravic glede varstva osebnih podatkov.

5. E-novice

S prijavo na naše e-novice boste obveščeni o vseh pomembnih novostih glede storitev in posodobitvah naše spletne platforme. Če ste ob obisku naše strani vpisani v svoj Google račun, lahko Eurosenderjev račun ustvarite s pomočjo pojavnega okna. Ob tem boste avtomatsko prijavljeni na prejemanje naših e-novic. Prejeli boste predstavitveno elektronsko sporočilo, ki vam omogoča enostavno odjavo, v kolikor e-novic ne bi želeli več prejemati. V tem primeru bodo vaši osebni podatki po enem (1) mesecu avtomatsko izbrisani.

Podatki, ki jih prejmemo z vašega Google računa za namen kreiranja Eurosenderjevega računa, so vaš elektronski naslov, ime in profilna slika – vnos dodatnih informacij je prostovoljen. Posredovani elektronski naslov se lahko uporablja za namene ciljnega oglaševanja.

Prav tako shranjujemo IP naslove in podatke o času prijave in potrditve. Namen zbiranja teh podatkov je preverjanje vpisa in, v kolikor je to potrebno, obveščanje o morebitnih zlorabah vaših osebnih podatkov.

Svojo privolitev v prejemanje e-novic lahko v vsakem trenutku umaknete s klikom na povezavo, ki se nahaja v vsakem elektronskem sporočilu z e-novicami, ali z zahtevo, poslano na elektronski naslov dataprotection@eurosender.com.

6. Pravna podlaga

Da bi zagotovil zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov, mora upravljalec osebnih podatkov za obdelavo vedno imeti podlago v katerem izmed izrecno naštetih razlogov za obdelavo osebnih podatkov v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj v primeru, da bo obstajala ustrezna pravna podlaga za to.

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali v primeru, da:

 1. boste s tem izrecno soglašali;
 2. je to potrebno za izpolnitev pogodbe, katere stranka ste, ali je to potrebno, da se odgovori na vašo zahtevo po sklenitvi pogodbe;
 3. je to potrebno za izpolnitev naših pravnih dolžnosti;
 4. Je to potrebno za zaščito naših legitimnih interesov, vse dokler nad temi interesi ne prevladajo vaši interesi ali vaše osnovne človekove pravice in svoboščine. Na primer:
  • za zagotovitev, izvajanje ali obrambo naših pravic v primeru pravnega zahtevka;
  • za vzdrževanje in posodabljaje naših seznamov kontaktov;
  • za odgovarjanje na komunikacijo prejeto z vaše strani, telefonske klice ali elektronska sporočila ter odgovarjanje na vaša povpraševanja;
  • za zagotovitev varnosti in stabilnosti spletne povezave in informacij.

7. Vaše pravice

7.1 Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Eurosenderja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov.

7.2 Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Eurosender brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim in ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

7.3 Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov podrobneje določenih v Splošni uredbi o varstvu podatkov pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

7.4 Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da Eurosender brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Eurosender pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar prvotni namen obdelave teh osebnih podatkov ni več aktualen ali ni več pravne podlage za zavrnitev takšne zahteve.

7.5 Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da Eurosender omeji obdelavo podatkov, če se ne strinja z obdelavo podatkov na podlagi legitimnega interesa Eurosenderja. Prav tako lahko posameznik zahteva omejitev obdelave podatkov, ki niso točni ali niso več potrebni za obdelavo.

7.6 Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Eurosenderju, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

7.7 Pravica do umika privolitve

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima vedno, če so bili osebni podatki zbrani na podlagi privolitve, pravico, da svojo privolitev umakne.

7.8 Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu v svoji državi, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo. Pri tem vas naprošamo, da nas kontaktirate preden vložite pritožbo.

Za izvrševanje svojih pravic glede varstva osebnih podatkov, nam lahko pošljete pisno zahtevo na elektronski naslov dataprotection@eurosender.com.

8. Uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bo Eurosender brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvestil pristojni nadzorni organ, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

V skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov bo Eurosender osebno obvestil vse stranke in osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo, o kršitvi varstva osebnih podatkov, če obstaja visoka verjetnost, da bo kršitev vplivala na njihove pravice in svoboščine.

9. Spremembe pravilnika o zasebnosti

Vsakršne spremembe Pravilnika o zasebnosti bodo objavljene na tej strani in, kadar je to potrebno, sporočene po e-pošti. Priporočamo, da večkrat preverite to stran in ostajate obveščeni o svojih pravicah in načinu obdelave vaših osebnih podatkov.

Ta Politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 04. marca 2021.

10. Ostale spletne strani

Naša spletna stran lahko občasno vsebuje povezave do in iz spletnih strani naših partnerskih omrežij, oglaševalcev ali podružnic. Če sledite povezavi na katero od teh spletnih strani prosimo upoštevajte, da imajo te spletne strani lahko vsaka svoj pravilnik o zasebnosti, ter da ne sprejemamo nobene odgovornosti ali obveznosti za te pravilnike. Preden tem spletnim stranem posredujete kakšne koli osebne podatke, prosimo preverite njihove pravilnike.

11. Kontakt

Vprašanja, komentarji in pritožbe glede tega pravilnika o zasebnosti so vedno dobrodošli – lahko jih naslovite na elektronski naslov: dataprotection@eurosender.com.


Ta različica Splošnih pogojev poslovanja stopi v veljavo dne 04.03.2021.